Híreink

DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete kedden éjszaka rendezte meg idei nagysikerű farsangi bálját a Kass feldíszített nagytermében. A díszes és előkelő közönség tíz felé kezdett gyülekezni. Az előkelőségek sorában láttuk Riesz Frigyes dr. rector magnificust, Horger Antal dr., Poór Ferenc dr. egyetemi tanárokat, azonkívül a Délvidéki Otthon vezető tagjait, Klug Péter dr-t, Török Sándor dr-t, vitéz Petkóczy Lajos dr. rendőrtanácsost, Széchenyi István dr-t, az ÉME elnökét, Bolnay Kamill dr. őrnagyot, Fohsz György, a Délvidéki Otthon pénztárosát és még másokat. 

A protestáns egyetemi hallgatók táncmulatsága

A protestáns egyetemi hallgatók február hó 16-án, húshagyó kedden este fél 9 órakor a Kass Szálló nagytermében tartják műsoros táncmulatságukat. 

Foederatio Emericana szegedi alakuló ülése

A Foederatio Emericana ma délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében alakuló gyűlést tart. Ezen a gyűlésen budapesti kiküldöttek ismertetik az Emericana szervezetét, célját, eszközeit. Budapesten kívül az ország majdnem minden nagyobb városában vannak már szervezetei, corporatioi több mint 4000 taggal. 

Megalakult Szegeden a Foederatio Emericana

Alakuló közgyűlés a városháza közgyűlési termében

Az 1920-ban Budapesten megalakult Foederatio Emericana szegedi corporatioja szombaton délután tartotta alakuló közgylését a városháza közgyűlési termében. A Foederatio Emericana, a katolikus főiskolai és egyetemi hallgatók szövetsége szombati alakuló közgyűlésére Budapestről az Emericana káptalan képviseletében Szegedre érkeztek Ury Lajos táblai tanácselnök, Szentgyörgyi Elemér dr. ügyvéd, Schwartz Elemér dr. egyetemi magántanár, Takáts István dr. egyetemi tanársegéd.

MEFHOSz díszközgyűlése

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének szegedi osztálya március hó 7-én délelőtt fél 11 órakor tartja ezévi díszközgyűlését az egyetem aulájában. Miután a szegedi MEFHOSz a szegedi egyetemi hallgatóknak úgyszólván egyetemét foglalja magába, a díszközgyűlés ünnepélyes keretek között fog lefolyni, s részt vesznek azon a társadalmi egyesületek s hatóságok kiküldöttei is. 

A DEFHE márciusi ünnepélye

Nagyszámú közönség részvételével tartotta meg a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete hazafias ünnepségét március 14-én délelőtt fél 11 órai kezdettel a DMKE palota közgyűlési termében. Az ünnepélyen képviseltette magát a Délvidéki Otthon, a DMKE, a vegyesdandár-parancsnokság és több társadalmi egyesület. Az ünnepélyt Csajkás Bódog, az egyesület elnöke nyitotta meg. 

Lelkigyakorlatok egyetemi hallgatók részére

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület ez évben is megrendezi a szokásos nagyböjti szentgyakorlatokat, hol a konferenciákat Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök fogja tartani. 

Tisztújítás a Turul Szövetségben

A Turul Szövetség, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja a napokban tartotta meg Budapesten VI. országos követtáborát, melyen a szövetség fővezérévé ismét az alapító fővezért, dr. vitéz Bánsághy Györgyöt választották meg. 

Ma lesz a Foederatio Emericana tagavató ülése

Térfy Béla, Bitter Illés és Baranyay Jusztin Szegeden

A Foederatio Emericana szegedi corporatiojának mai tagavató ünnepsége előreláthatólag nagyon szép számú közönséget fog vonzani. 

A Foederatio Emericana tagavató ünnepe

Kilencvennégy dominust és 32 egyetemi hallgatót avattak fel

A rég elmúlt magyar idők drága emlékei, eleink és a magyar lovagvilág kedves hagyományai újultak fel pár órára azon a tagavató ünnepen, melyet a Foederatio Emericana rendezett vasárnap délelőtt a Ferenc József Tudományegyetem aulájában. Az ünnepség bővelkedett festői képekben. Papok és civilek az emelvényen elhelyezett hosszú asztal előtt. Mögöttük a felavatásra váró emericánás diákok csoportja, kiknek zöldszínű sapkája kellemes összhangban olvad össze az ünnepi polgári ruhák és papi reverendák színével. 

A SzEFHE országos nagygyűlése Szegeden

Erdély száműzött magyar ifjúságának demonstrációja az irredenta eszme mellett

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete ma, csütörtökön tartja meg országos nagygyűlését a Központi Egyetem aulájában. Ezen a demonstrációs jellegű nagygyűlésen Erdély száműzött magyar ifjúsága, Budapest, Debrecen, Pécs, Magyaróvár, Sopron, Keszthely egyetemeinek delegátusai beszélik meg azokat a feladatokat, amelyeknek megoldásai az irredenta gondolat szolgálatában reájuk várnak. A gyűlésen megtárgyalandó problémák mélyen a magyarság életébe és jövőjébe vágók, nagy érdeklődésre tartanak számot, s az a nagyszabású program, amelyet az egyetemi ifjúság ezúttal maga elé tűz, az egész magyarság boldogulásának megvalósítását célozza.

A SzEFHE országos nagygyűlése Szegeden

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete csütörtökön országos nagygyűlést tartott Szegeden a központi egyetem aulájában. A gyűlésen az ország valamennyi főiskolájának képviselője részt vett. Megjelent azonkívül a SzEFHE országos elnöksége, továbbá Riesz Frigyes dr. rektorral az élén az egyetem tanácsa és a társadalmi egyesületek vezetői. 

A Szent Imre Egyesület évzáró ünnepélye

A Szent Imre Egyesület mai évzáró ünnepélye pontosan fél 9 órakor kezdődik a Katolikus Kör dísztermében. Szeged város érdeklődő társadalmát ezúton is meghívja az egyesület vezetősége. 

A Foederatio Emericana Marisia közgyűlése

A Foederatio Emericana szegedi corporatiója tegnap tartotta meg közgyűlését Tóth Imre dr. prior elnöklete alatt, mely alkalommal megválasztotta tisztikarát. Szekretárius Pázmán Ödön dr. kincstárnok Tarján Pál dr., inspektor Lehóczky Károly dr., krónikás Révay József dr., a fegyelmi bíróság tagjai Szandtner Pál dr., Rabong János, Sarkady György dr. lettek. 

Az Emericana felhívása Szeged társadalmához

A Foederatio Emericana, a katolikus főiskolai hallgatók szövetsége a nehéz sorban küszködő és anyagiakban szűkölködő egyetemi ifjúság támogatására intézményesen óhajtja megszervezni a középiskolai tanulóifjúság tanítását. Biztosítani kívánja ezáltal azt, hogy míg egyrészt a jobbérzésű és hazafias egyetemi ifjúság részére becsületes munkaalkalmat és kereseti lehetőséget nyit, addig a szülők házitanításra szoruló gyermekei mellé is feltétlenül megbízható és lelkiismeretes házi tanítókat biztosít. 

A Werbőczy Bajtársi Egyesület avató nagytábora

A jogászok magister-, levente és daruavató nagytáborozása

A magyar egyetemek hallgatóságának bajtársi mozgalmai már régóta ismeretesek a Szegedi Új Nemzedék olvasói előtt. A keresztény és nemzeti életszemlélet alapján álló mozgalom visszanyúlik még az átkosemlékű forradalmi időkre s az alkotmányosság helyreállításnak idejére, amikor szükségessé vált a keresztény és nemzeti érzésű értelmiség szupremáciájának a magyar kulturális élet terén való helyreállítása is, ami az 1920: XXV. tc-kel, a zártszám (numerus clausus) törvénnyel teljes mértékben sikerült. A magyar egyetemi ifjúságnak minden megmozdulása és demonstrációja éppen ezért különös érdeklődést kelt azóta a nagyközönség körében.

Az Egyetemi Luther Szövetség félévzáró teaestélye

A szeged-kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem evangélikus hallgatóinak Egyetemi Luther Szövetsége ma, szombaton este fél 8 órai kezdettel hivatalos helyiségében (Tisza Lajos körút 12.) a téli szemeszter befejezéséül félévzáró teaestélyt rendez. 

Az Egyetemi Luther Szövetség félévzáró teadélutánja

Szombaton este tartotta meg az Egyetemi Luther Szövetség szemeszterzáró műsoros teadélutánját meglepően nagy érdeklődés mellett. A megnyitó közének után ifj. Paraszkay Gyula szövetségi elnök helyesen állapította meg, hogy a megszokott közgyűlések helyett rendszeresített műsoros kulturdélutánok közelebb hozzák egymáshoz a szövetségi tagokat. Az egyhangú helyesléssel fogadott elnöki enunciáció után Tátrai Károly lelkész mélyértelmű, frappáns bibliamagyarázatában az ideális materializmus lelki gyönyörűségeire mutatott rá, s az egymásért való áldozatkészséget ajánlotta hálás hallgatósága figyelmébe. 

A Jogász-bál lesz az idei farsang kiemelkedő eseménye

A szeged-kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi karának hallgatói, illetőleg a Werbőczy Bajtársi Egyesület dominusai, leventéi és darvai, a szegedi ügyvédi és bírói kar összességével karöltve, különös fénnyel kívánják megtartani az ezévi, sorrendben IV. Jogász bálat. A szegedi IV. Jogász-bálnak számos kiemelkedő eseménye és meglepetése mellett különös jelentőséget fog adni Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszternek és nejének a bálon való megjelenése.