Híreink

A Turul Szövetség szegedi kerületének vezértanácsi tábora

A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége most tartotta meg február havi vezértanácsi táborát. A kerületi vezértanácsi táboron nagy számmal vettek részt az egyesületi vezérek és a kerületi alvezérek. A táborozáson, mely Babiczky Ede kerületi vezér elnöklete alatt folyt le, először az egyesületek vezérei számoltak be egyesületük munkájáról, azután a kerületi vezér és alvezérek vázolták a kerület munkaprogramját.

„A nemzeti eszmét az életet építő, nem pedig romboló hatalommá kell tennünk!” mondotta előadásában P. Borbély István

A Schola Emericana Katolikus Szabadegyetemének tavaszi világnézeti előadássorozata keretében P. Borbély István S. J. a kiváló szegedi papszónok tartott értékes előadást: Katolicizmus és nemzetiségi eszme címmel tegnap este a Tanárképző Főiskola dísztermében megjelent nagyszámú hallgatóság előtt.

 

Kitűnően sikerült a Turul Szövetség szegedi katonaestje a Városi Színházban

Tegnap este fél kilenc órakor turulos magyar lobogókkal díszített Városi Színház izzóan magyar légkörében tartotta meg a Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége a „Magyar Katona-est”-jét, melyet a Magyar Rádió is közvetített. A szépszámú közönség körében megjelentek: dr. vitéz József Ferenc királyi herceg, a honvédelmi miniszter képviseletében vitéz Silley Antal hadtestparancsnok, Tukats Sándor dr. főispán, Pálfy József dr. polgármester, a Turul Szövetség magisterei, az egyetemi és főiskolai tanári kar nagyszámban és a várostöbb előkelősége.

A Turul Szövetség Szegedi Kerületi Vezérségének cikksorozata

A legnagyobb magyar ifjúsági szervezet, a Turul Szövetség ellen hosszú éveken keresztül az volt a vád, hogy semmi komoly munkával nem foglalkozik, és kiöregedett ifjúsági vezérei csak haszontalan tüntetésekre használják fel az ifjúság lobbanó szenvedélyeit. Ez a vád sohasem volt igaz, mert a szövetség mindig foglalkozott nagyon komoly ifjúsági és nemzeti problémákkal, de eddig a légkör nem volt alkalmas arra, hogy ezekkel a problémákkal a nagy nyilvánosság elé kijöjjön. Ma azonban már a magyar közélet előzetes nevelőmunka következtében elő van készülve, hogy ezeket a problémákat kellően értékelje.

Hogyan látja az öntudatos magyar ifjúság a falukérdést

Írta: Vermes Jakab, a Werbőczy: B. E. főkincstárosa

Nagy divat ma parasztsággal foglalkozni. A parasztkérdés ma égető problémája a nemzetnek. Újságolvasó ember lépten-nyomon paraszttanulmányokkal, falukutatással találkozik, s az aza egyöntetű megállapítás, hogy a nagy magyar káoszból egyetlen kivezető út a tisztavérű romlatlan lelkű, őserőkkel rendelkező magyar paraszt. Így hát a parasztság a nemzet fundamentuma és feladata óriási, mert vállain nyugszik jórészben a nemzet jövője. Meg kell azonban állapítanunk, hogy e nagy feladatra ma nem 100 százalékig alkalmas parasztságunk. 

Az egyetemi munkatáborok részvétele a károk helyreállítási munkáiban

Hóman Bálint kultuszminiszter szerdán megbeszélést folytatott vitéz Szinay Béla nyug. altábornaggyal az egyetemi és főiskolai hallgatók önkéntes nemzeti munkaszolgálatának főparancsnokával és dr. Kultsár István miniszteri osztálytanácsossal az értelmiségi munkanélküliségi ügyek kormánybiztosával az önkéntes munkaszolgálatnak az árvíz okozta károk helyreállítási munkálataiban való részvétele tárgyában.

Emericana tagavató ünnepsége

Az Emerican szegedi corporatioi május 18-án délelőtt 11 órakor az egyetem aulájában ünnepélyes avatást rendeznek, dr. Kósa Kálmán min. osztályfőnök, praeceptor reészvételével.

A Turul dísztáborozásán ünnepelte Eperjessy Kálmán tanárt

Most volt 10 éve, hogy dr. Eperjessy Kálmán főiskolai tanárt, rendkívüli egyetemi tanárt a Turul Szövetségbe tömörült főiskolai hallgatók Botond Bajtársi Egyesülete felkérte, vállalja el az egyesület magisteri tisztségét. Eperjessy Kálmán dr. örömmel vállalta az egyesület megisteri tisztségét.

