Híreink

Csütörtökön szünetelt az egyetem bölcsészeti karán az előadás

A diákság keresztakciója miatt – „Az egyetemen rend van” – mondja Ditrói Gábor rektor – Kiss Albert dr. egyetemi tanár nyilatkozata

Mint ismeretes a szegedi egyetem diákságának egy része az ősszel mozgalmat indított, hogy a tantermekben helyezzék el a keresztet. Az egyetemi tanács úgy határozott, hogy a tantermekben a kis magyar címert helyezteti el, mert ez magában foglalja az apostoli kettős keresztet, így kifejezőbben jelképezi az egyetemnek, de egyben Magyarországnak keresztény jellegét is. A diákok memorandumban kérték, hogy a címer mellé helyezzék el a keresztet is. A tanács a kultuszminiszterhez terjesztette fel a memorandumot. Szerdán híre terjedt a diákok között, hogy a minisztérium visszaküldte a kérelmet az egyetemi tanácshoz azzal, hogy a maga hatáskörében bírálja el a dolgot. Szerdán este a diákok egyes csoportjai megjelentek az egyetemi intézetekben, és csendben minden zavaró incidens nélkül elhelyezték az előadótermekben a kereszteket a katedra fölött.

Az egyetem a kultuszminiszter döntését várja

Levették a keresztet az egyetemi tantermek faláról

Tekintettel arra, hogy az egyetemi tanács múlt év novemberében a minisztériumhoz fölterjesztett memorandumában leszögezte a tanács álláspontját arra vonatkozólag, hogy az ifjúság képviselői garantálják a szegedi egyetemen a tanulási szabadságot; a bölcsészeti kar dékánja elhatározta, hogy a memorandum értelmében érvényt szerez az állásfoglalásnak, s ezért pénteken délben a kereszteket a tantermek falairól levetette.

A kultuszminiszter döntés végett visszaküldte a kereszt-memorandumot az egyetemnek

Hóman Bálint nagyfontosságú nyilatkozata a kereszt mellett

A szegedi egyetem tanácsa, mint ismeretes, a keresztmozgalom ügyében felterjesztéssel fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. A Magyar Távirati Iroda munkatársa kérdést intézett Hóman Bálint vallás-és közoktatásügyi miniszterhez, hogy döntött-e a felterjesztés ügyében, ha igen, milyen értelemben?

            „Érdemleges döntésről voltaképpen nem lehet szó – válaszolta a miniszter – mert az ügy az egyetemi hatóság autonóm intézkedési körébe tartozik. A szegedi egyetem felterjesztését azzal küldtem vissza, hogy saját hatáskörében döntsön, megjegyezvén, hogy a kereszt kifüggesztése ellen a szabályzat szempontjából semmilyen kifogás nem támasztható, mint ahogyan a budapesti, pécsi egyetemen és a Műegyetemen is ki van a kereszt függesztve.”

A Turul Szövetség bizalmát nyilvánította az egyetemi tanácsnak vezértanácsi ülésen, és tiltakozik a kereszt puccsszerű meghurcolása ellen

A Turul Szövetség szegedi kerülete hétfőn rendkívüli vezértanácsi tábort tartott, melyen az ifjúság megtárgyalta azt a hírlapi támadást, amelyet a Nemzeti Újság és a Szegedi Új Nemzedék című lapok legutóbbi számaiban a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem tanácsának a kereszt kifüggesztésével kapcsolatos határozata alkalmából az Egyetemi Tanács és annak név szerint megnevezett tagjai: dr. Zolnai Béla, dr. Szent-Györgyi Albert, dr. Gelei József, dr. Györffy István és dr. Kiss Albert ellen ismételten intéztek.

