Elnök: Az egyetemi tüntetésekkel kapcsolatosan megállapítást nyert, hogy a tüntetéseket a magasabb évfolyamokra utólagosan felvett zsidó hallgatók megjelenése okozta. Az okmányok ismételt átvizsgálásakor derült csak ki, hogy e hallgatók közül kettő, névszerint Simon Magda és Schiller Ede a trianoni Magyarország területéről származnak, és a numerus clausus megkerülése céljából távoztak külföldre, és hallgattak a jugoszláviai egyetemeken. Ezt a körülményt a V. K. Minisztérium sem vette figyelembe, mikor beiratkozásukhoz az engedélyt megadta. Szükségesnek tartja, hogy a további tüntetések megakadályozása céljából a Kar az utólagosan felvett magasabb évfolyamú zsidó származású hallgatók ügyével újra foglalkozzék. Kívánatosnak tartaná azt is, hogy a jövőben a Felvételi Bizottság még az eddigieknél is nagyobb tapintattal és elővigyázatossággal járjon el, hogy már ezzel elejét vegye hasonló tüntetések kirobbanásának.

Javasolja, hogy Simon Magda és Schiller Ede felvételét, akik tulajdonképpen nem tartoznak a délvidékiek közé, tekintse a Kar – előző határozatát megváltoztatva – semmisnek, ugyancsak tagadja meg a Kar Lőwy Ibolya szig. orvosnak, hogy ő itt folytathassa tanulmányait, minthogy felvétele után a kellő időben nem jelentkezett. Javasolja továbbá, hogy az orvoskari intézetek és klinikák zsidó származású externistái távolíttassanak el.

Többek hozzászólása után a Kar a javaslatot elfogadva, a nevezett két, utólagosan felvett magasabb évfolyamú hallgató, Schiller és Simon felvételének megsemmisítése céljából tesz előterjesztést a V. K. Miniszter Úrhoz, s az orvoskari intézetek és klinikák zsidó származású externistáit eltávolítja. Lőwy Ibolyát pedig a Kar elutasítja.

Horthy Miklós Tudományegyetem Orvostudományi Kar 1941/42. tanév VII. rendes ülése 1942. március 27. 720/1941-42. (SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatala)