Híreink

Főiskolai hallgatók a miniszterelnök előtt

A Szegeden tartózkodó főiskolai hallgatók július 1-jén küldöttségileg jelentek meg a miniszterelnök előtt, hogy múlt gyűlésükön egyhangúlag hozott határozati javaslatukat ünnepélyesen átnyújtsák.

Főiskolai hallgatók intéző bizottságának ülése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének intéző bizottsága f. hó 19-én ülést tartott, melyen több fontos ügy megbeszélésével – 

Főiskolai hallgatók a miniszterelnöknél

Ma délelőtt a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének öttagú bizottsága tisztelgett a miniszterelnöknél, hogy a Szövetségnek a nemzeti kormányhoz való őszinte, törhetetlen ragaszkodásáról és támogatásáról bizonyságot tegyenek. 

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Egyesületének díszközgyűlése

Szegeden az ország minden részéből, a nemzet megmentésének gondolatával összegyűlt ifjúság lelkes, komoly, a nehéz helyzetet teljese átérző demonstrációban bontotta ki egyesületének zászlóit, így kifejezést adva az ifjúság tettre vágyásának és áldozatkészségének. 

Orvostanhallgatók Mann tanárnál

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének orvotsnhallgatói küldöttségileg tisztelegtek szombat de. dr. Mann nőgyógyász professzornál. Faragó Mihály szigorló orvos meleg szavakban tolmácsolta az ifjúság ragaszkodását és nagyrabecsülését az európai hírességű tudóssal szemben, aki hosszú munkálkodása alatt a szegedi Bábaképezdét az ország legelső intézetévé fejlesztette. 

Teleki Pál a szegedi egyetemi bálon

A száműzött kolozsvári egyetemi kör március hó 28-án rendezendő műsoros estélyére gróf Teleki Pál miniszterelnök, Szeged város I. kerületének nemzetgyűlési képviselője kilátásba helyezte lejövetelét, s megígérte az ifjúságnak, hogy akadályoztatása esetén képviseltetni fogja magát.

Útban a székely egyetemi hallgatók

A szegedi egyetemnek nagyszámú székely hallgatója is lesz. Erdély megszállása után a kiutasított és menekült egyetemnek igen sok hallgatója is otthagyta Erdélyt, hogy tanulmányaikat a száműzött egyetemen fejezzék be.

Felhívás a délvidéki egyetemi hallgatókhoz

A Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete szegedi fiókjának megalakítása céljából (...)

Egyetemi Szent Imre Kör estélye

Vasárnap tartotta meg a kör az országos gyász miatt elhasztott Imre-estélyét. Délelőtt 10 órakor a katolikus egyetemi ifjúság megjelent a belvárosi templomban az első hivatalos istentiszteleten. 

A SzEFHE matinéja

A SzEFHE matinéjára már minden előkészület megtörtént, s bár a részletes műsor csak ma kerül nyilvánosságra, mégis a tegnapi és tegnapelőtti napokon, csupán arra a hírre, hogy az ügyes székely fiúk rendeznek valamit, szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánult meg a társadalom minden rétegében.

A SzEFHE matinéjáról

Félreértések elkerülése végett tudatjuk mindenkivel, akit illet, de azt szeretnők, hogy e híradásunk a mi ügyünkkel egybeforrt lelkületeket a szív mélyén melegen érintse.

Hírek járnak, hogy a székely egyetemi ifjak vasárnap délelőtti ünnepsége a városi színházban elmarad. 

DEFHE bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete 1921. évi dec. hó 1-jén este fél 9 órakor a Tisza Szálló nagytermében irodalmi műsorral egybekötött nagyszabású táncmulatságot rendez a szegény egyetemi hallgatók felsegélyezésére. 

DEFHE-estély

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete elsőrendű szegedi művészek közreműködésével december 26-án hajnalig tartó táncestélyt rendez a Tisza Szálló nagytermében.

Szent Imrés bál

Szeged keresztény társadalmának szép emlékű estéit újítja fel a katolikus bál, melyet február 1-jén a Tisza Szállóban jótékony célra rendez a Katolikus Kör, és a Katolikus Nővédő Egyesület az Egyetemi Szent Imre Kör bevonásával. 

Pár szó a Csabáról

Csendben, magáról életjelet alig adva kezdte meg működését a m. kir. Ferenc József Tudományegyetemi Csaba orvoskari bajtársi egyesület 1921. november 21-én.

Hosszú volna elmondani, hogy miképp jutottunk el a máig, amikor már kész programmal, határozott célkitűzéssel és semmi fáradságot nem ismerő energiával foghatunk hozzá a nagy cél megvalósításához. 

Gyógyszerész bál

A szegedi egyetem gyógyszerész hallgatóinak Hunyadi Bajtársi Egyesülete 1922. február 18-án este 9 órakor a Tisza Szállóban nagyszabású Patikus bálat rendez. 

Az Egyetemi Szent Imre Kör táncestélye

Az Egyetemi Szent Imre Kör és a Katolikus Kör holnap, vasárnap este 8 órai kezdettel műsoros farsangi táncestélyt rendez a köri helyiségekben. 

