Híreink

A MEFHOSz országos kongresszusának ünnepélyes megnyitása Szegeden

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége szombaton kezdte meg Szegeden két napos országos kongresszusát. Ez az összejövetel tizedik kongresszusa volt a nagy diákszövetségnek, s egyben az első, amelyet vidéken rendeztek meg. A kongresszus célja a legaktuálisabb diákszociális problémák megbeszélése, beszámolók és tisztújítás.

Szombaton délelőtt hatvan kiküldött érkezett Szegedre az ország különböző egyetemi városaiból és a fővárosból. A kiküldöttek között volt több nő is. Képviseltették magukat a kongresszuson az ország összes egyetemeinek és főiskoláinak a MEFHOSz kebelében alakult diákalakulatai, azonkívül a társegyesületek, mint a Turul Bajtársi Szövetség, a katolikus és protestáns diákszövetségek. A kongresszus tagjai megérkezésük után a Kass Szállóban levő lakásukra mentek, majd fél 12 órakor az egyetemen találkoztak, ahol megtörtént a mandátumok megvizsgálása. Egy órakor az egyetem tanácstermében Dézsi Lajos rektor ünnepi díszben s tanácsának élén fogadta a kongresszus küldöttségét, amelynek tagjai meghívták az egyetem tanácsát és tanári karát a kongresszusra.

A Turul szövetség márciusi dísztáborozása

A szegedi egyetemi hallgatóknak Turul Bajtársi Szövetsége csütörtökön este tartotta a Tisza Szálló nagytermében dísztáborozását. A dísztáborozáson megjelent Issekutz Béla dr. prorektor, a Csaba magistere, Hainiss Elemér dr. orvoskari dékán, a kerületi magister, Kiss Albert dr., a Werbőczy magistere, Széky [helyeseen: Széki] Tibor dr., a Rákóczi magistere, Bartók György dr., az Árpád magistere, Jung Péter dr. a Zrínyi magistere, Jugovits Lajos dr. a Botond magistere, Polner Ödön dr. jogi kari dékán, Menyhárt Gáspár dr. s még többen az ifjúság tanárvezetői közül, azonkívül a termet teljesen megtöltő Turul bajtársak. A dísztáborozást a magyar Hiszekegy elmondása után Gyurky Gyula dr. kerületi vezér nyitotta meg. Üdvözölte az ifjúságot március idusának előestéjén s lelkes szavakkal buzdította őket, az örök tettrekészségre, Nagy-Magyarországért.

Vígtáborozás

A Botond B.E. Bolyai törzse jól sikerült vígtábort rendezett a múlt héten a Hági-étterem különtermében. A táboron megjelent Jugovits Lajos dr. egyetemi m. t. az egyesület primus magistere. A komoly ügyek tárgyalása után Kiss József törzsfő megnyitotta üdvözlő beszédével a műsort. Az első szám Deák István humoros szavalata volt. Azután Pécsy Gizella levente bajtárs meleg lírai hangján magyar dalokat énekelt igen nagy sikerrel. Majd Fehér Tibor az egyesület magister bibendije tartotta meg felolvasását Szerelem a matematikában címmel. Az előadást állandó derültség kísérte. Ezután Kubinyi István Zoltán főregős hatásos énekszáma követte. A műsor utolsó száma Fábián Dénes strófái voltak, amelyekben a megjelent bajtársakról énekelt harsogó derültség kíséretében. A műsor után éjjel egy óráig maradt együtt a tábor kedélyes hangulatban. 

Vitaest az alföldi szociográfia feladatairól

Szombaton este tartotta az egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre ezidei negyedik vitaestélyét a központi egyetemen. Az estélyt Buday György elnök nyitotta meg rámutatva arra, hogy a szegedi egyetem létjogosultságát részben az adja meg, ha intenzíven részt vesz az Alföld problémáinak megoldásaiban. Utána Szombatfalvy György dr. a kiváló magyar szociológus tanár tartott érdekes előadást az Alföldi társadalomrajzi feladatokról. 

Hilscher Rezső előadása a Bethlen Gábor Körben

A Bethlen Gábor Kör keddi viatestjén értékes előadást tartott dr. Hilscher Jenő [helyesen: Rezső][1] egyetemi magántanár az úhynevezett főiskolai szociális telep tevékenységéről és a settlement munka módszeréről. Hilscher professzor visszapillantást vetett a magyar settlement mozgalomra, amely 1912-re nyúlik vissza.

[1] Hilscher Rezső (1890-1957) az újpesti főiskola Szociális Telep munkájának tényleges irányítójaként kapcsolta a szegedi fiatalokat a magyar szociálpolitika törekvéseihez.

A Turul Szövetség országos céllövő versenye

A Turul Szövetség, amely a magyar egyetemi és főiskolai bajtársi egyesületek országos központja, május 10-én és 11-én Debrecenben nagyarányú céllövő versenyt rendez. A versenyen indulhat minden egyetemi és főiskolai hallgató és diplomát szerzett egyén, ki a Turul Szövetség kötelékébe tartozó valamely bajtársi egyesület daruja, leventéje, vagy dominusa. Ezen az országos céllövő versenyen, mely a debreceni nagy erdei katonai elemi lőtéren fog lefolyni, eldöntésre kerül a Turul Szövetség jól képzett és országos arányokban kiépített céllövő gárdáinak 1929. évi országos bajnokságának kérdése. 

Az Emericana tagavató ünnepélye

A Foederatio Emericana csütörtökön délelőtt tartotta ezévi tagavató ünnepségét a városháza közgyűlési termében. Délelőtt 9-kor a fogadalmi templomban Mester János dr. címzetes kanonok, az országos szövetség lelkésze szentmisét mondott, amelyen részvtettek az Emericana tagjai. A templomból a városházára ment a közönség, ahol zsúfolt padsorok előtt tartották meg a szokásos szertartások között a tagavatásokat, Bernolák Nándor dr. volt népjóléti miniszternek,[1] a Foederatio Emericana országos alelnökének érkezését kürtszó jelezte.

[1] Bernolák Nándor 1921. április 14. és 1922. június 16. között volt népjóléti és munkaügyi miniszter.

A MEFHOSz szegedi csoportja diáknyaraló telepet szándékozik létesíteni a Széksóstó partján

A szegedi főiskolások egy hold földet kérnek ingyen a város tanácsától - a Balaton partján most épül egy diáknyaraló telep

Vasárnap délelőtt érkezett Szegedre Acsay László, a MEFHOSz országos elnöke, Farkas János a Centrum Hitelszövetkezet igazgatója kíséretében, és részt vett a MEFHOSz szegedi csoportja elnöki tanácsának értekezletén. Az országos elnök ismertette az elnöki tanács előtt a magyar főiskolai diákságot érintő legaktuálisabb programot, és bejelentette, hogy a MEFHOSz Zamárdin, a Balaton partján, egy a Népjóléti Minisztérium által adományozott telken még az idén egy diáknyaraló telepet létesít. Már meg is kezdték a zamárdi telep építkezési munkálatait. 

Árpád B. E. helyiségkérelme, Egyetemi Luther Szövetség és FEFHE ügye az Egyetemi Tanács előtt

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar átirata az Árpád Bajtársi Egyesület részére egy helyiségnek átengedése tárgyában.

Dr. Polner Ödön dékán ezzel kapcsolatban kéri, hogy a KEAC-nak a központi épületben ezidőszerint levő helyisége szerint, mivel erre a helyiségre a jövőben a jogi karnak lesz szüksége, a volt Leszámoló palotában jelöltessék ki helyiség.

Váratlanul elmaradt a nemzetközi diákkongresszus tagjainak szegedi látogatása

A rendező bizottság az állomáson tudta meg, hogy a külföldi diákok nem jönnek Szegedre

Heteken át tartó gondos és körültekintő előkészületek folytak a MEFHOSz szegedi csoportjánál, hogy méltó módon fogadják a nemzetközi diákkongresszus Szegedre érkező tagjait. Mint ismeretes, szombat délutánra volt jelezve az érkezés és minden előkészület megtörtént, hogy a három napra tervezett látogatás emlékezetes maradjon a külföldi diákvezéreknek. A MEFHOSz szegedi csoportja figyelemmel és mindenre kiterjedő gondossággal állította össze a látogatás programját, és előrelátóan gondoskodott arról, hogy a Szegedre érkező vendégek semmiben sem szenvedjenek hiányt. Lázas lelkesedéssel várták a szegedi egyetem hallgatói a külföldi diákok érkezésének napját, és felkészült a fogadtatásra az egyetem hallgatósága, valamint a város vezetősége is. Szombaton délelőtt azután váratlanul olyan hírek érkeztek Szegedre, hogy a négyszáz főre tervezett külföldi diákcsoport látogatása elmarad. A hír nagy elkeseredést keltett a MEFHOSz szegedi csoportjánál, miután azonban azt hivatalosan nem erősítették meg, a rendezőség kivonult az állomásra abban a reményben, hogy a vendégek a délutáni gyorsvonattal mégis megérkeznek. Ez a reménység azonban szertefoszlott, mert egyetlen külföldi diákvezér sem érkezett meg Szegedre.

Nemzetközi diákünnepségek Szegeden

Hírt adtunk már arról, hogy a nemzetközi diákszövetség budapesti kongresszusának tagjai közül néhány százan Szegedre is ellátogatnak, s hogy a külföldi diákvezéreket a MEFHOSz szegedi csoportja és a város látja vendégül. Ez alkalommal a MEFHOSz fényesnek ígérkező ünnepségeket készített elő, melyről a napokban szétküldött meghívók adnak tájékoztatót. A gazdag programot az érkezés napjának estéjén, fél 9 órakor az újszegedi Vigadóban rendezett ünnepi vacsora vezeti be, melyet 10 órakor zártkörű bál követ. A vacsorán való részvétel előzetes jelentkezés alapján történik. Menü ára italokkal és a bálban való részvételi jeggyel 6 pengő. Étlap szerint étkezők vagy csak a bálra érkezők, részvételi jegyüket a helyszínen is megválthatják a meghívó felmutatása mellett 1 pengős áron.

Szabó Mihály: A szegedi egyetemi ifjúság inkorrektséggel vádolja a nemzetközi diákkongresszus rendezőségét

Szakadási mozgalom Budapesttől az elmaradt szegedi diáknapok miatt

A jelenlegi egyetemi ifjúsági szervezetek megalakulása idején az ifjúsági vezetők a szervezetek által megoldandó feladatok érdekében szükségesnek látták ezeket a szervezeteket központi vezetés alatt legalább és látszólagos egységbe tömöríteni. Így születtek meg a budapesti Turul, MEFHOSz, Protestáns Diákszövetség, Katolikus Diákszövetség, a Területi Szövetség stb. Az egyetemi diákszervezetek ilyenképpen Budapestről kiinduló egységes irányítás alatt állnak. Ez a központi vezetés akkor mutatná meg értékét, jelentőségét, mikor az egész magyar egyetemi ifjúság egységes munkáját kívánó feladatok elvégzését kell vállalnia az egyetemi szervezetek vezetőinek. Ilyen feladat volt a C.I.E. magyarországi kongresszusának és ezzel kapcsolatos tanulmányútjának megrendezése. 

Az egyetemi ifjúság Szent Imre Egyesületének dísztáborozása

Az egyetemi ifjúság Szent Imre egyesülete kedden este, Szent Imre napján dísztáborozást tartott a Hági különtermében.

A műsort Badócsi Károlynak, a Szent Imre Egyesület ifjúsági elnökének bevezető szavai nyitották meg. Reé Andor humoros krónikát olvasott fel az egyesület tagjairól, Bartos Piroska nagy tetszés mellett alőadta Liszt Ferenc IV. rapszódiáját, majd Szalma József hitoktató, a Szent Imre egyesület lelkésze mondotta el ünnepi beszédét Szent Imréről. A hazafiasság és tisztaság fogalmát fejtegette, s Szent Imrének e két erényét állította oda példaképül az egyetemi ifjúság elé. Lázár Ferenc dr., az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke mondott ezután beszédet az ifjúság helyes célkitűzéseiről, majd Mold Ilona ügyesen elszavalta Móra Ferenc Kisforró Zsuzsanna című versét. A műsor utolsó számaként Konrád Emil előadta nagy sikerrel a Mester utca és a Perzsa vásár című kuplékat. Ezután kezdetét vette a gaudium, amely záróráig tartott vidám hangulatban.

