Híreink

Szent Imrés bál

Szeged keresztény társadalmának szép emlékű estéit újítja fel a katolikus bál, melyet február 1-jén a Tisza Szállóban jótékony célra rendez a Katolikus Kör, és a Katolikus Nővédő Egyesület az Egyetemi Szent Imre Kör bevonásával. 

SzEFHE internátusa

A Népies Irodalmi Társaság, melynek főcélja az erdélyi magyarság kulturális és tudományos érdekeinek megvédelmezése, programjába vette a menekült egyetemi hallgatók megfelelő ellátásának lehető biztosítását. 

A Szent Imre Kör tisztikara

Az egyetemi Szent Imre Kör védnökeiül Galttfelder Gyula csanádi püspököt, Várhelyi József prelátust, dr. Aigner Károly főispánt és dr. Somogyi Szilveszter polgármestert kérték fel az egyetemi diákok.

Pár szó a Csabáról

Csendben, magáról életjelet alig adva kezdte meg működését a m. kir. Ferenc József Tudományegyetemi Csaba orvoskari bajtársi egyesület 1921. november 21-én.

Hosszú volna elmondani, hogy miképp jutottunk el a máig, amikor már kész programmal, határozott célkitűzéssel és semmi fáradságot nem ismerő energiával foghatunk hozzá a nagy cél megvalósításához. 

Szent Imre Kör közgyűlése

Az Egyetemi Szt. Imre Kör az elmúlt vasárnapon tartotta impozáns, népes rendkívüli közgyűlését, amelyen több figyelemreméltó felszólalás történt. A közgyűlés díszelnököknek választotta meg Majláth és Glattfelder püspököket, Erdélyi László egyetemi tanárt, a főispánt és a polgármestert. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy az egyesületi élet fokozottabb kiépítése céljából szakosztályokat állít fel, amelyek tervezetének megállapításával a tisztikar lett megbízva. 

Gyógyszerész bál

A szegedi egyetem gyógyszerész hallgatóinak Hunyadi Bajtársi Egyesülete 1922. február 18-án este 9 órakor a Tisza Szállóban nagyszabású Patikus bálat rendez. 

Az Egyetemi Szent Imre Kör táncestélye

Az Egyetemi Szent Imre Kör és a Katolikus Kör holnap, vasárnap este 8 órai kezdettel műsoros farsangi táncestélyt rendez a köri helyiségekben. 

Farsangi bál a Szent Imre Körben

A Katolikus Kör és Egyetemi Szent Imre Kör tegnap este kedves kis farsangi mulatságot rendezett a köri helyiségekben. 

A MEFHOSz külföldi utaztatási akciója

Az Egyetemi Hallgatók Országos Egyesülete széles körű akciót indított, hogy a magyar egyetemi hallgatók minél számosabban mehessenek ki külföldre a nyári 2, illetve 3 hónapos szünidőre. Eltekintve attól, hogy ifjaink tudományos ismereteiket gyarapítják, igen tevékeny részt vehetnek hazánk integritásának helyreállításában. Csere természetesen kölcsönösen fog megtörténni. 

Előadások a Szent Imre Körben

Az Egyetemi Szent Imre Körben minden kedden este 8 órakor P. Komarik István jezsuita atya vallásbölcseleti előadást tart. 

Halasztó egyetemi tanácsi határozat az ifjúsági egyesületekről

Dr. Szandtner Pál prodékán ismerteti:

1./ a Szegedi Evangéliumi Leány-Diákszövetség

2./ a „Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetsége Szegedi Fiókja”

Szegénysorsú egyetemi hallgatók vendéglátása

A szegénysorsú menekült egyetemi hallgatók helyzetének javítása érdekében a Katolikus Kör és az Egyetemi Szent Imre Kör útján felajánlott vendégebédekért a körök elnökségei ezúton is köszönetet mondanak a nemesszívű felajánlóknak. Hetenkint kétszer, illetve háromszor vendégül látnak egy, illetve két egyetemi hallgatót:

Mr. Legate a szegedi SzEFHE internátusban

Mr. Legate a Közép-Európai Diáksegítő Akció népszerű vezetője a főiskolai hallgatóság viszonyainak tanulmányozása végett f. hó 15-én itt töltött egy napot. Miután az egyetemi segítő bizottsággal tárgyalásait bevégezte, a társaságában levő miss Alice Brierrel együtt részt vett a SzEFHE Barcasági Ágának összejövetelén, melyet a hontalanság lehunytszemű feledni akarása, március idusának lelkes hangulata tett széppé, s amelyről az angol miss is szép emlékeket vitt haza: megismerte a híres magyar csárdást, s neki pirosodott az arca a magyar nótáktól, magyar muzsikától.

Gróf Bethlen István miniszterelnök látogatása

F. hó 26-án Szegedre érkezik a miniszterelnök, hogy megtekintse a székely egyetemi ifjúság új otthonát, melyet most nyitott meg a „Népies Irodalmi Társaság”. 

Patikus bál

A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Gyógyszerészettan hallgatóinak Hunyadi Bajtársi Egyesülete által folyó évi február hó 18-án rendezett Patikusbálon felülfizetni szívesek voltak: Szegedi Gyógyszerész Testület, Szegedi Országos Gyógyszerész Egyesület, Szittner és Hoffman Rt. 1000-1000 koronát, Temesváry József gyógyszerész, Leizinger Gyula gyógyszerész, (...)

Bethlen István gróf a SzEFHE internátus felavatásán

A Népies Irodalmi Társaság még a múlt nyáron megvásárolta a Vásárhelyi sugárút 2. szám alatti palotát, hogy a SzEFHE-be tömörült menekült székely egyetemi ifjúság számára internátust létesítsen. A berendezési munkálatok vezetőjének dr. Szandtner Pál egyetemi tanárnak önfeláldozó munkája lehetővé tette, hogy az épület egyik, első emeleti részébe a diákok már a tél folyamán beköltözhessenek. A beköltözés alkalmával Bethlen István gr. miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy az internátus ünnepélyes megnyitásán személyesen vesz részt, s így alföldi körútján programjába illesztette az új internátus meglátogatását is.

A Szent Imre Kör éves teljesítménye

Az Egyetemi Szent Imre Kör kitűnő munkásságot végzett a társegyesületek között az első szegedi tanévben Lázár Ferenc jogszigorló elnöklete alatt Szegeden. 

Részlet a Katolikus Kör egyévi működésének beszámolójából

A Kör vezetősége életre hívta a Kolozsvárott is jelentős társadalmi szerepet vitt Szent Imre Kört, mellyel helyiségét is megosztotta. Ez intézmény létesítésében az a szempont vezette a kör vezetőségét, hogy a szegedi egyetem katolikus hallgatói ne maradjanak magukra. 

Szeged város adománya

Néhány nap előtt Szeged város tanácsa dr. Somogyi Szilveszter polgármester indítványára ötezer koronát szavazott meg a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének sajtópropaganda céljaira. 

Herczeg Ferenc a DEFHE lovagjainak felavatásán

Herczeg Ferenc, aki szombat este érkezett Szegedre, részt vett a DEFHE szombati műsoros táncestélyén. 

SzEFHE-nap Orosházán

A szegedi Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete f. hó 29-én nagyszabású bállal egybekötött hangversenyt rendez Orosházán az Alföld Szálló összes termeiben, mely iránt az orosházi társadalom általánosan nagy érdeklődést tanúsít. 

Orosházi SzEFHE-nap

Folyó hó 30-án vasárnap este 8 órai kezdettel az Alföld szálló nagytermében a szegedi SzEFHE nagyszabású kultúrestét rendez, melynek részletes műsora a következő: 

SzEFHE-könyvtár

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete régóta dolgozik egy tankönyvekből álló szegedi SzEFHE-könyvtár felállításán, miáltal gyökeresen segítve volna a menekült tanulóifjúság tankönyvhöz juthatás szempontjából is igen nehéz helyzetén. 

Nyaraltatási felhívás

A SzEFHE vezetősége felkéri azokat a vidéki földbirtokosokat, vendégszerető családokat, akik a nyár folyamán, mint az elmúlt három nyáron is tették, hazamenni nem tudó, menekült székely diákokat szándékoznak vendégül látni, ebbéli szándékukat a szegedi SzEFHE titkári hivatalának levelezőlapon minél előbb jelentsék be.

Egyetemi hallgatók a mentők szolgálatában

A Csaba egyetemi egyesület harmad- és negyedéves orvoskari tagjai fölkeresték Papp Ferenc tűzoltóparancsnokot, és annak az óhajuknak adtak kifejezést, hogy budapesti mintára ők is részt akarnak venni a mentési munkálatokban.

Egyetemi tanácsi álláspont az ifjúsági segélyegyletek hiányáról

Rector jelenti, hogy az 1919/20. tanévet pótló semester és az 1920/21. és 1921/22. tanévek alatt a hallgatóságtól az általános segítő egyesületek javára összesen 7118 Kor. folyt be.

Minthogy az ifjúsági segélyegyletek még nem alakultak meg, javasolja, hogy az összeg egyelőre a Rector rendelkezésére álló „Segélyalap”-hoz csatoltassék, ha pedig a segéylegyletek megalakulnak, a tanács a fennmaradó összeg szétosztása iránt annak idején külön intézkedjék.

A SzEFHE női szakosztálya

A szegedi SzEFHE női szakosztálya a múlt vasárnap délután tartotta meg alakuló közgyűlését a SzEFHE-internátus Vásárhelyi sugárút 2. sz. alatti helyiségében. 

Evangélikus egyetemi egyesület létrehozása

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem evangélikus hallgatói vasárnap délelőtt 11 órakor tartották az ev. templomban alakuló gyűlésüket. 

Evangélikus egyetemisták szövetsége

Vasárnap, 14-én egyetemünk ev. hallgatói megalakították az Ev. Egyet. és Főisk. Hallg. Szövetségét. Ez ünnepélyes alkalomból a helyi Ev. Szövetség ünnepi gyűlést tartott, melyen úgy az egyháztanács, mint a választmány teljes számmal jelen volt. A gyűlésen az egyház felügyelője, mélt. Kiss Ferenc erdőfőtanácsos elnökölt. 

Egyetemi polgárok tüntető felvonulása Kószó államtitkárhoz

„Pfuj Bottka!” – Kószó a kötelességét teljesítette – „Menjenek haza és tanuljanak!”

Vasárnap, a délutáni órákban híre járt, hogy a Szent Imre Kör egyetemi hallgatói tüntetésre készülnek dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos ellen. A hír nyomán nagy nyugtalanság támadt a városban, és a nyugtalanságot még fokozta az a körülmény, hogy estefelé egyetlen fehérsapkás egyetemi hallgató sem volt látható az utcákon.