Híreink

Az egyetemi ifjúság mozgalma Petőfi szegedi szobráért

A Szent Imre Kör megbotránkozása a rókusi vallásgyalázás fölött

A szegedi egyetemi ifjúság, amely a menekült kolozsvári egyetem elhelyezése óta lüktető kultúréletet vitt bele Szeged társadalmi életébe, most lelkes terv megvalósításával foglalkozik. Mozgalmat indítanak egy Petőfi szobornak a Klauzál téren való felállítása céljából.

SzEFHE bál

A Székely Főiskolai Hallgatók Egyesülete a farsang legfényesebb bálját rendezte tegnap este a Tisza-szálló összes termeiben. Az erkölcsi és anyagi sikerekben gazdag táncmulatságot magas színvonalú hangverseny vezette be a SzEFHE dalárdájának hatásos Székely imádságával. 

Velünk van Szeged keresztény főiskolai ifjúsága!

Az a vakmerő rágalomhadjárat, amit döntő csapásul szánt a keresztény nemzeti irányzatnak a szegedi zsidó sajtó, sokkal nyaktörőbb kísérletnek bizonyult, mint azt liberális körökben számították. 

Velünk van Szeged keresztény főiskolai ifjúsága!

Az a vakmerő rágalomhadjárat, amit döntő csapásul szánt a keresztény nemzeti irányzatnak a szegedi zsidó sajtó, sokkal nyaktörőbb kísérletnek bizonyult, mint azt liberális körökben számították. 

SzEFHE ismeretterjesztő összejövetele

A SzEFHE ismeretterjesztő szakosztálya folyó hó 3-án, szombaton délután háromnegyed 6 órai kezdettel ismeretterjesztő összejövetelt tart a SzEFHE internátus nagytermében(...) 

Szt. Imre Kör jubileuma

Az Egyetemi Szent Imre Kör 20 éves fennállása és a Pax Romana-nap évfordulójának megünneplésére f. hó 11-én, vasárnap délelőtt (...) 

Díszes ünnepélyt rendezett vasárnap a jubiláló Szent Imre Kör

Az egyetemi Szent Imre Kör vasárnap délelőtt díszes ünnepséget rendezett a Korzó Moziban, fennállásának huszadik évfordulója alkalmából. 

Az egyetemi ifjúság diákjóléti üzemeket állít fel

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem keresztény nemzeti alapon álló egyesületei február 12-én tartott gyülésükön elhatározták, hogy – mivel a külföldi missziók által nyújtott támogatás rövidesen teljesen megszűnik, és a magyar társadalom olymérvű támogatására, mellyel nélkülöző diáktestvéreik továbbtanulását biztosíthatják, nem számíthatnak – diákjóléti üzemeket állítanak fel részvénytársasági alapon, mely üzemek szakemberek vezetésével a nagyközönség és az egyetemi ifjúság igényeit, az általános áraknál jóval jutányosabban fogják kielégíteni. 

Szent Imre Kör ünnepe

Impozáns keretek között folyt le f. hó 11-én  délelőtt a Szent Imre Kör kettős jubiláris ünnepsége a Korzó mozi helyiségében, amelyet a katolikus társadalom bevonásával a kör 25 éves megalapításának és 20 éves fennállásának, továbbá a Pax Romana főiskolai diákszövetség megalakulásának második évfordulója alkalmával rendezett.

Az egyetemet még ma is csak igazolt hallgatók látogathatják

Nyilatkozik az egyetemi ifjúság Négyes Bizottsága

Negyedik napja tart már az egyetemi ifjúság mozgalma. A helybeli és fővárosi lapok különböző okot hoztak a meginduló mozgalomról. Munkatársunk felkereste a Központi Egyetemben tartózkodó ifjúsági vezetőséget. A Négyes Bizottságot, hogy végre illetékes helyről haljunk véleményt az ifjúság mozgalmáról.

Az egyetemi ifjúság nagygyűlése

Bojkottálni kell a destruktív „Szegedet”

Feltűnő nagy számban megjelent Bajtársi Szövetségek tagjai tegnap este a Horthy Miklós internátus nagytermében nagygyűlést tartottak. 

Lovaggáavatás a Szent Imre Egyesületben

Lélekemelő ünnepség színtere volt szerdán este 8 órakor a jezsuiták kápolnája. Az Egyetemi Szent Imre Egyesületben tömörült katolikus ifjak közül avattak fel 70 leventét ünnepélyes szertartás keretében lovaggá.

Luther Szövetség Petőfi-ünnepélye

A szegedi evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók Luther Szövetsége 15-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel az ág. evangélikus templomban Petőfi-ünnepélyt tart a következő műsorral: Himnusz (közének), Országh József ág. ev. tanító orgonakíséretével. 

DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Szegedi Csoportjának folyó hó 21-én a Tisza Szálló nagytermében rendezendő, műsorral egybekötött táncestélye a legnagyobb szabásúnak ígérkezik az idei szegedi bálak között, annál is inkább, mert a műsor emelésén Herczeg Ferenc személyesen is közreműködik. 

A szegedi egyetemi ifjúság nagygyűlése

A magyar egyetemi ifjúság vezetői Szegeden

Ma reggel érkeznek városunkba a magyar egyetemi ifjúság vezetői: Nagy Iván Mefhosz elnöke, Csanády György a Szefhék Országos Szövetségének elnöke és Oláh Béla a Mefhosz alelnöke és a Turul Szövetség megbízottai, hogy részt vegyenek a szegedi egyetemi ifjúság ma délelőtt fél 12 órai kezdettel a Horthy Miklós Internátus nagytermében tartandó gyűlésén.