A MEFHOSz külföldi utaztatási akciója

Az Egyetemi Hallgatók Országos Egyesülete széles körű akciót indított, hogy a magyar egyetemi hallgatók minél számosabban mehessenek ki külföldre a nyári 2, illetve 3 hónapos szünidőre. Eltekintve attól, hogy ifjaink tudományos ismereteiket gyarapítják, igen tevékeny részt vehetnek hazánk integritásának helyreállításában. Csere természetesen kölcsönösen fog megtörténni. 

Részlet a Katolikus Kör egyévi működésének beszámolójából

A Kör vezetősége életre hívta a Kolozsvárott is jelentős társadalmi szerepet vitt Szent Imre Kört, mellyel helyiségét is megosztotta. Ez intézmény létesítésében az a szempont vezette a kör vezetőségét, hogy a szegedi egyetem katolikus hallgatói ne maradjanak magukra. 

Evangélikus egyetemi egyesület létrehozása

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem evangélikus hallgatói vasárnap délelőtt 11 órakor tartották az ev. templomban alakuló gyűlésüket. 

A főiskolai ifjúság tiltakozása Hébelt rágalmai ellen

Az idemnitás vitájában mint ismeretes felszólalt Hébelt Ede Sopron szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselője is. Ebben a beszédében feldicsérve a zsidó ifjúságot, súlyosan megsértette a keresztény egyetemi hallgatókat, többi között azt állítván róluk, hogy kötelességeiket elhanyagolják, és nem tanulnak. 

Az Egyetemi Szent Imre Kör felhívása

Az érettségizett katolikus ifjakhoz

Az Egyetemi Szent Imre Kör tagjainak jól felfogott érdekében már most megkezdte a köri szervezkedést és felkészült a jövő tanévre, hogy tagjai részére módot nyújtson a középiskolákban beoltott eszméknek továbbfejlesztésére és a hitéletnek az összkatolikus egyetemi hallgatókkal együttesen való ápolására, amelyre az egyetemen még sajnos az előadások keretében módja és alkalma nincs.

Az egyetemi egyesületek és a diáknyomorenyhítő akció

A szegedi egyetemi egyesületek augusztus hó 16-án tartott megbeszélésükön határozatot hoztak, mely szerint a Magyar Diáknyomorenyhítő Akció által augusztus hó 26. és 27-ére Szegeden tervezett ünnepségek megtartását nem tartják célszerűnek. 

Előadás diáknyomorenyhítési céllal

A Magyarországi Diáknyomorenyhítő Akció ma este a szegedi városi színházban nagysikerű ünnepélyt tartott az akció érdekében. Színre került a Heidelbergi diákélet, amelyet a MEFHOSz művészgárdája adott elő. 

Az Attila szegedi szervezetének tisztújítása

A MEFON Turul Szövetsége kebelébe tömörült Szegedi Bajtársi Egyesületek Attila Helyi Szervezetének követtábor jellegű vezértanácsa szombaton délután táborozást tartott. A táborozást a MEFON Turul Szövetségének hivatalos képviselője Lendvay Béla a Turul vezérelnöke lelkes szavakkal nyitotta meg, mely után az Attila Helyi Szervezet vezérének, Kószó György, alvezérének Burkó Károly, íródeáknak Mertl József, nádornak dr. Hunyady Gyula, székelnöknek Koncwald Tibor, számvizsgáló-bizottság elnökének Rötth András dr., darufőnöknek Radványi Gézát választotta meg. 

Bethlen Gábor Kör közgyűlése

A szegedi Bethlen Gábor Kör november 1-jén, szerdán délután 4 órakor tartja közgyűlését, melyre ezúton is meghívja a tagokat a szünidei bizottság. 

A SzEFHE ingyenes kulturdélutánja

A Székely Egyetemi Hallgatók folyó hó 18-án, szombaton délután 4 órai kezdettel rendezik a második – most már nyilvános – kultúrdélutánjukat, a Bocskay Internátus (Vásárhelyi sugárút 2. sz.) nagy társalgó termében. 

A DEFHE színielőadása

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete december 6-án, a Kormányzó névnapján a Városi Színházban előadást rendez, mely alkalommal színre kerül Vitos Gerő, az egyesület elnöke és Múth János tanár által írt „Hajdú magyarok” című négy felvonásos történelmi színműve. 

A Csaba és a Werbőczy Bajtársi Szövetségek önkéntes tűzoltó- és mentőegyesülete

Több alkalommal beszámoltunk a szegedi önkéntes tűzoltó- és mentőegyesület újabb fejlődéséről. Az utóbbi napokban újabb lendülettel indult meg a szervezés. A Csaba orvostanhallgatók bajtársi szövetsége 85 taggal nevezett be az önkéntes mentőtanfolyamra. 

A DEFHE színielőadásáról

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete december 6-án a kormányzó névünnepén színielőadást rendez. A „Hajdú magyarok” című négy felvonásos történelmi előadás szenzációs kultúresemény számba megy.