Híreink

Az első szegedi SzEFHE-bál

Külsőségekben is fényesen, egyszersmind a leglelkesebb hangulatban folt le a száműzött kolozsvári egyetemi ifjúság bemutatkozó estélye húsvét hétfőjén a Tisza Szálló címerekkel és zászlókkal feldíszített nagytermében. 

A kolozsvári egyetem diákjai

A kolozsvári egyetem diákjai az előadások közeledtével lassan-lassan szivárognak városunk falai közé, hogy munkához lássanak, és megalapítsák az egyetemek jellegzetes ifjúsági életét. Az ifjúság zöme, az Egyetemi Kör, még e héten megérkezik új pihenő helyére a vándorúton, ahol azonban sem a Menza, sem az egyetemi internátus nem várja őket még készen.

Felhívás a SzEFHE tagaihoz

A SzEFHE hivatalos helyisége már megnyílt, d. e. 9-11-ig, délután 3-5-ig a tagok és új jelentkezők rendelkezésére áll. Ismételten kifejezésre kívánom juttatni, hogy célunk az erdélyi székelység tömörítése, egymás segítése és támogatása, s hontalanságunknál fogva következmé en[1] s különben természetszerűleg is érzékenyebb s mély érzésűbb lelkünk minden megrezdülését s hazaszeretetét kívánjuk ápolni, s tovább mindenkibe átoltani.

[1] Az eredeti szöveg értelmetlen mértékben hiányos.

A szegedi DEFHE megalakulása

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Szegeden is megalakult, és megkezdte működését. Célja a meg nem alkuvó irredenta magyar szellem állandó ébrentartása, s a magyarság szellemi javainak ápolására irányuló kulturtörekvései mellett a szűkölködő egyetemi hallgatók anyagi segélyezése. 

Egyetemi Szent Imre Kör felhívása

Az Egyetemi Szt. Imre Kör felhívja tagjait, hogy mindazok, akik (...)

A Bethlen Gábor Kör megalakulása

A protestáns egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre értesíti a protestáns ifjúságot, hogy (...)  

A szegedi Evangélium Diákleány Szövetség megalakulása

Szegeden is megalakult a Magyar Evangélium Diákleány Szövetség, mely a MEKDESz révén csatlakozik a Kristliche Student Weltverbundhoz. Az egyesület célja általában a vallásos és nemzeti élet elmélyítése. 

A SzEFHE énekkara

A SzEFHE énekkara megalakult; 40-50 tagból áll, s különösen Csanády György, az egyesület központi elnökének(...)

Szent Imre Kör felhívása

Az Egyetemi Szt. Imre Kör felhívja a női hallgatókat, akik németül jól beszélnek és délutánonként egy-egy órát kisebb gyermekek mellett töltenének(...)

DEFHE-estély

A DEFHE dec. 1-jére hirdetett estélye advent miatt január 8-ra lett halasztva. A siker érdekében nagyarányú előkészületek folynak, hogy a városszerte megnyilvánuló óriási érdeklődés megfelelő kielégítést nyerjen. 

SzEFHE internátusa

A Népies Irodalmi Társaság, melynek főcélja az erdélyi magyarság kulturális és tudományos érdekeinek megvédelmezése, programjába vette a menekült egyetemi hallgatók megfelelő ellátásának lehető biztosítását. 

Szent Imre Kör közgyűlése

Az Egyetemi Szt. Imre Kör az elmúlt vasárnapon tartotta impozáns, népes rendkívüli közgyűlését, amelyen több figyelemreméltó felszólalás történt. A közgyűlés díszelnököknek választotta meg Majláth és Glattfelder püspököket, Erdélyi László egyetemi tanárt, a főispánt és a polgármestert. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy az egyesületi élet fokozottabb kiépítése céljából szakosztályokat állít fel, amelyek tervezetének megállapításával a tisztikar lett megbízva. 

Előadások a Szent Imre Körben

Az Egyetemi Szent Imre Körben minden kedden este 8 órakor P. Komarik István jezsuita atya vallásbölcseleti előadást tart. 

Mr. Legate a szegedi SzEFHE internátusban

Mr. Legate a Közép-Európai Diáksegítő Akció népszerű vezetője a főiskolai hallgatóság viszonyainak tanulmányozása végett f. hó 15-én itt töltött egy napot. Miután az egyetemi segítő bizottsággal tárgyalásait bevégezte, a társaságában levő miss Alice Brierrel együtt részt vett a SzEFHE Barcasági Ágának összejövetelén, melyet a hontalanság lehunytszemű feledni akarása, március idusának lelkes hangulata tett széppé, s amelyről az angol miss is szép emlékeket vitt haza: megismerte a híres magyar csárdást, s neki pirosodott az arca a magyar nótáktól, magyar muzsikától.

Gróf Bethlen István miniszterelnök látogatása

F. hó 26-án Szegedre érkezik a miniszterelnök, hogy megtekintse a székely egyetemi ifjúság új otthonát, melyet most nyitott meg a „Népies Irodalmi Társaság”. 

Egyetemi beiratkozások és kollégiumi lehetőségek Szegeden

Az egyetemen a beiratkozás folyik. Az első napokban kevesen jelentkeztek, míg most nap-nap után mind számosabban iratkoznak be. A nagy tandíj és tanszerköltség azonban itt is erősen érezteti hatását. 

Szegedi rektori ajánlás ifjúsági lap előfizetésére

A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem rektora a következő hirdetményt bocsátotta ki:

Őszinte örömmel látom a magyar egyetemi ifjúság egyre erősbödő, öntudatos, erkölcsi és anyagi szervezkedését, bajtársias, összetartó, egységes szellemét, melynek jótékony hatása ma már országos jelentőségű. Különös örömömre szolgál, hogy a különböző egyetemek és főiskolák ifjúsága a belső összekapcsolódás fokozására, egységes nemzeti nézeteinek nyilvánítására, saját érdekeinek megvédésére és támogatására az Új Élet c. ifjúsági lapot megindította és fenntartja. 

Reynald szenátor Szegeden

A napokban itt járt Georges Reynald, a francia szenátus tagja, a kamara külügyi bizottságának titkára s a Népszövetség francia delegációjának egyik igen befolyásos egyénisége. Állítólag azért jött megcsonkított hazánkba, hogy közvetlen tapasztalásból tanulmányozza azokat az igazságtalanságokat, melyeknek elkövetésében nemzetének oroszlánrésze van, s tolmácsolja azt a szimpátiát, amelyet nemzetünkkel szemben érez (?), de amelyet, mint a trianoni békének előadója, a francia parlamentben annak idején nem tartott szükségesnek nyilvánítani.

Reck Endre lett a szegedi MEFHOSZ csoport elnöke

December másodikán tartották meg a MEFHOSZ szegedi tagegyesületei alakuló értekezletüket, melyen dr. Veszprémy Dezső rektor magnificus, dr. Erdélyi László és dr. Szandtner Pál egyetemi professzorok, a MEFHOSZ tb. tagjai is megjelentek. A gyűlés elnökéül Veszprémy rektort kérték fel, ki örömét fejezte ki és kérte az egybegyűlteket, hogy azt a szép egyetértést és bizalmat, amit e nagyjelentőségű gyűlésen nyilvánítottak ki, őrizzék meg, és ápolják tovább.

Élet Szegeden

A Szegedi Rákóczi B. E. 14-én tartotta félévzáró táborozását. Az ünnepélyen részt vettek Széki Tibor egyetemi tanár, mint az egyesület magistere, Veszprémy Dezső rektor, Kubinyi, Szabó, Demeter, Reinbold, Vidákovits, Szentpétery és Dávid egyetemi tanárok, több szegedi gyógyszertár-tulajdonos és tanársegéd, mint a bajtársi egyesület patrónusai és dominusai. 

 

Karácsony est a DEFHE-ben

December hó 18-án tartotta a DEFHE karácsony estjét a DMKE palotában. Az ünnepségen a Délvidéki Otthon képviseletében dr. Szécsényi István elnök, Klug Péter a DMKE képviseletében jelent meg. A DEFHEOSZ és a budapesti DEFHE Veress Árpád ügyv. alelnökkel és Lindner János főtitkárral képviseltette magát. 

DEFHE seregszemle

Hercezeg Ferenc, a DEFHE díszelnöke, Teleki Pál gróf, Klug Péter, a Délvidéki Otthon szegedi elnöke, a nemzeti munkavédelem szegedi parancsnokának kíséretében 9-én délelőtt meglátogatta a DEFHE-t. 

A SZEFHE teaestélye

A kormányzó úr névestélye alkalmával szépsikerű teaestélyt rendezett a SZEFHE a Bocskay Internátus helyiségeiben. 

A DEFHE Madách-ünnepsége

A Városi Sznházban tartota meg a DEFHE gyönyörű sikerrel Madách-ünnepséggel egybekötött matinéját. A nézőteret teljesen betöltő előkelő közönség sorában ott volt gróf Teleki Pál, Herczeg Ferenc, vitéz Siménfalvy Tihamér ezredes, vitézi törzskapitány, Veszprémy rektorral az élén az egyetem professzorai csaknem teljes számban, a főispán, polgármester, a katonai s egyházi hatóságok fejeinek vezetésével a város társadalmának színe-java. Somlyody István jogszigorló elszavalta Vály Géza „Bánát” című költeményét, mely alatt Dél szobrának élőképe tűnt elő Szokoly Duci és Szádly Károly által megszemélyesítve. 

Az ifjúság a sportért

A MEFHOSZ helyi csoportja, az Attila h. sz., valamint a KEAC nevében népes küldöttséget vezetett Gidófalvy Pál, a KEAC elnöke dr. Veszprémy Dezső rektor magnificus elé, kinek átnyújtották az egyetem ifjúságának terjedelmes memorandumát, melyben az ifjúság azon kérelemmel fordul az egyetemi tanácshoz, hogy addig is, míg törvényesen és intézményesen biztosítják az ifjúság testnevelését, az egyetem tanácsa egy délutánt tegyen szabaddá sport céljára. 

MEFHOSZ kiküldöttei a szegedi tanároknál

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének vezetői közül vitéz Oláh Béla és Ferencz Gábor május 30-án lejöttek Szegedre, hogy egyrészt beszámolót tartsanak a szövetség elmúlt évi munkájáról, másrészt hogy meghallgatva a szegedi egyetemi ifjúság kívánságait, panaszait és sérelmeit és az ellentétek kiküszöbölésével még jobban összekovácsolják az ország ifjúságának egységét.