Híreink

Új igazolási rend az egyetemen

A személyazonosságot az egyetemi hatóság diákigazolványa igazolja – Egyforma jog és kötelesség minden egyetemi hallgató számára

Mikor a forradalmak után megalakultak az egyetemi diákszövetségek és egyesületek, az egyetemi hallgatóság legnagyobb része tagja lett ezeknek az egyesületeknek és szövetségeknek. Minden ilyen alakulat belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabályokkal működik, s tagjai részére igazolványokat állít ki, amely igazolványok mindezideig elegendők voltak az egyetemi hatóságok előtt is a személyazonosság igazolására. Aki pedig nem volt tagja egy bajtársi egyesületnek sem, az az egyetemi questurában válthatott magának ún. diákigazolványt, amely hasonló volt az előbbi igazolványokhoz. Ebben az igazolványban az egyetem questora igazolja, hogy a fényképes igazolvány tulajdonosa beiratkozott hallgatója az egyetemnek.

A szegedi bajtársi egyesületek Budapestről megkapták az utasítást a tüntető diáksztrájkra

A szegedi egyetemi ifjúsághoz szombaton délután megérkezett Budapestről az országos diáknagytanács határozata, amelyben utasítja a vezetőség a bajtársi egyesületeket, hogy mindaddig, amíg az országgyűlés le nem tárgyalja a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslatot, ne látogassák az előadásokat. Ezáltal elejét akarják venni annak, hogy a diákság magatartása esetleg káros következményekkel járjon.

Az egyetemi hatóság hivatalosan még nem értesült a tüntető diáksztrájk kimondásáról, amelynek hatása csak hétfőn fog megnyilvánulni. A diáksztrájkkal kapcsolatosan Petry Pál kultuszállamtitkár a következő nyilatkozatot tette:

A szegedi egyetem hallgatói bejelentették Issekutz rektornak, hogy központi utasításra megkezdik a sztrájkot

A rektor közölte a dékánokkal, hogy ha nincs hallgató, ne tartsanak előadást

Megírtuk a Szegedi Napló vasárnapi számában, hogy szombaton délután megérkezett Szegedre az országos diáknagytanács határozata, amelyben utasítják a szegedi bajtársi szervezeteket, hogy mindaddig, amíg a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslat országgyűlési vitája tart, ne látogassák az előadásokat. Ennek az utasításnak két célja van. Egyfelől néma demonstráció, másfelől a diákság vezetői részéről való garancia arra, hogy nem történnek olyan incidensek, amelyek a helyzetet csak elmérgesítenék. Az egyetemi hallgatóság magánúton már szombaton és vasárnap értesült a központ utasításáról, s elterjedt a híre a hétfőn kezdődő diáksztrájknak. Hétfőn délelőtt azonban még voltak szórványosan előadások az egyetemen. A professzorok két-három hallgatónak is tartottak órát, de volt olyan eset is, hogy senki sem jelent meg a hallgatók közül a tanteremben, s így nem lehetett órát tartani. Megjelentek zsidó egyetemi hallgatók is az egyes egyetemi intézetekben és tantermekben, de a legkisebb bántalom sem érte őket.

Az egyetemi ifjúság ma este felvonulást rendez a Ferenc József Tudományegyetem száműzetésének kilencedik évfordulóján

A Ferenc József Tudományegyetem száműzetésének kilencedik évfordulóján ma, szombaton este fél 7 órakor az egyetemi ifjúság felvonul a városban a Kárász, 

A MEFHOSz tisztújító közgyűlése

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesületének szegedi csoportja szombaton este az egyetemi könyvtár előadótermében tisztújító közgyűlést tartott, amelyen megjelent a rektor képviseletében Fógel József dr. egyetemi tanár és a szegedi MEFHOSz új tanárelnöke: Szabó József dr. A közgyűlés megválasztotta újból a régi tisztikart, amely a következőkből áll: elnök Vargha Zsigmond, főtitkár Sándor János, ügyvezető alelnök Nagy Mihály, alelnökök Buday György és Muráthy György, főtitkár Draveczky István.

Az újonnan megválasztott elnök indítványt tett, hogy a MEFHOSz létesítsen Szandtner Pál dr. nevéről elnevezett alapítványt, majd ismertette az elnöki tanács határozatát, amelyben Paraszkay Gyula dr-t az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé választották. Paraszkay Gyula dr. nagy beszédében köszönte meg a kitüntetést. 

Dominus-avatás

A szegedi egyetem orvoskari Csaba Bajtársi Egyesülete november 8-án, fél 10-kor a Tisza Szálló nagytermében dominus-avató dísztáborozást rendez. A dísztáborozás műsora három részből áll. Egyik nyolc órakor lesz az élettani intézet tantermében, ahol a Hiszekegy eléneklése után dr. vitéz Varga Lajos tanársegéd, a Csaba vezére búcsúbeszédet mond az avatandó dominusokhoz. Ezután lampionos ballagás következik a központi egyetemre, ahol elénekli a tábor a Himnuszt. Veress Elemér dr. egyetemi tanár, a Csaba magistere megtartja a dominus avatást, majd megtörténik a vándorbot, a koldustarisznya és a dominusi oklevelek átadása. Völgyessy János dr. tiszti orvos dominus búcsúbeszédet intéz a táborhoz, végül eléneklik a Szózatot s az egész tábor a „Ballag már a vén diák…” hangjai mellett átballag a Tisza szállodába, ahol az avatás szertartásának harmadik része zajlik le fél 10-kor. 

A Csaba Bajtársi Egyesület dominus-avató dísztáborozása és ünnepi estélye

A szegedi egyetem Csaba orvoskari bajtársi egyesülete csütörtökön este tartotta dominus-avató dísztáborozását. A tábor tagjai az élettani intézetben gyülekeztek, ahol az avatandó dominusok vitéz Varga Lajos dr., a Csaba vezére intézett búcsúbeszédet. Innen lampionos ballagással a központi egyetemre ment a tábor, ahol az előcsarnokban Veress Elemér dr. egyetemi tanár a Csaba magistere tartott nagy avató beszédet. A vándorbot, a koldustarisznya és a dominus oklevelek átadása után Völgyessy János dr. mondott beszédet a táborhoz s ezután újabb lampionos ballagással átvonult a tábor a Tisza Szálló nagytermébe.