Híreink

Egyetemi tanácsi állásfoglalás a Szent István B. E-ről engedélyezéséről

Dr. Imre Sándor a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar dékánja felvilágosítást kér, hogy a Szent István Bajtársi Egyesület az Egyetemi Tanács által elismert egyesület-e. A felvilágosításra azért van szüksége, mert az egyesület egy toborzó-irat kifüggesztésének engedélyezését kérte, s a kérelem teljesítését attól teszi függővé, hogy az egyesületnek van-e az Egyetemi tanácstól működési engedélye.

A Művészeti Kollégium vitaestje a parasztművészetről

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma vasárnap esti vitaestjén Erdei Ferenc beszélt a parasztművészetről. Tárgyalta a régi, harmonikusan épült és mai, egyre jobban pusztuló parasztművészet közötti különbséget. 

Néma tüntetés az egyetemen a legitimista Szent István Bajtársi Szövetség ellen

A Turul Szövetség küldöttsége memorandumot adott át a rektornak. – Pénteken ülést tart az egyetem tanácsa az egyesületek között felmerült ellentétek ügyében.

Csütörtökön a szegedi egyetem központi épületében néma tüntetést rendeztek az egyetemi diákok bajtársi egyesületei a Szent István Bajtársi Szövetség ellen. A legitimista Szent István Bajtársi Szövetség fehérsapkás tagjai, illetve a szövetség működése ellen, főleg a Turul Szövetség, annak törzsei és az Emericana ifjúsági vezetősége emelt panaszt a rektor előtt. 

Az összes szegedi egyetemi és főiskolai egyesületek akciója volt a Szent István Bajtársi Szövetség elleni ügyben beadott memorandum

Illetékes helyről felkértek bennünket annak közzétételére, hogy lapunk tegnapi számában megjelent cikkünk, amelyet a Szent István Bajtársi Szövetség elleni memorandum beadásával kapcsolatban írtunk, nem világított rá teljesen arra a körülményre, hogy ez az akció az összes egyetemi és főiskolai egyesületek közös megmozdulása volt. 

Bálint Sándor előadása a Művészeti Kollégiumban

A Szegedi Fiatalok Művészeti kollégiuma vasárnap este előadást tartott. Dr. Bálint Sándor tanár a kollégium vendége beszélt Szeged a magyar kultúrtöténetben címmel. Ez a hatalmas anyagközlő előadás feldolgozta a legrégebbi időktől kezdve napjainkig mindazokat a dokumentumokat, melyek Szegedet a magyar kultúrtörténet láncszemébe kapcsolják.

Szent István Bajtársi Egyesület ügye az Egyetemi Tanács előtt

Rector bemutatja azt a memorandumot, melyet az egyetemi bajtársi és egyéb ifjúsági egyesületek vezetői f. é. március 30-án nyújtottak neki át, amelyben a Szent István Bajtársi Szövetség működési jogának felfüggesztését és további működésének betiltását kérik. Jelenti ezzel kapcsolatosan, hogy Dr. Iványi Béla ny. r. tanárt, mint a nevezett bajtársi szövetség vezető magisterét felkérte, hogy a memorandumra vonatkozó észrevételeit olyan időben megtenni szíveskedjék, hogy a memorandum ezekkel az észrevételekkel együtt jelen tanácsülésen tárgyalható legyen. Iványi Bélától azonban azt az értesítést kapta, hogy mivel neki a felhívás csak április hó 3-án kézbesíttetett ki, annak a jelen tanácsülésre nem volt módjában eleget tenni.

 

Egyesületközi értekezlet az erotika ellen

A Turul Szövetség sajtóosztálya közli: A Turul Szövetség szegedi kerületeinek vezérsége mozgalmat indított az erotika ellen, amely elkezdve az irodalomtól, egészen a divatig, mindenre ráüti a bélyegét. Szükségesnek tartja a Turul Szövetség, hogy az éppen most felnövekvő generáció érdekében felemelje a szavát és az összes társadalmi egyesület bevonásával ezt a mozgalmat oly hathatóssá tegye, hogy az egyesületközi értekezlet határozatainak súlya legyen az egész szegedi társadalomban. 

A Turul Szövetség mozgalma az erotika ellen

Szombaton délután a Turul Szövetség egyesületközi értekezletet tartott, hogy a különböző társadalmi és bajtársi egyesületek egységesen foglaljanak állást a társadalomban és a művészetekben érezhető erotikus tendenciákkal szemben. Dr. Regdon megnyitója után Dr. Karácsonyi István vázolta fel a mozgalom célkitűzéseit, valamennyi egyesület hozzájárulása végett azonban határozott programot nem adott. 

A Művészeti Kollégium vitaestje az újjászülető drámáról

Vasárnap délután tartotta meg Berczeli A. Károly a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának előadássorozatában érdekes előadását az újjászülető drámáról. Berczeli a történelem ritmikus hullámzásának elméletéből indult ki, hogy ismertetve néhány periódus-teóriát végső konklúzióként két embertartalom örökös feszültségét és hegemóniáért való küzdelmét tekintse a történelmi alakulások rugóinak. 

A Művészeti Kollégium vitaestje a társadalom és szerelem viszonyáról

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma vasárnap fejezte be az idei előadássorozatát. Buday György elnöki megnyitójában beszámolt a kollégium törekvéseiről és munkájáról. Bejelentette, hogy a kollégium kiadványsorozata június elején két kötettel gyarapodik. Az egyik Baróti Dezső Juhász gyula-tanulmánya, amely a nagy költő munkásságának rendszeres összefoglalása, a másik pedig Tolnai Gábor könyve az erdélyi irodalomról. 

Csaba Egyesület kérése orvosi etikai kurzus tartására

Elnök bemutatja a Csaba Bajtársi Egyesület kérését a Karhoz, tegye lehetővé orvosi etikai előadások tartását, arravaló hivatkozással, hogy a mai viszonyok között ily előadásokra nagy szükség van, továbbá, hogy a múltban Imre József ny. r. tanár nagy érdeklődés mellett már tartott ily tárgyú előadásokat.

Az Egyetemi Tanács határozata a Szent István Bajtársi szövetség ellen indított támadások ügyében

Ez év tavaszán a Turul Szövetség támadást intézett a Szent István B. Szövetség ellen. Az Egyetemi Tanács nem rég foglalkozott ezzel az üggyel és többek közt ezt a határozatot hozta:

Tekintettel arra, hogy a Turul a március 30-i memorandumban azt a különösen súlyos vádat, hogy a Szent István Bajtársi Szövetség az eddigi szokásoktól eltérően olyan egyetemi polgárokat is felvesz a tagjai közé, akiket komoly egyesületi fegyelmi szervek már egyes egyetemi egyesületekből kizártak, konkrét adatokkal igazolni nem tudja. 

Az erotika és a tiszai fürdőruhák

A Turul Szövetség „fűrdőszabályzata”

Megírta a Délmagyarország, hogy a szegedi szabadfürdők vezetői a Turul Bajtársi Egyesülettel külön megbeszélést folytattak, melyen elhatározták, hogy az erotika ellenes mozgalmat kiterjesztik a tiszai fürdőzésre is. A Turul Szövetség a határozatról most a következő körlevelet adta ki:

A Turul Szövetség szegedi kerülete által kezdeményezett és az összes szegedi társadalmi egyesületek által támogatott erotika ellenes mozgalom egyik mozzanataként, a szegedi strandok, szabadfürdők, regatták és úszóegyesületek közös megbeszélést tartottak a Turul Klubban, amelyen az egyes felszólalások után közös fürdőszabályzatot alakítottak ki, amelyet az összes szegedi szabadfürdők magukévá tettek és ki fognak függeszteni strandjaikon, hogy a közönségnek azt a részét, amely strandjainkon nem a szabad levegőt, vizet, napfényt és az úri szórakozást keresi, hanem visszaél a strandok közös voltával, ennek alapján megrendszabályoztassák. 

A MEFHOSz nagyszabású mozgalma az ifjúság támogatására

A MEFHOSz helyi és központi szervezete nagyszabású akciót indított a közelgő egyetemi év megkezdése előtt az ifjúság érdekében. Az az áldatlan és nehéz helyzet, mely az egyetemi ifjúság nagy részét ma külön sújtja, arra késztette az ifjúság vezetőit, hogy új útvonalon igyekezzenek megtalálni annak a módját, hogy az ifjúság egyetemi tanulmányai mellett is jelentős kereseti forrást találhasson.

