Híreink

Éretlen diáktüntetés a kultuszminiszter ellen

Azt hitte mindenki, hogy a kedélyek már annyira lehiggadtak, hogy mindig a háttérben rejtőző felelőtlen izgatók nem fogják többé eszközül felhasználhatni zavarosban halászó ténykedésükhöz a hiszékeny egyetemi ifjúságot. Pénteken azután erősen rácáfolt erre a túlzottan optimista nézetre egy 20-30 egyetemi hallgatóból álló tüntető csoport, akik tökéletes ízléstelenséggel éppen azzal szemben kezdtek el éretlenkedni, aki soha meg nem hálálható fáradozással és szeretettel építi kőről-kőre a szegedi egyetemnek már kibontakozásában is impozáns falait.

A Turul Bajtársi Szövetség, amelynek kebelébe négy fakultási és egy középiskolai bajtársi egyesület tartozik, pár nappal ezelőtt parancsot küldött a tagegyesületekhez, hogy pénteken reggel vonuljanak ki az állomáshoz Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter fogadására. A bajtársi egyesületek a szokásos módon riadóztak péntek reggelre. Az ifjúság olyan lelkesedéssel készült a fogadásra, hogy a Turul vezérsége impozáns tömeget várt. Csütörtökön azonban futótűzként terjedt el az egyetemen a kinyomozhatatlan forrásból származó hír, hogy a kultuszminiszter egy legutóbbi bizalmas értekezleten kijelentette, hogy eltörli a numerus clausust. A hallgatóság nagy többsége minden kritika nélkül fogadta és háborodott fel ezen az önmagában véve is politikai abszurdumot tartalmazó hírt, s magasabb évfolyambeliek sem látták be, hogy szentesített törvényt a kultuszminiszter nem törölhet el.

A diákság vezetői közmegelégedésre tisztázták a tegnapi utcai jelenetet

A kultuszminiszter ígéretet tett, hogy Szegeden diákszanatóriumot létesít

A pénteki országos visszhangot keltő, sajnálatos és éretlen diákcsínytevések különböző megvilágításba kerültek a közönség elé, melyek közül a legmegmagyarázhatatlanabb bizonyos körök álláspontja, akik úgy vélték szolgálni a jobb ügyet, hogy nem agyonhallgatták, hanem egyszerűen letagadták az emberek százai előtt és füle hallatára lefolyt eseményeket. Meg kell állapítani, hogy megmozdították ezek a csínytevések az egész rendőrségi politikai apparátust, a Turul Szövetség erélyes házi nyomozást indított, a rektor interveniált s az összes egyetemi bajtársi egyesületek vezérségeiből alakult deputáció szombaton délben kimagyarázkodó küldöttséggel tisztelgett a kultuszminiszter előtt.

Kolosváry Bálint dr., a kolozsvári egyetem utolsó rektora üdvözölte a diákkongresszus tagjait a dísztáborozáson

„Az egyetemek mindig a kultúra hivatott tényezői voltak, mivel ők képviselik az egyetemes eszméket és ideálokat” A nemzetközi diákkongresszus második napja

A diákkongresszus pénteki ülésén a harmadik komisszió jelentésével foglalkozott, melynek tárgya az általános diákidegenforgalom volt. A Gordon Bagnell helyettesítette a betegsége miatt távollevő elnökét e komissziónak I. Macadamet. Előadásában legnagyobb fontosságúnak azt tartotta, hogy minden diákszövetség azon dolgozzék, hogy a kedvezményre jogosító személyazonossági igazolványokat a diákok minél előbb kézhez kaphassák. Az angol diákszövetség képviselője jelentésében továbbá azzal foglalkozott, hogy az egyes világrészek egymáshoz való kapcsolását diákutazásokkal megkönnyítsék. Ez a kérdés érdekelte az összes diákszövetségek képviselőit, és mindannyian fontosnak tartották ezeket a diák tanulmányutakat.

