Híreink

A MANSz és a MEFHOSz közös akciója

A MANSz a MEFHOSz-szal karöltve a szünidőt különböző internátusokban itt tölteni kényszerült száz egyetemi hallgató részére szilveszterre és újévre szeretetadományakciót indított, mely akció a legteljesebb siker jegyében folyt le. 

Medikus bál

A medikus bálról napok óta aggodalmas arcú bakfisok egymás között mindenütt arról beszélnek, hogy milyen nagy kár lenne, ha elmaradna a medikus bál. De érthető is ez a sajnálkozás, hiszen immár a negyedik farsang legsikerültebb báljai közé tartozott. Megnyugtatásul közölhetjük, hogy a bál nem marad el, sőt talán az idén jóval több alkalmat nyújt a szórakozásra, mint eddig. 

Protestáns műsoros táncestély a Kassban

A szegedi Evangélikus Leányegylet, a református egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre és az egyetemi hallgatók Luther Szövetsége folyó hó 15-én, vasárnap este 9 órai kezdettel a Kass Szálló nagytermében műsoros táncestélyt rendeznek. A minden tekintetben sikeresnek ígérkező estély műsorán a legkiválóbb szegedi művészek szerepelnek ének, zene és szavalattal. 

SzEFHE bál

Az idei farsang eseménydús műsorából kimagaslik a szűkebb hazájukból hontalanná vált székely egyetemi hallgatók tegnap éjszakai bálja, mely a farsang egyik legkedvesebb és legintimebb hangulatú éjszakája volt. A bálelnöki tisztet Bethlen István és Teleki Pál grófok vállalták. Az esős idő dacára már féltíz órakor nagy számban érkeztek a szegedi és székely szépasszonyok, leányok, akiket díszes rendezői kar vezetett fel a Tisza Szálló nagytermébe. 

Jókai-matiné

Kiválóan sikerült, magas nívójú matiné keretében adózott a Werbőczy Bartási Egyesület szerdán délelőtt a Belvárosi Moziban a legnagyobb mesemondó emlékezetének. Az ünnepi beszédet Csengery János dr. rector magnificus mondotta, aki tökéletes tudással és élvezetes előadókészséggel fejtegette Jókai munkásságát, elhivatottságának eredményeit, s írói egyéniségét, mely fároszként sugárzik szét a magyar regényirodalomban. 

Egyetemi lelkigyakorlat

Az egyetemi hallgatók és hallgatónők részére az Egyetemi Szent Imre Egyesület nagyböjti szentgyakorlatokat rendez március hó 30-án (...)  

Magyar diákvezérek Szegeden

A délvidéki egyetemi és főiskolai hallgatók közgyűlése

Szombat és vasárnap mozgalmas napja volt a szegedi magyar ifjúságnak. Az ország minden egyetemi városából összesereglett diákvezérek ünnepelték a szegedi magyar ifjúság munkáját, törekvését és a szent célokért való küzdelmüknek eredményét. A szombat esti vonattal érkeztek Budapestről a MEFHOSz vezérei, Ferencz Gábor alelnök és Farkas János gazdasági igazgató. 

Ifjúsági kiállás a numerus clausus mellett

Az egyetemi ifjúság ma este gyűlést tart a legújabb liberális offenzíva visszaverésére

A szegedi egyetem megszűntetéséről a közvéleménybe dobott hiób-hír nyomán felkavart érzések, indulatok és titkos gondolatok hullámai még mindig nem simultak el, sőt az utóbbi napokban olyan irányt vettek, mely élénk következtetéseket enged meg a hír eredőjére és tendenciájára vonatkozólag.

A szegedi egyetemi ifjúság állásfoglalása a kormányzót ért támadás miatt

A magyar királyi Ferenc József Tudományegyetem ifjúsága, melynek összes szervezetei felháborodással értesültek a kormányzót ért támadásról, ma délelőtt megfelelő formában juttatják érvényre tiltakozásukat és felháborodásukat. 

Az egyetemi ifjúság tüntető felvonulása a kormányzó mellett

Százharminc lelkes ifjú tett hitvallást vasárnap délelőtt Újmagyarország kormányzója nagybányai vitéz Horthy Miklós iránt táplált tántoríthatatlan hűségéről, lelkes válaszul az őt ért méltatlan és kvalifikálhatatlan támadásokra, másfelől szíve őszinte kiöntéseképpen.

Az ifjúság délelőtt 11 órakor lelkes hangulatú gyűlést tartott, melyen Korényi Ernő MEFHOSz elnök hosszabb beszédben részletezte az utóbbi napok eredményeit, és komoly cselekvésre hívta fel az ifjúságot. 

A kormányzó válaszolt az egyetemi ifjúság hódolatára

Elmúlt vasárnap a Ferenc József Tudományegyetem lelkes hazafias ifjúsága impozáns tüntetéssel adott kifejezést a kormányzó személye iránt érzett törhetetlen hűségének. Az ifjúság hódolatát Aigner Károly főispán kellő formában jelentette a kabinetirodának. Tegnap Magyarország kormányzójának a kabinet irodája a szegedi egyetemi ifjúságnak a kormányzó úr Őfőméltósága magas személye iránti hódolat nyilvánításával kapcsolatban Szeged szabad királyi város főispánjához a következő táviratot intézte:

Délvidéki nap Keszthelyen

A napokban jól sikerült Jókai-ünnepélyt rendezett a Keszthelyi Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, amelyen részt vettek az ország többi egyetemi és főiskolai városaiban működő DEFHE-k képviselői is. Az est műsorán szerepeltek többek között Ferenczy Zoltán dr. egyetemi tanár, a Petőfi Társaság elnöke, Tarnay Alajos a Zeneművészeti Főiskola tanára, Szerecz Imre dr. premontrei kanonok. A szépen sikerült műsor után kezdetét vette a tánc, melyet a „Bácskában, Bánátban” című nótával nyitottak meg. A tánc a késő hajnali órákig tartott, s Keszthely fiatalsága és a DEFHE-k kikükdöttei igen jó hangulatban hagyták el a tánctermet.

A DEFHE köszönete

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete köszönetet mond a DEMKE azon nemes adományáért, amellyel lehetővé tette, hogy az egyesület kultúrosztálya egy 1000000 koronás irodalmi pályázatot hirdethessen. 

A DEFHE tudományos és szépirodalmi pályázata

A DEFHE irodalmi alosztálya, a Délvidéki Otthon támogatásával, pályázatot hirdet: a) orvosi tárgykörű munkára, a tárgy szabadon választható, I. díj 300.000 K, II. díj 200.000 K, b) tanári tárgykörű munkára, a tárgy szabadon választható, I. díj 300.000 K, II. díj 200.000 K, c) jogtudományi tárgykörű munkára, a tárgy szabadon választható, I. díj 300.000 K, II. díj 200.000 K. A DMKE a DEFHE irodalmi alosztálya útján pályázatot hirdet délvidéki tárgykörű szépirodalmi munkára: a) kötött verses formájú munkára. 

A szegedi Szent Imre Egyesület ünnepélye

A Szent Imre Egyesület október 25-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Katolikus Kör helyiségében évmegnyitó Szent Imre ünnepélyt rendez, a következő műsorral: Megnyitó beszéd. Bagdadi kalifa. Boieldien. Ouverture. Előadja a Szent Imre Egyesület zenekara. Végváry:[1] Eredj, ha tudsz.

[1] Reményik Sándor

A Szent Imre Egyesület évnyitó ünnepélye

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szent Imre Egyesületének szegedi csoportja vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta a Katolikus Körben évnyitó ünnepségét előkelő és nagyszabású műsorral. Az ünnepélyen megjelentek Glattfelder Gyula dr. csanádi megyés püspök, Muntyán István dr. kuriai bíró, táblai tanácselnök, Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos, a Katolikus Kör elnöke, Erdélyi László dr. egyetemi tanár, s kívülük még számosan az érdeklődők és katolikus társadalom tagjai közül. 

Imre-bál a Kassban

Ma, szombat este a Kass Szálló összes termeiben 9 órai kezdettel rendezi az Egyetemi Szent Imre Egyesület fényes keretek között hagyományos Imre-bálját, amely az eddigi előjelek szerint az idei báli szezon legkimagaslóbb eseményei közé fog tartozni. 

Szent Imre-bál

Fényes külsőségek között és előkelő közönség részvételével zajlott le szombaton éjszaka a Szent Imre Kör első nagy bálja a Kass Szálló nagytermében. Az előkelőségek közül megjelentek Aigner Károly dr. főispán, Somogyi Szilveszter dr. polgármester, Riesz Frigyes dr, rector magnificus, Horger Antal dr. és Erdélyi László egyetemi tanárok, Szávits Miklós testnevelési főfelügyelő, dr. Somogyi Szilveszterné.

DEFHE teaestély

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete f. hó 28-án, szombaton este 8 órai kezdettel, a Keresztény Otthon és a Tiszti Kaszinó (Kálvin tér 6.) összes termeiben műsoros tea-estélyt rendez, melyen a tea-jegy 20.000 korona, táncos jegy egyetemi hallgatóknak tea nélkül 10.000 korona. 

Werbőczy B. E. kulturdélutánja

A Werbőczy Bajtársi Egyesület december 13-án délután 5 órakor az egyetem aulájában nívós műsor keretében kultúrdélutánt rendez.