Híreink

A Jogász-bál lesz az idei farsang kiemelkedő eseménye

A szeged-kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi karának hallgatói, illetőleg a Werbőczy Bajtársi Egyesület dominusai, leventéi és darvai, a szegedi ügyvédi és bírói kar összességével karöltve, különös fénnyel kívánják megtartani az ezévi, sorrendben IV. Jogász bálat. A szegedi IV. Jogász-bálnak számos kiemelkedő eseménye és meglepetése mellett különös jelentőséget fog adni Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszternek és nejének a bálon való megjelenése. 

Emericanás ismerkedési est

Kedves és jólsikerültnek ígérkező családias jellegű estélyt rendez az Emericana f. hó 6-án este fél 9 órakor a tiszti Kaszinó és Keresztényotthon összes helyiségeiben. Az estélynek az a célja, hogy az öregurak, leventék és apródok, valamint azok családjai, familiai és kisasszonyok megismerkedjenek egymással. 

Éretlen diáktüntetés a kultuszminiszter ellen

Azt hitte mindenki, hogy a kedélyek már annyira lehiggadtak, hogy mindig a háttérben rejtőző felelőtlen izgatók nem fogják többé eszközül felhasználhatni zavarosban halászó ténykedésükhöz a hiszékeny egyetemi ifjúságot. Pénteken azután erősen rácáfolt erre a túlzottan optimista nézetre egy 20-30 egyetemi hallgatóból álló tüntető csoport, akik tökéletes ízléstelenséggel éppen azzal szemben kezdtek el éretlenkedni, aki soha meg nem hálálható fáradozással és szeretettel építi kőről-kőre a szegedi egyetemnek már kibontakozásában is impozáns falait.

A Turul Bajtársi Szövetség, amelynek kebelébe négy fakultási és egy középiskolai bajtársi egyesület tartozik, pár nappal ezelőtt parancsot küldött a tagegyesületekhez, hogy pénteken reggel vonuljanak ki az állomáshoz Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter fogadására. A bajtársi egyesületek a szokásos módon riadóztak péntek reggelre. Az ifjúság olyan lelkesedéssel készült a fogadásra, hogy a Turul vezérsége impozáns tömeget várt. Csütörtökön azonban futótűzként terjedt el az egyetemen a kinyomozhatatlan forrásból származó hír, hogy a kultuszminiszter egy legutóbbi bizalmas értekezleten kijelentette, hogy eltörli a numerus clausust. A hallgatóság nagy többsége minden kritika nélkül fogadta és háborodott fel ezen az önmagában véve is politikai abszurdumot tartalmazó hírt, s magasabb évfolyambeliek sem látták be, hogy szentesített törvényt a kultuszminiszter nem törölhet el.

A diákság vezetői közmegelégedésre tisztázták a tegnapi utcai jelenetet

A kultuszminiszter ígéretet tett, hogy Szegeden diákszanatóriumot létesít

A pénteki országos visszhangot keltő, sajnálatos és éretlen diákcsínytevések különböző megvilágításba kerültek a közönség elé, melyek közül a legmegmagyarázhatatlanabb bizonyos körök álláspontja, akik úgy vélték szolgálni a jobb ügyet, hogy nem agyonhallgatták, hanem egyszerűen letagadták az emberek százai előtt és füle hallatára lefolyt eseményeket. Meg kell állapítani, hogy megmozdították ezek a csínytevések az egész rendőrségi politikai apparátust, a Turul Szövetség erélyes házi nyomozást indított, a rektor interveniált s az összes egyetemi bajtársi egyesületek vezérségeiből alakult deputáció szombaton délben kimagyarázkodó küldöttséggel tisztelgett a kultuszminiszter előtt.

Az Emericana

Még egy éve sincs, hogy megalakult, s hogy szembenézett a legnagyobb ellenséggel, a nemtörődömséggel, és mégis: ma már mély gyökeret vert a szegedi katolikus társadalom életében! Egy évvel ezelőtt, amikor első ízben történtek komoly lépések a szegedi corporatio megszervezésére, s amikor 1926 májusában alig voltunk huszonöten, akik fejünkre mertük tenni az Emericana zöld sapkáját? akkor bizony még magunk sem mertük remélni, hogy nem is egészen egy év múlva idáig jutunk. De azután – mégiscsak sikerült, mert a földet jól munkáltuk, s a palántát szépen, szeretettel gondoztuk. És kértük az Istent, hogy engedje erőssé fejlődni ezt a harmincharmadik corporatiót is, amint ahogy felvirágoztatta az a harminckettőt, akik előttünk léptek az Emericana rendjébe. Azért írom e sorokat, hogy minél többen megismerjék az Emericanát. Mert aki igazán tisztán látni fogja céljainkat, az bizonyosan hozzánk jő.

