Híreink

A magyar egyetemi ifjúság az ország színe elé vitte sérelmeit

A szegedi egyetemen tévesen alkalmazzák a numerus clausust

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége nagygyűlésének második napján szerdán délelőtt az Országos Széchenyi Szövetség Károly körúti helyiségében folytatta kongresszusát. Délelőtt 11 óra után a diákjóléti bizottság ülésezett Vér Tibor elnöklésével. A kultuszminiszter képviseletében megjelent az ülésen Bielek Aladár miniszteri tanácsos, a kultuszminisztériumban a diákjóléti ügyek vezetője. A gyűlés programján a menzák, internátusok támogatása, az egyetemi hallgatók ruházkodásának, egészségügyének kérdése s a tankönyvellátás szerepelt. 

Werbőczys-kultúrdélután

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem jogi karának Werbőczy Bajtársi Egyesülete február 24-én az egyetem aulájában kultúrdélutánt rendez a következő műsorral:(...) 

Szent Imre Egyesület női törzsének ünnepe

Az egyetemi hallgatónők Szent Margit törzse a Katolikus Nővédő Egyesület támogatása mellett f. hó 1-jén szép sikerű, művészi értékű ünnepélyt rendezett. Az ünnepély a Szent Margit törzs első fellépése, mintegy bemutatkozása volt, s a Szent Margit törzs valóban meg is nyerte egyszerre a nagyszámú előkelő közönség szeretetét.

Werbőczys-kultúrdélután

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem jogi karának Werbőczy Bajtársi Egyesülete által ma délután 4 órakor az egyetem aulájában rendezendő kultúrdélután műsora: 1. Magyar Hiszekegy. (...) 

Szent Imre leventéinek ünnepe

A liliomos herceg glóriás alakjához méltó fényes keretek között tartotta meg vasárnap délelőtt évzáró ünnepélyét a szegedi egyetemi hallgatók Szent Imre Egyesülete. Az ünnepség reggel 8 órakor az újszegedi Szent Imre Kollégium kápolnájában kezdődött, ahol Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök az egyesület fővédnöke ünnepélyes szentmisét és Te Deumot tartott. Megható jelenet volt a szentmise után, midőn a Kolozsvárról elhozott egyesületi zászlóra, a 26 éves egyesületi múltnak erre a büszke jelképére gyászszalagot helyezett el az egyetemi ifjúság: „Szeged tudja, hogy Kolozsvár visszavár” – ez a felirata a szalagnak és e zászló most már, mint beszédes irredenta jelvény hirdeti Szent Imre leventéinek, hogy a zászlót vissza kell majd vinni kincses Kolozsvárra. Az ünnepségen részt vettek: Lázár Ferenc dr., Stumpf Pál dr. és Klein Béla dr., kik az egyesületek régi vezetői voltak, és most is eredményesen működnek annak érdekében.

A Csaba táborozása

A Csaba Bajtársi Egyesület a Ferenc József Tudományegyetem orvoskari magyar hallgatóinak kitűnően megerősödött hatalmas szerve szerdán este tartotta meg évzáró nagytáborozását. Az évvégi beszámolók után a tábor lelkes szavakban emlékezett meg a távozó vezérségről és különösen annak fejéről, Szász Sándor volt vezér bajtársról. Ez alkalommal történt az 1924/25. tanévre megválasztott új vezérség beiktatása is. 

Szent István Bajtársi Egyesületről

Integritás annyi, mint az igazság teljessége vagy legalább az arra való törekvés. Integritásra, teljességre kell törekednie mindenkinek és minden jónak. Testi integritásunk a testi épség, egészség; lelki vagy erkölcsi integritásunk a lelki és társadalmi erényekre való buzgó törekvés. Ezt az integritást ajánlotta különösen a Szent Imrések évzáró közgyűlésén a mi apostoli püspökünk. Minél nagyobb az integritás a haza fiaiban, különösen a vezetésre hivatott intelligenciában, annál biztosabb ama reményünk, számításunk terjedése, amelyet a haza integritására szívében, eszében minden jó magyar ápol. 

Szent Imre Egyesület gyűlése

A szegedi egyetem katolikus hallgatóiból alakult Szent Imre Egyesület vasárnap bontott zászlót, s az év elején szokásos szervezkedések után a munkálkodás terére lépett. A Katolikus Körben nagyszámban összegyűlt előkelő közönség előtt adták elő ez évi programjukat, amelynek megvalósításához a szegedi katolikus társadalom segítését mi is kérjük. 

A Szent Imre Egyesület évnyitó ünnepélye

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület folyó hó 26-án, vasárnap de. fél 11 órakor a Katolikus Kör helyiségében évnyitó ünnepélyt tart a következő műsorral: 1. Elnöki megnyitó: Reck Endre elnök. 

Werbőczy nagytáborozás

A Werbőczy Jogász Bajtársi Egyesület szegedi szervezete tegnap este 8 órakor tartotta meg ünnepélyes avató nagytáborozását. Regdon László vezéri megnyitójában beszámolt az egyesület múlt évi működéséről, s egyúttal bemutatta az új tanév bajtársi programját, amelyet külföldi tanulmányutak, kultúr- és zenedélutánok, céllövészeti gyakorlatok és bajtársi misék tesznek változatossá. 

A MEFHOSz szegedi szervezetének alakuló közgyűlése

Az egyetemi ifjúságot a feltámadás útjáról semmiféle zsidó praktika nem téríti le

Kedden este jelentős fordulóhoz érkezett el a szegedi egyetemi ifjúság centralisztikus szervezkedése. A komoly és öntudatos munka jegyében újonnan, illetve végleg megalakult a MEFHOSz szegedi elnöksége, melynek célja az intenzívebb egyetemi élet kiépítése s az életlehetőségek nagyobb vonalú kiaknázása mellett bonthatatlan egységgé forrasztani össze a különböző ifjúsági egyesületeket a keresztény nemzeti eszme alapján.

A SzEFHE matinéja

Vasárnap délelőtt a SzEFHE magas színvonalú matinét rendezett a Belvárosi Moziban. Dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár filmekkel illusztrált előadásban ismertette a szegedi egyetem finnországi tanulmányútját, a Stingly–Tölcséri–Palkovics-trió művészi játéka után Juhász Gyula mély hatással olvasott fel újabb verseiből, Zitta Emma, a szegedi színház kitűnő énekesnője Thomas Mignon áriáját, egy Brahms és egy Kacsóh-dalt énekelt, és különösen a Brahms-dal stílusosan finom előadásával mutatta, hogy mint dalénekesnő is elsőrangú. Egy számát meg kellett ismételnie. 

SZEFHE-matiné

A székely egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi Mozi helyiségében kiválóan sikerült matinét rendezett a Diákotthon alapja javára. A matiné bevezetéseképpen Kogutowicz Károly dr. egyetemi tanár finnországi tanulmányútjáról tartott élvezetes előadást vetített képek és film kíséretében. 

Megalakult a Szent István Bajtársi Szövetség szegedi alvezérsége

Hódoló távirat Apponyi Albert grófhoz

A királyhű egyetemi és főiskolai hallgatók Szent István Bajtársi Szövetségének szegedi alvezérsége tegnap este tartotta meg alakuló közgyűlését az alvezérség Erzsébet-rakparti ideiglenes klubhelyiségében.