A gyűlésen az egyetemi ifjúság egy nyilatkozatot szövegezett meg, melyben kimondja, hogy ezen alaptalan támadásokat a Turul Szövetség szegedi kerületének vezértanácsi tábora a legerélyesebben visszautasítja, és az egyetemi tanács, illetőleg fent megnevezett tagjai iránt, kik közül dr. Kiss Albert Prorector és Gelei József dr. a Szövetség kerületi Magisterei, tiszteletteljes ragaszkodását és bizalmát nyilvánítja. A nyilatkozat többek között a következőket mondja:

Az Emericana válasza a Turulnak

A Turul Szövetség tegnap Gyurki Gyula ügyvéd ezidei kerületi vezér aláírásával közreadott nyilatkozatára szükségesnek tartjuk a következőket leszögezni:

A helybeli Turul Szövetség a keresztügyben teljesen közömbös maradt, a közismert utolsó egyesületközi értekezleten leszögezett álláspontja szerint. Így áll jelenleg is. A keresztmozgalmat a DEFHE és a SzEFHE testvéri bajtársi egyesületek lelkes csatlakozásával mi indítottuk meg, ők legális mozgalmunkat teljesen helyeselték, és aláírták, bírjuk továbbá a Luther Szövetség jóindulatú közömbösségét, a Turul közömbös magatartását. Tehát mi bátran tekinthetjük magunkat nem az egész egyetemi ifjúság, hanem általános egyetemi keresztmozgalom irányítóinak.

Diadalmas kereszt Az egyetem tanács csütörtök délután elrendelte a keresztnek az összes tantermekben való kitűzését

A keresztény ifjúság és társadalom örömmel és lelkesedéssel fogadta a tanács döntését

Éppen ma három hónapja annak, hogy a szegedi egyetemen először tűzték ki a keresztet. A kitűzés ifjúsági nagygyűlés keretében történt és szimbolikus jelentősége volt. Azt jelentette, hogy ezzel bevonul a kolozsvári egyetem falai közé a kereszt szelleme is. Az a kereszt – nem szívesen idézzük a múltat – akkor lekerült a falról, de íme, három hónap elteltével örömhírtől visszhangzik az ország egész kereszténysége. Az egyetemi tanács, csütörtöki határozatában elrendelte a keresztnek az egyetem összes tantermeiben való kitűzését és ezzel a legendás szegedi keresztmozgalom dicsőséges befejezéséhez érkezett el. 

Ünnepélyes formák között kitűzték a keresztet

Szombaton délelőtt 11 órakor a Ferenc József Tudományegyetem jogi karának I. számú tantermében dr. Ditrói Gábor rector és dr. Tury  Sándor Kornél jogi kari dékán az egyetemi tanács határozata értelmében kitűzték a keresztet. Az ünnepély lefolyása a következő volt. Dr. Tury Sándor köszöntötte az egyetem rectorát, és ismertette az ünnepélyes ülés tárgyát:

– Éppen három hónapja annak, – mondotta – hogy egyetemi ifjakból álló küldöttség megjelent előttem, és mint egyetemünk jog- és államtudományi karának ezidőszerinti vezetőjét arra kért meg, hogy adjak engedélyt a keresztnek mint a kereszténység közös jelvényének az I. számú jogi tanteremben leendő kifüggesztésére. 

Turul rovat

A Turul Szövetség Szegedi Kerületéhez tartozó Werbőczy B. E. Lehel törzsének kulturális, népmozgalmi csoportja vasárnap tartotta első népművelési előadását. A megjelent gazdaközösség zsúfolásig töltötte meg a termet, élén a közönség bírójával, jegyzőjével és a tanítói karral: képviseltette magát a Vasutasok Köre és a Frontharcos Szövetség algyői csoportja. 

A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola falára is kifüggesztették a keresztet

A főiskola tanári testületének határozata értelmében pénteken délben 12 órakor ünnepélyes keretek között kifüggesztették az első keresztet a főiskola dísztermében. A főiskola ifjúsága ezalkalommal lelkes hangulatban tüntetett a kereszt mint az egyetemes keresztény magyar kultúra szimbóluma mellett.

Tízéves a szegedi Emericana

Az Emericana szegedi corporatioi ez évben ünneplik az Emericana 10 éves fennállását Szegeden. Ez alkalommal kiadja a Nagypriorátus a szegedi Emericana történetét „Első tíz év” cím alatt. A remek kiállítású és kb. 120 oldalalt számláló jubiláris munka ajánló sorait Berecz János dr. egy. ny. rendes tanár, az Emericana nagypriorja írja. Külön érdekessége a könyvnek, hogy a nagyprior ajánló sorait sajátkezű írásának klisíroztatásával eredeti alakban adja.

            A könyvet négytagú szerkesztőbizottság hozza forgalomba, melynek tagjai: Virág Sándor hittanár, referendarius: dr. Somogyi József egy. m. tanár, Prior: Mészáros Ferenc ker. isk. tanár Custos és dr. Nagy Géza adminisztrátor. A munka írója Bukovszky László col. subprior, aki az Emericanának legjobb krónikása volt. Bukovszky irodalmi működése már régebben folyik. Eddig három verseskötete jelent meg és igen szép sikereket aratott. Most készül egy teljesen egyedülálló, új verses gyűjteménye, amelyet Mesél a kórház cím alatt a közeljövőben adnak ki és kizárólag a kórház és az orvosi élet mély problémáiból van összegyűjtve. Régebbi sikerei alapján méltán remélhetjük, hogy az Első tíz év is érdekes és megkapó lesz.

Az árja-tétel, a turanizmus, a zsidó-kérdés

Dr. Somogyi József előadása a fajok harcáról a Schola Emericana előadássorozatában

A Schola Emericana előadássorozatában kedden este érdekes előadást tartott dr. Somogyi József főiskolai tanár a polgári iskolai tanárképző főiskola nagy előadótermében. Előadásában a fajok harcának természetéről beszélt.

            Azzal kezdte, hogy a fajelmélet megteremtője Gobineau gróf volt, aki először állította fel azt a tételt, hogy az emberiség mai kultúráját az árja fajnak köszönheti. Gobineau azonban nem definiálta az árja fajt, sem antropológiai, sem nyelvészeti alapon. Utána majd minden népnek, majd minden nemzetnek megszületett a maga fajelmélete, és mindegyik természetesen a saját faját tekintette a legkiválóbbnak. Az antropológusok tisztában vannak azzal, hogy Gobineau fajelméletének semmilyen tudományos alapja nincsen, mert árja faj nem létezik, meghatározhatatlan. 

A fajok haldoklása

Az Emericana által rendezett katolikus szabadegyetem keretében kedden este tartotta befejező előadását dr. Somogyi József főiskolai tanár „Népek és fajok haldoklása” címmel. Az előadáson nagyszámú érdeklődő közönség jelent meg. Bevezetőül elmondotta, hogy a darwinizmus tanítása szerint a létküzdelemben a tehetségesebb egyének és fajok foglalják el az élet színterét a gyöngébbek elől. A tapasztalat azonban sok tekintetben éppen ennek az ellenkezőjét mutatja. A világtörténelem nagyjainak utódait ma már hiába keressük, uralkodók, főnemesi családok haltak ki nyomtalanul néhány generáció alatt. A népes fajok közül elsősorban a legműveltebbek közelednek a leginkább a pusztulás felé. Az ókor legkiválóbb népei: asszírok, babiloniak, a rómaiak teljesen elpusztultak, és a mai kultúrnépek legtöbbjénél is megkezdődött a lassú haldoklás. Magyarországon is évről-évre csökken a születési arányszám, és ma már ott tartunk, hogy két magyar csecsemő születésére három román és három jugoszláv születés esik. A születési arányszám csökkenésének az oka a szaporodásnak mind veszedelmesebben terjedő mesterséges meggátlása. Ez ellen megfelelő erkölcsi, pedagógiai és szociális eszközökkel kell küzdeni, és csökkenteni kell azt a különbséget, amely a sokgyermekes és a gyermektelen egyének helyzete között mutatkozik. 

Haldokló kultúrák

Csökkenő születési, emelkedő halálozási arányszám a magyar földön. Védekezés az egyke, harc a kapitalizmus túlkapásai ellen

A Schola Emericana rendezésében kedden este nagy érdeklődéstől kísért előadást tartott Somogyi József dr. főiskolai tanár „A népek és fajok haldoklása” címmel a tanárképző főiskola dísztermében. Előadásában rámutatott arra, hogy a darwinizmus tanítása szerint a létküzdelemben a tökéletesebb, tehetségesebb, harcra jobban felkészült egyének és fajok mindjobban elfoglalják az élet színterét a gyengébbek elől. A tapasztalat azonban sok tekintetben az ellenkezőjét mutatja.