A szegedi egyetemi ifjúság állásfoglalása a numerus clausus ügyében

A numerus clusus ügyében kedden a szegedi egyetemi ifjúság is megmozdult. Kedd este 9 órára összehívták a Turul bajtársi szövetség vezérségi tagjait. A vezértanácsi tábor megbeszélte a szegedi egyetemi ifjúság követendő magatartását a numerus clausus bejelentett módosításával szemben. A vezetők azonosították magukat a budapesti egyetemi ifjúság már kinyilvánított álláspontjával. Megállapították, hogy a szegedi egyetem hallgatói is ragaszkodnak a numerus clausus fenntartásához, sőt, annak még a kiterjesztését kívánják. Ezt az állásfoglalást nyilvánosságra akarják hozni, és ezért sürgősen összehívják az ifjúság demonstratív jellegű nagygyűlését.

Igazoltatások botrányos jelenetek a szegedi egyetemen

Eltávolították az előadásokról a zsidó hallgatókat

A rendőrség megakadályozta az utcai tüntetések elfajulását

Az ifjúsági egyesületek vezetői egyéni akciónak minősítik a rendzavarást

A Szegedi Napló legutóbbi számában beszámolt a szegedi egyetemi ifjúság vezértanácsi táborának állásfoglalásáról a numerus clausus módosításával szemben. A Turul Bajtársi Szövetség vezérségi tagjai józan megfontolásra, higgadtságra intették az ifjúságot, szerdán azonban mégis tüntetéseket, utcai jeleneteket rendezett az egyetemi hallgatók egy része. A tüntetésekkel kapcsolatban túlzott hírek terjedtek el a városban azalatt, amíg a tömeg a különböző egyetemi épületeket és intézeteket járta sorra.

A szegedi diáknagygűlés az igazoltatások megszüntetését határozta el

de követeli a numerus clausus fenntartását, sőt kiterjesztését

Zsidó hallgatók csütörtökön sem jelentek meg az előadásokon

A szerdai zajos nap után csütörtökön csöndes reggelre ébredt a szegedi egyetem. A jogi karon szüneteltek az előadások, a csütörtökre hirdetett kari ülés miatt, ma szintén nincsenek előadások, az egyetemi tanács most adta ki a szüreti vakációt, október 31-én a reformáció évfordulóján rektori szünnap lesz, ezután következik Mindenszentek ünnepe úgy, hogy a jogi karon mintegy tíz napig szünetelni fognak az előadások. A vidéki jogászok nagy része már el is utazott Szegedről, úgy hogy az igazoltatóknak a szerdainál jóval kisebb csapata jelent meg az egyetem kapujában. Túlnyomórészt szegedi illetőségű jogászok voltak, akik azután kitartóan ott állottak az ajtóban egész délig. A diák igazoltatók mellett az egyetem tanácsa szolgákat is állított az ajtók mellé azzal a céllal, hogy az egyetemhez nem tartozó elemeket távol tartsák, s ezek ne juthassanak be. 

A szegedi egyetemen helyreállt a rend

A szegedi egyetemen kétnapos izgalmak után pénteken délelőtt minden vonalon helyreállott a rend. Az előadások zavartalanul folytak, s a hallgatóság is a tantermekben tartózkodott, és nem az utcán s a folyosókon. Több tanteremben megjelentek már zsidó hallgatók is, semmi bántódásuk nem történt. Csak az első évfolyamokról maradtak még távol pénteken a zsidó hallgatók egy része.

Erdélyi László dr. egyetemi tanár a numerus claususról és az igazoltatásokról

Az egyetemi tüntetések második napján, csütörtökön történt, hogy az igazoltatások ellenére is bejutott a bölcsészeti karon az egyetemi épületbe (leszámítoló palota) egy zsidó bölcsészlány. Amikor ezt megtudták az igazoltatók, a lány keresésére indultak, aki Erdélyi László dr. egyetemi tanárnál keresett védelmet. A tudós bencés professzor a szobájában védte meg kitűnő tanítványát az ifjak igazoltatása ellen. Erdélyi László dr. katolikus pap, a keresztény ifjúsági egyesületek pártfogója, támogatója. Nem érdektelen tehát, hogy miként vélekedik Erdélyi professzor az egyetemi ifjúságnak a numerus clausussal kapcsolatos mozgalmáról és az igazoltatásokról. Erdélyi László dr. a következőket mondta:

– Két fiatal egyetemei hallgatót kiutasítottam munkahelyiségemből, a történelmi szemináriumból, mikor egy itt tartózkodó, idemenekülő bölcsészetkari hallgatónőt igazoltatni és helyiségemből kiutasítani akarták. Hát megtűrné ezt bárki a saját irodájában? És kik azok, akik hatósági jogot akarnak gyakorolni az egyetem munkatermeiben? Két egyetemi hallgató, kik közül az egyik csak most hagyta el a középiskolát. Ki adott nekik erre hatalmat az egyetem helyiségében? Az egyetem elöljárói?

