Híreink

Választások az Egyetemi Diákegységben

„Rongyos bállal” búcsúznak a farsangtól az egyetem diákjai

A Szent-Györgyi Albert dr. rektor kezdeményezésére megalakult Szegedi Egyetemi Diákegység e héten tartotta meg karonként a választmány tagjainak megválasztását. A választás minden hivatalos jelölés nélkül, a hallgatók közbizalmából történt: eredmények karonként és évfolyamonként a következők:

A szegedi egyetemi diákegység

Szent-Györgyi rektor előadása

Az Egyetembarátok tegnapi szabadegyetemi előadásán Szent-Györgyi Albert dr. egyetemi tanár, ezidei Rector Magnificus beszélt a szegedi diákegység-mozgalomról. Az aulát zsúfolásig megtöltötte az előkelő érdeklődő közönség, amelynek soraiban az egyetemnek úgyszólván valamennyi professzorát ott láttuk. Tonelli Sándor dr. elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy Szent-Györgyi rektor választott témája mögött mély és súlyos dolgok vannak elrejtve, amelyek a magyar jövőt és annak kialakulását lényegesen befolyásolják.

Szent-Györgyi rektor előadásának bevezető szavaiban visszapillantást vetett az egyetemek történeti fejlődésére, kiemelve, hogy az universitas feladata manapság nemcsak a szaktudás átadása, de a szó tiszta és teljes értelmében való nevelés is. Az új korban az egyetemek ugyanis az államnak, a közéletnek lettek fontos szervei, éppen azáltal, hogy az egyetem a közélet előkészítő iskolájává alakult. A közéleti embertől pedig nemcsak szaktudást várunk, de jellembeli értékeket is.

Szent-Györgyi Albert pécsi előadása a szegedi diákegységről

Pécsett is megalakítják az egységet a keresztény és magyar szellemű diákegyesületek

A pécsi egyetem meghívására Szent-Györgyi Albert a szegedi egyetem rektora kedden délben előadást tartott a szegedi diákegyesületekről. Az előadást Faluhelyi Ferenc pécsi egyetemi tanár bevezető szavai előzték meg.

Szent-György professzor előadása bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy azon az egyetemen tartja ezt az előadást, amelyről tudományos pályája kiindult. Tizenegy éve jött vissza Magyarországra. Akkor az volt a feladata, hogy jó professzor legyen. Azt látta azonban, hogy az egyetem csak tudományt közöl, de az életre nem nevel. Az egyetemnek egészen más a hivatása.

Négy előadás

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén és a tegnapi napon több figyelemreméltó előadás hangzott el Szegeden. A város kultúréletének kétségtelen bizonyítékai ezek a színvonalas és érdekes tárgyú előadások, amelyeket mindenütt nagy és lelkes közönség hallgatott végig.

Szent-Györgyi Albert: A SZEI-ről

Üdvözlöm a Szegedi Hidat, az ifjúság lelkének és a SZEI életének ezt az új megnyilatkozását. Ez a Szegedi Híd talán eljut majd az olyanokhoz is, akik az ifjúság iránt érdeklődnek, de a SzEI-t nem, vagy csak a hazug híreszteléseket ismerik. Ezért hadd mondjam el, hogy mi az a SzEI, és mi annak a célja.

            A SzEI célja, hogy kitöltsön egy nagy és eddig fájdalmasan tátongó nagy űrt az egyetemi ifjúság életében. A SZEI célja, hogy lehetővé tegye, hogy az egyetemen az ifjúság otthonát lelje, ott egy derűs diákélet keretében a hazának hasznos, felelősségtudó, tág lelkű és szellemű, alkotni és áldozni vágyó, öntudatos polgárává nőhessen. Amíg az egyetem csupán rideg tantermek és padok sora, amíg a tanárt a diáktól áthidalhatatlan szakadékként választja el a katedra lépcsője, addig az egyetem nem tud eleget tenni nemzetnevelő hivatásának, mert addig csak egy szakképesített szellemi proletariátust nevelhet. A SzEI maga is egy híd, híd a diák, tanára és egyeteme között, híd a diák és a felelősségtudó gazda és tágas élet és a hivatás között.

