Híreink

Erdélyi bál

A jövőbe vetett hit és fakadó reménységek jegyében készül Szeged társadalma az Erdélyi Bálra. Talán ez lesz az utolsó ilyen Erdélyi Bál február 18-án a Tisza Szállóban, amikor hontalan magyarok, székelyek vágyakozva és könnyes szemmel néznek a trianoni határon túlra. Az Erdélyi Bált a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete rendezi. A bál kezdetét havasi kürt jelzi, a SzEFHE budapesti csoportja bemutatja a csűrdöngölőt.

Szilassy Béla felvidéki államtitkár, Komjáthy Aladár és több kiváló művész szerepel a Turul március 13-i Felvidéki-estjén

Mint már hírt adtunk róla a Turul Szövetség szegedi kerületéhez tartozó bajtársi egyesületek az idei március idusát nagyszabású „Felvidéki-est” keretében ünneplik meg, melynek műsora a városi színházban fog lefolyni. Az est ünnepi szónoka Szilassy Béla felvidéki államtitkár lesz, aki dr. Jaross Andorral együtt a felvidéki magyarság küzdelmeiben szintén örökbecsű szolgálatot tett a hazának. A kiváló politikus mellett az est másik fénypontja dr. Komjáthy Aladár felvidéki költő szereplése, aki saját költeményeiből szaval. Rajta kívül a magyar művészeti kiválóságok egész sora szerepel a „Felvidéki-est”-en, így például Varga Klára és Pásztor Margit operaénekesnő, Koréh Endre és Szabó Lajos operaénekesek. Vásárhelyi József zongoraművész, Ultry Anna a kitűnő magyarnóta-énekesnő, aki magyar táncokkal szerepel, azonkívül az országos hírű szegedi Egyetemi Énekkar adják az est kimagasló művész műsorát.

Somogyi professzor előadása Schola Emericanaban

A Schola Emericana tavaszi előadássorozatát Somogyi József dr. nyitotta meg. Bevezetőjében vázolta a Schola célkitűzését, köszönetet mondott a Schola támogatóinak, különösen Becker Vendel c. főigazgatónak, aki ismét 50 pengő adománnyal járult hozzá a költségek fedezetéhez. Ezután áttért „A nemzet életereje” című előadására.

– Az ókor nagy kultúrnépeinek életerejét – mondotta többek között – nem véres háborúk, nem pusztító járványok vagy elemi csapások őrölték fel, hanem egy mindennél borzalmasabban ható méreggel, a gyermekiszonnyal önkezűleg irtották saját magukat. Ez lett a végzete a bámulatos kultúrájú görögségnek és a világbirodalmat alapító római népnek is. 

A felvidéki „Magyar Ház”-ak javára ajánlotta fel a Turul Szövetség a „Felvidéki-est” jövedelmét

A Turul Szövetség szegedi kerülete, mint hírt adtunk róla, az idei március idusát nagyszabású „Felvidéki-est” keretében fogja megünnepelni a szegedi városi színházban. A Turul az est jövedelmének 50 százalékát a felvidéki „Magyar Ház”-ak javára ajánlotta fel, és a Horthy Miklós repülőalapra, míg a fennmaradó részt diákjóléti célokra fordítják.

Az ünnepi beszédet Szilassy Béla felvidéki államtitkár mondja. Saját verseiből olvas fel dr. Komjáthy Aladár a hírneves felvidéki költő. Magyar táncokat mutat be A. Herceg Ilona, a magyar mozdulatművészet egyik legtehetségesebb képviselője. 

Szerb Antal előadása a magyar regényirodalomról

a Bethlen Gábor Körben

Érdekes irodalmi esemény színhelye volt hétfőn este a Bethlen Gábor Kör.  Nagyszámú közönség előtt tartotta meg a mai regényirodalomról szóló előadását Szerb Antal dr. egyetemi magántanár, a kiváló irodalomtörténész.

