Híreink

Patikus bál

A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Gyógyszerészettan hallgatóinak Hunyadi Bajtársi Egyesülete által folyó évi február hó 18-án rendezett Patikusbálon felülfizetni szívesek voltak: Szegedi Gyógyszerész Testület, Szegedi Országos Gyógyszerész Egyesület, Szittner és Hoffman Rt. 1000-1000 koronát, Temesváry József gyógyszerész, Leizinger Gyula gyógyszerész, (...)

Bethlen István gróf a SzEFHE internátus felavatásán

A Népies Irodalmi Társaság még a múlt nyáron megvásárolta a Vásárhelyi sugárút 2. szám alatti palotát, hogy a SzEFHE-be tömörült menekült székely egyetemi ifjúság számára internátust létesítsen. A berendezési munkálatok vezetőjének dr. Szandtner Pál egyetemi tanárnak önfeláldozó munkája lehetővé tette, hogy az épület egyik, első emeleti részébe a diákok már a tél folyamán beköltözhessenek. A beköltözés alkalmával Bethlen István gr. miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy az internátus ünnepélyes megnyitásán személyesen vesz részt, s így alföldi körútján programjába illesztette az új internátus meglátogatását is.

A Szent Imre Kör éves teljesítménye

Az Egyetemi Szent Imre Kör kitűnő munkásságot végzett a társegyesületek között az első szegedi tanévben Lázár Ferenc jogszigorló elnöklete alatt Szegeden. 

Szeged város adománya

Néhány nap előtt Szeged város tanácsa dr. Somogyi Szilveszter polgármester indítványára ötezer koronát szavazott meg a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének sajtópropaganda céljaira. 

SzEFHE-nap Orosházán

A szegedi Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete f. hó 29-én nagyszabású bállal egybekötött hangversenyt rendez Orosházán az Alföld Szálló összes termeiben, mely iránt az orosházi társadalom általánosan nagy érdeklődést tanúsít. 

Orosházi SzEFHE-nap

Folyó hó 30-án vasárnap este 8 órai kezdettel az Alföld szálló nagytermében a szegedi SzEFHE nagyszabású kultúrestét rendez, melynek részletes műsora a következő: 

SzEFHE-könyvtár

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete régóta dolgozik egy tankönyvekből álló szegedi SzEFHE-könyvtár felállításán, miáltal gyökeresen segítve volna a menekült tanulóifjúság tankönyvhöz juthatás szempontjából is igen nehéz helyzetén. 

Nyaraltatási felhívás

A SzEFHE vezetősége felkéri azokat a vidéki földbirtokosokat, vendégszerető családokat, akik a nyár folyamán, mint az elmúlt három nyáron is tették, hazamenni nem tudó, menekült székely diákokat szándékoznak vendégül látni, ebbéli szándékukat a szegedi SzEFHE titkári hivatalának levelezőlapon minél előbb jelentsék be.

A SzEFHE női szakosztálya

A szegedi SzEFHE női szakosztálya a múlt vasárnap délután tartotta meg alakuló közgyűlését a SzEFHE-internátus Vásárhelyi sugárút 2. sz. alatti helyiségében. 

Evangélikus egyetemisták szövetsége

Vasárnap, 14-én egyetemünk ev. hallgatói megalakították az Ev. Egyet. és Főisk. Hallg. Szövetségét. Ez ünnepélyes alkalomból a helyi Ev. Szövetség ünnepi gyűlést tartott, melyen úgy az egyháztanács, mint a választmány teljes számmal jelen volt. A gyűlésen az egyház felügyelője, mélt. Kiss Ferenc erdőfőtanácsos elnökölt. 

Szt. Imre Kör estje

December 28-án este fél kilenckor rendezi a Szent Imre Kör első felolvasó estélyét a Kass Szállóban.