Híreink

A szociális kérdés és a magyarországi kisebbségek problémája a Danubiana corp. idei munkatervében

A corporatio júniusi évzáró kiskáptalanján vette át Vadász Istvántól Miklósi László negyedéves joghallgató a seniori tisztséget, és ez alkalommal vázolta is, hogy mely irányban kíván különösképpen munkásságot kifejteni.

A diákegység a Clusia corporatio munkatervében

A Clusia corporatio idei munkatervét a legfontosabb diákkérdés megoldásának a szolgálatába állítja. Egész munkájának, működésének alapvonása a legteljesebb harmonikus együttműködés a többi corporatiokkal és más egyetemi ifjúsági egyesületekkel. Az összes bajtársi egyesületekkel való megértő együttműködés, a közös nevezőjű diákfront minél szilárdabb kiépítése azok a feladatok, amelyeknek keresztülvitelét a Clusia legfontosabb céljának tűzte ki. A többi bajtársi egyesületekkel való teljes egyetértés valósíthatja csak meg azoknak a nehéz problémák megoldását, amelyekre az eddig ráfordított erő és fáradtság nagyrésze félreértésen alapuló nézeteltérések miatt oly sokszor szétforgácsolódott. A Clusia a Foederatio Emericana részéről őrtornya akar lenni a diákegységnek, – amint legutóbbi működését is már ezen szempont vezette – s féltő gonddal ügyel a corporatiok és bajtársi egyesületek megértő barátságára.

Hírek

Veni Sancte

Az Emericana egyetemi corporatioi az Egyetemi Tanács által kijelölt napon a fogadalmi templomban tartandó Veni Sanctera az idén testületileg fognak felvonulni. Gyülekezés a Katolikus Ház udvarában fél 10 órakor. A megjelenésre külön parancsot a Clusia és Danubiana leventéi nem kapnak, mert a seniorok a kivonulást ezen az úton rendelik plenis edoribus et signis.

Az egyetemi ifjúság egysége

A magyar faj életautója vérpárás jövő felé száguld velünk. Egyik fülünk életerős nemzetek fegyvercsörgését, a másik rothadó és korhasztó tömegek fenyegető üvöltését hallja. Egyik oldalról a megújhodott élet friss levegője csapja meg arcunkat, a másikról nemzetölő, vérfertőző métely, posványok bűzét érezzük. És mi itt állunk az élet és halál mezsgyéjén. Titeket kérdezlek, bajtársak, akartok-e élni? Akarjátok-e, hogy a Kárpátok medencéjét a megújhodó magyar nemzet töltse be ismét? Vagy belenyugszotok abba, hogy a legjellemtelenebb, vadállati egocentrizmus rablásának martalékai legyünk?

Vezéri értekezlet

Szeptember hó 8-án vezéri értekezletre hívta össze dr. Balogh Győző egyetemi gyakornok a Werbőczy B. E. vezére, a szegedi bajtársi egyesületek vezéreit.

5 órakor nyitotta meg a gyűlést az elnöklő vezér, majd bevezető beszéde után örömmel üdvözölte a Délvidéki Ifjúságot, amelynek soraiból a bajtársi egyesületek megértő együttműködésének lehetősége olvasható ki. Ennek a reményében és ebben a szellemben kívánja megbeszélni azokat a kérdéseket, amelyek az összes bajtársi egyesületek megoldandó problémái közé tartoznak. A gyűlés tárgya a bajtársi egyesületeken kívüli egyetemi hallgatóság beszervezése volt, melynek eredményeképpen a következő határozatot hozták a jelenlévő vezérek.

A Danubiana curiája

Folyó hó 6-án tartatott. Eredmény: 1. Minden danubianás apród és levente valamelyik scholában munkát vállal. 2. A corp. ifjúságának egyik csoportja Ószentivánon, a másik csoportja Kübekházán, a harmadik csoportja pedig Átokházán fog november 24-én kultúrdélutánt tartani, melynek keretében oktató és szórakoztató előadások fognak elhangzani. Ezek a kulturdélutánok alkalmasak lesznek arra is, hogy az egyetemi ifjúság megismerhesse a falu népét. 

A kereszt

Az egyetemi tüntetések olyan váratlanul robbantak ki, hogy a komoly és megfontolt vezetők szava későn érkezett, de még mindig idejében ahhoz, hogy megláttassa az ifjúsággal azt, hogy a rombolás helyett valami mást kell cselekedni tiltakozásának kifejezéséül, mely a zsidóság és a liberális szellem ellen irányul. És a kereszt kitételében a műegyetemi ifjúság valláskülönbség nélkül megtalálta azt az eszközt, amellyel legméltóbban tiltakozott a kereszténytelen ellen. Azt a keresztet tűzte ki, melyen az a Krisztus halt meg, akit a zsidók ítéltek el és feszítettek fel, azt hívén, hogy ezzel Krisztust és az ő tanait mindörökre elintézék.

Colonia

Régen éreztük már a Coloniák beszervezésének szükségességét, de a felhalmozódott munka miatt az ilyen irányú tevékenység csak most vette kezdetét. A Nagykáptalan a szegedi Nagypriorátus területéhez tartozó Colóniák élére Bukovszky Lászlót nevezte ki, aki nagy eréllyel fogott hozzá a beszervezéshez. A szegedi Nagypriorátus területe tiszáninneni és tiszántúli járásra oszlik, Csúri András, illetve Szentirmay Károly főtitkárok vezetésével. A járások 15 körzetre oszlanak, melyekben 28 colónia már megalakult, és 16 áll szervezés alatt. A colónia vezetője egy választott subprior, színe pedig egy általuk választott szegedi corporatiónak a színe.

Beszámoló az első falu munkáról

A Danubiana Corporatio munkatervében oroszlánrészt követelt magának a falumunka, amely most teljes erővel meg is indult. Köszönetet kell mondanunk elsősorban Hübner tanácsos úrnak, aki a rendelkezésére álló minden  eszközzel segítette a corp. fiainak munkásságát. A falujárás hatalmas eredménye az, hogy az emericanás egyetemi ifjak megismerkedhettek a falu problémájával, helyzetével, szegénységével, elesettségével és azokkal a bajokkal, amelyeket orvosolni kell. Ezeknek a fiúknak nem akkor kell majd kutató munkára indulni, amikor országgyűlési képviselők lesznek, hanem annak idején már kész programmal lépnek a t. Ház elé, mert már most megismerkedtek a bajokkal, a Quadragesimo Anno és Rerum Novarum alapján pedig kidolgozzák az orvoslás módjait. 

Testvér, ne haragudj!..

Azért, ha megmondom, hogy nem jártál helyes úton, ha az ablak beverésekben, verekedésekben és tüntetéseken részt vettél. Nem mondom azt, hogy nincs okod a lázongásra, az elégedetlenségre, hisz kétségbeejtő látni, hogy végzett keresztény testvéreink ezrével kóborolnak betevő falat, jómódú rokonság és minden reménység nélkül…és ez a sors vár rád is, rám is, és nekem is ökölbe szorul a kezem, én is így szeretnék zúzva utat vágni az életbe, mert ma nem lehet másképpen. De mégis, tárt karokkal elibed állok, vállalom a stréberség vádját, és az iszonyú csapásra lendülő öklödet megállítom, mert szeretlek, és nem akarom, hogy börtönbe juss, bár tudom, hogy vértanúk kellenek ma a keresztény és magyar világ megteremtéséhez. Mondom, szeretlek és ne aljasítsd le magad a köpködőig, ne köpj vissza ha bajtársi sapkádat is csúfolják meg így, mert ilyen viselkedés mindenkihez méltó, csak úri emberhez nem.

Mi az Emericana

Az alapszabályokat, amelyek a szervezetre vonatkoznak, nem kívánom részletezni. Inkább az alapszabályt átható szellemet és e szellem erejétől összekovácsolt komplexumot nézem abból a szempontból, amely elválasztja, megkülönbözteti minden más bajtársi egyesüléstől.

A kereszt ügyben még mindig nincs döntés

A Délvidéki Ifjúság munkatársa felkereste Ditrói Gábor dr. Rector Magnificust, és megkérdezte, hogy megérkezett-e a kultuszminisztérium döntése az ifjúság memorandumára, illetve az Egyetemi Tanács felterjesztésére. Ditrói Gábor dr. válaszában kijelentette, hogy az ifjúság kérését annakidején az Egyetemi Tanács pártolólag terjesztette fel a kultuszminisztériumhoz. Valószínű, hogy a több mint 70 oldalas felterjesztés áttanulmányozása miatt nem érkezett még meg a kultuszminisztérium válasza. Remény van azonban arra, hogy ez igen hamar meg fog történni, és ezzel le fognak csillapodni azok a hullámok, melyeket ez a mozgalom országszerte keltett.

Az Emericana és a népegészség

Magyarország népszaporodási mérlege lefelé tart. A folyamat megállításának egyik lehetősége a halálozási arányszám leszorítása. A halálokok közt nagyon tekintélyes helyet foglal el, az öregek és fiatalok közt széles rendet vág: a tubercolozis halál. A gümőkór elleni küzdelem évezredek óta folyik. Magyarországon ezt csupán ötven évre tudjuk visszavezetni. Ötven évvel ezelőtt történtek az első komoly tubercolozis elleni intézkedések, és a harc azóta mind intenzívebben folyik.

Ebből a harcból kérte ki részét az emericanás ifjúság, amikor bekapcsolódva a Baranyi-Pálfy akcióba, megkezdte tubercolozis elleni munkáját. Küzdelmünk vezérelve: harc azokért, akiknek nem szabad még meghalni. Küzdeni a tudatlanság ellen, és megtörni a nemtörődömséget. Ezt a munkát nem lehet falragaszokkal, ismertető füzetekkel elvégezni. A társadalom sejtjeit, a családot kell felkeresni, felvilágosítani a veszélyről, és kérni, követelni a fehér halállal való szembeszállást.

A familia feladata az Emericanában

A familia legszentebb feladata a széteső magyar katholikus család eszméjének a rekonstruálása. E nagyszerű feladat megoldásának alfája a Hit. Csak a mélységes religióból élő emericanás familia vetítheti a család meleg verőfényét a conventre, curiára. Ezzel a belső katolicitással telt lelkiséggel vegye körül, segítse a Foederatiót nagy munkájában, nemes céljainak elérésében. Az igazi nőiesség már ritka a ma társadalmában. A familia tagjainak katolikus magyar nőknek kell lenni a szó legszigorúbb értelmében.

Eredményes tüntetés

Még nem felejtettük el, hogy az egyetemi ifjúság ősszel lezajlott tüntetéseire mi adott okot.

Leköpködtek bennünket. Meggyaláztak. S olyan részről érte sérelem a keresztény ifjúságot, ahonnan annak legkevésbé lett volna szabad jönnie. Olyan egyének sértették meg a keresztény világnézetet, akik hazánkban egy megtűrt népfajhoz tartoznak. 

Eredményes tüntetés

Még nem felejtettük el, hogy az egyetemi ifjúság ősszel lezajlott tüntetéseire mi adott okot.

Leköpködtek bennünket. Meggyaláztak. S olyan részről érte sérelem a keresztény ifjúságot, ahonnan annak legkevésbé lett volna szabad jönnie. Olyan egyének sértették meg a keresztény világnézetet, akik hazánkban egy megtűrt népfajhoz tartoznak. 

Miért akartuk a keresztet?

A lelki élet, a szellemi élet, a gazdasági élet és a politikai perspektívák is mindig problematikussá válnak, amikor a történelem nagy fordulóhoz, elodázhatatlan határkövekhöz érkezik. Csak a kereszt tana, a kereszt igazsága nem volt, nem lehet és nem problematikus. A háború és forradalom gyászos tapasztalataival telített ifjúság, aki látta a liberális tanok aknamunkáját és annak átkos következményeként nyomorog, tengődik – nyitott szemmel jár, korai tapasztalataival pedig nekifeszül a sötét jövőnek. Kereszt kellett tehát a biztos alapnak!

A jövő kibontakozásának elengedhetetlen feltétele a becsületes, kitartó munka. Megértette ezt a tragikus adottságokkal körülvett ifjúság és felajánlotta legszentebb erőit, hogy a történelem alakításának providenciális ténykedéseiben ő is részt vegyen: új erővel, korszerű meglátásokkal és töretlen gerinccel. De a múlt itt rekedt ármentői és táltosai féltékenyen, sőt görcsösen tartották a lekraholt ideológiák medúzáit, és halálig hajtogatják azoknak életrevalóságát, a jövőre való hivatottságát. Az ifjúság pedig látja a megpróbáló élet letagadhatatlan megcáfolását és véres elutasítását.