A „Csaba” Bajtársi Egyesület dominusz-avatása és lampionos ballagása

A szegedi egyetem orvoskarának Csaba Bajtársi Egyesülete szerdán este hagyományos külsőségek között dominus-avatást tartott az egyesület 14 új dominusa tiszteletére. A leventei sorból kilépő dominusok a következők: Vass Erzsébet, G. Mary Ágnes, Bokor Mária, Radványi Géza, Veress Miklós, Veress Mihály, Gera János, Daru István, Stingl Zsigmond, Árva József, Kup Gyula, Kiss Vilmos, Juhász István, Tornyai József.

A dominus avató ünnepség este 8 órakor kezdődött a Kálvária téri élettani intézetben, ahol a Hiszekegy eléneklése után vitéz Varga Lajos dr. tanársegéd a Csaba vezére búcsú beszédet mondott az avatandó dominusokhoz, akik befejezték egyetemi tanulmányaikat. Innen lampionos szalamander menetben a központi egyetemre mentek át, ahol az előcsarnokban zajlott le a tulajdonképpeni dominus-avató ünnepség. Először a Himnusz hangzott fel, azután rövid beszéd kíséretében Veress Elemér dr. egyetemi tanár, a Csaba magistere, vitéz Varga Lajos dr. és Cserne János alvezér átadták a dominusoknak a vándorbotot, koldustarisznyát és az okleveleket. Az új dominusok nevében Veress Miklós dr. egyetemi tanársegéd búcsúzott a tábortól.

A szegedi Csaba bajtársi szövetség dominus avatása Vásárhelyen

Vásárhelyről jelentik: A Csaba bajtársi szövetség szombaton délután a városháza közgyűlési termében fényes ünnepség közepette tartotta meg dominus-avatását. Az ünnepségre Veress Elemér dr. egyetemi tanár vezetésével mintegy hetven orvosnövendék jött át Szegedről, akiket a vásárhelyi közönség nevében Kun Béla országygűlési képviselő üdvözölt. 

A szegedi egyetemen nem történt rendzavarás

Csak az orvostani intézetben s a központi egyetemen volt kisebb incidens

A fővárosban kiújult diákzavargásokkal kapcsolatban hétfőn olyan hírek terjedtek el Szegeden, hogy a szegedi egyetemi ifjúság is folytatni akarja a múltkorában rendezett s az ifjúság komolyabb elemi és vezetői által is elítélt igazoltatásokat. E hírek terjesztői tudni vélték azt is, hogy vasárnap titkos gyűlést tartottak a bajtársi egyesületek, amelyen elhatározták, hogy hétfőtől kezdve ismét igazoltatnak, és nem engedik be az egyetem épületeibe a zsidó hallgatókat.

Rendzavarások a szegedi egyetemen

Eltávolították a zsidó hallgatókat, egy bölcsészlányt inzultáltak

Tüntető csoport az utcán – A rendőrség körülzárta a központi egyetem épületét – Egyetemi hallgatók és altisztek közelharca

A szegedi egyetemen kedden délelőtt  ismét felborult a rend. Hiába intették a háttérben meghúzódó izgatók által felheccelt ifjúságot a komolyan gondolkozó egyetemi hallgatók és a vezérségek, a leginkább első-másod évesekből álló tüntető tömeg kedden ismét kiment az utcára, s hangos jelenetekkel provokálták a rendőrséget is. Verekedések nem voltak, s egyáltalán nem került sor semmiféle tettlegességre, azonban az újabb események mégis annyira felizgatták a kedélyeket, hogy értesülésünk szerint komolyan dolgozni akaró keresztény egyetemi hallgatóknak egy csoportja kihallgatást fog kérni a rektortól, mert félnek attól, hogy ha tovább is folynak a tüntetések és rendzavarások, sor kerül a kultuszminiszter által kilátásba helyezett szigorú rendszabályok alkalmazására. Ebben az esetben pedig azokat is sújtani fogja a megtorlás, akik nemcsak hogy távol tartották magukat az erőszakosságoktól, hanem azokat kezdettől fogva elítélték. A helyzet azonban az Szegeden is, mint a fővárosban, hogy olyanok mozgatják az ifjúsági tömegeket, akiknek veszteni valójuk nincs az egyetemen, bármiféle rendszabályokat foganatosítanak is a rendzavarókkal szemben, mert már vagy végeztek, vagy pedig semmiféle kapcsolatban nincsenek az egyetemi hatóságokkal. 