Gróf Apponyi György beszéde a Szent István Bajtársi Egyesület szombat esti avatóünnepségén

A Szent István Bajtársi Egyesület szombat este tartotta avató dísztáborozását, amelyet vacsora előzött meg. A vacsorán pohárköszöntőt mondott dr. Iványi Béla egyetemi tanár, gróf Apponyi György, dr. Erdélyi László egyetemi tanár és Tóth Béla. A dísztáborozást dr. Iványi Béla nyitotta meg, majd dr. Erélyi László beszélt. Az ünnepi beszédet gróf Apponyi György tartotta.

            Elérkezett az ideje – mondotta többek között – hogy szakítsunk az arany középúttal. Lejárt a nyugodt mérséklet, a háttérbehúzódás politikájának az ideje.  Európa hálás lehet Hitlernek – akinek működésében nagymértékben feltalálható a demagógia – amiért az asztalra csapott és kijelentette: Uraim, nem veszünk részt tovább a játékban. 

Az egyetemi hallgatók kedden délelőtt a numerus clausus legszigorúbb alkalmazását követelték

A bajtársi egyesületek nagygyűlése után a diákok felvonultak, majd a legnagyobb rendben széjjeloszoltak

Kedden délelőtt az egyetemi hallgatók nagygyűlést rendeztek a Szukováthy téri Auditorium Maximumban, amelyen a numerus clausus szigorú betartását követelték. 10 óráig mindenütt megtartották az előadásokat – a zsidó hallgatók nélkül – 10 óra után megkezdődött a bajtársi egyesületek felvonulása. A nagygyűlésen dr. Széki Tibor rektor elnökölt, aki a megnyitó beszédében a következőket mondotta:

– Engedélyeztem a nagygyűlés megtartását. Tettem ezt abban a hitben, hogy így nem fog semmiféle rendzavarás történni. Azt remélve, hogy nem fognak cserben hagyni, nyitom meg most a nagygyűlést. Sokan úgy állították be a hétfői tüntetést, mintha én azt helyeseltem volna. Valójában nem helyeseltem. Még a tüntetés előtt egy héttel felszólítottam a Bajtársi Egyesületek vezetőségét, hogy tartózkodjanak mindenféle tüntetéstől. Többen ugyanis, akik szívén viselik az egyetem sorsát, megkértek engem arra, hogy akadályozzam meg a tüntetést. Az Egyesületek vezetősége ezt meg is ígérte. És mégis egy hét múlva megtörtént a zavargás. Igaz ugyan, hogy abban túlnyomórészt nem a Bajtársi Egyesületek tagjai vettek részt. Az Önök igazát egy magyar ember sem vonhatja kétségbe – folytatta a rektor – ezért adtam most alkalmat, hogy oly komolyan intézzék el ezt az ügyet, amilyen komolyságot megkövetel. Ha ennek ellenére mégis lesznek tüntetések, akkor másképp fogok eljárni.

A szegedi egyetem keresztény hallgatósága szolidáris a budapesti és debreceni egyetemi ifjúsággal

Ma délelőtt nagygyűlés határoz az egyetemen az ifjúság további magatartása fölött

Kiss Albert dr. egyetemi tanár feltűnést keltő nyilatkozata

Azok az események, amelyek a numerus claususért vívott harcok és küzdelmek kapcsán a legutóbbi napokban történtek, mély visszhangot váltottak ki az egész ország keresztény ifjúságában. Az ifjúság ragaszkodik a numerus clausus törvényben biztosított jogaihoz és, amint az előjelekből látszik, addig a kedélyek nem csillapodnak, amíg aggodalmaink lesznek ezen a téren. A szegedi egyetemen már kedden reggel elterjedt a debreceni és a budapesti egyetemek bezárásának híre. 

