Híreink

DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete kedden éjszaka rendezte meg idei nagysikerű farsangi bálját a Kass feldíszített nagytermében. A díszes és előkelő közönség tíz felé kezdett gyülekezni. Az előkelőségek sorában láttuk Riesz Frigyes dr. rector magnificust, Horger Antal dr., Poór Ferenc dr. egyetemi tanárokat, azonkívül a Délvidéki Otthon vezető tagjait, Klug Péter dr-t, Török Sándor dr-t, vitéz Petkóczy Lajos dr. rendőrtanácsost, Széchenyi István dr-t, az ÉME elnökét, Bolnay Kamill dr. őrnagyot, Fohsz György, a Délvidéki Otthon pénztárosát és még másokat. 

Medikus bál

Tegnap este zajlott le a szezon egyik legelőkelőbb bálja: a medikus bál. A Tisza Szálló fényesen feldíszített dísztermében tíz órakor nyitotta meg a bálat a Hallod-e, te Katika kezdetű csárdásra Veress Elemér dr-né Völgyesy Jánossal és Issekutz Béla dr-né Ottovay Lászlóval. A bál védnökei közül jelen voltak Issekutz Béla dr., Riesz Frigyes dr., Veress Elemér dr., Ditrói Gábor dr., Hainiss Elemér dr., Hanka Emil dr., Jeney Endre dr., Kovács Ödön dr., Kubinyi Pál dr., Lőte József dr., Reinbold Béla dr. és Vidákovits Kamilló dr.

A megjelent hölgyek közül a következők neveit sikerült feljegyeznünk:

Medikus bál

A Tisza Szálló szépen feldíszített termében a farsang egyik legsikerültebb és legfényesebb bálját, a Medikus bálat tartotta meg szombaton éjszaka a Csaba Bajtársi Egyesület. Az előkelő közönség fél 11 után kezdett gyülekezni. A rendező egyetemi hallgatók és fiatal orvosok sorfala közt egymásután érkeztek az előkelőségek, Riesz Frigyes dr. rector magnificus, Ditrói Gábor dr., Hainiss Elemér dr., Kubinyi Pál dr., Vidákovits Kamilló dr., Issekutz Béla dr., Lőte László dr. és Reinbold Béla dr. egyetemi tanárok. 

A protestáns egyetemi hallgatók táncmulatsága

A protestáns egyetemi hallgatók február hó 16-án, húshagyó kedden este fél 9 órakor a Kass Szálló nagytermében tartják műsoros táncmulatságukat. 

Foederatio Emericana szegedi alakuló ülése

A Foederatio Emericana ma délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében alakuló gyűlést tart. Ezen a gyűlésen budapesti kiküldöttek ismertetik az Emericana szervezetét, célját, eszközeit. Budapesten kívül az ország majdnem minden nagyobb városában vannak már szervezetei, corporatioi több mint 4000 taggal. 

Megalakult Szegeden a Foederatio Emericana

Alakuló közgyűlés a városháza közgyűlési termében

Az 1920-ban Budapesten megalakult Foederatio Emericana szegedi corporatioja szombaton délután tartotta alakuló közgylését a városháza közgyűlési termében. A Foederatio Emericana, a katolikus főiskolai és egyetemi hallgatók szövetsége szombati alakuló közgyűlésére Budapestről az Emericana káptalan képviseletében Szegedre érkeztek Ury Lajos táblai tanácselnök, Szentgyörgyi Elemér dr. ügyvéd, Schwartz Elemér dr. egyetemi magántanár, Takáts István dr. egyetemi tanársegéd.

MEFHOSz díszközgyűlése

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének szegedi osztálya március hó 7-én délelőtt fél 11 órakor tartja ezévi díszközgyűlését az egyetem aulájában. Miután a szegedi MEFHOSz a szegedi egyetemi hallgatóknak úgyszólván egyetemét foglalja magába, a díszközgyűlés ünnepélyes keretek között fog lefolyni, s részt vesznek azon a társadalmi egyesületek s hatóságok kiküldöttei is. 