Berzsenyi-emlékünnepély

A Szegedi Luther Szövetség a szegedi Egyetemi Luther Szövetséggel május 3-án délután 5 órai kezdettel az ev. elemi iskola termében Berzsenyi emlékünnepet rendez, a költő halálának 100 éves évfordulója alkalmából. Előadást tart dr. Benkő István tanügyi tanácsos, énekel Matolcsy Margit rádióénekesnő, szavalnak: Varga Anikó és Maján László.

Sakkverseny a SzEFHE-ben

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete szerdán este szimultán sakkversenyt rendezett, amelyen a különböző egyetemi és főiskolai egyesületek sakkozóival Soóky László Délvidék sakkbajnoka játszott. 

A jubiláló megyésfőpásztor ünneplése az Emericana avatóünnepélyén

Glattfelder megyéspüspök szózata az ifjúsághoz a világot felforgatással fenyegető erőkről

Az Emericana szombaton este az egyetem aulájában tartotta jubiláris, tizedik avatókáptalanját, amely alkalmat felhasználta arra is, hogy a megyéspüspök 25 éves jubileumát megünnepelje. Az előadói emelvény mögött pálcás emericanista ifjak állottak sorfalat, középen a terem falán pedig egy hatalmas Emericana jelvény függött.

Az ünnepséget Berecz János dr. egyetemi tanár, az Emericana priorja nyitotta meg. Meleg szavakkal köszöntötte a megjelent Glattfelder Gyula dr. megyésfőpásztort, vitéz Imecs György dr. főispánt, Láng-Militiczky Ernő dr. táblai elnököt, Buócz Béla dr. főkapitány-helyettest és a budapesti központ kiküldöttjét, Széchenyi Elemér Commendatort. Az ünnepi beszédet Virág Sándor hittanár mondotta. Köszöntötte a megyésfőpásztort, aki Szent Gellért püspök utódjaként 25 éve áll őrhelyén. 

„Magyar út” est

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör szombaton tartotta „Magyar út” estjét a Hungáriában, melyet előkelő közönség hallgatott végig. A bevezető beszédet Paku Imre a kör elnöke mondotta, melyben üdvözölte a megjelenteket és az irodalmi est szereplőit, majd Bán Sándor zongoraművész adta elő Liszt Tarantelláját. A vak zeneművész játékát szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség.

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör szombaton tartotta „Magyar út” estjét a Hungáriában, melyet előkelő közönség hallgatott végig. A bevezető beszédet Paku Imre a kör elnöke mondotta, melyben üdvözölte a megjelenteket és az irodalmi est szereplőit, majd Bán Sándor zongoraművész adta elő Liszt Tarantelláját. A vak zeneművész játékát szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség.

Utána Szabó Lőrinc olvasott föl néhány költeményt most megjelenő verseskötetéből, majd Féja Géza író Ady végrendelete címen tartott előadást.

– Amikor Adyról beszélünk – mondotta – mindig úgy érezzük, hogy egy elfelejtett szent kötelességet teljesítünk. Megvádolták Adyt, hogy nyugatos, hogy idegen eszméket hozott a magyar talajba. Nem dönti-e meg ezt Ady önvallomása, amikor azt mondja, hogy egy új élet kialakulásában nem kell kelet kultúráját eltaposnunk, de igenis nyugattal kell harcolnunk nyugat ellen! Ady végrendelete egy új XVI. század heroikus küzdelmét, vívódását, a pusztuláson keresztül új életre-születés metamorfózisát hagyta ránk, s ezt az utat nem lehet elhagyni azoknak, akikben Ady tragikus igazságai élnek…

 

Glattfelder püspök az ifjúság ideális hivatásáról és a rombolás matadorjairól beszélt az Emericana szombati ünnepségén

A Foederatio Emericana szegedi kamarája szombaton délután az egyetem aulájában tartotta meg tizedik, jubiláris avató-káptalanját. Az avatási ünnepséget egybekötötték dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök huszonöt esztendős püspöki jubileumának megünneplésével. Az ünnepségen megjelent dr. Glattfelder Gyula püspök, dr. Ditrói Gábor rektor, az egyetemi tanács tagjaival, vitéz dr. Imecs György főispán, Láng-Miticzky Ernő táblai elnök, dr. Berecz János, a Katolikus Kör elnöke, dr. Buócz Béla rendőrfőkapitány helyettes és még sokan mások. A vendégeket pálcás leventék kisérték be az egyetem aulájába.

A bölcsészek Árpád bajtársi egyesületének zászlóbontása az Egyetem aulájában

Május 3-án délelőtt kerületi Turul ünnep keretében avatta fel 10 éves jubileuma alkalmából zászlóját az Árpád B. E. Az aulában megtartott ünnepség előtt a bajtársak a Fogadalmi templomban, az evangélikus templomban és a református templomban vettek részt istentiszteleten, új zászlójuk alatt. Az avatási ünnepség 11 órakor kezdődött az egyetem aulájában. Részt vettek a Turul Szövetség budapesti kiküldöttei, élén dr. Végváry József fővezér, orsz. gyűl. képviselővel, aki erre az alkalomra utazott le Szegedre. Az egyetem részéről dr. Dittrói rektor, dr. Gelei, dr. Várkonyi és dr. Dávid professzorok jelentek meg. A zászlóbontás ünnepélyét Vörös Mihály, az Árpád B. E. vezére nyitotta meg. Felkérte dr. Gelei József primus magistert, hogy felszólalását megtartsa. Dr. Gelei József igen tartalmas beszédet mondott. 

A Turul Szövetség küldöttsége a főispánnál

A Turul Szövetség szegedi kerületének vezérsége kedden délelőtt megjelent vitéz Imecs György főispánnál. A küldöttséget dr. Kiss Albert egyetemi tanár és dr. Gyurki Gyula vezette. 

Szent István Bajtársi Szövetség avató dísztábora

A Szent István Bajtársi Szövetségszerdán este avató dísztábort rendezett a Hungária Szálló dísztermében. A dísztábort Gyánti István kerületi fővezér nyitotta meg, majd Iványi Béla dr. egyetemi tanár, kerületi fővezér üdvözölte a fővárosi vendégeket és a megjelenteket. Széchenyi József gróf, országos fővezér mondott ezután beszédek, melyben arra hívta fel az avatandók figyelmét, hogy tartsanak ki hűen a legitim magyar királyság mellett, s ez ügyben rámutatott arra, hogy magyar jövőt csak keresztény eszme alapján lehet építeni. 

Az egyetemi Luther Szövetség közgyűlése

A szegedi egyetemi Luther Szövetség most tartotta meg évzáró közgyűlését. Az elnöki megnyitó után a Polner Ödön főtitkár részletesen felsorolta a szövetség tevékenységének főbb mozzanatait. Az év folyamán összesen 26 bibliaórát tartottak, a tagokat 1325.05 pengő segélyben részesítették. Az otthon igazgatója tett ezután jelentést az Egyetemi Luther Otthon működéséről. 11 szeniort a szövetség részéről dr. Polner Ödön és Egyed Aladár búcsúztatta. 

A szegedi bajtársi egyesületek gyűlése az egyetemen a spanyol népfront ellen

Csütörtök délelőtt a szegedi bajtársi egyesületek nagygyűlést tartottak a központi egyetem egyik nagytermében, hogy tiltakozzanak a szociáldemokratáknak a spanyol kormány melletti állásfoglalása ellen. A gyűlésen minden bajtársi egyesület képviseltette magát, mintegy 5-600 egyetemi hallgató vett rész a nagygyűlésen, amelyet dr. Kiss Albert egyetemi tanár nyitott meg.

A szegedi egyetemi ifjúság ma délelőtti nagygyűlésen tiltakozik a magyarországi vörösök magatartása ellen

Utóbbi időben többször előfordult, hogy magyarországi vörös tényezők részéről nyílt állásfoglalás történt a spanyol „népfront” mellett s ezzel a nemzetközi kommunizmus mellett is.

            Ezek a jelenségek fokozott figyelemre és éberségre intik a magyar ifjúságot. Ezért a szegedi egyetemi bajtársi egyesületek elhatározták, hogy ma délelőtt 11 órakor tiltakozó nagygyűlést tartanak a Központi Egyetem II. emeleti nagy előadótermében. 

A szegedi egyetemi ifjúság erélyes rendszabályokat sürget a magyarországi népfront törekvések ellen

Csütörtök délelőtt hatalmas tiltakozó gyűlés volt a központi egyetemen

A szegedi egyetemi ifjúság csütörtök délelőtt nagygyűlést tartott, amelyen határozott, tiszteletet parancsoló formában foglalt állást a hazai vörös népfront törekvések ellen s tett hitet a jobboldali világnézet mellett.

Nagyszabású vitaestek a Schola Emericanában

A cselekedni akaró ifjúságot s városunk keresztény társadalmát szólítja egységes munkára és harcra a moszkvai téboly ellen az Emericana ifjúsága. Negyedízben rendezi meg a katolikus szabadegyetemi előadásokat, melynek keretén belül Somogyi József dr. főiskolai tanár és P. Csávossy Elemér S. J. hittud. főisk. tanár egyrészt bírálatot mondanak a mai társadalomromboló áramlatokról (marxizmus, liberalizmus, kapitalizmus stb.), másrészt rámutatnak a szociális bajok forrásaira, a társadalmi reform gátlásaira s a katolicizmus és modern gazdasági élet kapcsolataira. 

A Múzeum körútnak vitéz Gömbös Gyula körútra való átnevezését kéri a Turul Szövetség

A Turul Szövetség összes vidéki kerületeik kegyeletes gyászünnepséggel hódoltak patrónusuk Gömbös Gyula emlékének, a szövetség fővezérsége pedig a vidéki kerületek delegáltjainak bevonásával nagy választmányi ülést tartott. 

A marxizmus. Somogyi József második előadása a Schola Emericanában

Somogyi József főiskolai tanár, a Schola Emericanában szerdán este előadást tartott a marxizmusról. Többek között ezeket mondta: Társadalmi életek, melyek a társadalmi bajok orvoslásának egyedüli módját a magántulajdon, főleg a termelő javak szocializálásában látták, a francia forradalom óta nagyobb számban keletkeztek. Ilyen volt a marxizmus, amely idővel és országok szerint különféle átalakuláson ment keresztül. Lenin, kit a németek a világháború alatt Oroszországba csempésztek, kialakította ott a bolsevizmust, mely most a németeknek, de az egész művelt világnak legnagyobb veszedelme. Máshol viszont, főleg a nyugati országokban sokat enyhült, és a polgári pártokkal együttműködve alkotmányos úton, békés fejlődéssel iparkodik a munkásság helyzetén javítani. Ez utóbbi irányzat törekvései sok tekintetben közel állnak a keresztény erkölcs alapján javasolt szociális reformokhoz. Azonban egy lényeges pontban, az ember végcélját illető felfogásában és vallási világnézetében ez a mérsékeltebb szocializmus sem egyeztethető össze a kereszténységgel. 

Az Emericana intelmei

Az Emericana ifjúsági vezetősége felhívással fordult a magyar egyetemi ifjúsághoz és ennek a felhívásnak minden szava a nemzeti érzés és a hazafias aggodalom komoly felelősségérzésétől súlyos.

            Vannak összefüggések a jelenségek között, melyek már-már törvényszerűvé váltak. Ha virágzik a szőlő, forrni kezd a hordóban a bor. Ha nagyjelentőségű külpolitikai tárgyalások előtt állunk, vagy ilyen tárgyalásokat folytatunk, egyetemi zavargások nyugtalanítják a közvéleményt, s terjesztenek az ország rendje és belpolitikai konszolidáltsága  felől bántó és ártó híreket. A budapesti egyetemen megint zavargások akadályozzák a nyugodt munkát. A magyar külügyminiszter Bécsben sorsdöntő találkozást készít elő. A külföldi lapokban most jelennek meg hírek azokról a nyugtalanságokról, amelyek a budapesti egyetem rendjét megváltoztathatják.