A szegedi Turul országzászlót ad Kolozsvárnak

A Turul Szövetség szegedi kerülete az alábbi levelet küldte el az egyetem rektorához:

Magnifice Rektor! A szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság, a Turul Szövetség és a SzEFHE augusztus 30-án tüntető felvonulással köszöntötte Erdély egy részének visszacsatolását. Ebből az alkalomból a Turul szövetség szegedi kerületi vezérsége elhatározta, hogy mint a Ferenc József Tudományegyetem legnagyobb bajtársi egyesülete Kolozsvárnak, szeretete és testvéri együttérzésének jelképeként Országzászlót adományoz.

A szegedi egyetemi ifjúság rokonszenv tüntetése Bulgária mellett

A bolgár csapatok ma, pénteken reggel lépik át Dél-Dobrudzsa határát. Dél-Dobrudzsának Bulgáriához való visszatérése alkalmából a Turul Szövetség szegedi kerülete szombaton este 7 és 8 óra között szeged utcáin rokonszenv tüntetést rendez Bulgária mellett. 

A Werbőczy Bajtársi Egyesület álláspontja a jogászbúcsú megrendezésének kérdésében

A Werbőczy Bajtársi Egyesület közli a tervezett jogász-búcsúest megrendezése ügyében:

Meglepetéssel olvastuk a szegedi lapok egy részének október 3-i számában, hogy az egyesületen kívülálló személyek az október 12-re tervezett és meghirdetett jogászbúcsú-táncestünk időpontját bizonytalan időre elhalasztottnak nyilvánították. Ugyanakkor felvetik azt a kérdést, hogy ki jogosult a jogászbúcsú megrendezésére? Mi e kérdésre, hogy a további vitát lezárjuk, annyit közlünk: Szegeden egyetlen kimondottan jogász bajtársi egyesület van, a Turul Szövetségbe tömörült Werbőczy Bajtársi Egyesület, mely 1922 óta egyedül képviseli a Ferenc József Tudományegyetemen tanuló keresztény magyar jogászifjúság érdekeit. Ezt bizonyítja az is, hogy egyedül az egyesületünk viseli címében, hogy „A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Jogi Karának Werbőczy Bajtársi Egyesülete”. 

Erdélyi est

Az Erdélyi Férfiak Egyesülete és a székely egyetemi hallgatók SZEFHE Bajtársi Egyesülete nagyszabású erdélyi estet rendezett szombaton a bölcsészkar auditoriumában az Erdélyért akció javára. Zsúfolásig megtöltötte a közönség a nagy előadótermet, és mindvégig ünnepi hangulatban tapsolt az előadóknak.

Gelei József egyetemi tanár mondott először hatásos elnöki megnyitót, majd dr. Baló István nyug. tanfelügyelő tartott érdekes előadást „Hogyan vesztettük el Erdélyt?” címmel.

A szegedi ifjúság viharos tüntetése a romániai magyar üldözések miatt

A romániai magyarok üldözése péntek este a szegedi ifjúságból elkeseredett ellenszenvtüntetést váltott ki, a tüntetők erélyes megtorlást követeltek Romániával szemben. A Turul Szövetség szegedi kerülete péntek este fél 8 órára hívta össze tagjait a Dóm térre. A nemzetiszínű zászlók alatt gyülekező ifjúság a gróf Apponyi Albert utcán és a Kárász utcán keresztül vonult fel a Klauzál térre, a Kossuth szobor elé.

            „Vesszen Bukarest, vesszen Bukarest!” – hangzott a szavalókórus hangja, amerre a tüntetők elvonultak. A Kossuth szobor előtt a tüntetők elénekelték a Himnuszt, majd Horváth József főiskolai hallgató, kerületi alvezér mondott beszédet.

„Alig néhány hete – mondotta –, hogy ebben a városban, Horthy városában az öröm könnyei csillogtak szemeinkben, és most, a bécsi döntés után alig egy hónapra az öröm könnyeit a bánat és szomorúság könnyei váltják fel.” „Vesszen Bukarest, vesszen Bukarest.” – hangzott fel a szavalókórus.

„Erdélyben most magyar vér folyik – folytatta a szónok –, de ebbe nem nyugszunk bele soha.” „Nem, nem soha, nem, nem soha” – kiáltozták a tüntetők. „A magyar ifjúság felemeli szavát az erdélyi eseményekkel szemben és követeljük a felelős tényezőktől, hogy adjon fegyvert a magyar ifjúság kezébe.” „Fegyverbe, fegyverbe!” – hangzott az ütemes kiáltás.