Eredményes tüntetés

Az eredményes tüntetés jelszavát lapunk legutóbbi számában így fogalmaztuk meg: Becsukni erszényünket valahányszor a zsidóság akarja azt megvámolni! Lássuk most ennek a jelszónak gyakorlati alkalmazásait. Keresztény diáktestvéreim! Ne adj pénzt a zsidó sajtótermékért, és ne is olvasd! De ez nem elég. Hass oda, hogy más se olvassa (rokon, barát, ismerős, stb.)

– De hát mi az a tíz fillér, amit én egy újságért adok? Attól nem gazdagszik meg a vállalt! – mondhatná valaki.

A közérdek követeli!

„A legtiszteletreméltóbb és legnemesebb egyéni érdekeknek is el kell hallgatniok a közélet és a közérdek propyleumai előtt. (Platón)

A Délvidéki Ifjúság hasábjain keresztül számtalanszor elhangzott már az a kívánság, hogy történjen már végre a kezdeményezés után közeledő lépés az egyetemi egyesületek között, és közös elgondolással, együttes erővel próbálja az egyetemi ifjúság szolgálni az egyetemes magyar eszmét.

Úgy látszik, hogy több mint hat hónappal a kezdeményezés, a kinyújtott baráti jobb után nem nyúlt segítő kéz. Felmerül tehát a kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy a közös sorscsapások alatt vergődő nép egyetemi ifjai külön utakon keresik a megoldást, és tudni sem akarnak egymás létezéséről? Mi lehet az oka annak, hogy harmincnál több egyetemi egyesületbe tömörült szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság nem tud közös alapokra helyezkedni, közös célokat kitűzni, és értük együttes erővel dolgozni. Mondhatni érthetetlenül állottam e jelenséggel szemben, és nem tudtam mi lehet az oka ennek a status quojához való görcsös ragaszkodásnak, akkor, amikor nap-nap után világosabbá válik az ifjúság igazi hangulatát és lelkét ismerők előtt, hogy csak egy olyan áramlat indult meg az univerzitás tagjai között, mely kívánja, hogy egy egyetem ifjai csak egy bajtársi egyesület tagjai legyenek. Ennek a szép törekvésnek a hangját az utóbbi időben mindinkább zavarta valami. Ez a valami pedig az ez a sok kis szavalókórus volt, mely a bajtársi egyesületnek nevezi magát és megsértődik a „kicsiny” jelző hallatára.

Eredményes tüntetés

Keresztény Diáktestvérem!

Pénzedet keresztény iparosnál és kereskedőnél költsd el!

Tudom, hogy elvileg könnyű ezt leszögezni, de a kivitele sok nehézségbe ütközik. Vannak olyan áruk, melyeket csak zsidónál kaphattok meg.  Ilyen esetben természetesen elkerülhetetlen, hogy máshová menjen az ember vásárolni. 

Fajpolitika a Duna völgyében

Ma divat idegen országokból importált jelszavakat hangoztatni és ezeréves, mélységesen szent hagyományokat elárulni, hűtlenül elhagyni. Nagyon sokan szajkó módjára, minden kritika nélkül kürtölik széjjel e honban, hogy mit hallottak a határokon túl, ha esetleg jártak ott, és minden vizsgálódás nélkül teszik magukévá a hangoztatott elveket, mert az „új és modern”. Az ifjúság komolyan gondolkodó rétege pedig elámul azon a végtelen naivságon, ami ilyen tekintetben szemei előtt lefolyik.

A zsidó kérdéshez

Föltétlenül kiáltó ellentmondásnak látszik ez, de a látszat néha csal. De fel kell vetni a kérdést ilyen szempontok szerint is, mert társadalmunk – amint észre lehet venni – nemcsak objektív meggyőző erők hatása alatt fordult a zsidóság ellen, hanem – és főképpen – szubjektív intuíciók által indíttatva, antiszemitának nevezi és nevezteti magát. Ennek logikus következménye az, hogy olyan jelzőt vindikál magának, mely egyrészt legkevésbé sem válik díszére, mert a szó a maga legmélyebb értelmében véve kereszténytelen eszmét testesít meg, és másrészt olyan dologért ítéli el, amiről az vagy nem tehet, vagy nem követett el!