In: Értékrend az ifjúsági mozgalomban.
József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1989, 161-172
(felelős szerkesztő: J. Nagy László, szerkesztő: Micheller Magdolna) ISBN 963 481 789 0

Bevezetés

Napjainkban a világrendszerek felgyorsult változásának vagyunk szemtanúi a szocialista, a kapitalista, s a harmadik világ országaiban is. Más-más ütemben, irányban fejlődnek, a közgondolkodás szerves részévé válnak. Közéleti életünkben nap mint nap foglalkozunk a fenti témakörökkel.

Szocialista társadalmunk értékrendjében a gazdasági, po­litikai, társadalmi és kulturális szférában folyamatos átala­kulás történt. Értékátrendeződés és újraértelmezés következett be: 8-10 évvel ezelőtti értékek veszítettek rangjukból, eset­leg eltűntek, míg más egykor megvetett értékek előtérbe kerül­tek. E folyamat önmagában is értékzavarokkal jár, amelyet fel­erősítenek történelmi közelmúltunk ellentmondásainak utóhatásai is. A szocialista értékrend tisztázásában, meggyökereztetésében, különösen napjainkban érezhető mulasztásaink vannak. A meghir­detett eszmények és a gyakorlat közötti eltérések sok esetben alááshatják az értékekbe vetett hitet. A főiskolai hallgatók viszonyát a világnézeti értékekhez jelentősen befolyásolják a politikai közélet erkölcsi konfliktusai és anomáliái.

A gondok, problémák, a gazdasági, társadalmi és tudati fo­lyamatokban, változásokban keresendők. A megoldás, össztársadal­mi feladat, amelyben a közoktatási rendszerünknek fokozott, de nem kizárólagos szerepe van. Nevelési törekvéseinkben szem előtt kell tartanunk, hogy az ifjúság világnézeti értéktudatának fejlesztését csakis egységes szemlélet és követelményrendszer érvényesítésével tudjuk hatékonyan megvalósítani, mind az isko­lai, mind az iskolán kívüli környezetben.

A főiskolai hallgatók politikai véleménye és értékorientációja
egy vizsgálat tükrében

A vizsgálat célkitűzése és hipotézise

A vizsgálódáshoz körülhatárolt célkitűzések alapján fogtunk hozzá. Kutatásunk célja, hogy napjaink változó, átalakulóban lé­vő értékrendszereiben a jövő pedagógusainak és a főiskolánk ok­tatóinak elvi és gyakorlati segítséget adjunktus oktató-nevelő munkájukhoz. A világnézeti nevelés összetettsége miatt tanulmá­nyunk csupán a következő résztémákra és azok összetevőinek, ará­nyainak feltárására vállalkozik:

 • a közéleti munka tartalmi, motivációs értéktulajdonsá­gainak, valamint a világnézeti, közéleti tevékenységet befolyásoló tényezőknek feltárása;
 • hallgatóink tudati, világnézeti, erkölcsi nézeteinek fel­tárása, mivel ezek folyamatos fejlesztése nevelőmunkánk lényegét képezi;
 • munkánk hatékonyságának fokozása érdekében hallgatóink egyéni véleményének megismerése (mit vall magáról, ér­deklődési köre, tájékozottsága, stb.);
 • a világnézeti, tanulmányi munkával kapcsolatos, közös­ségi, erkölcsi, magatartásbeli, értéktulajdonságokhoz, illetve a “nem értékekhez” való viszonyok és ezen tulajdonságokkal való azonosulása mértékének feltárása;
 • a főiskolai hallgatók normatudatának elemzése.