A szegedi egyetemi ifjúság seregszemléje

Megalakult a szegedi MEFHOSz és a Diáknyomorenyhítő Akció szegedi csoportja. Az Eötvös Bajtársi Egyesület beolvadt az Attilába

Impozáns nagygyűlésre jött össze a Tiszaparti Athén menekült keresztény egyetemi ifjúsága, hogy a Budapestről lejött ifjúsági vezetőket: Nagy Ivánt a MEFHOSz elnökét, Csanády Györgyöt a SzEFHE országos elnökét és Oláh Bélát a MEFHOSz alelnökét meghallgassák.

A délvidéki egyetemi hallgatók táncestélye

Tegnap este tartotta nagyszámú és előkelő közönség részvételével a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének szegedi csoportja műsoros táncestélyét, melyen részt vett Herczeg Ferenc, a DMKE elnöke és Tubán Tibor volt államtitkár is. 

Az egyetemi ifjúság részt vesz az iparosok kultúrmunkájában

Vasárnap délután az állami leánygimnázium tornatermében nagy érdeklődés mellett folyt le a szegedi ipartestület hölgybizottságának első kultúrünnepélye. Az egyetemi ifjúság énekkara a Hiszekegyet énekelte el. 

A Rákóczi Bajtársi Egyesület leventeavatása

Lélekemelő szép ünnepség keretében avatta fel darvait a Rákóczi bajtársi Egyesület szombaton este a Kass nagytermében. A termet teljesen megtöltötték Szeged város notabilitásai, köztük dr. Aigner Károly főispán, Várhelyi prelátus, dr. Pfeiffer rektor, dr. Györffy, dr. Szentpétery, dr. Dávid, dr. Farkas egyetemi tanárok, Borbély, Nindl, Nemecz, Moldován, Máthé szegedi gyógyszerészek. 

A DEFHE szegedi csoportjának segélykérelme

A DEFHE szegedi csoportja az egyesület által diákjóléti célra rendezett táncestély jövedelme után a városnak vigalmi adó címén lefizetett 12.000 koronának segély alakjában való vissztérítése iránt a város tanácsához intézett kérésének pártolását kéri.

Csak a kereszt és a háromszín vezeti vissza az országot a szent határok felé

Tegnap délután 5 órakor a Tisza Szálló nagytermében tartotta meg a MANSz szegedi csoportja alakuló közgyűlését. Ez alkalommal Budapestről Tormay Cecil, a kiváló írónő, a MANSz országos elnöke, Bornemissza Adél bárónő, Grieger Róza és Kiss Károly a szövetség főtitkára érkeztek Szegedre.

Gazdaságilag is szervezkedik az egyetemi ifjúság

A Szent Imre Egyesület munkája. Az egyetemi ifjúság nyara

Az Alma Mater kapui bezárultak, s az egyetemi hallgatók nagy része elhagyta Szegedet. A vízumszerzés az idén aránylag könnyebb lévén, mint az elmúlt évben, a menekült egyetemi hallgatók visszatérhettek évek óta nem látott szülői házukba. 

Az egyetemi Szent Imre Egyesület közgyűlése

Vasárnap délelőtt tartotta az egyik legnépszerűbb egyetemi kör, a Szent Imre Egyesület közgyűlését, amely alkalommal megválasztották az új ifjúsági elnököt is. Lázár Ferenc dr., az egyesület két éven át volt népszerű elnöke ugyanis lemondott, mivel az élet állította sorompóba, és nagy elfoglaltsága miatt, mint mondotta, nem tud annyi időt szentelni az egyesület felvirágoztatására, mint amennyit a saját akarata megkívánna. 

Madách-ünnepély

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete 1923. december 9-én fél 11 órakor a városi színházban Madách-ünnepéllyel egybekötött matinét rendez a következő műsorral: 1. nyitány. Előadja a m. kir. honvédzenekar. 2.a) Előkép: Szokolay Margit oh. és Rádly Károly jh., b) Bánát. Írta: Vály Nagy Géza. Szavalja: Somlyódy István jogszig. 3. Magyar egyveleg. Előadja am. Kir. honvédzenekar. 4. Madách méltatása. Tartja: Márky Sándor dr. egyetemi ny. r. tanár. 5. a) Leoncavallo: Bajazzo prolog. b) Gounod: Faust bordal. c) Magyar dalok. Előadja: Bihari Sándor operaénekes. Zongorán kíséri: K. Kain Kató. 

A székely diákok első teadélutánja

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete tegnapelőtt, december 5-én tartotta első szokásos teadélutánját. Az egybegyűlt előkelő közönséget ízlésesen összeválogatott műsorral lepték meg a derék székely fiúk

Az egyetemi ifjúság a kötelező testnevelés mellett

Külföldi egyetemeken már évtizedek óta kötelező tantárgy a sport. A legkülönbözőbb szaktudományok mellett is igen előkelő helyet biztosított magának a testgyakorlás, amely a szellemiek mellett, legfőbb nevelője az ifjúságnak. A hazai viszonyok között, bizony még sok helyreigazítás vár ama erőskezű munkásokra, kik az ép testet egyenlő magasságra merik állítani a kulturált lélekkel, amely csak a test harmóniájában képes világolni a tudomány még beláthatatlan sötétségében.

A MEFHOSz szegedi csoportjának tisztújítása

Folyó hó 17-én tartotta a MEFHOSz szegedi csoportja tisztújító képviselőtestületi ülését, melyen egyhangúlag a következőket választották meg az egyes tisztségekre, a csoport kebelébe tartozó különböző egyetemi egyesületek delegáltjai:(...)