Halasy Nagy József: Az egység

Az egyetem latin neve az „universitas” valamiféle egység felé fordulásról beszél, mint ahogy az egyetem elnevezés (Dugonics András még „mindenség oskolájának” mondta), ez a mondvacsinált szó is ilyesfélét sejtet. Egészen stílszerű tehát, ha a fiatal Horthy Miklós Tudományegyetem az Egység valamilyen formájával lepte meg a magyar közéletet, s ha a tudományok egységét ebben a szakokra darabolt állapotban neki sem sikerült megőrizni és a karok kapcsolatát szellemi téren szorosabbá tenni, diákegység területén olyat alkotott, amellyel példát mutatott a társegyetemek ifjúsága számára. A szegedi hallgatóság lelkében meghallgatásra találtak az egyetem nagyszerű és az ifjúság sorosáért aggódó, meleg szívű Rector Magnificusának szavai, lelkesedéssel sorakozott fel mögötte, hogy a széthúzást és az egyéni ambíciókat feledve egységesen igyekezzen megszervezni a maga cselekvéseit, s egységes terv szerint formálja a maga életét. Ne higgyük, hogy ez kis dolog, amely mellett vállvonogatva lehet elmenni, mert ebben a kicsiny tényben nagy jövendő csírái rejlenek. Ha a a mai kezdet megerősödhet és teljes erővel kibontakozhat, nyomában az egész magyar egyetemi szellemi élet jobb irányba fordulása következhet be.

Keresztény és magyar

A Szegedi Egyetemi Ifjúság az egyetem megnyitóján hitet tett már kereszténysége és magyarsága mellett. Alapszabályunk első pontja (megalkottuk már a karácsonyi szünidőben: tehát még minden támadás előtt) így hangzik: „A SzEI az egyetemi ifjúság egység utáni vágyából megszületett hivatásrendi alapon megépített egyetemi ifjúsági szervezet. Feladatának tekinti a szegedi gondolat, a keresztény, magyar eszme szellemében  megindult nemzeti újjáépítési program vállalását.” S mert mi nem ragasztottuk ki ezt minden utcasarkon, és nem üvöltöttük torkunkszakadtából és féltéglával, melletverő hősiességgel, megrágalmaztak minket, hogy nem vagyunk keresztények és magyarok. Pedig éppen kereszténységünkből következett, hogy nem vertük nagydobra. Mi így tanultuk az evangéliumból: „Ne kürtölj magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban s az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek.”

Színjátszó társaság

Megkapó című ismertetők, írások, könyvek fekszenek a Szegedi Egyetemi Ifjúság színjátszó Társaságának hangulatos, színes, színpadi figurínekkel díszített próbatermének asztalán. Éles gót betűkkel rajzolt címek: R. Petch „Die Aufgabe  der Theaterwissenschaft”. O. Eberle: „Theaterwissenshaftliche Grundbegriffe”, H. Hermann „Über die Aufgaben  und Ziele eines theaterwessenschaftlichen Universitates-Instituts” , E. G. Craig „Plan for the Theatrical College”. De megtalálhatók ott a berlini, kölni, mücheni, prágai, leydeni, camnyi kiadványai is. Három vaskos füzet különösen megragadja az ember figyelmét: a Sorbonne, a firenzei egyetemi „teatre experimentale nationale” és a világhírű valei  egyetem színháztudományi fakultásainak rengeteg képanyagot feldolgozó ismertetői. 

Emericana avató ünnepély

A szegedi Emericana corporatiói május 18-án rendezték meg avató káptalanjukat. A szentmisén közös szentáldozáshoz járultak, este pedig a Tanárképző dísztermében volt a fényes avatás, melyen a megyéspüspök is megjelent. Az avatóbeszédet dr. Tompa Ferenc egy. tanár mondotta az Emericana budapesti központja képviseletében. 50 leventét, 40 kisasszonyt avatott hatásos szertartással. 

Az egyetemi ifjúság nagygyűlése

A SzEI-be tömörült szegedi egyetemi ifjúság szombaton délelőtt a bölcsészetkari auditorium maximumban népes diáknagygyűlést tartott, amelyen az egyetem professzorai közül megjelentek: dr. Szent-Györgyi Albert, dr. Sík Sándor és dr. Koch Sándor egyetemi tanárok. Bogdánfy György ifjúsági elnök megnyitójában felolvasta a betegsége miatt távollevő dr. Kogutowicz Károly rektor üdvözlő levelét, majd megemlékezett október hatodikáról.

Nyikos István: Tövisek és virágok az egység körül

„Hány szép feltétel és jóakarat némul el és némult már el, mely egyesüléssel s egyetértéssel vajmi szépet alkotna, s alkotott volna.”

(Széchenyi: Hitel)

Ahol tíz egyesület, ott tíz ellenük is. Ha ott netán győz az egyetakarás és a nagyotakarás, attól fogva egy egyesület lesz és egy elnök. A többi kilencnek csak annyi marad az elnökségből, hogy azt mondhatja: „Mi az elnökséget nem irigyelnök” (Pedig irigy, csak nem elnök, éppen arra irigy.) De az emberek olyan jók, hogy ha lehet, sem irigykedni, sem hazudni nem akarnak. Ezért a legtöbb helyen tíz egyesület van és tíz elnök. sőt még tíz díszelnök.

Fiatal barátaim

Baráti szívvel üdvözlöm a Szegedi Egyetemi Ifjúságot, és őszintém köszönöm a személyem irányában előlegezett bizalmat. Soha nem vágytam közszereplésre, nem is vállaltam eddig semmilyen formában. A fiatalság iránt érzett szeretetem és az, hogy akarásukkal azonosítom magamat, magyarázza álláspontom megváltoztatását. Hogy egymásban ne csalódjunk! Isten adja!

A Szegedi Híd a Szegedi Hídról

A Szegedi Hidat a Szegedi Egyetemi Ifjúság (SzEI) tagjai írják, és a szerkesztés és kiadás is a tagok munkája. A deáktagok írásain kívül azonban minden számban meghallgatjuk egy professzornak és egy országos mondanivalójú magyar embernek a szavát. Múlt számunkban Halasy-Nagy József professzor úr szólt, most pedig Koch Sándor professzor úr szólt hozzánk. Az országos mondanivalójú emberek közül múlt számunkban Tamási Áron , a mostaniban pedig P. Varga László cikkét és Erdélyi József versét közöljük.

Tudósítás a SzEI Színjátszó Társaság egyik rendezvényéről

A Szép Magyar Szó délutánja

A Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társasága, amely mint ismeretes, az elmúlt tanévben imponáló siker mellett mutatta be Szegeden és Kolozsvárott a Hamletet, szombaton délután öt órakor a „Szép Magyar Szó Délutánja” címen a modern magyar lírikusok műveiből szavalódélutánt rendezett a bölcsészkari épület nagytermében. Bevezető beszédet Sík Sándor egyetemi tanár, a neves költő mondott, aki ismertette az Ady utáni költői generáció munkásságát, és rámutatott azokra az új élményekre, amelyekből ez a költői generáció forrást merített. Ezután Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, József Attila, Erdélyi József, Mécs László és Reményik Sándor néhány jellegzetes versét adták elő a Színjátszó Társaság tagjai. 

Benke-Nagy Sándor: Csizma az egyetemen

A közelmúltban néhány erős kirohanást hallottunk a „paraszt-romantika” ellen, s ezen már nem is csodálkozunk. Inkább azon tűnődnénk el, ha ilyen ilyesféle jelenségeket nem is tapasztalnának, mert akkor arra kellene gondolnunk, hogy ismét vajúdtak a hegyek, de még csak egeret sem szültek. „Paraszt-romantikáról” beszélni ma, persze erőteljes anakronizmus. Aki így emlegeti a mai mozgalmat, amely a magyar mélykultúra s ennek hordozói számára  helyet és érvényt kíván , az egy századdal elmarad, egészen nyilvánvaló. A romantikus parasztszemlélet a történelem tanulsága szerint már a 12. századtól, vagy talán még régebbi időktől számítva, átlag nyolcvan, kilencven évenként ismétlődik., de ezek a periódusok általában teljesen hatástalanok maradnak: hát mi nem ezt akarjuk: nem akarjuk, hogy a mostani jóakaratú és komoly erőfeszítések hatástalanok maradjanak, nem „paraszt-romantikát” akarunk, egészen másról van szó.

A Szegedi Egyetemi Ifjúság vegyeskara

A Szegedi Egyetemi Énekkar 1924 decemberében alakult meg, és az elmúlt 17 év alatt, mint férfikar, a tagok állandó kicserélődése ellenére is, az ország legjobb énekkari egyesületei közé küzdötte fel magát. Évente rendszeresen szerepelt az egyetem ünnepségein, az egyetemi ifjúsági egyesületek kultúrtáborozásain, Szeged, valamint a környező városok társadalmi ünnepségein, továbbá hangversenykörútjai alkalmával: Budapesten, Bécsben, Krakkóban, Posenben,[1] Varsóban, Wilnóban,[2] Lembergben,[3] Kattowitzban,[4] azonkívül magyar és külföldi rádiókban. Sokszor nagyon nehéz helyzetben volt az együttes, mert hisz tagjai , az egyetemi tanulmányok végeztével nagyrészt távoztak az énekkar kötelékéből is.

[1] Ma: Poznań

[2] Ma: Vilnius

[3] Ma: Lviv

[4] Ma: Katowice

Az Emericana zászlóavató káptalanja

A Foederatio Emericana szegedi szervezetei hétfőn, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén tartották meg zászló- és nagyúr-avató káptalanjukat a Horthy Miklós Tudományegyetem aulájában. A külsőségeiben is díszes ünnepséget megelőzően délelőtt 10 órakor Becker Vendel apát, c. főigazgató főpapi misét mondott a Fogadalmi templomban, miközben dr. moóri Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök az egyház ünnepi szertartása szerint fölszentelte a bajtársi egyesület új zászlaját.