Híreink

Egyetemi kurzusok Temesvárott

Szegeden néhány héttel ezelőtt nagy apparátussal fáradoztak, hogy az itt rekedt egyetemi hallgatók tanulmányainak kiegészítésére kurzusokat létesítsenek. 

Műegyetemi hallgatók tanfolyama Szegeden

Tegnap azt a hírt közöltük, hogy a Szegeden tervezett egyetemi tanfolyamok meghiúsultak, míg Temesváron javában folyik a tanulás.

Főiskolások nemzeti szövetsége

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége július 12-én, szombaton délután...

Jogi tanfolyam Szegeden

A Nemzeti Kormány jóváhagyása és támogatása mellett a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége Varga budapesti egyetemi tanár vezetésével jogi tanfolyamot rendez. 

A miniszterelnök az ifjúság hazafias gondolkozásáról

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége tisztelgett a miniszterelnöknél, hogy a kormányhoz való ragaszkodásáról és támogatásáról bizonyságot tegyen. P. Ábrahám Dezső miniszterelnök[1] válaszul többek közt a következőket mondta:

 

[1] P. Ábrahám Dezső (1875-1973) ügyvéd előbb 1918. október 31-én Károlyi Mihály kormányában igazságügyi államtitkár, majd a tanácsköztársaság alatt a fővárosból Szegedre szökött, s 1919. július 12. és augusztus 12. között a nemzeti kormány miniszterelnöke, később az 1919. szeptember 24-én alakult Huszár-kormányban belügyi államtitkár.

A magyar ifjúság a nemzeti kötelesség útján

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége folyó hó 31-én, csütörtökön délután 5 órakor díszközgyűlést hívott össze a városháza nagytermébe. A gyűlés szónokai kivétel nélkül az ifjúság nemzeti gondolkodásának és nemzeti étzésének fontosságát hangsúlyozták. 

Unitárius egyetemi hallgatók összejövetele

A szegedi egyetemi hallgatók Dávid Ferenc Köre vasárnap délután fél 6 órakor tartja ezidei első gyűlését a Horthy Miklós Internátus társalgó termében Csíky Gábor dr. budapesti missziólelkész jelenlétében. 

Az egyetemi Luther Szövetség közgyűlése

Az Egyetemi Luther Szövetség most tartotta évzáró közgyűlését az evangélikus templomban, melyen jelen voltak Polner Ödön dr. egyetemi ny. r. tanár, fővédnök, Ereky István dr. egyetemi ny. r. tanár, védnök, Kutas Kálmán lelkész és Asbóth Gyula tábori lelkész, dr. Illyés Endre a református egyház részéről, ifj. Paraszkay Gyula dr. tb. elnök, Kozma Ferencné tisztb. tag, Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos, egyházközségi felügyelő, nagyszámú érdeklődő és tagok.

Bajtársi Mikulás-esték

A szegedi egyetem jogi kari Werbőczy Bajtársi Egyesülete szombaton este nagyszerűen sikerült daru és levente-avatással egybekötött Mikulás-estét rendezett a Tisza Szálló nagytermében. Megnyitó beszédet Kiss Albert dr. egyetemi tanár, a bajtársi egyesület primus magistere mondott. Ezután Gyurky Gyula dr. vezér és Szabó Mihály dr. alvezér az egyesület tradicionális szertartásai közben felavatták az új darukat és leventéket. Az avatást követte a nívós műsor, amelyre Schenk Aladár dr. konferált be szellemesen. 

Az egyetemi bajtársi egyesületek a „Szent István” B. E. feloszlatását kérik

Tegnap délelőtt nagy feltűnést keltett az egyetemi ifjúság körében, hogy a bajtársi egyesületek képviselőiből alakult mintegy negyventagú küldöttség díszben, jelvényekkel, szalagokkal és egyensapkával a rectori hivatal előtt felsorakozott és kihallgatást kért a Rector Magnificustól.