Ennek alapján feltételezéseinket a következőkben fogalmaztuk meg:

 • korábbi információink alapján úgy gondoltuk, hogy a közéle­ti ember (mint fogalom) tartalmai jegyeit ismerik, ennek ellenére a mindennapi tevékenységükben ez még nem reali­zálódik;
 • a társadalmi események útvesztőiben nagyobb segítségre lenne szükségük a hallgatóknak (társadalmi, politikai, erkölcsi arculat kialakulása, tevékenységek irányítása);
 • szükségesnek tartjuk a pozitív értékrendszer céltudatos és rendszeres pedagógiai közvetítését, mert úgy érezzük, hogy egységes pozitív értékrendszer híján a főiskolai hallgatók nem képesek magatartásukat és tevékenységüket tudatosan szabályozni.

A vizsgálat módszere
Kutatásunkat az 1987/88-as tanév májusában végeztük el. Módszereink a következők voltak: – kérdőív kitöltése,

 • értékorientációs attitűdskála,
 • csoportos megtervezett beszélgetések, – dokumentumok tanulmányozása.
  A vizsgálatban a hallgatói alapsokaság 13 %-os mintája vett részt.
  A minta értékelését, feldolgozását számítógépes program segítségével, IBM PC AT kompatibilis személyi számítógéppel végeztük el. Az adatok felvitele REFLEX adatbázis-kezelő rend­szerrel történt. A statisztikai adatok értékelését STATGRAF programcsomag segítéségével végezte Békési József programozó matematikus.

Világnézeti értékek elemzése
A világnézeti értékek vizsgálatára értékorientációs atti­tűdskálát állítottunk össze.
A feladatlapon 80 fontosnak minősített személyiségjegyet soroltunk fel, s ezek fogalomkörönkénti szerkezetét a matema­tikai statisztika módszerével elemeztük. Az értékkategóriák érték­jelző és “nem érték” tulajdonságokat tartalmaztak, amelyeket a hallgatók egy ötfokozatú skálán rangsoroltak. Valamennyi tulaj­donság korrelációs matrixát elkészítettük, az így kapott adatok­ból megtudtuk, hogy a főiskolai hallgatók mely tulajdonságokat preferálják leginkább, s ezekkel milyen mértékben azonosulnak.

Automatikus osztályozási eljárásunk eredményeinek értékelő feldolgozásában a tulajdonságok együttváltozásának (korrelációjá­nak) szignifikanciójára építettünk. Reprezentatív mintavételünk elemszáma (n=207) lehetővé tette, hogy az általánosan elfogadott 5 %-os valószínűségi szint helyett, a szigorúbb követelményként elfogadott 1 %-os szignifikancia-szintet alkalmazzuk. Az 1 %-os valószínűségi szint esetében az r=0,25 korrelációs együttható feletti (a tulajdonságok együttváltozása szignifikáns) kapcso­lódásnál beszélhetünk szignifkáns együttváltozásról. A személyi­ségjegyeket a következő értékkategóriákba soroltuk be: világ­nézet, intellektus, munka, közösség, magatartás, erkölcsiség és társakhoz való viszony. Az előadás rövid intervalluma miatt csak a világnézeti értékek elemzésének ismertetésére térünk ki.

Világnézet
A főiskolai hallgatók társadalmi, politikai, erkölcsi maga­tartását nagymértékben befolyásolja világnézeti meggyőződésük. Személyiségük belső integráltságának legmagasabb fokát a világ­nézeti tevékenységükkel kapcsolatos értékek alkotják. Abban, hogy mit tartanak értékesnek, vagy értéktelennek-felismerhető a világ­ról alkotott felfogásuk.