            Előadásában magával ragadó összefoglaló készséggel aszerint csoportosította, ismertette és magyarázta a modern regényirodalom kiemelkedő egyéniségeit, hogy milyen életszemléletet, életismereti bölcsességet adnak. Az első csoportba sorolta Nietzsche követőit, a vitalizmus képviselőit, s ezek között elsősorban André Gide-t, az „action graduit” apostolát jellemezte. Az aktivisták csoportjába az amerikai forradalmár-írókat sorakoztatta fel, hangsúlyozva, hogy ezek között nincs igazi, nagy író. Ezen a téren a jövő a szociográfus-írók nyomán jelentkező regényíróké. 

A Turul Szövetség szegedi kerületének akciója a keresztény magyar kereskedők és iparosok ügyében

A Szegedi Új Nemzedék, húsvéti számában már hírt adtunk arról, hogy a Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége újabb akciót indított a magyar kereskedők és iparosok érdekében. És most ennek a rövidke cikknek a keretében szeretném bővebben kifejteni, mi is az az újabb akció, amelyet az eddigieknél sokkal eredményesebbnek gondolunk, és amely valószínűleg be is váltja a hozzá fűzött reményeket. Ugyanis eddig is indított már a Turul Szövetség több, kisebb-nagyobb eredménnyel járó akciót. Most hosszas és fáradságos munka árán sikerült megoldást találni, mely biztosítja az akció sikerét, ha a magyar társadalom nem is akar hathatósabban segítségül jönni, mert az akció úgyszolván kényszeríteni fogja a keresztény magyar társadalmat a keresztény magyar iparos és kereskedő testvérek támogatására.

            A kormányhoz is memorandummal fordul a vezérség, hogy rendeletileg kötelezze az összes keresztény magyar kereskedőket és iparosokat, hogy üzleteik keresztény voltának megjelölésére, a zsidó üzletek annak megjelölésére, hogy üzletük zsidó. Így tehát nem lehet tévedésről szó, amikor zsidó üzletbe megy be valaki vásárolni.

 

A Turul Szövetség szegedi tagjai is részt vesznek a kárpátaljai házépítő akcióban

A visszakerült Ruszinföldön építendő telepesközség létesítésére akció indul, melynek során hajlékot kívánnak emelni a húszéves cseh uralom alatt teljesen kirabolt és szinte állati sorban tengődő, de az ezeréves Magyarországhoz hű ruszin testvérek, valamint az ottani magyarok részére is. Midőn erről a Turul Szövetség fővezérsége tudomást szerzett, Ambrus József fővezér a következő levelet intézte az illetékesekhez:

„Az eszme megvalósítása szolgálatában – írja levelében – fölajánljuk a legszentebbet, amit egy ifjúság nemzetének adhat: sokezer dolgoskezű bajtársunk munkaerejét és országos szervezetünk áldozatkész munkájával, erkölcsi tekintélyünkkel kívánjuk előmozdítani a mozgalom megszervezését. A magyarok istenének áldása kísérje ezt a nemes építőtervet, hogy minél több hajléktalan ruszin testvér boldog otthont találjon a magyar hazában” – fejezte be levelét Ambrus József.

Milyen az élet az egyetemi munkatáborban?

A legelső magyar munkatáborokat 1935 év nyarán a Turul Szövetség és a sárospataki ősi kollégium szervezte. A Turul önkéntes munkatábora Magyarcsanád határában a Maros csigai gátjait javította. A sárospataki ifjúság egy erdei út építését kezdte meg. 1936. év nyarán a sárospatakiak folytatták az útépítést, a Turul pedig már öt munkatábort állított fel, közöttük az első magyar női munkatábort is. Ezen lelkes kezdeményezések eredményeként a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1937. év április végén elrendelte az Egyetemi Önkéntes Munkatáborok felállítását, és azok megszervezésével az egyidejűleg felállított főparancsnokságot megbízta. A miniszteri rendelet a munkatáborokba való felvételt korlátozta, és így 1937-ben csak a Magyar Nemzeti Diákszövetségbe tartozó önként jelentkező főiskolás tagjai voltak felvehetők.