Az Emericana tagavató ünnepe

A Foederatio Emericana Marisia XXXIII. (szegedi) corporatiója május hó 14. és 15. napján ünnepélyes tagavatást rendez. A tagavató ünnepség rendje a következő: 14-én d. u. fél 6 órakor a budapesti vendégek fogadása. Este 8 órakor lampionos ballagás a Széchenyi téren. Fél 9 órakor ünnepi vacsora a Hági étteremben. 

Foederatio Emericana: a Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének ismertetése

Hozzászoktunk a nemzet újjászületésének megindulása óta, hogy a reménységünk, az egyetemi ifjúság szintén új módon jelenik meg előttünk. Megszoktuk a különböző színű sapkákat és mellszallagokat egyetemi polgárainknál. Mióta Szeged is egyetemi város lett, sajnos olyan nagy áron, ahogyan jó magyar ember egy sem kívánta, mi is tudtuk, hogy bajtársi egyesületekbe tömörült az egyetem hallgatósága. Még is szokatlan volt, és meglehetősen nagy feltűnést keltett, mikor tavaly februárban megjelentek az első „zöld sapkás” budapesti dominusok (egyetemi tanárok, kúriai bírák, posta főigazgató, pap) mind tekintélyes és részben már öreg urak, a Káptalan megbízásából megalakítani itt is a színeket viselő kat. magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségét. Azóta sem sikerült teljesen kiölni az emberekből egy bizonyos idegenkedést a „zöld sapka” viselőivel, és így természetesen magával az emrricanás gondolattal szemben sem. Azért szeretném most rövisen ismertetni a Foederatio Emericanát Szeged katolikus társadalma előtt.

Kolosváry Bálint dr., a kolozsvári egyetem utolsó rektora üdvözölte a diákkongresszus tagjait a dísztáborozáson

„Az egyetemek mindig a kultúra hivatott tényezői voltak, mivel ők képviselik az egyetemes eszméket és ideálokat” A nemzetközi diákkongresszus második napja

A diákkongresszus pénteki ülésén a harmadik komisszió jelentésével foglalkozott, melynek tárgya az általános diákidegenforgalom volt. A Gordon Bagnell helyettesítette a betegsége miatt távollevő elnökét e komissziónak I. Macadamet. Előadásában legnagyobb fontosságúnak azt tartotta, hogy minden diákszövetség azon dolgozzék, hogy a kedvezményre jogosító személyazonossági igazolványokat a diákok minél előbb kézhez kaphassák. Az angol diákszövetség képviselője jelentésében továbbá azzal foglalkozott, hogy az egyes világrészek egymáshoz való kapcsolását diákutazásokkal megkönnyítsék. Ez a kérdés érdekelte az összes diákszövetségek képviselőit, és mindannyian fontosnak tartották ezeket a diák tanulmányutakat.

Emericanás kirándulás

A Foederatio Emericana szegedi Marisia corporatiója vasárnap rendezte kirándulását a várostanyára. Igen szép számban érkeztek a Rudolf téri állomásra a dominusok, nagyasszonyok, kisasszonyok és leventék, hogy a perzselő nap sugarai elől az erdők sűrűjébe menekülve pár óráig is gyönyörködjenek a természet szépségeiben. Megérkezés után az erdőmérnök jóvoltából a várostanyai erdészeti iskola nagy parkjában, a lombos fák alatt pihentek meg az Emericana lelkes hívei. 

A szegedi nemzetközi diákkongresszushoz nyújtott segítségért mondott köszönet

A magyar Diákkülügyi Bizottság a Confederátion Internationale des Étudiants Executif Cimtéjának szegedi ülésezése alkalmával az egyetem részéről tanúsított támogatásért köszönetet mond.

A Bethlen Gábor Kör első nyilvános vitaestje

A szegedi egyetem protestáns hallgatóinak Bethlen Gábor Köre 23-án, vasárnap este fél 7 órai kezdettel tartja első előadóestélyét, melynek műsorán Buday György elnök megnyitóján kívül dr. Varga Sándornak, az egyetem kormányzógyűrűs doktorának előadása szerepel:(...) 

A szegedi egyetemi ifjúság állásfoglalása a numerus clausus ügyében

A numerus clusus ügyében kedden a szegedi egyetemi ifjúság is megmozdult. Kedd este 9 órára összehívták a Turul bajtársi szövetség vezérségi tagjait. A vezértanácsi tábor megbeszélte a szegedi egyetemi ifjúság követendő magatartását a numerus clausus bejelentett módosításával szemben. A vezetők azonosították magukat a budapesti egyetemi ifjúság már kinyilvánított álláspontjával. Megállapították, hogy a szegedi egyetem hallgatói is ragaszkodnak a numerus clausus fenntartásához, sőt, annak még a kiterjesztését kívánják. Ezt az állásfoglalást nyilvánosságra akarják hozni, és ezért sürgősen összehívják az ifjúság demonstratív jellegű nagygyűlését.

Igazoltatások botrányos jelenetek a szegedi egyetemen

Eltávolították az előadásokról a zsidó hallgatókat

A rendőrség megakadályozta az utcai tüntetések elfajulását

Az ifjúsági egyesületek vezetői egyéni akciónak minősítik a rendzavarást

A Szegedi Napló legutóbbi számában beszámolt a szegedi egyetemi ifjúság vezértanácsi táborának állásfoglalásáról a numerus clausus módosításával szemben. A Turul Bajtársi Szövetség vezérségi tagjai józan megfontolásra, higgadtságra intették az ifjúságot, szerdán azonban mégis tüntetéseket, utcai jeleneteket rendezett az egyetemi hallgatók egy része. A tüntetésekkel kapcsolatban túlzott hírek terjedtek el a városban azalatt, amíg a tömeg a különböző egyetemi épületeket és intézeteket járta sorra.

A MEFHOSz, a nemzethűség, a numerus clausus, a gumibot lovagjai s egy pár szó, válaszul a prorector úrnak

A MEFHOSz, vagyis magyarul: a magyar egyetemi és főiskolai hallgatók országos szövetsége elhatározta, hogy a külföldi diákszövetségekkel, a bécsi, a párizsi, a berlini, a prágai, a római stb. szervezetekkel közlik: milyen támadás készül a magyar egyetemi hallgatók ellen a numerus claususról szóló törvény módosításával. A MEFHOSz tehát a külföldi diákszervezetek támogatását kéri a magyar kormány javaslatával és a magyar törvényhozás várható akarat kijelentésével szemben. A MEFHOSz azt akarja, hogy külföldi szervezetek is szóljanak ahhoz hozzá, hogy a független magyar állam független törvényhozása milyen törvényeket hozzon. A MEFHOSz azt akarja, hogy külföldi szervezetek is szóljanak ahhoz hozzá, hogy a független magyar állam független törvényhozása milyen törvényeket hozzon. Ha a magyar szociáldemokrata párt a munkásság sérelmeit külföldi társszervezeteik elé terjeszti, akkor a magyar szociáldemokratákat hazátlan bitangoknak nevezik azok, akik a numerus clausus módosításaival szemben a külföldi társszervezetekhez fordulnak segítségért. S duo faciunt idem, non est idem.

A szegedi diáknagygűlés az igazoltatások megszüntetését határozta el

de követeli a numerus clausus fenntartását, sőt kiterjesztését

Zsidó hallgatók csütörtökön sem jelentek meg az előadásokon

A szerdai zajos nap után csütörtökön csöndes reggelre ébredt a szegedi egyetem. A jogi karon szüneteltek az előadások, a csütörtökre hirdetett kari ülés miatt, ma szintén nincsenek előadások, az egyetemi tanács most adta ki a szüreti vakációt, október 31-én a reformáció évfordulóján rektori szünnap lesz, ezután következik Mindenszentek ünnepe úgy, hogy a jogi karon mintegy tíz napig szünetelni fognak az előadások. A vidéki jogászok nagy része már el is utazott Szegedről, úgy hogy az igazoltatóknak a szerdainál jóval kisebb csapata jelent meg az egyetem kapujában. Túlnyomórészt szegedi illetőségű jogászok voltak, akik azután kitartóan ott állottak az ajtóban egész délig. A diák igazoltatók mellett az egyetem tanácsa szolgákat is állított az ajtók mellé azzal a céllal, hogy az egyetemhez nem tartozó elemeket távol tartsák, s ezek ne juthassanak be. 

Csütörtökön este az egyetemi bajtársak egy csoportja tüntető menetben akart felvonulni a Délmagyarország nyomdája ellen

Izgatott gyűlést tartottak a DMKE-palotában. – Az egyetem tanácsa bejelentette, hogy nem tűr többé semmiféle igazoltatást. – A bajtársak nem akarnak zsidókkal együtt tanulni, de az igazoltatást beszüntetik.

A higgadt vezetőknek köszönhető, hogy a tüntetés elmaradt. – Nyolc napra bezárják az egyetemet.

A szegedi egyetemen helyreállt a rend

A szegedi egyetemen kétnapos izgalmak után pénteken délelőtt minden vonalon helyreállott a rend. Az előadások zavartalanul folytak, s a hallgatóság is a tantermekben tartózkodott, és nem az utcán s a folyosókon. Több tanteremben megjelentek már zsidó hallgatók is, semmi bántódásuk nem történt. Csak az első évfolyamokról maradtak még távol pénteken a zsidó hallgatók egy része.

Az egyetem kapujában megszűntek az igazolások, de a tantermekből eltávolítják a zsidó vallású hallgató

„Az egyetem békéje érdekében tessék elhagyni az épületet”

A szeged egyetemi tanács erélyes intézkedése, amellyel megtiltotta a további igazoltatásokat a pénteki napon csöndet hozott az egyetemen. Az ifjúság, amely a csütörtöki gyűlésen oly elégedetlenül fogadta dr. Kolosváry Bálint kijelentését, az igazoltatásokat tényleg megszüntette. Azonban már a csütörtök esti bajtársi gyűlésen is elhangzottak olyan kijelentések, hogy a zsidó vallású ifjakat nem engedik be az előadótermekbe, zsidókkal nem tanulnak együtt. A hallgatók egy rész különben is elégedetlen volt a gyűlés határozatával, és a fiatalabb hallgatók egyes csoportjai méltatlankodva vették tudomásul, hogy igazoltatások nem lesznek az egyetemi kapuban.

Erdélyi László dr. egyetemi tanár a numerus claususról és az igazoltatásokról

Az egyetemi tüntetések második napján, csütörtökön történt, hogy az igazoltatások ellenére is bejutott a bölcsészeti karon az egyetemi épületbe (leszámítoló palota) egy zsidó bölcsészlány. Amikor ezt megtudták az igazoltatók, a lány keresésére indultak, aki Erdélyi László dr. egyetemi tanárnál keresett védelmet. A tudós bencés professzor a szobájában védte meg kitűnő tanítványát az ifjak igazoltatása ellen. Erdélyi László dr. katolikus pap, a keresztény ifjúsági egyesületek pártfogója, támogatója. Nem érdektelen tehát, hogy miként vélekedik Erdélyi professzor az egyetemi ifjúságnak a numerus clausussal kapcsolatos mozgalmáról és az igazoltatásokról. Erdélyi László dr. a következőket mondta:

– Két fiatal egyetemei hallgatót kiutasítottam munkahelyiségemből, a történelmi szemináriumból, mikor egy itt tartózkodó, idemenekülő bölcsészetkari hallgatónőt igazoltatni és helyiségemből kiutasítani akarták. Hát megtűrné ezt bárki a saját irodájában? És kik azok, akik hatósági jogot akarnak gyakorolni az egyetem munkatermeiben? Két egyetemi hallgató, kik közül az egyik csak most hagyta el a középiskolát. Ki adott nekik erre hatalmat az egyetem helyiségében? Az egyetem elöljárói?

A szegedi egyetemi front: utcai tüntetések, igazoltatások, közelharcok, zajos botrányok

Teljes rendőri készenlét. – Küzdelem a pedellusokkal a természettudományi intézetben. – Tüntetés egy pap professzor ellen. Az egyetem tanácsa és a rendőrség a legszigorúbb rendszabályokat léptette életbe. – Buócz főtanácsos: „Bűncselekmény esetén behatolunk az egyetemre.”

Este tüntetést rendeztek a színházban. – Huszonhét diákot állítottak elő a „Párisi kirakat” előadásáról. – A felvonuló csapatokat szétoszlatták.

A szegedi egyetemen kedden ismét fellángoltak a szenvedélyek. A központi egyetem környéke zajos lármától volt hangos, felzendültek az utóbbi évek krónikáiból ismert csatakiáltások, és az Alma Mater kapuja előtt egy század fegyveres rendőr vont kordont. Az utca népe mulatott és bosszankodott a központi épület köré vont kordon mögött tartózkodó fiatalok meddő erőlködésén. 

A „Csaba” Bajtársi Egyesület dominusz-avatása és lampionos ballagása

A szegedi egyetem orvoskarának Csaba Bajtársi Egyesülete szerdán este hagyományos külsőségek között dominus-avatást tartott az egyesület 14 új dominusa tiszteletére. A leventei sorból kilépő dominusok a következők: Vass Erzsébet, G. Mary Ágnes, Bokor Mária, Radványi Géza, Veress Miklós, Veress Mihály, Gera János, Daru István, Stingl Zsigmond, Árva József, Kup Gyula, Kiss Vilmos, Juhász István, Tornyai József.

A dominus avató ünnepség este 8 órakor kezdődött a Kálvária téri élettani intézetben, ahol a Hiszekegy eléneklése után vitéz Varga Lajos dr. tanársegéd a Csaba vezére búcsú beszédet mondott az avatandó dominusokhoz, akik befejezték egyetemi tanulmányaikat. Innen lampionos szalamander menetben a központi egyetemre mentek át, ahol az előcsarnokban zajlott le a tulajdonképpeni dominus-avató ünnepség. Először a Himnusz hangzott fel, azután rövid beszéd kíséretében Veress Elemér dr. egyetemi tanár, a Csaba magistere, vitéz Varga Lajos dr. és Cserne János alvezér átadták a dominusoknak a vándorbotot, koldustarisznyát és az okleveleket. Az új dominusok nevében Veress Miklós dr. egyetemi tanársegéd búcsúzott a tábortól.

A szegedi Csaba bajtársi szövetség dominus avatása Vásárhelyen

Vásárhelyről jelentik: A Csaba bajtársi szövetség szombaton délután a városháza közgyűlési termében fényes ünnepség közepette tartotta meg dominus-avatását. Az ünnepségre Veress Elemér dr. egyetemi tanár vezetésével mintegy hetven orvosnövendék jött át Szegedről, akiket a vásárhelyi közönség nevében Kun Béla országygűlési képviselő üdvözölt. 

A szegedi egyetemen nem történt rendzavarás

Csak az orvostani intézetben s a központi egyetemen volt kisebb incidens

A fővárosban kiújult diákzavargásokkal kapcsolatban hétfőn olyan hírek terjedtek el Szegeden, hogy a szegedi egyetemi ifjúság is folytatni akarja a múltkorában rendezett s az ifjúság komolyabb elemi és vezetői által is elítélt igazoltatásokat. E hírek terjesztői tudni vélték azt is, hogy vasárnap titkos gyűlést tartottak a bajtársi egyesületek, amelyen elhatározták, hogy hétfőtől kezdve ismét igazoltatnak, és nem engedik be az egyetem épületeibe a zsidó hallgatókat.

Rendzavarások a szegedi egyetemen

Eltávolították a zsidó hallgatókat, egy bölcsészlányt inzultáltak

Tüntető csoport az utcán – A rendőrség körülzárta a központi egyetem épületét – Egyetemi hallgatók és altisztek közelharca

A szegedi egyetemen kedden délelőtt  ismét felborult a rend. Hiába intették a háttérben meghúzódó izgatók által felheccelt ifjúságot a komolyan gondolkozó egyetemi hallgatók és a vezérségek, a leginkább első-másod évesekből álló tüntető tömeg kedden ismét kiment az utcára, s hangos jelenetekkel provokálták a rendőrséget is. Verekedések nem voltak, s egyáltalán nem került sor semmiféle tettlegességre, azonban az újabb események mégis annyira felizgatták a kedélyeket, hogy értesülésünk szerint komolyan dolgozni akaró keresztény egyetemi hallgatóknak egy csoportja kihallgatást fog kérni a rektortól, mert félnek attól, hogy ha tovább is folynak a tüntetések és rendzavarások, sor kerül a kultuszminiszter által kilátásba helyezett szigorú rendszabályok alkalmazására. Ebben az esetben pedig azokat is sújtani fogja a megtorlás, akik nemcsak hogy távol tartották magukat az erőszakosságoktól, hanem azokat kezdettől fogva elítélték. A helyzet azonban az Szegeden is, mint a fővárosban, hogy olyanok mozgatják az ifjúsági tömegeket, akiknek veszteni valójuk nincs az egyetemen, bármiféle rendszabályokat foganatosítanak is a rendzavarókkal szemben, mert már vagy végeztek, vagy pedig semmiféle kapcsolatban nincsenek az egyetemi hatóságokkal. 

A szegedi egyetemen csütörtökön megszűntek az igazoltatások

Tüntető diáksztrájk – Csak néhány professzor tartott előadást egy-két hallgató jelenlétében

A szegedi egyetemen csütörtökön délelőtt már csak a néptelen folyosók és tantermek emlékeztettek a kétnapos botrányokra. Mint megírtuk, szerdán az egyetemi hallgatók úgy határoztak, hogy nem fognak járni előadásokra, mire a professzorok legnagyobb része bejelentette az illetékes dékánoknak, hogy nem tartanak órát, mert semmi értelme nincs annak, hogy ők pontosan megjelenjenek a tantermekben, a hallgatóság ellenben következetesen távol maradjon, s legfeljebb egy-két hallgató jelenjen meg. Szerdán már nem is volt a karokon sem rendes előadás. Ha meg is tartotta egy-két professzor az órát, az is csak inkább látszólagos volt. 

A szegedi bajtársi szövetségek nagygyűlése elhatározta az erőszakosságok megszüntetését

Az egyetemen helyreáll a rend – Ma már minden karon megkezdődtek az előadások

Pénteken délelőtt az egyetemen a diákság hangulata Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter erélyes hangú rendeletének hatása alatt állott. A rendeletet Reinbold Béla dr. egyetemi rektornak hozzáfűzött megjegyzését, amelyet a Szegedi Napló pénteki számában leközöltünk, minden egyetemi épületben, a dékáni és rektori hivatalok hirdetőtábláin, a bajtársi egyesületek hirdetőtábláin s az internátusokban kifüggesztették. Mint ismeretes, a kultuszminiszter közölte, hogy ha 26-ig a végleges, teljes nyugalom és rend helyre nem áll, elrendeli az egyetem bezárást mindaddig, míg biztosíték nem lesz arra nézve, hogy az egyetemen az újból való megnyitás után sem fognak megismétlődni a mostani helytelen állapotok. Mint ismeretes, csütörtökön általános diáksztrájk volt. 

Banatia Corporatio megalakulása

A Foederatio Emericana szegedi Marisia Corporatiója 50-nél több leventét toborzott már össze, ezért Banatia néven új Corporatiót alapított. A protektor méltóságot nagy örömünkre Várhelyi József prelátus szeretett nagyurunk vállalta el. prior: nemes Czike Gábor, felsőszakiskolai igazgató úr lett, aki Budapesten 5 éven át volt a Corporatio Pannonia proorja. Subprior: Szandtner Pál egyetemi tanár, lelkész: Virágh Sándor hittanár. 

A Bethlen Gábor Kör Ady-estje

Rendkívüli érdeklődés kíséretében, a nagy és maradandó siker jegyében tartotta meg pénteken este a kolozsvár-szegedi Bethlen Gábor Kör az Egyetemi Könyvtár előadótermében második vitaestjét, amelynek tartalmas és változatos műsorán Ady Endre költészete szerepelt. Az estélyt Buday György, a Bethlen Gábor Kör elnöke nyitotta meg, aki tömören vázolta, hogy miért fordul megértéssel és szeretettel ez az ifjúsági kör Ady Endre alakja és alkotásai felé. Majd Páll Sándor az Új Versek ma már történeti nevezetességű bevezetőjét és a Lelkek a pányván című mélyen magyar jeelntésű Ady-verseket mondotta el igen megértően.