Az egyetemi tüntetésekről elferdítve jelent meg dr. Kiss Albert professzor nyilatkozata egy szegedi újságban

Dr. Kiss Albert erélyes cáfolata

A szegedi jobboldali újság november 29-i számában cikk jelent meg a „Szegedi egyetem keresztény hallgatósága szolidáris a budapesti és debreceni egyetemi ifjúsággal” címen. A cikk dr. Kiss Albert egyetemi tanár kedden tett nyilatkozatát is tartalmazza, melyet állítólag a Werbőczy Bajtársi Egyesület hivatalos helyiségében mondott volna. A megjelent nyilatkozat nagy felháborodást váltott ki az egyetemi ifjúság körében, annál is inkább, mert egy budapesti nagy napilap is közölte a cikket, és így ezzel országszerte téves beállításban közölte Kiss Albert dr. egyetemi tanár beszédét, és ezzel együtt Kiss Albert dr. egyetemi tanárt is kellemetlen helyzetbe hozta. A professzor ezzel az üggyel kapcsolatban munkatársunknak a következőket mondotta:

Zárt nagygyűlésen foglalkozott a szegedi egyetem ifjúsága a kultuszminiszteri leirattal

A numerus clausus eredeti formájába való visszaállítását kéri a diákság – Nem történt rendzavarás, tüntetés sem volt

A szegedi egyetemi ifjúság hétfőn délelőtt az ismeretes kultuszminiszteri leiratban foglaltak megbeszélésére nagygyűlést tartott, amelyen részt vettek az összes ifjúsági szervezetek és bajtársi egyesületek tagjai, és megjelentek a kari dékánok, valamint több egyetemi professzor is.

December 20-ig kér választ memorandumára az egyetemi ifjúság Hóman Bálinttól

Kedvező válasz esetén „megkísérli a rendet továbbra is fenntartani”

Részletesen beszámolt a Szegedi Napló a bajtársi szövetségek hétfőn megtartott gyűléséről, amelyre mint jeleztük az újságírókat nem engedték be. A gyűlésen hozott határozatnak megfelelően keddre elkészült a kultuszminiszterhez intézett memorandum. A memorandum szövege a következő:

Zavargások, tüntetések, verekedések az egyetemen

Ötven hallgató két zsidó ellen – Kiss professzor pofonütötte az egyik tüntetőt

Az egyetemen csütörtökön ismét botrányos tüntetések és verekedések voltak, amelyek annyira elfajultak, hogy a rektor az egyetemet hétfőig bezárta.

Csütörök reggel 8-9 óra között a jog- és államtudományi karon kezdődtek a tüntetések. A bajtársi egyesületek tagjai a hétfői nagygyűlés ismert gettó határozatát végrehajtandó felszólították a megjelent zsidó vallású hallgatókat, hogy üljenek külön a tantermek két utolsó padjába. A zsidó hallgatók nem tettek eleget a felszólításnak, hanem a padsorokban a rendes helyeiket foglalták el, mire a diákok vonultak ki azokból a padsorokból, amelyekben zsidó hallgatók ültek. 9 óra után a zsidó hallgatók nagy része eltávozott az egyetemről, mindössze két harmadéves maradt tovább is a tanteremben. 10 órakor azután 40-50 főből álló orvostanhallgató csoport érkezett a központi egyetem épületébe, és sorra járták a tantermeket.

Négy napra bezárták a szegedi egyetemet

Kisebb incidensek voltak csütörtökön délelőtt, mert a zsidó hallgatók nem ültek a számukra kijelölt helyre

A miniszterelnök behatóan foglalkozik az ifjúság minden jogos sérelmével, kívánságával

Az egyetemi ifjúságnak a numerus claususért folytatott harca csütörtökön délelőtt Szegeden is meglehetős komoly következményekkel járt. 

A rektor feloszlatta a szegedi egyetemi ifjúság harmincas vezérlő bizottságát

A beiratkozási sztrájkmozgalom indította a rektort a feloszlató rendelet kibocsátásra – Szigorú eljárást indítanak az izgatók ellen

Az egyetemeken még meg sem kezdődött az idei első félév, az egyetemi hatóságok máris szigorú intézkedéseket léptettek életbe. Az egyetemi ifjúság szélsőséges gondolkodású irányítói a karácsonyi szünet alatt – mint ismeretes – mozgalmat indítottak, amelynek az a célja, hogy a hallgatóságot a januári beiratkozásoktól távol tartsa. A fővárosi mozgalom rövid idő alatt a vidéki egyetemeken is gyökeret vert; erre vall a debreceni egyetem rektorának pénteken kiadott rendelete, amelyben a diákok harmincas bizottságát váratlanul feloszlatta.