A DEFHE közgyűlése

A napokban tartotta a DEFHE évadzáró közgyűlését Dr. Horger Antal egyetemi tanár elnöklésével. A felolvasott jelentésekből kitűnik, hogy a DEFHE szociális téren csaknem 400 pengővel segélyezte rászoruló tagjait, részben könyv, részben pénz, részben étkezési segélyekkel. A március hóban megrendezett láthatatlan délvidéki báljának jövedelmét felerészben a Horthy Miklós repülőalapra, felerészben pedig a szlovákiai Magyar Házak alapja javára fordította. Rendezett az egyesület kulturdélutánokat, tanyai kiszállásokat, amelyen keresztül a néppel való kulturkapcsolat kimélyítése szerepelt célként, és úgy a kulturdélutánok és a tanyai kiszállások a legteljesebb siker jegyében zajlottak le. 

A munkatáborok jelentősége nemzetnevelési szempontból

A Turul Szövetség és az ősi magyar szellemet ápoló sárospataki kollégium azért szervezte az első magyar munkatáborokat, hogy a magyar egyetemi és főiskolai ifjúságot kiemelje eddigi tespedtségéből, és komoly, edzett, kitartó, kemény embereket neveljen a gyönyörű magyar jövendőért emberekkel és elemekkel vívott harcra, akik a munka szeretetén keresztül az eddigi lenézés és sajnos, sokszor tapasztalt megvetés helyett, szeretettel és megértéssel néznek magyar munkástestvéreinkre, és hiú osztályharcok miatt nem fogják engedni e kis hazát újabb vágóhídra, hanem visszaszerzik azt, amit könnyelműen veszni hagytunk.

Fényképek után mintázza Kiss Albert professzor szobrát Sóstay-Horváth Etel a kiváló szobrászművésznő

Beszámolt már arról a Szegedi Napló, hogy a Turul Szövetség szegedi kerületének vezérsége elhatározta: a szövetség nemrégiben elhunyt nagynevű Magisterének, dr. Kiss Albert professzornak szobrot állít. A szobor elkészítésével a szövetség Sóstay-Horváth Etelt, a kiváló hírű magyar szobrászművésznőt bízta meg. A szobrászművésznő maga is tagja a Turul Szövetségnek, és lelkes örömmel vállalta a kitüntetésszámba menő megbizatást.

Október végén leplezik le Kiss Albert professzor szobrát

Beszámoltunk már arról a tervről, hogy a Turul Szövetség szegedi kerületének vezérsége, mint a szegedi ifjúság képviselete szobrot emel néhai dr. Kiss Albertnek, a Turul Szövetség magisterének, a jogtudományok kitűnő tanárának, aki életében, mint az ifjúság szerető, jóságos atyja szerepelt. El is nevezte őt a hálás ifjúság az „Ifjúság Atyjá”-nak, s el nem múló hálájuk kifejezéséül volt tanítványai most mozgalmat indítottak, hogy szoborral örökítsék meg áldott emlékű professzoruk emlékét.

Két szoborügy a város tanácsa előtt

A városházán a hétfői referáló ülésen néhai Kiss Albert egyetemi professzor szobrának elhelyezéséről tárgyaltak. A Turul Szövetség szegedi kerülete – mint ismeretes – elhatározta, hogy Kiss Albertnek, az „ifjúság atyjá”-nak szobrot állít Szegeden. Gyűjtés is indult a szobor költségeire, és a gyűjtési mozgalom eddig is már szép eredménnyel járt. A Turul Szövetség megbízta Sóstay-Horváth Etelt, a kiváló szobrászművésznőt, hogy készítse el Kiss Albert szobrát. Sóstay-Horváth Etel fényképek után mintázta meg a szobrot, amely kitűnően sikerült, és a művészeti köröknek is teljes megelégedését és elismerését érdemelte ki.

A Turul Szövetség Dugonics András Bajtársi Egyesülete

a népművelési bizottsággal és az ipartestülettel karöltve rendezi meg a szegedi iparostársadalom számára szerda esti előadását. Az előadások célja az iparostársadalom világnézetének helyes, magyaros irányú kialakítása, illetve megóvása minden lappangó, vagy nyíltan támadó szellemmel szemben. 

A Turul Szövetség Dugonics András Bajtársi Egyesülete

a népművelési bizottsággal és az ipartestülettel karöltve rendezi meg a szegedi iparostársadalom számára szerda esti előadását. Az előadások célja az iparostársadalom világnézetének helyes, magyaros irányú kialakítása, illetve megóvása minden lappangó, vagy nyíltan támadó szellemmel szemben. 

