Híreink

A SzEFHE táncestélye

Pénteken este a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók szegedi csoportja szépen sikerült műsoros táncestélyt rendezett a Hági étterem helyiségében, amelyen dr. Berecz János, dr. Dittrói Gábor, dr. Purjesz Béla és sok más közéleti és társadalmi előkelőség jelent meg. Az estély, amely tulajdonképpen hosszú idő óta első nyilvános szereplése volt a Szegeden élő székely ifjaknak, igen kellemes benyomást keltett a megjelentek körében. A műsoron Bittó János hangversenyénekes művészi nívón mozgó énekszámokkal szerelt. Finta Imre és Csokán Aladár magánszámait is lelkes tapsokkal honorálta az est közönsége. A műsor egyes számait Veress László ötletes, szellemes konferansza vezette be. Csapó Ferenc dr. bevezető beszédet mondott. A műsort tánc követte, amelyet az „Ott, ahol a Maros vize…” kezdetű csárdással nyitottak meg.

Bethlen Gábor Kör felolvasóülése

Az egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor Köre rendezésében vetített képes előadást tart Seres Zoltán ref. segédlelkész „Amerika képekben” címmel a ref. egyház tanácstermében (Kálvin tér 2. sz.) március 10-én, vasárnap este fél 7 órai kezdettel, melyre minden érdeklődőt tisztelettel hív az elnökség. Belépés díjtalan.

Király-Kőnig Péter szerzői estje a MIEFHOE-ban

Király-Kőnig Péter a jeles szegedi zeneszerzőnek nagysikerű szerzői estjét rendezte meg hétfőn a MIEFHOE a zsidó hitközség székházának nagytermében. A rendkívül nívós hangverseny közönsége élén dr. Lőw Immánuel főrabbi felsőházi taggal, elragadtatással hallgatta a szebbnél-szebb Kőnig interpretációkat, és úgy a népszerű szerzőt, mint a kitűnő előadókat hosszasan ünnepelte. Kollár Pál zongoraművész bevezető beszédében elismerő szavakkal méltatta Király-Kőnig Péternek maradandó munkásságát. 

MIEFHOE kultúrest

A MIEFHOE április 3-án egyesületi helyiségében (Kárász u. 6.) este fél 7 órakor az Izraelita Hitközség székházában kultúrestélyt rendez, amelyen dr. Kecskeméti Ármin egy. m. tanár tart előadást. Tisztelettel a Kultúrbizottság.

Rákóczi-ünnepély

A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Botond Bajtársi Egyesülete április 8-án, délelőtt 11 órakor a főiskola dísztermében II. Rákóczi Ferenc halálának 200 éves évfordulója emlékünnepélyt rendez. Műsor: Megnyitó: Palotai Ferenc főiskolai hallgató, a Botond B. E. vezére. Kéler Béla: Rákóczi nyitány. Előadja a Bond B. E. kibővített énekkara. Rákóczi-költeményt szaval: Gergely Gerő a Botond B. E. dominusa. Ünnepi beszéd: dr. Eperjessy Kálmán főisk. tanár, a Botond B. E. magistere. a) 

Dr. Kecskeméti Ármin előadása

Szerdán este dr. Kecskeméti Ármin makói főrabbi, egyetemi magántanár tartott a MIEFHOE meghívására érdekes és értékes előadást a 800 éves Maimoni Mózesről. 800 éve annak, hogy a nagy tudós megszületett. 

Botond B. E. Rákóczi-ünnepélye

A Polgári iskolai Tanárképző Főiskola Botond Bajtársi Egyesülete hétfőn délelőtt rendezte meg Rákóczi ünnepélyét a főiskola dísztermében. A megnyitó beszédet Palotai Ferenc hallgató mondotta. 

Polner Ödön ünneplése a Luther Szövetségben

A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség május 5-én vasárnap délelőtt fél 12 órakor a Hungária Szálló (volt Kass) dísztermében örökös fővédnöke: dr. Polner Ödön egyetemi ny. r. tanár születésének 70 éves, szövetségi fővédnökségének 10 éves évfordulója alkalmából díszközgyűlést tart. Ezen díszközgyűlés keretében ünnepli a szegedi evangélikus egyház is dr. Polner Ödönt, az egyházközség felügyelőjét. Tárgysorozat: Hiszekegy.

Polner Ödön egyetemi tanár jubileuma

Meleg ünneplésben részesítette vasárnap délelőtt Szeged város társadalma egyik kiváló tagját, dr. Polner Ödönt, 70 éves születésnapja alkalmából. Az ünnepi díszközgyűlésen – amelyet a Szegedi Egyetemi Luther Szövetség rendezett – részt vettek az egyetem és főiskola, a város, a királyi tábla, a helybeli protestáns egyházak, a Katolikus Kör és az egyetemi diákszervezetek képviselői. 

Tisztújítás a Werbőczy Bajtársi Egyesületben

A Werbőczy B. E. csütörtökön este tartotta meg dr. Kiss Albert egyetemi rektor, az egyesület magistere elnökletével a központi egyetemen tisztújító nagygyűlését. A nagy számban megjelent bajtársak dr. Balogh Győző egyetemi gyakornokot egyhangúlag vezérré választották. 

