Híreink

Egyetemi beiratkozások és kollégiumi lehetőségek Szegeden

Az egyetemen a beiratkozás folyik. Az első napokban kevesen jelentkeztek, míg most nap-nap után mind számosabban iratkoznak be. A nagy tandíj és tanszerköltség azonban itt is erősen érezteti hatását. 

Szegedi rektori ajánlás ifjúsági lap előfizetésére

A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem rektora a következő hirdetményt bocsátotta ki:

Őszinte örömmel látom a magyar egyetemi ifjúság egyre erősbödő, öntudatos, erkölcsi és anyagi szervezkedését, bajtársias, összetartó, egységes szellemét, melynek jótékony hatása ma már országos jelentőségű. Különös örömömre szolgál, hogy a különböző egyetemek és főiskolák ifjúsága a belső összekapcsolódás fokozására, egységes nemzeti nézeteinek nyilvánítására, saját érdekeinek megvédésére és támogatására az Új Élet c. ifjúsági lapot megindította és fenntartja. 

Reynald szenátor Szegeden

A napokban itt járt Georges Reynald, a francia szenátus tagja, a kamara külügyi bizottságának titkára s a Népszövetség francia delegációjának egyik igen befolyásos egyénisége. Állítólag azért jött megcsonkított hazánkba, hogy közvetlen tapasztalásból tanulmányozza azokat az igazságtalanságokat, melyeknek elkövetésében nemzetének oroszlánrésze van, s tolmácsolja azt a szimpátiát, amelyet nemzetünkkel szemben érez (?), de amelyet, mint a trianoni békének előadója, a francia parlamentben annak idején nem tartott szükségesnek nyilvánítani.

Reck Endre lett a szegedi MEFHOSZ csoport elnöke

December másodikán tartották meg a MEFHOSZ szegedi tagegyesületei alakuló értekezletüket, melyen dr. Veszprémy Dezső rektor magnificus, dr. Erdélyi László és dr. Szandtner Pál egyetemi professzorok, a MEFHOSZ tb. tagjai is megjelentek. A gyűlés elnökéül Veszprémy rektort kérték fel, ki örömét fejezte ki és kérte az egybegyűlteket, hogy azt a szép egyetértést és bizalmat, amit e nagyjelentőségű gyűlésen nyilvánítottak ki, őrizzék meg, és ápolják tovább.

Élet Szegeden

A Szegedi Rákóczi B. E. 14-én tartotta félévzáró táborozását. Az ünnepélyen részt vettek Széki Tibor egyetemi tanár, mint az egyesület magistere, Veszprémy Dezső rektor, Kubinyi, Szabó, Demeter, Reinbold, Vidákovits, Szentpétery és Dávid egyetemi tanárok, több szegedi gyógyszertár-tulajdonos és tanársegéd, mint a bajtársi egyesület patrónusai és dominusai. 

 

Karácsony est a DEFHE-ben

December hó 18-án tartotta a DEFHE karácsony estjét a DMKE palotában. Az ünnepségen a Délvidéki Otthon képviseletében dr. Szécsényi István elnök, Klug Péter a DMKE képviseletében jelent meg. A DEFHEOSZ és a budapesti DEFHE Veress Árpád ügyv. alelnökkel és Lindner János főtitkárral képviseltette magát. 

DEFHE seregszemle

Hercezeg Ferenc, a DEFHE díszelnöke, Teleki Pál gróf, Klug Péter, a Délvidéki Otthon szegedi elnöke, a nemzeti munkavédelem szegedi parancsnokának kíséretében 9-én délelőtt meglátogatta a DEFHE-t. 

A SZEFHE teaestélye

A kormányzó úr névestélye alkalmával szépsikerű teaestélyt rendezett a SZEFHE a Bocskay Internátus helyiségeiben. 

A DEFHE Madách-ünnepsége

A Városi Sznházban tartota meg a DEFHE gyönyörű sikerrel Madách-ünnepséggel egybekötött matinéját. A nézőteret teljesen betöltő előkelő közönség sorában ott volt gróf Teleki Pál, Herczeg Ferenc, vitéz Siménfalvy Tihamér ezredes, vitézi törzskapitány, Veszprémy rektorral az élén az egyetem professzorai csaknem teljes számban, a főispán, polgármester, a katonai s egyházi hatóságok fejeinek vezetésével a város társadalmának színe-java. Somlyody István jogszigorló elszavalta Vály Géza „Bánát” című költeményét, mely alatt Dél szobrának élőképe tűnt elő Szokoly Duci és Szádly Károly által megszemélyesítve. 

Az ifjúság a sportért

A MEFHOSZ helyi csoportja, az Attila h. sz., valamint a KEAC nevében népes küldöttséget vezetett Gidófalvy Pál, a KEAC elnöke dr. Veszprémy Dezső rektor magnificus elé, kinek átnyújtották az egyetem ifjúságának terjedelmes memorandumát, melyben az ifjúság azon kérelemmel fordul az egyetemi tanácshoz, hogy addig is, míg törvényesen és intézményesen biztosítják az ifjúság testnevelését, az egyetem tanácsa egy délutánt tegyen szabaddá sport céljára. 

MEFHOSZ kiküldöttei a szegedi tanároknál

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének vezetői közül vitéz Oláh Béla és Ferencz Gábor május 30-án lejöttek Szegedre, hogy egyrészt beszámolót tartsanak a szövetség elmúlt évi munkájáról, másrészt hogy meghallgatva a szegedi egyetemi ifjúság kívánságait, panaszait és sérelmeit és az ellentétek kiküszöbölésével még jobban összekovácsolják az ország ifjúságának egységét.