A korrelációs matrix adataiból arra következtethetünk, hogy általánosságban az ember életében és önmagukra vonatkoztatva is nagy jelentőséget tulajdonítanak: az internacionalista gondol­kodás (0,65), a marxista világnézet (0;63), a világnézeti elkö­telezettség (0,59), az ateizmus (0,43), a hazaszeretet (0,42) és a közéleti, politizáló (0,28) értéktulajdonságoknak. Az in­ternacionalizmus, hazafiság, hazaszeretet, marxizmus eszméje napjainkban új értelmezést kap és tartalmi megújhodáson megy keresztül valamennyi főiskolai hallgató értéktudatában. Sajátos világnézeti értékarculat kialakításának, változásának vagyunk szemtanúi, aktív résztvevői nap mint nap. A forradalmiság esz­ményében az 1968-as évektől kezdődben nagymérvű visszaesés kö­vetkezett be. A fiatalság békés együttélése volt tapasztalható korunk társadalmi ellenmondásaival. A forradalmiság r=0,42-es korrelációs koefficiense igazolja, hogy a főiskolai hallgatók körében ismét aktívabb közéleti tevékenység figyelhető meg va­1.amennyi demokratikus fórumon. A főiskola tartalmi és szerveze­ti megújhodásában minden főiskolai hallgatónak adott a lehetősé­ge a részvételre és csak rajtuk múlik élnek-e vele.

A “nem érték” tulajdonságok közül az ellentmondásos világ­nézetű (0,02), a világnézetét titkoló (0,14) és a világnézetileg közömbös (0,23) egyéneket preferálják legkevésbé.

Főiskolánk hallgatóiban megtaláljuk az új iránti fogékony­ságot, a bátor társadalmi kritikát és napjaink “forradalmisá­gát”. Téves világnézeti értékeik gyökere onnét adódik, hogy problémáikra nem kapnak megfelelő választ, vagy ha kapnak azzal nem tudnak azonosulni, továbbá a napi társadalmi jelenségeket nem tudják behelyezni a történelmi folyamatba.

Összegző értékelés, feladatok megjelölése

Az értékorientációk sorában legmagasabbrendűek a világnézeti politikai, közéleti, erkölcsi értékek. Ezek alapozzák meg hallgatóink életcéljáról, életviteléről kialakult nézetét, normáit. Ezen értékekre nevelés komplex,’ összetett, sokirányú tevékenységet kíván, nem lehet egyetlen vagy néhány tantárgy feladata. A szaktanszékeknek éppúgy részt kell venni a tudomá­nyos alapokra épülő világnézeti értékekre nevelésben, mint az általános tanszékeknek. A tartalom megújítását mindenkor tár­sadalmi rendszerünk fejlettségéhez aktuális, mindennapi fe­ladataihoz kell igazítanunk.

A közéleti tevékenység gyakorlására a főiskolai hallgatóknak lehetőségeket kell adni. Ezek önként vállalt feladatok legye­nek, “alulról építkezzenek”, ne központi (KISZ, tanszéki, stb.) utasítások legyenek. Járuljanak hozzá pedagógusképző intézmé­nyünk sajátos arculatának kialakításához (tradíciók, hagyomá­nyok).

Egyértelműbb, világosabb, napjainkra jellemző világnézeti ér­tékorientáció szükséges, ugyanis a hallgatók az aktuális köz­életi jelenségeket nem tudják behelyezni a történelmi folya­matba. Problémáikra nem kapnak kielégítő választ, vagy ha igen, azzal nem tudnak azonosulni és nem fogadják el. Sok esetben a felnőttek helytelen életvitele, életmintái tévutakra vezetik őket. Ez ellen csakis tudományosan megalapozott, egységes szemlélettel léphetünk fel, amely sok esetben oktatóinkból is hiányzik.

Főiskolai fiataljainkra jellemző “napjaink forradalmisága” nagyobb nyíltság, őszinteség, az új iránti érzékenység, kri­tikai hajlandóság, nagyobb fogékonyság a korproblémák iránt, a nemzetközi és világkérdések iránti fokozott érdeklődés.
A KISZ-nek sürgősen tartalmi megújhodáson kell keresztülmennie, hogy presztízsét ismét visszanyerje. Csak azokkal a közéleti tevékenységekkel szabad foglalkozni, amelyek lehetővé teszik, elősegítik a hallgatók érdeklődési köreire épített tevékeny­ségi formák kialakítását.