A kereskedelmi miniszter a Turul Szövetségben

Az ipari vásár alkalmából szombaton a városban tartózkodó Bornemisza Géza kereskedelmi miniszter[1] délután 4 órakor a Turul Bajtársi Szövetség Gizella téri klubhelységébe látogatott el.

[1] Bornemissza Géza 1935. augusztus 1. és szeptember 2., valamint 1936. október 12. és 1938. május 14. között volt kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter.

A budapesti incidens Szegeden is kirobbantotta az ifjúság tüntetését

A rektor szigorú intézkedéseket helyezett kilátásba – A rendőrattak következtében számos egyetemi hallgató és járókelő sebesült meg

Beszámoltak a lapok arról, hogy a budapesti Műegyetemen a Hungaria Technikusok Egyesülete a tantermekben keresztet helyezett el, hogy ezzel is dokumentálja az egyetem keresztény jellegét. Ezzel a felemelő gesztussal kapcsolatban a budapesti egyetemi ifjúságot olyan provokációk érték, amelyek nemcsak a fővárosban, de a szegedi egyetemen is ellenhatást váltottak ki. 

A plasztikai sebészet

A MIEFHOE kultúrest-sorozatának keretében szerdán este értékes előadást tartott a modern plasztikai sebészetről  dr. Troján Emil egyetemi tanársegéd. Előadása során vetített képekkel illusztrálta a legkülönfélébb eseteket, amikor a sebészi beavatkozásokkal hozzák helyre a test különféle elváltozásait. Kitért a háborús sebesülésekre is, és bemutatott több esetet is, amikor a betegnek a szemén és az alsóajkán kívül az egész arca hiányzott, de a modern orvostudomány egész elviselhető arcot varázsolt helyette. 

Címer - vagy kereszt?

Az egyetem tanácsa nem honorálta az ifjúság óhaját a keresztnek az egyetem tantermeiben való elhelyezése ügyében – A tanácsi határozat nagy nyugtalanságot keltett az egyetemi ifjak között

Tovább folyik a harc a kereszt kifüggesztéséért

A szegedi egyetem fakultásain hétfőre teljesen helyreállt a nyugalom. 

Kereszt és címer

Nem tehetünk róla, de nem tudunk napirendre térni afölött az egyetemi tanácsi határozat fölött, amely a közömbösség álláspontjára helyezkedett a kitűzött kereszt ügyében. Őszintén szólva nem is hisszük el, hogy ez a tanácsi határozat ne csupán ideiglenes legyen. Bízunk abban, hogy a november 22-i határozat, mely egyáltalán nem volt alkalmas a szegedi egyetemen a kedélyek lecsillapítására követni fogja egy másik, amely kitűzni rendeli az összes tanterem falára a kereszténység szimbólumát. Jönnie kell még ennek a tanácsi határozatnak még akkor is, ha akadnának néhányan, akik vétót emelnek ellene. Mert ez a keresztóhaj szervesen kapcsolódik az ifjúságnak abba az egyre hangosabb követelésébe, hogy Szent István országában tisztességesebb falat, a nagyobb darab kenyér, elsősorban a keresztény magyar ifjúságot illesse meg.

A kereszt-mozgalomban Szeged város közönsége az ifjúság mellett áll

Mély lehangoltsággal állapítjuk meg, hogy az egyetemi tanács még mindig nem hozta meg a határozatot, amellyel az egyetemen elrendeli a kereszt kitűzését. Tudva azt, hogy ilyen esetekben milyen nehézkesen mozog az adminisztráció, nem teszünk le továbbra sem arról a reményünkről, hogy ez a tanácsi határozat a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. Biztosak vagyunk abban, hogy a külsőségek és formaságok helyett a tanács a lényeget fogja szem előtt tartani, s midőn szabályszerűen megérkezik az egyetemi ifjak többségének az a kérése, hogy a kereszt kifüggesztését engedélyezze, ennek a kérésnek a teljesítése elől nem fog elzárkózni. 

Az egyetemi ifjúság tovább harcol a kereszt kifüggesztéséért

A diákság és az ifjúsági vezérek ülése

Csütörtökön délután mintegy 50 főnyi egyetemista részvételével gyűlést tartott az ifjúság az egyetemi tanteremben, ahol az elnök beszámolt a szombat délelőtt lefektetett pontokra vonatkozó dolgok mikénti állásáról. Az ifjúság megnyugvással vette tudomásul az elnök beszámolóját és a gyűlés után a legnagyobb rendben hagyták el az egyetem környékét. A gyűléssel kapcsolatosan erős rendőri készültség járt a városban, de összetűzésre sehol sem került sor.

