Híreink

Sík Sándor a liberális kapitalista rendszer elleni harcra hívta fel a keresztény-nemzeti érzésű ifjúságot az országos cserkész tiszti gyűlésen

Papp Antal államtitkárt a Magyar Cserkész Szövetség elnökévé, Vitz Bélát tiszteletbeli elnökévé választotta a közgyűlés

A Magyar Cserkész Szövetség vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

            A közgyűlést Vidovszky Kálmán társelnök nyitotta meg, akinek indítványára a közgyűlés táviratilag üdvözölte Horthy Miklós kormányzót. Az évi jelentések elhangzása és a költségvetés letárgyalása után Vitéz Béla elnök lemondása folytán megüresedett elnöki szék betöltése következett. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Papp Antal államtitkárt választotta meg a következő két évre elnöknek. Ezután szintén egyhangú lelkesedéssel választotta meg a közgyűlés Vitz Bélát tiszteletbeli elnöknek. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget. Délután az Akadémián tiszti gyűlés volt, melyen több értékes előadás hangzott el, de amelynek kétségtelenül legérdekesebb eseménye Sík Sándor társelnöknek, a kiváló szegedi egyetemi tanárnak előadása volt. Sík Sándor alig negyedórás beszédében feltűnő éleslátással adott programot a cserkészvezető ifjúságnak, mely program szerint kell cselekedni a mai változott körülmények között. 

Az egyetemi ifjúság néma levonulással tüntetett az egyetem Kolozsvárról való kiűzetésének évfordulóján

Május 12-e szomorú évforduló a Ferenc József Tudományegyetem történetében. Tizenhárom évvel ezelőtt 1919. május 12-én üldözték ki az oláhok Kolozsvárról a magyar tudományok fellegvárát, hajléktalanná téve a kolozsvári egyetemet.

            A szegedi egyetemi ifjúság ezen a napon méltó módon áldozott a szomorú évforduló emlékének. Zárt sorokban, némán vonultak fel a Korzón, majd a Tisza Lajos körúton az egyetem elé. Elől haladt a Turul Szövetség, utána az Emericana, végül a Szent István Bajtársi Szövetség. Minden dobbanó lépésükben a magyar dac, a magyar csak azért is lüktetett. 

A Bethlen Gábor Kör új vezetősége

Az egyetemi és főiskolai református hallgatók egyesülete, a Bethlen Gábor Kör a kezdődő egyesületi évre a következő tisztikart választotta meg: 

Fényes ünnepséggel avatták fel az Emericana új helyiségét

A szegedi emericanás ifjúság a megyésfőpásztor és a dominuszok áldozatkészsége folytán végre megfelelő otthonhoz juthatott. A Toldi-utcában, a belvárosi óvoda felett van az új helyiség, igen tágas, úgyhogy az ifjúság számára minden tekintetben megfelelő.

            Az új helyiséget szombaton este családias jellegű, igen jól sikerült ünnepség keretében avatták fel. Az ünnepségen megjelent Berecz János dr. egyetemi tanár, a katolikus kör elnöke, Veress Elemér dr. protektor, számos dominusz és domina, az ifjúság teljes számban.

Tízéves a Szegedi Egyetemi Luther Szövetség

A szegedi Egyetemi Luther Szövetség vasárnap ünnepélyes keretek között ünnepelte meg fennállásának tizedik évfordulóját. Erre az alkalomra Szegedre érkezett Dr. Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök, aki az evangélikus templomban ünnepi istentiszteletet tartott. Az iparkamara nagytermében ünnepi közgyűlés volt, amelyet az egyetemi énekkar Hiszekegye nyitott meg. Dr. Urbán János szövetségi elnök szavai után dr. Gerle Ferenc olvasta fel a szövetség tíz éves történetét, majd dr. Ereky István az egyetemi tanács, dr. Moór Elemér, a tanárképző főiskola, dr. Polner Ödön az egyetemes felügyelő és egyetemes egyház, Egyed Aladár a szegedi evangélikus egyház, Barcsay Zoltán a Kálvin Kör nevében üdvözölte a szövetséget.

Hont Ferenc előadása a színházművészetről

Hont Ferenc szerdán este a MIEFHOE helységében nagy figyelemmel kísért előadást tartott a magyar színházművészetről. Előadásában elsősorban a színházművészet céljait és társadalmi szerepét határozta meg. Kifejtette, hogy a társadalomnak a színházra éppen olyan szüksége van, mint a gazdasági tevékenységre. 

A Művészeti Kollégium vitaestje a háború és béke kérdéseiről

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma vasárnap tartotta második vitaestjét a központi egyetemen. Gáspár Zoltán tartott előadást Háború és béke címmel. Előadásában a történeti ismeretek és a modern tudományosság szemléletéből vonta le a konklúziókat. Az ember agresszív ösztöneinek megnyilatkozása a háború – mondotta –, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ösztönöket ne lehetne szublimálni, és ne lehetne egyszer véget vetni a háborúnak. Eljöhet az az idő, midőn a világbéke már nem lesz álom, ha megvalósulnak azok az eszmék, amelyek egy ideális világállam útját egyengetik. 

A szegedi egyetemi ifjúság néma tüntetése a trianoni békapaktum ellen

Néhány héttel ezelőtt, mint ismeretes, különféle revíziós  térképek kerültek forgalomba, amelyek erős visszhangra találtak az emberek lelkében. Főleg az elrabolt területeken sínylődő magyarok között terjedtek el ezek a térképek, hogy újra lendületet adjanak az igazságos revízió gondolatának. 

Szeged népének hatalmas tüntetése a békerevízió mellett

Szeged város közönsége vasárnap délben rendezte meg tiltakozó nagygyűlését a városháza előtt, és az egyetem aulájában. A nagygyűlést istentisztelet előzte meg, melyre a Fogadalmi templomban gyűltek egybe a hívek. Az ünnepi nagymisét dr. Becker Vendel szentszéki tanácsos, tanítóképző intézeti igazgató celebrálta fényes papi segédlettel. A szentmise előtt dr. Mester János egyetemi tanár, a DEFHE országos elnöke mondott beszédet. Ezután  a bajtársi egyesületek és a különböző társadalmi egyesületek zászlók alatt gyülekeztek a templom előtti térségen, ahonnan zárt sorokban vonultak el a városháza elé. 

Fényes külsőségek között zajlott le a DEFHE tízéves fennállásának jubileumi ünnepsége

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete vasárnap ünnepelte impozáns külsőséges külsőségek között fennállásának 10 éves évfordulóját. Az ünnepség 12 órai kezdettel az egyetem aulájában zajlott le, s az aulát zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. A Hiszekegy eléneklése után Berecz János dr. felsőházi tag , a DEFHE társelnöke mondott nagyszabású megnyitó beszédet. Üdvözölte a főpásztor, az egyetem, az egyesületek és a város képviselőit, majd Eckhardt Tibor dr-t köszöntötte rendkívül meleg szavakkal, majd folytatta: „Egyetemünk ifjúsági életében csak azok az egyesületek nagyok és erősek, amelyeknek minden hallgatóra kiterjedő, egyetemes célkitűzésük van. A mi egyesületünk életre hívásában ezen célkitűzéseken kívül egy szűkebb területre lokalizált gondolat, az egymásrautaltság érzése is szerepelt. Összehozott bennünket a közös szülőföld, – fájdalommal hangsúlyozom – az elszakított és most is sokat szenvedő szülőföld szeretete.

Öreghy János: Szegedi fiatalok

A Szegedi Fészek Klub nagyjelentőségű kiállítása, amely gazdag és változatos összeállításban mutatja be Szeged múltját, jelenét és jövőjét keltheti fel a legszélesebb körök érdeklődését, annál is inkább, mert ez az első jólsikerült kísérlet nemcsak a város hagyományainak, hanem további fejlődési lehetőségeinek elénk állítására is. Az új építészeti tervek mellett, különösen az irodalmi és művészeti csoport mutat Szeged jövendője felé. A VIII. számú terem gazdag művelődéstörténeti anyagán kívül itt találjuk Szeged alkotó fiatalságának ízig-vérig a mai élethez kapcsolódó munkáit. Az érdeklődő szemlélőt valami jóleső érzés fogja el, amint a kiállított értékes dokumentumok szemlélése közben mind élesebben rajzolódik ki benne a szegedi fiatalok sokrétű mozgalmának izgatóan érdekes képe. Jólesik ugyanis meggyőződnünk arról, hogy az álmos porvárosnak bélyegzett Szegeden vannak emberek, hívő és bízó talentumos fiatalok, akik csöndesen, de annál több kitartással fáradoznak programjuk céltudatos megvalósításán. A kiállításon bemutatott eredmények alapján azt látjuk, hogy munkásságuk két egymással szorosan összefüggő főirányban halad. Egyrészt szociális irányú tevékenységgel, másrészt korszerű művészi alkotásokkal és az új magyar kultúra értékeinek propagálásával igyekszenek a mai problémák megoldására képes embertípust kialakítani. 

Az egyetemi bajtársi egyesületek a „Szent István” B. E. feloszlatását kérik

Tegnap délelőtt nagy feltűnést keltett az egyetemi ifjúság körében, hogy a bajtársi egyesületek képviselőiből alakult mintegy negyventagú küldöttség díszben, jelvényekkel, szalagokkal és egyensapkával a rectori hivatal előtt felsorakozott és kihallgatást kért a Rector Magnificustól.