A főiskolai oktató-nevelő munka során továbbra is törekedni kell a dialektikus materialista világnézet, az erkölcsi-poli­tikai-ideológiai meggyőződés tudományos megalapozására és az ennek megfelelő értékcselekvő magatartás kialakítására. Hallgatóink a szocializmus építő átmeneti társadalom diáktí­pusát képviselik, amelyet és akit a heterogenitás jellemez. A hagyományos, régi értékek mellett új típusú, modern érték­rendszerek vannak kialakulóban, amelyekhez új módszerekkel tevékenykedő és gondolkodó pedagógusokra van szükség.

Melléklet

1. Világnézet Korrelációs koefficiens
1. Közéleti, politizáló 0,28963
2. Békeszerető 0,36013
3. Ateista 0,43724
4. Vallásos 0,36563
5. Forradalmiság jellemzi 0,42991
6. Hazaszerető 0,66990
7. Világnézetileg elkötelezett 0,59240
8. Ellentmondásos világnézetű 0,02249
9. Marxista világnézetű 0,63115
10. Világnézetileg közömbös 0,23746
11. Internacionalista gondolkodású 0,65356
12. Titkolja világnézetét 0,14464

2. Intellektus
13. Jó tanuló 0,26739
14. Művelt 0,02371
15. Önképzési igényű 0,24755
16. Okos 0,13216
17. Sokoldalú 0,21166
18. Intelligens 0,20241

3. Munkához való viszony
19. Helytállás 0,33164
20. Szaktudással rendelkező 0,48571
21. Pontosság, egzaktság jellemzi 0,08669
22. Munkaszerető 0,36850
23. Felelősségtudó 0,53950
24. Hivatástudata van 0,15005
25. Találékony 0,18841
26. Problémafelismerő 0,41112
27. Kreatív 0,49440
28. Alkotókedvű 0,44631
29. Problémamegoldó 0,36101

4. Közösségi értéktulajdonságokhoz, társakhoz való viszony
30. „Csendes” 0,27624
31. Megértő 0,30972
32. Szerény 0,13386
33. Közvetlen 0,05753
34. Megbízható 0,24325
35. Alkalmazkodó 0,35729
36. Önzetlen 0,08257
37. Nyílt 0,28557
38. Beilleszkedő 0,21475
39. Pártatlan 0,21174
40. Jó szervező 0,03957
41. Kollektivitás jellemzi 0,52732
42. Közösségi érdekeket helyezi előtérbe 0,17627
43. Kapcsolatteremtési készséggel bír 0,11841
44. Együttműködő 0,23152

5. Magatartás
45. Engedelmes 0,35225
46. Megbízható 0,04044
47. Kedélyes 0,27037
48. Önálló 0,23132
49. Vállalkozó szellemű 0,11811
50. Dönteni tudó 0,12247
51. Anyagias 0,48923
52. Jó vitakészségű 0,35445
53. Rendtisztelő 0,05064
54. Kezdeményező 0,13045
55. Toleráns 0,36149
56. Empatikus 0,40078
57. Rugalmas 0,43910
58. Életvidám 0,36541
59. Tartózkodó 0,10125
60. Jó humorú 0,52324
61. Spóroló 0,31722
62. Közömbös 0,032115
63. Gátlásos, félszeg 0,143126
64. Kiegyensúlyozott ember 0,23962
65. Igen érzékeny ember 0,17388
66. Ábrándozó 0,08241

6. Erkölcs
67. Meggyőzhető 0,24661
68. Őszinte 0,08678
69. Akaraterős 0,10808
70. Becsületes 0,40200
71. Szolgálatkész 0,45592
72. Áldozatvállaló 0,24421
73. Önuralom, higgadtság jellemzi 0,25323
74. Talpraesett 0,16792
75. Igyekvő 0,36026
76. Jellemes 0,23770
77. Humanitás, humánum jellemzi 0,32306
78. Karrierista 0,06042
79. Protekcionizmust kedveli 0,05191
80. Gátlástalan 0,05220