Vasárnap avatja patrónusává a Turul Szövetség Varga József dr. iparügyi minisztert

A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége vasárnap dr. Gelei József Senator Magister, egyetemi tanár védnökségével kerületi és avató dísztábort rendez a Központi Egyetem aulájában. A dísztábor keretében avatja a szegedi kerület patrónusává dr. Varga József iparügyi minisztert[1] és a szegedi Werbőczy Bajtársi Egyesület magisterévé dr. Személyi Kálmán egyetemi tanárt. Az avató dísztábor délután fél 6 órakor kezdődik a szegedi, szegedvidéki bajtársi egyesületek, valamint a Turul Szövetség fővezérségének részvételével, nívós műsor keretében.

 

[1] Varga József 1939. július 25. és 1943. március 29. között volt iparügyi miniszter.

Vasárnap avatja patrónusává a Turul Szövetség Varga József dr. iparügyi minisztert

A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége vasárnap dr. Gelei József Senator Magister, egyetemi tanár védnökségével kerületi és avató dísztábort rendez a Központi Egyetem aulájában. A dísztábor keretében avatja a szegedi kerület patrónusává dr. Varga József iparügyi minisztert[1] és a szegedi Werbőczy Bajtársi Egyesület magisterévé dr. Személyi Kálmán egyetemi tanárt. Az avató dísztábor délután fél 6 órakor kezdődik a szegedi, szegedvidéki bajtársi egyesületek, valamint a Turul Szövetség fővezérségének részvételével, nívós műsor keretében.

 

[1] Varga József 1939. július 25. és 1943. március 29. között volt iparügyi miniszter.

Szombat este Szegedre érkezett Varga József dr. kereskedelem és iparügyi miniszter

Kit ma délután dísztáborozáson avat patrónusává a szegedi Turul

Közöltük már, hogy a Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége a kerület patrónusává avatja Varga József kereskedelmi és iparügyi minisztert.[1] Az ünnepség  ma délután pontosan fél 6 órakor fog kezdődni a Központi Egyetem aulájában, s ugyancsak ez alkalommal avatja a Turul Szövetség szegedi Werbőczy Bajtársi Egyesülete Magisterévé dr. Személyi Kálmán egyetemi professzort.

 

[1] Varga József (1891-1956) vegyészmérnök, egyetemi tanár (1923-1939, 1945-1952) 1939. július 25. és 1943. március 29. között volt iparügyi miniszter.

Varga József dr. patrónussá avatása Turul Szövetség dísztáborozásán

„Élethivatásomnak tekintem, hogy a magyar ifjúságért dolgozzam” – mondotta a miniszter

Varga József dr. a kereskedelmi és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott iparügyi miniszter szegedi látogatásának második napján vasárnap délelőtt látogatást tett a püspöki tanoncotthonban és a felsőipariskolai internátusban. A miniszter kíséretében volt Tukats Sándor dr. főispán, Királdi Ákos dr. miniszteri műszaki tanácsos, Kocsondy Gyula dr. miniszteri titkár és Balogh Antal dr. főispáni titkár. A tanoncotthonban és internátusban Kapossy Gyula dr. igazgató kalauzolta a minisztert és kíséretét, majd a miniszter részt vett a tiszteletére rendezett házi ünnepségen.

A szegedi egyetem ifjúságának szimpátiatüntetése Finnország mellett

A Turul Szövetség vezetésével kedden este impozáns rokonszenvtüntetésre vonult fel a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság, s a Zrínyi Bajtársi Egyesület. Az igazságot szerető államok népe s ifjúsága mindenütt lelkes tüntetéseket rendez, hogy így adjon együttérzésének kifejezést a rokoni finn nemzet nagy küzdelmében. A szegedi ifjúság is ennek a testvéri együttérzésnek kívánt hangot adni, mikor fegyelmezett soraival végigvonult a városon a Dóm térről kiindulva a Gróf Apponyi Albert utcán, a Horthy Miklós úton, a Vörösmarthy utcán, a Korzón és a Kárász utcán az Országzászló elé. Itt az egybegyűlt ifjúság elénekelte a magyar Hiszekegyet, majd Solkoly Jenő jogszigorló, a Turul Szövetség kerületi alvezére mondott beszédet: