Híreink

„Az ifjúságnak vigyáznia kell, hogy ifjúi lelkesedésével nem élnek vissza”

Bornemissza Géza iparügyi miniszter Szegeden – Iparos küldöttségek – A miniszter és Várkonyi Hildebrand érdekes beszédei az egyetemen

„A Márciusi Ifjak nem agitátoriskolából kerültek ki, nem jelszavak ismétlésével töltötték életüket, hanem egyszerre voltak magyarok és európaiak” – Bornemissza Géza és Várkonyi Hildebrand beszéde a Turul márciusi ünnepségén

Juhász Gyula emlékest

A szegedi Bethlen Gábor Kör szerdán Juhász Gyula-emlékestet rendezett a nagy szegedi költő halálának első évfordulója alkalmából. A Tisza Szálló nagytermét megtöltő közönség soraiban megjelentek Juhász Gyula családjának tagjai is és eljött az emlékestre Juhász Gyula leghűbb és legbensőségesebb, váradi időkből való barátja Dutka Ákos, valamint a kiemelkedő parasztköltő Veres Péter.

            A megnyitó előadást Paku Imre a Bethlen Gábor Kör elnöke tartotta „Juhász Gyula és Szeged” címen. Előadásában röviden, nagy áttekintéssel számolt be azokról a kapcsolatokról, amelyek a régi szegedi kisiparos családból származó Juhász Gyulát Szegedhez fűzték, és nemcsak életrajzi vonatkozásban, de szellemében is szegedivé tették. A nagy érdeklődéssel hallgatott bevezető után Baranyi Lilly értékes zongoraszámai következtek, aki egy Liszt-balladát és három Chopin etűdöt adott elő, mély kulturáltságról és teljes átélésről tanúskodó bravúros művészettel.

A szegedi egyetemi ifjúság nagygyűlése kimondotta a bajtársi egységet

Szerdán délelőtt a bölcsészetkar előadótermében tartotta meg szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság nagy érdeklődéssel várt nagygyűlését. Az auditoriumot zsúfolásig megtöltő ifjúság óriási lelkesedéssel fogadta a terembe lépő Gelei József rektort, aki megnyitó szavaiban rámutatott az egyetemi ifjúság összefogásának hasznára és szükségességére, és kijelentette, hogy kormányhelyről is helyeslik az akciót. A helyzet és a szempontok komoly mérlegelésére intette az ifjúságot.

A szegedi egyetemi hallgatók szerdán kimondták a diákegységet

„Az ifjúságnak nem kellenek olyan diákvezetők, akik az ifjúság hátán akarnak biztos révbe jutni” – A felekezeti különbség sem lehet akadálya az együttműködésnek”

A március 15-i ünnepségek alkalmával az egyetemi ifjúság körében felvetődött a gondolat, hogy meg kell szüntetni az ifjúságnak különböző bajtársi egyesületekre való tagolódását, és egy szervezetbe kell tömöríteni a tagokat. Az elképzelésnek különösen az Emericanában voltak szószólói, míg a Turul egyik táborában ellenzésre talált a gondolat. 

A „Turul” Szövetség az ifjúsági egységért

A „Turul” Szövetség szegedi kerületének vezérsége szombaton délután dr. Gyurki Gyula ker. vezér elnöklete mellett vezértanácsi tábort tartott, amelyen a vidéki és helybeli tagegyesületek vezetői teljes számban megjelentek.

A népes vezértanácsi tábor az esti órákig tárgyalta az ifjúsági egység ügyével kapcsolatos kérdéseket. Mindenekelőtt megállapította a vezértanácsi tábor, hogy a „Turul” Szövetségben megvolt a tárgyalási hajlandóság – tekintettel, hogy már eleve is szükségesnek tartotta az eddig szétforgácsolt nacionalista erők egyesítését. Az eltelt hetek alatt megtartott tárgyalások eredményre nem vezettek éppen az egyesületen kívül álló megbízottaknak tüntető távolmaradása miatt. Ezen tények figyelembevételével a vezértanácsi tábor a következő egyhangú határozatot hozta:

A Diákegység és a Turul

„Szó sincs a Turul feloszlatásáról” – mondja Gyurky Gyula, a Turul vezére. „Szükség van a diákegységre, de nincs szükség új egyesületre”

Néhány nappal ezelőtt a szegedi egyetemi hallgatók egységmozgalmának körlevelében hír jelent meg arról, hogy a „Turul” bajtársi egyesület valószínűleg feloszlik, melynek első látható jele, hogy fölmondták az egyesület Gizella téri klub helyiségét.

Zászlókat küld a szegedi egyetemi ifjúság Felvidékre

Rögtönzött gyűjtés az előadótermekben

A szegedi egyetemi ifjúság tegnap elhatározta, hogy zászlókat küld a ma még elszakított, de rövidesen visszatérő magyar Felvidékre. A gyűjtést nyomban a tantermekben megindították. Az amúgy is szűkös körülmények között élő ifjúság zsebpénze hamarosan a közös kasszákba vándorolt, és pillanatok alatt jelentős összeg gyűlt össze. 

Örök időszerűségek

A MIEFHOE kultúrestje

A MIEFHOE szerdán este tartotta meg kulturest-sorozatának megnyitó előadását. Az előadóestet Déry Zsuzsa, a kulturbizottság elnöke nyitotta meg. Röviden vázolta az egyesület kulturális programját, majd a következőket mondotta: „Hitünk és célkitűzésünk az, hogy minden társadalmi egyensúlyozás ellenére is magyarok vagyunk és leszünk! Magyarnak születtünk, magyarnak neveltek bennünket és testben-lélekben, minden körülmények között magyarok maradunk. Most egyetlen célért kell mindnyájunknak munkálkodnunk, és ez a magyar igazság érvényesítésének kiküzdése.”