„Itt a Kossuth szobor előtt fogadjuk meg – fejezte be a beszédét az ifjúság szónoka – hogy addig nem lesz egy nyugodt pillanatunk, amíg egy talpalatnyi magyar föld is idegen kézben van.” „Esküszünk, esküszünk, esküszünk!” – hangzott fel a szavalókórus.

            Horváth József szavai után a tüntető ifjúság az Országzászló elé vonult, ahol Solti Árpád tanárjelölt szólott a többiekhez. „Ökölbe szorult a kezünk – kezdte beszédét – amikor a romániai magyarüldözésekről hallunk.”

 „Torockóért megtorlást!”

„Követeljük – folytatta –, hogy hallgassák meg egyszer az ifjúságot is. Az ifjúság erején múlik ma két baráti nemzet ereje is. Fogjanak velünk kezet, és ne térjenek ki a kéréseink elől! Adjanak képviseletet az ifjúságnak, mert képviselet nélkül itt vagyunk kénytelenek interpellálni az Országzászló előtt…. Magyar ifjúság, meddig tűrünk még…”

 

Szent-Györgyi Albert dr. bejelentette, hogy megteremti a szegedi egyetemi hallgatóság diákegységét

Az ifjúság lelkesen csatlakozott a rektor kezdeményezéséhez.

„A katedra lépcsője ezentúl nem választja el a professzort a diáktól” – mondotta Szent-Györgyi Albert

Péntek délelőtt 10 órakor a professzorok meglepetésszerűen azt közölték a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ifjúságával, hogy Szent-Györgyi Albert rektor azonnal tanítási szünetet rendelt el, és meghívja az egyetem diákságát a Szukováthy téri auditorium maximumba, ahol fontos bejelentéseket kíván tenni. A tantermekből és a különböző laboratóriumokból a legnagyobb várakozással siettek át a hallgatók a bölcsészkari nagy előadóterembe, amely 11 órára már zsúfolásig megtelt. A különböző fakultások diáksága, kisebb-nagyobb csoportokba verődve, találgatta a rendkívüli nagygyűlés összehívásának előzményeit és a rektor várható bejelentéseit.

Szent-Györgyi Albert beszéde a diáksághoz a diákegység megteremtéséről

Közös eszmének távol kell állnia a napi politikától, egyetlen eszme vezetheti csak a munkát: mindnyájan magyarok vagyunk!”

Az utóbbi időben sok szó esett az egyetemi diákegység megteremtéséről. Az eddigi helyzet visszásságaira rámutatott legutóbbi beszédében Hóman kultuszminiszter is. Kolozsvárott pedig feloszlatták az összes diákegyesületet, és egyetlen hatalmas diáktáborba egyesítették az Alma Mater polgárait. Ezzel eléri azt az egyetem, hogy – a kultuszminiszter szavaival élve –, hogy kiöregedett, örök diákvezérek hangoskodása nem vezetheti többé az ifjúságot az egyetemi egyesületi életben.

Irodalmi est a Turul bajtársi táborozásán

A Turul Szövetségben egyesült Csaba és Rákóczi Bajtársi Egyesületek magas színvonalú irodalmi est keretében tartották meg dísztáborozásukat a Tisza nagytermében. Az est értékét emelte, hogy részt vett azon Veress Péter, az országos hírű kiváló falukutató író is.

 

A Turul küldöttsége Szent-Györgyi rektornál

Az egyetemi diákegység egyesülete nem irányul más egyetemi egyesületek működése ellen – jelentette ki a rektor

Szerdán este 6 órakor fogadta Szent-Györgyi Albert rektor a turulista ifjúság küldöttségét. Babiczky Ede kerületi vezér kérte az egyetem rektorát, mint az ifjúság megértő támogatóját, hogy a Turul Szövetséget úgy kezelje, mint a többi egyetemi és főiskolai egyesületet. Kérte, hogy engedje be a Turult az egyetemre, mert a Turul volt a szegedi egyetem első bajtársi egyesülete. Az ország más egyetemein mindenütt helyet, elismerést, sőt támogatást kap ez az egyesület, egyedül a szegedi egyetemen nem kap még helyiséget sem. Kérte, hogy miután más már meglévő és most alakuló egyetemi egyesületek minden helyiséget lefoglaltak, adja oda az orvoskari Csaba és a gyógyszerészek Rákóczi Bajtársi Egyesületeinek az egyetem használaton kívül helyezett sötét pincéjét.