A DEFHE előadássorozata a Magyarországot érintő problémákról

A szegedi Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete szolgálatot kíván tenni Szeged város művelt közönségének, mely a menekült délvidéki egyetemi ifjúságot kezdettől fogva megértéssel fogadta. Ugyanis a délvidéki ifjúság belátta, hogy hasztalan reméljük a revíziós mozgalom céljainak megvalósulását, ha ezen célokért való munkában nem áll egységesen a magyar közvélemény. A magyar közvélemény egységében tisztánlátás és határozottság szükséges.

Dominus-avatás a Csaba bajtársi egyesületben

A szegedi egyetem orvoskari Csaba bajtársi egyesülete pénteken este avatta fel hagyományos szertartások közepette új dominusait. Az Élettani Intézet udvarában, a Csaba vezére búcsúztatta el az avatandó dominusokat, majd innen lampionos ballagással a központi egyetemre mentek a leventék és a dominusok.

A Himnusz eléneklése után Veress Elemér dr., a Csaba magistere felavatta a dominusokat, majd átadta nekik a vándorbotot és a koldustarisznyát, Deák József alvezér pedig a dominusokleveleket nyújtotta át nekik. Vargha Aladár dr. egyetemi gyakornok elbúcsúztatta az új dominusokat a tábortól, majd a „Ballag már a véndiák” hangjai mellett átvonultak a Tisza Szálló nagytermébe, ahol 9 órai kezdettel a dominusavatás alkalmából műsoros estet rendezett a bajtársi egyesület.

A Bethlen Gábor Kör vitaestje Európa 1919 utáni helyzetéről

- Ha ránézünk a Föld politikai térképre, az a benyomásunk, hogy a világháború után Európa hatalmi helyzete nem gyengült, hiszen ma is – látszólag – a Föld felszínének és népességének több mint fele áll európai fennhatóság alatt. Ez azonban csak papíros igazság. Az országhatárok fölé emelkedő pénzügyi befolyás, gazdasági hatalom szempontjából nézve a világ helyzetét, egészen más képet kapunk. Amíg ugyanis az európai államok hatalmi befolyása majdnem minden gyarmaton és érdekterületen gyengült, Amerika hihetetlen mértékben megerősödött, és befolyása gazdaságilag minden országhatár fölött érezteti hatását.

Az Emericana fényes avatási ünnepsége az egyetemen

A Foederatio Emericana Marisia Banatia, Clusia és Danubia corporatioi december 1-jén protector, nagyúr, dominus és domina avatást tartottak, amelyre a fővárosból is számos előkelő vendég érkezett.

A vendégeket az állomáson Huszti József dr. egyetemi tanár, az Emericana dékánja üdvözölte, beszédére Bitter Illés dr. válaszolt, megköszönve a fogadást. Ugyanez nap este a priorátusi tagok a városháza tanácstermében dékánátusi ülést tartottak, majd kilenc órakor konvivum volt a Hági különtermében a dominusok és a leventék részvételével.

A szegedi egyetemi ifjúság küldöttsége Klebelsberg kultuszminiszter előtt

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter szegedi tartózkodása alkalmával vasárnap délben fogadta a szegedi egyetemi ifjúság különböző szövetségeinek elnökeit. A fogadáson megjelent az egyetem rektora és több professzor is, az ifjúság részéről pedig a Katolikus Diákszövetség, a Protestáns Diákszövetség, a MEFHOSz és Turul Szövetségek, valamint az Emericana és a Bethlen Gábor Kör több vezetőségi tagja és a Délmagyarországi Rádió Club titkára.

A DEFHE revíziós előadása

A szegedi Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, amely a múltban is komoly tényezőként szerepelt Szeged kulturális életében, ma délelőtt 11 órai kezdettel matinét tart a Központi Egyetem aulájában. Az ünnepi beszédet Jánoshalma országgyűlési képviselője, Marschall Ferenc dr. magyar királyi gazdasági főtanácsos, az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatója tartja „A revízió a reálpolitika tükrében” címmel. A matiné műsora egyébként a következő: