Híreink

Új igazolási rend az egyetemen

A személyazonosságot az egyetemi hatóság diákigazolványa igazolja – Egyforma jog és kötelesség minden egyetemi hallgató számára

Mikor a forradalmak után megalakultak az egyetemi diákszövetségek és egyesületek, az egyetemi hallgatóság legnagyobb része tagja lett ezeknek az egyesületeknek és szövetségeknek. Minden ilyen alakulat belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabályokkal működik, s tagjai részére igazolványokat állít ki, amely igazolványok mindezideig elegendők voltak az egyetemi hatóságok előtt is a személyazonosság igazolására. Aki pedig nem volt tagja egy bajtársi egyesületnek sem, az az egyetemi questurában válthatott magának ún. diákigazolványt, amely hasonló volt az előbbi igazolványokhoz. Ebben az igazolványban az egyetem questora igazolja, hogy a fényképes igazolvány tulajdonosa beiratkozott hallgatója az egyetemnek.

A szegedi bajtársi egyesületek Budapestről megkapták az utasítást a tüntető diáksztrájkra

A szegedi egyetemi ifjúsághoz szombaton délután megérkezett Budapestről az országos diáknagytanács határozata, amelyben utasítja a vezetőség a bajtársi egyesületeket, hogy mindaddig, amíg az országgyűlés le nem tárgyalja a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslatot, ne látogassák az előadásokat. Ezáltal elejét akarják venni annak, hogy a diákság magatartása esetleg káros következményekkel járjon.

Az egyetemi hatóság hivatalosan még nem értesült a tüntető diáksztrájk kimondásáról, amelynek hatása csak hétfőn fog megnyilvánulni. A diáksztrájkkal kapcsolatosan Petry Pál kultuszállamtitkár a következő nyilatkozatot tette:

A szegedi egyetem hallgatói bejelentették Issekutz rektornak, hogy központi utasításra megkezdik a sztrájkot

A rektor közölte a dékánokkal, hogy ha nincs hallgató, ne tartsanak előadást

Megírtuk a Szegedi Napló vasárnapi számában, hogy szombaton délután megérkezett Szegedre az országos diáknagytanács határozata, amelyben utasítják a szegedi bajtársi szervezeteket, hogy mindaddig, amíg a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslat országgyűlési vitája tart, ne látogassák az előadásokat. Ennek az utasításnak két célja van. Egyfelől néma demonstráció, másfelől a diákság vezetői részéről való garancia arra, hogy nem történnek olyan incidensek, amelyek a helyzetet csak elmérgesítenék. Az egyetemi hallgatóság magánúton már szombaton és vasárnap értesült a központ utasításáról, s elterjedt a híre a hétfőn kezdődő diáksztrájknak. Hétfőn délelőtt azonban még voltak szórványosan előadások az egyetemen. A professzorok két-három hallgatónak is tartottak órát, de volt olyan eset is, hogy senki sem jelent meg a hallgatók közül a tanteremben, s így nem lehetett órát tartani. Megjelentek zsidó egyetemi hallgatók is az egyes egyetemi intézetekben és tantermekben, de a legkisebb bántalom sem érte őket.

A magyar ifjúság ideálja nem lehet többé a filiszter típus – A magyar hallgatók seregszemléje Szegeden

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége szombaton rendezte meg X. kongresszusát Szegeden. Erre az alkalomra valamennyi egyetem és az ország minden főiskolájának ifjúsága elküldötte vezérét Szegedre, kiket szombaton délelőtt fél 11 órakor ünnepélyesen fogadtak a Szegedi állomáson. Budapestről és vidékről 60 főiskolai hallgató és a MEFHOSZ női szakosztálya képviseletében 8 nő jött le a kongresszusra. A fogadtatás után a vendégek és a szegedi ifjúság a központi egyetemi aulában ültek össze, ahol megvizsgálták a mandátumokat. Egy órakor az ifjúság tisztelgett az egyetem tanácsa előtt, melynek nevében Dézsi Lajos dr. rektor örömének adott kifejezést, hogy az ifjúság teljes komolysággal készül a rá váró nagy feladatokra. Utána a Horthy Miklós kollégiumban ebéd volt, majd negyed 1 órakor az ifjúság küldöttei zárt ülésre gyűltek össze, melyen különféle ifjúságot érdeklő kérdéseket tárgyaltak le.

Lendvay Béla dr.: Tíz éves a Turul Bajtársi Szövetség

A Turul Szövetség megalakulásának története, mely egyes fázisaiban regényes szövődményekkel van tele, sokkal szétágazóbb, mint semhogy azt e rövidebb cikk keretében megvilágíthatnám. Ami a bajtársi gondolat, a a bajtársi célkitűzéseket, a bajtársi munkásságot és a bajtársi élet roppant nevelő hatásait illeti, az is olyan témakör, melyről köteteken át értekezni lehetne. A Turul Szövetség megalakulásának életrehívója az a gyászos emlékű korszak volt, mely a Károlyi Mihály féle „őszirózsás” forradalommal és a vérzivataros zsidóuralmú kommün napokkal most már szemfedőt borítottak a dicsőséges magyar nemzetre. Ezekben az időkben a magyar ifjúság egy tekintélyes csoportja Velcsov György (azóta vitéz Bánsághy György dr.) szigorló orvos vezetése mellett, először tiszti századok jellege alatt, később pedig „Görény-csapat” néven titkos alapú ellenforradalmi szervezkedésbe tömörült. A balsikerű ellenforradalmi kísérletek után sokan, nagyon sokan a kínzókamráiról hírhedt forradalmi börtönök rabjává váltak. Minden megfélemlítés dacára az eltökélt gárda mégsem rebbent szét, s amikor a kommün bukása után vezérük, Velcsov György a börtönből kiszabadult, újra aktivitásba léptek. 

Az egyetemi ifjúság tanulmányozni fogja a tanyakérdést

A szegedi egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre vitaestet rendezett a „jövendő magyar intelligencia és a tanyakérdés” címmel.

            Az estély első szónoka Gesztelyi Nagy László dr. kecskeméti gazdasági kamarai igazgató előadása gazdag adatokkal ismertette az alföldi tanyák jelenlegi szomorú kulturális, gazdasági és közegészségügyi viszonyait és rámutatott arra, hogy a hibák gyökeres orvoslása a jövő generációktól függ. Az előadást élénk vita követte, melyen szakemberek és diákok egyaránt részt vettek.

Az első egyetemi női cserkészcsapat felavatása Szegeden

a napokban történt az első magyarországi női cserkészcsapat felavatása Szegeden. A leánygimnáziumban rendezett felavatás a város társadalmának előkelőségei és az egyetemi professzorok jelenlétében zajlott le. A cserkésznagyasszonyok között ott láttuk Aigner Károlyné dr.-nét, Somogyi Szilveszterné dr.-nét, Szandtner Pálné dr.-nét, Széki Tiborné dr.-nét és sokakat másokat. Az egyetemi tanárok, mint védnökök között ott voltak: Issekutz béla dr. egyetemi rektor, Bartók György dr., Hainiss Elemér dr., Horger Antal dr., Kolosváry Bálint dr. és Széki Tibor dr. Issekutz Béla dr. rektor meleghangú beszéde után Györffy István dr., egyetemi tanár intézett beszédet az egyetemi cserkészlányokhoz. 

Az egyetemi ifjúság ma este felvonulást rendez a Ferenc József Tudományegyetem száműzetésének kilencedik évfordulóján

A Ferenc József Tudományegyetem száműzetésének kilencedik évfordulóján ma, szombaton este fél 7 órakor az egyetemi ifjúság felvonul a városban a Kárász, 

Foederatio Emericana Banatia Corporatio

A Foederatio Emericana Banatia Corporatiója 1927 őszén alakult meg. Megalakulását az tette szükségessé, hogy a szegedi első corporatiónak, a Marisiának leventéi az egy corporatióba elhelyezhető leventéknek a számát, az ötvenet meghaladták, s így szükségessé vált a másik corporatio megalakítása, mely a Banatia nevet kapta.

Az Emericana sátortábora Tihanyban

A Balaton csodálatos félszigetén ütöttünk tábort százhúszan zöldsapkások – emericánisták. Két teljes hónapig aztán a mi jókedvünktől volt hangos ez a romantikus félsziget. Nem messze József főherceg villájától egy kis tisztáson gubbasztottak sátraink. Kedves, barátságos otthonunk volt, minden nap szebbé varázsoltuk.

            A táborba díszes kapun lehetett bejutni: fent ragyogott rajta az emericánás címer. Bent a táborban magas árbocon a magyar lobogó. Minden sátor előtt egy kis virágoskert, a sátor háta mögött pedig árnyas lugas. Itt volt minden sátornak az asztala.(Ezen íródtak délutánonként a levelek) Nagy verseny folyt a sátrak között, kié lesz a legszebb kert és a legszebb lugas? Dolgoztunk, hisz a felség minden nap megnézte, hogy halad a munka. Ő volt a mi mindennapi vendégünk, néha kétszer, háromszor is meglátogatott minket. Korán reggel már félhatkor ott volt a mindennapi osztásnál. Örült, hogy milyen jó étvággyal isszuk a telecsajka tejet. Délután legtöbbször maga hozta át nekünk az újságait. Igazán csak most tudtuk megérteni azt a lelkesedést, amivel őt a katonái a háborúban körülvették. Tihanyban Ő volt a mi Édesapánk és mi az Ő kis katonái: s talán ez volt az oka, hogy igazán otthon éreztük magunkat, és a legnagyobb jókedv mellett is fegyelem volt. Ez vívta ki számomra azt, hogy a táborunk valóságos mintatábor lett.

Megalakult a szegedi Protestáns Diákszövetség

Vasárnap alakult meg a Protestáns Diákszövetség szegedi csoportja. Az alakuló közgyűlésen a református egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Körének, az evangélikusok Luther Szövetségének és az unitáriusok Dávid Ferenc Egyesületének kiküldöttei vettek részt. A megnyitás egyházi énekkel, Bakó László református lelkész imájával és a Hiszekegy elmondásával kezdődött, majd az előkészítő bizottság élén korelnöklő dr. Paraszkay Gyula megnyitó beszédében vázolta a protestáns egyetemi ifjúság egyesületének szükségét. Ezután az előkészítő bizottság előadója javaslatot tett a megalakulásra, és a három egyesület elnökei egyenként bejelentették a javaslat elfogadását, és a megalakulást egyhangúlag kimondták.

A MEFHOSz tisztújító közgyűlése

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesületének szegedi csoportja szombaton este az egyetemi könyvtár előadótermében tisztújító közgyűlést tartott, amelyen megjelent a rektor képviseletében Fógel József dr. egyetemi tanár és a szegedi MEFHOSz új tanárelnöke: Szabó József dr. A közgyűlés megválasztotta újból a régi tisztikart, amely a következőkből áll: elnök Vargha Zsigmond, főtitkár Sándor János, ügyvezető alelnök Nagy Mihály, alelnökök Buday György és Muráthy György, főtitkár Draveczky István.

Az újonnan megválasztott elnök indítványt tett, hogy a MEFHOSz létesítsen Szandtner Pál dr. nevéről elnevezett alapítványt, majd ismertette az elnöki tanács határozatát, amelyben Paraszkay Gyula dr-t az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé választották. Paraszkay Gyula dr. nagy beszédében köszönte meg a kitüntetést. 

Dominus-avatás

A szegedi egyetem orvoskari Csaba Bajtársi Egyesülete november 8-án, fél 10-kor a Tisza Szálló nagytermében dominus-avató dísztáborozást rendez. A dísztáborozás műsora három részből áll. Egyik nyolc órakor lesz az élettani intézet tantermében, ahol a Hiszekegy eléneklése után dr. vitéz Varga Lajos tanársegéd, a Csaba vezére búcsúbeszédet mond az avatandó dominusokhoz. Ezután lampionos ballagás következik a központi egyetemre, ahol elénekli a tábor a Himnuszt. Veress Elemér dr. egyetemi tanár, a Csaba magistere megtartja a dominus avatást, majd megtörténik a vándorbot, a koldustarisznya és a dominusi oklevelek átadása. Völgyessy János dr. tiszti orvos dominus búcsúbeszédet intéz a táborhoz, végül eléneklik a Szózatot s az egész tábor a „Ballag már a vén diák…” hangjai mellett átballag a Tisza szállodába, ahol az avatás szertartásának harmadik része zajlik le fél 10-kor. 

A Csaba Bajtársi Egyesület dominus-avató dísztáborozása és ünnepi estélye

A szegedi egyetem Csaba orvoskari bajtársi egyesülete csütörtökön este tartotta dominus-avató dísztáborozását. A tábor tagjai az élettani intézetben gyülekeztek, ahol az avatandó dominusok vitéz Varga Lajos dr., a Csaba vezére intézett búcsúbeszédet. Innen lampionos ballagással a központi egyetemre ment a tábor, ahol az előcsarnokban Veress Elemér dr. egyetemi tanár a Csaba magistere tartott nagy avató beszédet. A vándorbot, a koldustarisznya és a dominus oklevelek átadása után Völgyessy János dr. mondott beszédet a táborhoz s ezután újabb lampionos ballagással átvonult a tábor a Tisza Szálló nagytermébe.

Teaestély a Bethlen Gábor Körben

A református egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor Köre pénteken este jólsikerült teaestélyt rendezett a református palota dísztermében, ahol nagyszámú és előkelő közönség jelent meg. Bakó László lelkész imája után Buday György joghallgató, a kör elnöke nyitotta meg az estélyt, majd Pöschl Margit énekszámában gyönyörködött a közönség.