A DEFHE márciusi ünnepélye

Nagyszámú közönség részvételével tartotta meg a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete hazafias ünnepségét március 14-én délelőtt fél 11 órai kezdettel a DMKE palota közgyűlési termében. Az ünnepélyen képviseltette magát a Délvidéki Otthon, a DMKE, a vegyesdandár-parancsnokság és több társadalmi egyesület. Az ünnepélyt Csajkás Bódog, az egyesület elnöke nyitotta meg. 

Lelkigyakorlatok egyetemi hallgatók részére

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület ez évben is megrendezi a szokásos nagyböjti szentgyakorlatokat, hol a konferenciákat Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök fogja tartani. 

Szent Imre Egyesület lelkigyakorlata

A Szent Imre Egyesület lelkigyakorlatai nagy látogatottság mellett folytak le a múlt héten. Az elmélkedéseket dr. Glattfelder Gyula megyés püspök tartotta, melyek befejezéséül Krisztus királyságáról tartott nagyhatású beszédet. 

Tisztújítás a Turul Szövetségben

A Turul Szövetség, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja a napokban tartotta meg Budapesten VI. országos követtáborát, melyen a szövetség fővezérévé ismét az alapító fővezért, dr. vitéz Bánsághy Györgyöt választották meg. 

Szent Imre Egyesület tagavatása

A Szent Imre Egyesület vasárnap tartotta meg tagjainak élénk érdeklődése mellett magas színvonalú. zártkörű kulturdélutánját, melynek programja és az azt követő vita méltán meglepte mindazokat, kik az egyesület belső életét figyelemmel kíséri. 

A Foederatio Emericana tagavató ülése

A Foederatio Emericana szegedi corporatiojának vasárnapi tagavató ünnepélyére ma este fél 6 órakor Szegedre érkeznek: Bitter Illés tanker. főigazgató, commendator, Térfi [helyesen: Térfy] Béla, volt közélelmezési miniszter,[1] Csatth Béla, postafőigazgató, Ury Lajos táblai tanácselnök, Baranyay Jusztin, egyet. tanár, Kemenes Illés gimnáziumi igazgató, Kürtös Károly szföv. számtanácsos, Schönvitzky Bertalan dr. ügyvéd, Boér Géza hittanár, Orbán József dr. törvényszéki bíró, Zajgha Béla ügyvéd, Mótz Atanáz cisztercita tanár, Márton Lajos festőművész, Bánlaky fürdőigazgató, Perényi keresk. isk. igazgató, Száva Sándor főmérnök, Reihovits tanár, Neuhauzer Frigyes piarista tanár, Frey reáliskolai tanár, káptalani kiküldöttek és 3 pálcás levente. Fogadásukra a helybeli corporatio tagjai nagy számban kivonulnak.

[1] Térfy Béla 1921. december 3. és 1922. október 17. között volt az Országos Közélelmezési Tanács és a közélelmezésügyek irányításával megbízott tárca nélküli miniszter.

Ma lesz a Foederatio Emericana tagavató ülése

Térfy Béla, Bitter Illés és Baranyay Jusztin Szegeden

A Foederatio Emericana szegedi corporatiojának mai tagavató ünnepsége előreláthatólag nagyon szép számú közönséget fog vonzani. 

Foederatio Emericana ünnepe

Városunkban is megalakult a főiskolát végzett uraknak a katolikus egyetemi hallgatókat támogató egyesülete az Emericana budapesti központtal működő Marisia Corporatio. Tagfelavató ünnepsége május hó 9-én délelőtt lesz, melyre az Emericana nagykáptalanja lejön. Az ünnepséget vasárnap délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban nagymise vezeti be, melyet Glattfelder Gyula megyéspüspök úr celebrál fényes segédlettel. 

A Foederatio Emericana tagavató ünnepe

Kilencvennégy dominust és 32 egyetemi hallgatót avattak fel

A rég elmúlt magyar idők drága emlékei, eleink és a magyar lovagvilág kedves hagyományai újultak fel pár órára azon a tagavató ünnepen, melyet a Foederatio Emericana rendezett vasárnap délelőtt a Ferenc József Tudományegyetem aulájában. Az ünnepség bővelkedett festői képekben. Papok és civilek az emelvényen elhelyezett hosszú asztal előtt. Mögöttük a felavatásra váró emericánás diákok csoportja, kiknek zöldszínű sapkája kellemes összhangban olvad össze az ünnepi polgári ruhák és papi reverendák színével. 

