Híreink

Teleki Pál a szegedi egyetemi bálon

A száműzött kolozsvári egyetemi kör március hó 28-án rendezendő műsoros estélyére gróf Teleki Pál miniszterelnök, Szeged város I. kerületének nemzetgyűlési képviselője kilátásba helyezte lejövetelét, s megígérte az ifjúságnak, hogy akadályoztatása esetén képviseltetni fogja magát.

Az első szegedi SzEFHE-bál

Külsőségekben is fényesen, egyszersmind a leglelkesebb hangulatban folt le a száműzött kolozsvári egyetemi ifjúság bemutatkozó estélye húsvét hétfőjén a Tisza Szálló címerekkel és zászlókkal feldíszített nagytermében. 

Útban a székely egyetemi hallgatók

A szegedi egyetemnek nagyszámú székely hallgatója is lesz. Erdély megszállása után a kiutasított és menekült egyetemnek igen sok hallgatója is otthagyta Erdélyt, hogy tanulmányaikat a száműzött egyetemen fejezzék be.

A kolozsvári egyetem diákjai

A kolozsvári egyetem diákjai az előadások közeledtével lassan-lassan szivárognak városunk falai közé, hogy munkához lássanak, és megalapítsák az egyetemek jellegzetes ifjúsági életét. Az ifjúság zöme, az Egyetemi Kör, még e héten megérkezik új pihenő helyére a vándorúton, ahol azonban sem a Menza, sem az egyetemi internátus nem várja őket még készen.

Felhívás a délvidéki egyetemi hallgatókhoz

A Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete szegedi fiókjának megalakítása céljából (...)

Felhívás a SzEFHE tagaihoz

A SzEFHE hivatalos helyisége már megnyílt, d. e. 9-11-ig, délután 3-5-ig a tagok és új jelentkezők rendelkezésére áll. Ismételten kifejezésre kívánom juttatni, hogy célunk az erdélyi székelység tömörítése, egymás segítése és támogatása, s hontalanságunknál fogva következmé en[1] s különben természetszerűleg is érzékenyebb s mély érzésűbb lelkünk minden megrezdülését s hazaszeretetét kívánjuk ápolni, s tovább mindenkibe átoltani.

[1] Az eredeti szöveg értelmetlen mértékben hiányos.

Megalakult a Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete

Tegnap megalakult a Délvidéki Otthon keretén belül a Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete.

Egyetemi Szent Imre Kör estélye

Vasárnap tartotta meg a kör az országos gyász miatt elhasztott Imre-estélyét. Délelőtt 10 órakor a katolikus egyetemi ifjúság megjelent a belvárosi templomban az első hivatalos istentiszteleten. 

Az első egyetemi bál

A Szent Imre Kör tegnap este rendezte hangversennyel egybekötött táncestélyét a Katolikus Kör helyiségében. A jelenvoltak között láttuk dr. Aigner Károly főispánt, dr. Gaál tanácsnokot, Várhelyi prépostot és a katolikus társadalom számottevő tagjait. 

A SzEFHE matinéja

A SzEFHE matinéjára már minden előkészület megtörtént, s bár a részletes műsor csak ma kerül nyilvánosságra, mégis a tegnapi és tegnapelőtti napokon, csupán arra a hírre, hogy az ügyes székely fiúk rendeznek valamit, szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánult meg a társadalom minden rétegében.

A SzEFHE matinéjáról

Félreértések elkerülése végett tudatjuk mindenkivel, akit illet, de azt szeretnők, hogy e híradásunk a mi ügyünkkel egybeforrt lelkületeket a szív mélyén melegen érintse.

Hírek járnak, hogy a székely egyetemi ifjak vasárnap délelőtti ünnepsége a városi színházban elmarad. 

A szegedi DEFHE megalakulása

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Szegeden is megalakult, és megkezdte működését. Célja a meg nem alkuvó irredenta magyar szellem állandó ébrentartása, s a magyarság szellemi javainak ápolására irányuló kulturtörekvései mellett a szűkölködő egyetemi hallgatók anyagi segélyezése. 

Egyetemi Szent Imre Kör felhívása

Az Egyetemi Szt. Imre Kör felhívja tagjait, hogy mindazok, akik (...)

A Bethlen Gábor Kör megalakulása

A protestáns egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre értesíti a protestáns ifjúságot, hogy (...)  

DEFHE bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete 1921. évi dec. hó 1-jén este fél 9 órakor a Tisza Szálló nagytermében irodalmi műsorral egybekötött nagyszabású táncmulatságot rendez a szegény egyetemi hallgatók felsegélyezésére. 

A szegedi Evangélium Diákleány Szövetség megalakulása

Szegeden is megalakult a Magyar Evangélium Diákleány Szövetség, mely a MEKDESz révén csatlakozik a Kristliche Student Weltverbundhoz. Az egyesület célja általában a vallásos és nemzeti élet elmélyítése. 

A SzEFHE énekkara

A SzEFHE énekkara megalakult; 40-50 tagból áll, s különösen Csanády György, az egyesület központi elnökének(...)

Szent Imre Kör felhívása

Az Egyetemi Szt. Imre Kör felhívja a női hallgatókat, akik németül jól beszélnek és délutánonként egy-egy órát kisebb gyermekek mellett töltenének(...)

DEFHE-estély

A DEFHE dec. 1-jére hirdetett estélye advent miatt január 8-ra lett halasztva. A siker érdekében nagyarányú előkészületek folynak, hogy a városszerte megnyilvánuló óriási érdeklődés megfelelő kielégítést nyerjen. 

A Bethlen Gábor Kör matinéja

A szegedi protestáns egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre tegnap délután 6 órai kezdettel tánccal egybekötött műsoros tea-délutánt rendezett. Az érdeklődés a szép műsor és a református ifjak iránti szimpátia következtében oly nagy volt, hogy a református palota nagytermében nem tudták a tea-délutánjukat megrendezni, és a színhelyét a DMKE épületének nagyobb befogadó képességű termébe helyezték át.

Bajtársi egyesületek engedélykérése az Egyetemi Tanácstól

A szegedi evangéliumi leánydiákszövetség megalakulásának elismerését kéri.

Az egyetem zsidó vallású hallgatói a zsidó magyar főiskolai hallgatók orsz. Szövetségének szegedi fiókjának megalakításához kérnek engedélyt.

DEFHE-estély

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete elsőrendű szegedi művészek közreműködésével december 26-án hajnalig tartó táncestélyt rendez a Tisza Szálló nagytermében.

Együttműködés a SzEFHE és a DEFHE között

A Székely Egyetemi Hallgatók Egyesülete most kapta meg az amerikai szeretetadományt. Szétosztás előtt a kör vezetősége elhatározta, hogy a szeretetadományból juttat a délvidéki egyetemi hallgatók részére is, és egy megfelelő részt már át is adott a Délvidéki Egyetemi Hallgatók Köre vezetőségének.