Az összes szegedi egyetemi és főiskolai egyesületek akciója volt a Szent István Bajtársi Szövetség elleni ügyben beadott memorandum

Illetékes helyről felkértek bennünket annak közzétételére, hogy lapunk tegnapi számában megjelent cikkünk, amelyet a Szent István Bajtársi Szövetség elleni memorandum beadásával kapcsolatban írtunk, nem világított rá teljesen arra a körülményre, hogy ez az akció az összes egyetemi és főiskolai egyesületek közös megmozdulása volt. 

Az egyetemi hallgatók kedden délelőtt a numerus clausus legszigorúbb alkalmazását követelték

A bajtársi egyesületek nagygyűlése után a diákok felvonultak, majd a legnagyobb rendben széjjeloszoltak

Kedden délelőtt az egyetemi hallgatók nagygyűlést rendeztek a Szukováthy téri Auditorium Maximumban, amelyen a numerus clausus szigorú betartását követelték. 10 óráig mindenütt megtartották az előadásokat – a zsidó hallgatók nélkül – 10 óra után megkezdődött a bajtársi egyesületek felvonulása. A nagygyűlésen dr. Széki Tibor rektor elnökölt, aki a megnyitó beszédében a következőket mondotta:

– Engedélyeztem a nagygyűlés megtartását. Tettem ezt abban a hitben, hogy így nem fog semmiféle rendzavarás történni. Azt remélve, hogy nem fognak cserben hagyni, nyitom meg most a nagygyűlést. Sokan úgy állították be a hétfői tüntetést, mintha én azt helyeseltem volna. Valójában nem helyeseltem. Még a tüntetés előtt egy héttel felszólítottam a Bajtársi Egyesületek vezetőségét, hogy tartózkodjanak mindenféle tüntetéstől. Többen ugyanis, akik szívén viselik az egyetem sorsát, megkértek engem arra, hogy akadályozzam meg a tüntetést. Az Egyesületek vezetősége ezt meg is ígérte. És mégis egy hét múlva megtörtént a zavargás. Igaz ugyan, hogy abban túlnyomórészt nem a Bajtársi Egyesületek tagjai vettek részt. Az Önök igazát egy magyar ember sem vonhatja kétségbe – folytatta a rektor – ezért adtam most alkalmat, hogy oly komolyan intézzék el ezt az ügyet, amilyen komolyságot megkövetel. Ha ennek ellenére mégis lesznek tüntetések, akkor másképp fogok eljárni.

Az egyetemi tüntetésekről elferdítve jelent meg dr. Kiss Albert professzor nyilatkozata egy szegedi újságban

Dr. Kiss Albert erélyes cáfolata

A szegedi jobboldali újság november 29-i számában cikk jelent meg a „Szegedi egyetem keresztény hallgatósága szolidáris a budapesti és debreceni egyetemi ifjúsággal” címen. A cikk dr. Kiss Albert egyetemi tanár kedden tett nyilatkozatát is tartalmazza, melyet állítólag a Werbőczy Bajtársi Egyesület hivatalos helyiségében mondott volna. A megjelent nyilatkozat nagy felháborodást váltott ki az egyetemi ifjúság körében, annál is inkább, mert egy budapesti nagy napilap is közölte a cikket, és így ezzel országszerte téves beállításban közölte Kiss Albert dr. egyetemi tanár beszédét, és ezzel együtt Kiss Albert dr. egyetemi tanárt is kellemetlen helyzetbe hozta. A professzor ezzel az üggyel kapcsolatban munkatársunknak a következőket mondotta:

Zárt nagygyűlésen foglalkozott a szegedi egyetem ifjúsága a kultuszminiszteri leirattal

A numerus clausus eredeti formájába való visszaállítását kéri a diákság – Nem történt rendzavarás, tüntetés sem volt

A szegedi egyetemi ifjúság hétfőn délelőtt az ismeretes kultuszminiszteri leiratban foglaltak megbeszélésére nagygyűlést tartott, amelyen részt vettek az összes ifjúsági szervezetek és bajtársi egyesületek tagjai, és megjelentek a kari dékánok, valamint több egyetemi professzor is.

December 20-ig kér választ memorandumára az egyetemi ifjúság Hóman Bálinttól

Kedvező válasz esetén „megkísérli a rendet továbbra is fenntartani”

Részletesen beszámolt a Szegedi Napló a bajtársi szövetségek hétfőn megtartott gyűléséről, amelyre mint jeleztük az újságírókat nem engedték be. A gyűlésen hozott határozatnak megfelelően keddre elkészült a kultuszminiszterhez intézett memorandum. A memorandum szövege a következő:

A rektor feloszlatta a szegedi egyetemi ifjúság harmincas vezérlő bizottságát

A beiratkozási sztrájkmozgalom indította a rektort a feloszlató rendelet kibocsátásra – Szigorú eljárást indítanak az izgatók ellen

Az egyetemeken még meg sem kezdődött az idei első félév, az egyetemi hatóságok máris szigorú intézkedéseket léptettek életbe. Az egyetemi ifjúság szélsőséges gondolkodású irányítói a karácsonyi szünet alatt – mint ismeretes – mozgalmat indítottak, amelynek az a célja, hogy a hallgatóságot a januári beiratkozásoktól távol tartsa. A fővárosi mozgalom rövid idő alatt a vidéki egyetemeken is gyökeret vert; erre vall a debreceni egyetem rektorának pénteken kiadott rendelete, amelyben a diákok harmincas bizottságát váratlanul feloszlatta.

A szegedi egyetemen teljes rendben folynak a beiratkozások

Az ifjúság körében mozgalom indult, hogy a rektor vonja vissza a vezérlő bizottságot feloszlató határozatát

Az ország összes egyetemein most folyó beiratkozások során súlyos konfliktus keletkezett az egyetemi hallgatóság és az egyetemi hatóságok között. Csütörtöki számunkban jelentettük, hogy a debreceni egyetem tanácsa az egyetemről örökre kizárta a vezérlőbizottság tagjait azért, mert a jelentkezőket erkölcsi terror alkalmazásával megakadályozták a beiratkozásban. A fővárosi és pécsi egyetemről hasonló hírek érkeztek, egyedül a szegedi egyetem ifjúsága őrizte meg eddig higgadtságát, komolyságát, és a rektori feloszlató rendeletet szó nélkül tudomásul véve január 8. óta a legnagyobb rendben végzi a beiratkozásokat.

A szegedi egyetemen rend van, de 20-ig nem iratkoznak be a szövetségbe tömörült hallgatók

Széki Tibor rektor nyilatkozata a Szegedi Naplónak: „Az ifjúság mostani mozgalma nem sztrájkmozgalom, mert 22-ig lehet beiratkozni” mondta a rektor

A Szegedi Napló részletesen beszámolt a magyar egyetemeken történt eseményekről, és rámutatott arra, hogy Szegeden az egyetemi ifjúság minden rendbontó törekvéstől távol tartja magát, és az egyetemre beiratkozik. Az egyetemi ifjúság radikálisabb része támadásokat intézett az ifjúsági vezetők ellen, mert nem eléggé erélyesen foglal álláspontot a többi egyetem sztrájkoló diáksága mellett. 

Szombaton is rend volt az egyetemen

Az egyetemen szombaton teljes rend uralkodott, s a beiratkozások rendes tempóban folytatódtak. A szegedi egyetemi ifjúság még csak kísérletet sem tett zavarkeltésre. Délben azonban megváltozott a helyzet: az egyetem környékén feszültség, idegesség jelei látszanak. Ezt annak tulajdonítják, hogy a szegedi diákszervezetekhez utasítást érkezett, hogy hagyjanak fel eddigi passzív magatartásukkal, s csatlakozzanak az országos mozgalomhoz.

A szegedi egyetemi ifjúságot sztrájkra akarják rábírni

Röpcédula-osztogatás a csütörtöki nap eseménye – A pécsi diákság mozgalma a kizárt bajtársak visszafogadására – A pesti káptalan árulója az ifjúságnak

A szegedi egyetemi ifjúság körében a csütörtöki nap folyamán színes röpcédulákat osztogattak. Ez állott rajta:

„A ma délutáni gyűlés elmarad! A pesti káptalan árulója az ifjúságnak és eszméinknek! Mi nem iratkozunk! A pécsi emericanás ifjúság”

A diákok nagy izgalommal tárgyalták a röpcédula tartalmát és érthetetlenül állottak a felhívással szemben. A délután folyamán azután kiderült, hogy két pécsi egyetemista: Vrabely Zoltán orvosszigorló és Kováts Boldizsár orvostanhallgató érkezett Szegedre, ők hozták magukkal a röpcédulákat.

Nem demonstrál tovább a szegedi egyetem ifjúsága

A kerületi vezérség felhívása a diáksághoz – Eddig 742 hallgató iratkozott – Rendben folynak a beíratások

Tegnap számunkban jelentettük, hogy a pécsi emericanás ifjúság két kiküldötte röpcédulákkal árasztotta el a szegedi egyetemet, amelyben a beiratkozásoktól való tartózkodásra hívja fel a szegedi diákságot.

A kiáltvány különösebb hatást nem váltott ki az ifjúság körében, különösen mikor értesültek arról, hogy a sztrájkra való felhívás mögött egy dubiózus paktum megsértése áll.

A pénteki nap folyamán 92 hallgató iratkozott be, tehát eddig összesen 742 hallgató végezte el a félév eleji beiratkozást. A nagyobb tömeg eddig – az ismeretes okok miatt – távol tartotta magát a beiratkozástól, amelynek határideje hétfőn jár le.

Egyetemi bál

Fényes külsőségek között rendezte meg tegnap este a Turul Bajtársi Egyesület Szegeden az első egyetemi bálat, amelyen a város előkelőségének színe-java és az egyetemi tanárok csaknem kivétel nélkül megjelentek.

Egyetemi Luther Szövetség kulturestje

Németország újabb eseményeit ismerteti dr. Grund Henrik az egyetem lektora ma délután 6 órakor a Tanárképző Főiskola dísztermében. 

Egyetemi Luther Szövetség kultúrestje

Szépen sikerült, nívós műsoros estet rendezett vasárnap a szegedi Egyetemi Luther Szövetség a főiskola dísztermében, melyet zsúfolásig megtöltött az előkelő közönség.

Országos Magyar protestáns Diákszövetség vándorgyűlése Szegeden

Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség elnöksége, Miskolc, Sárospatak és Debrecen után pénteken Szegeden tartotta meg vándorgyűlését. A vándorgyűlésen értékes és aktuális problémákról szóló előadások hangzottak el. 

Egyetemi Luther Szövetség közgyűlése

A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség május 20-án, pünkösd vasárnapján a szegedi ev. egyház belmissziós termében (Osztrovszky utca 5.) délelőtt 11 órakor tartja évi rendes beszámoló és tisztújító közgyűlését, melyre az ifjúság munkája iránt érdeklődőket meghívja az elnökség.

 

 

 

Dísztáborozás a Werbőczy bajtársi egyesületben

Nagy érdeklődés mellett nyitotta meg szombaton este a Tisza Szállóban a Werbőczy Bajtársi Egyesület tagavató dísztáborozását dr. Lippay József, a Werbőczy BE vezére. Az avatáson megjelent közönség üdvözlése után Maján László szavalt, majd nagy érdeklődés mellett dr. Csekey István egyetemi tanár tartott előadást az „Ifjúság szerepe a nemzet életében” címmel.

Szegedi kis kalendárium

A Fiatalok Művészeti Kollégiuma ízléses, szép formában újra kiadta kis kalendáriumát. A finom kis naptár, amelyben érdekes népi költemények vannak, s amelyeket szépen illusztrált Buday György értő művészete, kedves ajándékot képez.

Menza bál

A farsang egyik legdíszesebb és legnagyobb sikerű mulatságának ígérkezik a MIEFHOE idei menza bálja, amely fényes keretek között ma zajlik le a Hungária összes termeiben. A bál este 10 órakor felvonulással kezdődik, majd Tabán Gyulának a Szegedi Napló munkatársának ez alkalomra írt prológját Beck Éva orvostanhallgatónő adja elő.

Vidám est

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SzEFHE) február 15-én este fél 9 órai kezdettel a Hági étterem összes termeiben farsangi műsoros vidám estet rendez. Belépődíj nincs.