A SzEFHE országos nagygyűlése Szegeden

Erdély száműzött magyar ifjúságának demonstrációja az irredenta eszme mellett

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete ma, csütörtökön tartja meg országos nagygyűlését a Központi Egyetem aulájában. Ezen a demonstrációs jellegű nagygyűlésen Erdély száműzött magyar ifjúsága, Budapest, Debrecen, Pécs, Magyaróvár, Sopron, Keszthely egyetemeinek delegátusai beszélik meg azokat a feladatokat, amelyeknek megoldásai az irredenta gondolat szolgálatában reájuk várnak. A gyűlésen megtárgyalandó problémák mélyen a magyarság életébe és jövőjébe vágók, nagy érdeklődésre tartanak számot, s az a nagyszabású program, amelyet az egyetemi ifjúság ezúttal maga elé tűz, az egész magyarság boldogulásának megvalósítását célozza.

A SzEFHE országos nagygyűlése Szegeden

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete csütörtökön országos nagygyűlést tartott Szegeden a központi egyetem aulájában. A gyűlésen az ország valamennyi főiskolájának képviselője részt vett. Megjelent azonkívül a SzEFHE országos elnöksége, továbbá Riesz Frigyes dr. rektorral az élén az egyetem tanácsa és a társadalmi egyesületek vezetői. 

A Foederatio Emerican tagavató ünnepélye

Szegeden régen volt ilyen impozáns, komoly és fontos esemény, mint május 9-én délelőtt az egyetem aulájában. A Foederatio Emericana Marisia Corporatioja tartotta tagavató káptalani ülését. A Foederatio Emericana, mint azt már több ízben ismertettük, a katolikus egyetemi hallgatók támogatására alakult azon intézmény, amelybe főiskolát végzett állásban lévő katolikus férfiak nemcsak azért tömörültek, hogy a katolikus egyetemi hallgatókat anyagilag s erkölcsileg támogassák tanulmányaik végzése közben s majd az élet küzdelmeinek első nehéz perceiben, hanem az Emericanába tömörülők maguk is arra tesznek ígéretet, hogy úgy magánéletükben, mint közpályájukon is a katolikus hit szerint élve, cselekedve, már most igyekeznek egy intanzigens katolikus magyar intelligenciát teremteni.

A Szent Imre Egyesület évzáró ünnepélye

A Szent Imre Egyesület mai évzáró ünnepélye pontosan fél 9 órakor kezdődik a Katolikus Kör dísztermében. Szeged város érdeklődő társadalmát ezúton is meghívja az egyesület vezetősége. 

A Foederatio Emericana Marisia közgyűlése

A Foederatio Emericana szegedi corporatiója tegnap tartotta meg közgyűlését Tóth Imre dr. prior elnöklete alatt, mely alkalommal megválasztotta tisztikarát. Szekretárius Pázmán Ödön dr. kincstárnok Tarján Pál dr., inspektor Lehóczky Károly dr., krónikás Révay József dr., a fegyelmi bíróság tagjai Szandtner Pál dr., Rabong János, Sarkady György dr. lettek. 

Az Emericana felhívása Szeged társadalmához

A Foederatio Emericana, a katolikus főiskolai hallgatók szövetsége a nehéz sorban küszködő és anyagiakban szűkölködő egyetemi ifjúság támogatására intézményesen óhajtja megszervezni a középiskolai tanulóifjúság tanítását. Biztosítani kívánja ezáltal azt, hogy míg egyrészt a jobbérzésű és hazafias egyetemi ifjúság részére becsületes munkaalkalmat és kereseti lehetőséget nyit, addig a szülők házitanításra szoruló gyermekei mellé is feltétlenül megbízható és lelkiismeretes házi tanítókat biztosít. 

A DEFHE jubileuma

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete szombaton délelőtt tartotta az egyetemi könyvtár olvasótermében fennállása ötödik évfordulója alkalmából jubiláris ünnepségét. Tizenegy órakor nyitotta meg az ünnepi ülést Csajkás Bódogh, a DEFHE elnöke, s üdvözölte a szép számban megjelenteket. Kolosváry Bálint dr. egyetmi tanár, jogi kari dékán az egyetem nevében, Klug Péter siketnéma intézeti igazgató, a DMKE alelnöke a DMKE nevében, Török Sándor dr. a Délvidéki Otthon nevében, Schwép Árpád dr. a DEFHE országos központja nevében, a Paraszkay Gyula a MEFHOSz nevében, Völgyessy János dr. a Csaba nevében, Márky Imre dr. a Pusztaszeri Árpád Egyesület nevében üdvözölte a jubiláló egyesületet. 

Foederatio Emericana búcsúja

Múlt vasárnap ünnepelte A Foederatio Emericana Marisia corporatiója védőszentjének Szent Gellért csanádi első vértanú püspöknek ünnepét. Az intelligens, öntudatos katolikusokhoz méltóan minden zajos ünnepség nélkül, egyedül a lelki épülés jegyében folyt az le. A corporatio priorja vezetésével az öreg urak szép számmal, a leventék senioruk vezetésével teljes számmal jelentek meg a fogadalmi templomban, hol a tanuló ifjúságnak s a szentmise felnőtt hallgatóinak igazi épülésével vettek részt a nagymisén, amelyet Várhelyi József prelátus úr mondott. 

Szegedi Szent Imre Egyesület Makón

Az első adventi délutánt vasárnap rendezte meg a makói katolikus kör, melynek dísztermét zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. A műsornak egyik kiemelkedő száma a szegedi Szent Imre Egyesület zenekarának jutott. 

Unitárius egyetemi hallgatók összejövetele

A szegedi egyetemi hallgatók Dávid Ferenc Köre vasárnap délután fél 6 órakor tartja ezidei első gyűlését a Horthy Miklós Internátus társalgó termében Csíky Gábor dr. budapesti missziólelkész jelenlétében. 

Imre-bál

A róm. kat. egyetemi és főiskolai hallgatók Szent Imre Egyesülete november 6-án rendezi Glattfelder gyula dr. megyéspüspök és Tóth Károly dr. egyetemi rektor fővédnöksége alatt hagyományos „Imre-bál”-ját a Kassban.

A Werbőczy Bajtársi Egyesület avató nagytábora

A jogászok magister-, levente és daruavató nagytáborozása

A magyar egyetemek hallgatóságának bajtársi mozgalmai már régóta ismeretesek a Szegedi Új Nemzedék olvasói előtt. A keresztény és nemzeti életszemlélet alapján álló mozgalom visszanyúlik még az átkosemlékű forradalmi időkre s az alkotmányosság helyreállításnak idejére, amikor szükségessé vált a keresztény és nemzeti érzésű értelmiség szupremáciájának a magyar kulturális élet terén való helyreállítása is, ami az 1920: XXV. tc-kel, a zártszám (numerus clausus) törvénnyel teljes mértékben sikerült. A magyar egyetemi ifjúságnak minden megmozdulása és demonstrációja éppen ezért különös érdeklődést kelt azóta a nagyközönség körében.

Az Egyetemi Luther Szövetség félévzáró teaestélye

A szeged-kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem evangélikus hallgatóinak Egyetemi Luther Szövetsége ma, szombaton este fél 8 órai kezdettel hivatalos helyiségében (Tisza Lajos körút 12.) a téli szemeszter befejezéséül félévzáró teaestélyt rendez. 

Az Egyetemi Luther Szövetség félévzáró teadélutánja

Szombaton este tartotta meg az Egyetemi Luther Szövetség szemeszterzáró műsoros teadélutánját meglepően nagy érdeklődés mellett. A megnyitó közének után ifj. Paraszkay Gyula szövetségi elnök helyesen állapította meg, hogy a megszokott közgyűlések helyett rendszeresített műsoros kulturdélutánok közelebb hozzák egymáshoz a szövetségi tagokat. Az egyhangú helyesléssel fogadott elnöki enunciáció után Tátrai Károly lelkész mélyértelmű, frappáns bibliamagyarázatában az ideális materializmus lelki gyönyörűségeire mutatott rá, s az egymásért való áldozatkészséget ajánlotta hálás hallgatósága figyelmébe.