A szegedi egyetemen csütörtökön megszűntek az igazoltatások

Tüntető diáksztrájk – Csak néhány professzor tartott előadást egy-két hallgató jelenlétében

A szegedi egyetemen csütörtökön délelőtt már csak a néptelen folyosók és tantermek emlékeztettek a kétnapos botrányokra. Mint megírtuk, szerdán az egyetemi hallgatók úgy határoztak, hogy nem fognak járni előadásokra, mire a professzorok legnagyobb része bejelentette az illetékes dékánoknak, hogy nem tartanak órát, mert semmi értelme nincs annak, hogy ők pontosan megjelenjenek a tantermekben, a hallgatóság ellenben következetesen távol maradjon, s legfeljebb egy-két hallgató jelenjen meg. Szerdán már nem is volt a karokon sem rendes előadás. Ha meg is tartotta egy-két professzor az órát, az is csak inkább látszólagos volt. 

A szegedi bajtársi szövetségek nagygyűlése elhatározta az erőszakosságok megszüntetését

Az egyetemen helyreáll a rend – Ma már minden karon megkezdődtek az előadások

Pénteken délelőtt az egyetemen a diákság hangulata Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter erélyes hangú rendeletének hatása alatt állott. A rendeletet Reinbold Béla dr. egyetemi rektornak hozzáfűzött megjegyzését, amelyet a Szegedi Napló pénteki számában leközöltünk, minden egyetemi épületben, a dékáni és rektori hivatalok hirdetőtábláin, a bajtársi egyesületek hirdetőtábláin s az internátusokban kifüggesztették. Mint ismeretes, a kultuszminiszter közölte, hogy ha 26-ig a végleges, teljes nyugalom és rend helyre nem áll, elrendeli az egyetem bezárást mindaddig, míg biztosíték nem lesz arra nézve, hogy az egyetemen az újból való megnyitás után sem fognak megismétlődni a mostani helytelen állapotok. Mint ismeretes, csütörtökön általános diáksztrájk volt. 

Turul kulturtábor Algyőn

„A szociális, jobboldali eszmékért küzd a Turul”

A Turul Szövetség szegedi kerülete szépen sikerült kulturtáborozást rendezett csütörtökön délután Algyőn, a Salamon-féle vendéglőben. A kultúrtábort a magyar Hiszekegyel nyitották meg, majd Moldvay Zoltán üdvözölte a megjelenteket és a szegedieket. Az üdvözlésre Hajnal László johallgató, a Werbőczy Bajtársi Egyesület főíródeákja válaszolt. Beszédében kifejtette, hogy örül annak a szeretetnek, amivel az algyőiek már máskor is fogadták a turulistákat, és örül annak is, hogy Algyőn kibonthatta zászlaját a Turul, s reméli minél többen állnak mellé.

Vasárnap avatja patrónusává a Turul Szövetség Varga József dr. iparügyi minisztert

A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége vasárnap dr. Gelei József Senator Magister, egyetemi tanár védnökségével kerületi és avató dísztábort rendez a Központi Egyetem aulájában. A dísztábor keretében avatja a szegedi kerület patrónusává dr. Varga József iparügyi minisztert[1] és a szegedi Werbőczy Bajtársi Egyesület magisterévé dr. Személyi Kálmán egyetemi tanárt. Az avató dísztábor délután fél 6 órakor kezdődik a szegedi, szegedvidéki bajtársi egyesületek, valamint a Turul Szövetség fővezérségének részvételével, nívós műsor keretében.

 

[1] Varga József 1939. július 25. és 1943. március 29. között volt iparügyi miniszter.