            A lelkes tapssal fogadott megnyitó után dr. Frenkel Jenő tartotta meg előadását „Örök időszerűségek” címmel. „Az első és önként adódó időszerűség – mondotta – az a jubileumi ünnepség, melynek keretén belül Szeged zsidósága Lőw Immanuelt, nagy főpapját hatvan éves főpapi működése alkalmából ünnepelte.”

A totális állameszme nem lehet egy új kultúra megteremtője

P. Varga László előadása az Emericana szabadegyetemén

Az Emericana szegedi szervezete által rendezett katolikus szabadegyetemi előadássorozatban csütörtök este P. Varga László budapesti teológiai tanár tartott előadást a „Nacionalizmus és kultúra” címmel. A zsúfolásig megtelt terem közönsége előtt azt fejtegette, hogy a szocializmus volt az első, amely megpróbálta a nemzetközi összefogást megteremteni. Tévedése azonban ott volt, hogy egy ember csak annyiban ember, amennyiben egy nemzetben jut kifejezésre. A modern nacionalizmusnak a megteremtője Jeanne d’Arc volt, aki a haza értékelésére tanította meg az embereket. 

Dr. Ereky István rektor beszéde két ifjúságról és a nemzeti egységről

„Egy olyan ifjúság szónokai akarták lelkesíteni és hazaszeretetre buzdítani a felvidéki fiatalságot, amely ifjúság hazaszeretete nálunk utcai tüntetésekben, kevés és laza munkában nyilvánul meg”

A Ferecz József Tudományegyetemen péntek délelőtt ünnepélyes külsőségek mellett tartották meg a szokásos doktorrá avatást. Az avatáson dr. Ereky István rektor a következő beszédet intézte az új doktorokhoz: „Doktor Urak! A felvidéki magyar egyetemi ifjúság egyik apostoli lelkű vezetője járt a napokban Szegeden, s tőle hallottam mélységes megdöbbenéssel, hogy mekkora szakadék tátong a felvidéki, trianoni határon inneni s a határon túli magyar ifjak között. 

Munkában a szegedi „Egység Diákszervezet”

Az egyetemi hallgatók gyakorlati kiképzése – Tavasszal országzászlót visznek Kassára a szegedi hallgatók – Ereky István dr. rektor az „Egység Diákszervezet” legnagyobb támogatója

Több ízben foglalkoztunk már a szegedi „Egység Diákszervezet” példamutató tevékenységével. Az egyesület célja, mint ismeretes, a különböző szervezetekben, bajtársi szövetségekben elhelyezkedett diákok egy táborba gyűjtése, hogy egyesült erővel munkálkodhassanak a magyar jövendő alakításában. Az „Egység Diákszervezet” előkészítése már akkor folyamatban volt, amikor még nem koptatták el az egység értelmét a különböző halvaszületett próbálkozgatások kapcsán, amelyek szándékai ködösek és különben is a magyar diákságtól idegenek voltak. A szegedi „Diákegység Szervezet” azonban nem akar lokális jellegű, diákelkülönülés maradni, hanem hirdeti az országban a diákegység és ezen túl minden magyar lélek kollektivitásának, egységének sorsdöntő szükségességét. 

Turul kulturtábor Algyőn

„A szociális, jobboldali eszmékért küzd a Turul”

A Turul Szövetség szegedi kerülete szépen sikerült kulturtáborozást rendezett csütörtökön délután Algyőn, a Salamon-féle vendéglőben. A kultúrtábort a magyar Hiszekegyel nyitották meg, majd Moldvay Zoltán üdvözölte a megjelenteket és a szegedieket. Az üdvözlésre Hajnal László johallgató, a Werbőczy Bajtársi Egyesület főíródeákja válaszolt. Beszédében kifejtette, hogy örül annak a szeretetnek, amivel az algyőiek már máskor is fogadták a turulistákat, és örül annak is, hogy Algyőn kibonthatta zászlaját a Turul, s reméli minél többen állnak mellé.

Erdélyi bál

A jövőbe vetett hit és fakadó reménységek jegyében készül Szeged társadalma az Erdélyi Bálra. Talán ez lesz az utolsó ilyen Erdélyi Bál február 18-án a Tisza Szállóban, amikor hontalan magyarok, székelyek vágyakozva és könnyes szemmel néznek a trianoni határon túlra. Az Erdélyi Bált a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete rendezi. A bál kezdetét havasi kürt jelzi, a SzEFHE budapesti csoportja bemutatja a csűrdöngölőt.

Szünetelt pénteken a tanítás a szegedi egyetemen

A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége azzal a kérelemmel fordult az egyetem rektorához és a főiskola igazgatójához, hogy pénteken a Turul Szövetség Fővezérsége által a kormánynak átnyújtandó, az ifjúságnak a zsidótörvény-javaslat eredeti szövegéhez való ragaszkodását kifejezésre juttató memorandum átadása alkalmával a rektor szünnapot engedélyezzen, hogy ezáltal a néma tüntetés révén az ifjúságnak a memorandummal való együttérzése kifejezésre juthasson. Az egyetem rektora teljesítette az ifjúság kérését, és az egész pénteki napon szünetelt a szegedi egyetemen az előadás.

Az előadások helyett a Turul Szövetség ismertette tagjai előtt a zsidótörvény jelentőségét és az egész zsidótörvény mai állását. Az ifjúsági egyesületek vezetői küldöttségileg megjelentek a rektornál és átnyújtották a köszönetüket kifejező levelet és a szegedi ifjúsági egyesületek vezetőinek memorandumát azzal a kérelemmel, hogy az továbbítsa a kultuszminiszterhez.