Az egyetemi ifjúság memorandumban kéri a kereszt elhelyezését

A szegedi egyetemi ifjúság körében csütörtökön is izgatott hangulat uralkodott. A legutóbbi napok eseményei mély nyomokat hagytak az egyetemi ifjúság lelkében, s így nem lehet csodálkozni azon, ha a kedélyek nem csillapodnak le. Délután 5 órakor a Központi Egyetem egyik nagytermében gyűlést tartott az ifjúság. A gyűlés zárt ajtók mellet folyt le. Az egyetemi hallgatók egyhangú lelkesedéssel mondtak köszönetet a fővárosi keresztény lapoknak és a Szegedi Új Nemzedéknek, amiért a keresztény egyetemi ifjúság ügyét megértették és felkarolták, majd megnyugvással vették tudomásul, hogy a kereszt mozgalom ügyében este értekezletre gyűlnek össze a bajtársi egyesületek vezetői, hogy megszerkesszék azt a memorandumot, amelyben a keresztnek az egyetemre való visszahelyezését kérik, s amely felett az egyetemi tanács ma délutáni ülésén fog dönteni.

Az egyetemi ifjúság memoranduma a kereszt kifüggesztése érdekében

Péntek délelőtt az egyetemi tanácshoz benyújtotta az egyetemi ifjúság azon memorandumát, amelyben a címer mellett a kereszt kifüggesztését is kéri. A keresztmozgalommal kapcsolatos egyesületközi értekezlet csütörtök esti üléséről egyébként igen érdekes adatok jutottak a tudomásunkra. Mindenekelőtt a Bethlen Gábor Kör megállapodás ellenes magatartására adott magyarázatát a konferencia tagjai nem fogadták el. Nagy meglepetést keltett, hogy a Turul Szövetség, amely az első ülésén a kereszt kifüggesztése mellett foglalt állást, most kijelentette, hogy amennyiben szavazásra teszik fel a kérdést, a Szövetség küldöttei semleges álláspontra helyezkednek és a szavazástól is tartózkodnak. Ezzel szemben az evangélikus hallgatókból tömörült Luther Szövetség kiküldöttei kijelentették, hogy a kereszt kitűzése ellen nem hogy kifogásuk nincsen, sőt örülnének megtörténtének.  Végeredményben tehát a legnagyobb keresztény bajtársi szövetség az Emericana, valamint az összes többi keresztény egyetemi alakulatok a Bethlen Gábor Kör kivételével, lelkesedéssel álltak a kérdés mellé, s ennek folyományaképpen adták be tegnap memorandumukat. 

Az egyetem tanácsa a kereszt ügyben nem határozott, hanem az ifjúság kérelmét a kultuszkormányzathoz terjeszti fel

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem tanácsa december 11-én tartott IV. rendes ülésében foglalkozott az egyetemi ifjúság Emericana, DEFHE, SzEFHE szervezetekben tömörült részének azon kérelmével, hogy az egyetem tantermeiben az állami címer mellett, melynek kitűzését az Egyetemi Tanács legutóbbi ülésében már elrendelte és foganatosította is, a kereszt kifüggesztessék, és a következő határozatot hozta:

Az egyetemi tanács azt állapította meg, hogy a kérelem tárgyában való érdemleges döntés az egyetemi tanács hatáskörét túlhaladja. A tanács megítélése szerint a jelenlegi helyzet megváltoztatása a törvényhozás, illetőleg a felelős minisztérium hatáskörébe tartozik.

A tanács csütörtöki üléséből felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a kérdés alkotmányos úton leendő rendezése érdekében. A tanács az ifjúság kérvényét pártolólag terjeszti a miniszterhez.

Az egyetem tanácsa a minisztériumtól kéri a kereszt kitűzését A tanács megítélése szerint a jelenlegi helyzet megváltoztatása a törvényhozás és a felelős minisztérium hatáskörébe tartozik

A szegedi keresztény ifjúságnak a keresztért folytatott harca szerdán döntő fordulathoz érkezett, bár még mindig nem fejeződött be. Az egyetem tanácsa, amelytől az ifjúság a keresztnek, mint keresztény világnézeti jelképnek a termekbe való kifüggesztését kérte, immár másodszor foglalkozott a kérelemmel, de a kérdés végleges eldöntésére most sem került sor. 

A MEFHOSz emlékirata az ifjúság kívánságairól

A MEFHOSz emlékiratot készített az egyetemi és főiskolai, valamint a diplomás ifjúság kívánságairól, s azt a kormány, a felsőház és képviselőház tagjaihoz eljuttatta, s füzet alakjában ki is adta. Az emlékirat rövid visszatekintést vet a keresztény ifjúság mozgalmaira és a MEFHOSz tizenöt éves múltjára, majd a numerus claususról a következőket mondotta: Követeljük a numerus clausus fenntartását. Nem akarjuk újra felszaggatni azokat a sebeket, amelyeket a háborús ifjúság az 1920. évi XXV. numerus claususról szóló törvénycikk életre hívásával kívánt begyógyítani, de rámutatunk azokra a szociális okokra, amelyek miatt e törvény betartását meg-meg újuló nyugtalansággal követeli az egyetemi hallgatóság. Négy egyetem és kilenc főiskola ontja a diplomásokat. 

A 10 éves MIEFHOE

A jubiláló egyesület alapvető problémája enni adni az éhezőknek. Enni adni azoknak a szegény diákoknak, akik tanulni akarnak, tudnak s talán visszafizetik az egyesületnek, az egész nemzetnek is azt, amit rájuk költöttek.