„Szó sincs a Turul feloszlatásáról” – mondja Gyurky Gyula, a Turul vezére. „Szükség van a diákegységre, de nincs szükség új egyesületre”

Néhány nappal ezelőtt a szegedi egyetemi hallgatók egységmozgalmának körlevelében hír jelent meg arról, hogy a „Turul” bajtársi egyesület valószínűleg feloszlik, melynek első látható jele, hogy fölmondták az egyesület Gizella téri klub helyiségét.

A hír a diákság körében nagy feltűnést keltett annál is inkább, mert ugyanakkor adott közre a „Turul” olyan értelmű közleményt, mely szerint az idén sokkal gazdagabb programmal lép a működés színterére, mint eddig bármelyik évben. Úgynevezett „Turul-nap”-ot tart Szegeden, mely demonstratív jellegénél fogva nagyarányú megmozdulást fog jelenteni a diákság életében, s ennek a napnak legfontosabb programjaként az egyetemi hallgatók szociális problémáit fogják megvitatni. Sok egyéb programpont is szerepel a Turul működési tervezetén s ezért érte váratlanul és meglepetésszerűen a feloszlás híre a diákságot. Ebben az ügyben kérdést intéztünk dr. Gyürky [helyesen: Gyurky] Gyula ügyvédhez, a Turul kerületi vezetőjéhez, aki a következőket mondotta:

– Minket lepett meg a legjobban a „Diákegység Körlevél” közleménye. Nem tudni, honan kapott tápot ez a hír, annyi azonban bizonyos, hogy a Turul nem szűnik meg, sőt fokozott munkával törekszik a diákság szociális problémáinak mielőbbi megoldására. Talán abból merítették a hír anyagát, hogy valóban tárgyalások folynak azirányban, hogy a Turul jelenlegi klubhelyiségéből kiköltözhessék. Az egyesület szerződéses viszonyban áll a helyiségbérlés tekintetében a Csongrádi Takarékpénztárral. A felmondás negyedéves, s mivel most csak novemberben lehetne a felmondást eszközölni – amely tehát februárra szólna – így ebben a hónapban elejtettük ezt a tervet: mert február nem a költözködés ideje, ilyenkor nehezen találnánk megfelelő helyiséget. Szó sincs arról, hogy ki kell költöznünk, mert nem fizettük a lakbért: mindenkor pontosan fizettük és fizetjük a háromszobás klubhelyiség havi 50 pengő bérét; most csak olyan értelmű megbeszélések folynak, hogy megoldást találjunk a fennálló szerződés módosítása tekintetében. Arról van szó, hogy a Földvári utcában tartozásátvállalás és néhányezer pengő készpénz ellenében házat vegyünk. Pécsett saját háza van az egyesületnek, Győrött egy hatalmas épületet bérel, Szeged sem maradhat tehát el ebben a tekintetben a pesti központtal folynak most a megbeszélések az anyagiak előteremtése érdekében. Valószínű, hogy rövidesen saját házában működhet tovább a Turul bajtársi egyesület. Nagy munka vár ránk, melynek sorrendjét az októberben megtartandó XIV. országos követtáboron fogjuk megmutatni Békéscsabán.

A feloszlásról szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak, a Turul a maga szervezettségével állja az idők viharát. 1919-ben alakult Budapesten, 1922-ben Szegeden, s már 1923-ban erős támadást indítottak ellene. Ebből a harcból győzedelmesen kerül ki, s ez megerősítette és megszilárdította egyesületünk gyökerét. A mostani támadás sem fog sikerrel járni, s amennyiben a „Diákegység Körlevél” közleményéért elégtételt nem kapunk, sajtó útján elkövetett hitelrontás címén eljárást indítunk a hír közlői ellen.

Mi a Turul álláspontja a Diákegység mozgalommal kapcsolatban?

– Diákegység szükséges, azonban nem újabb egyesület létesítésével. A Turul alapszabályai módot nyújtanak arra, hogy a Turul keretén belül valósítsák meg a diákegység gon- [értelemzavaró hiány az eredeti újságcikkben] erőkifejtésre, s nem számol azzal, hogy mit [értelemzavaró hiány az eredeti újságcikkben] tünk keretén belül s állítsa az élre az önbizalom emberét. Illuzórikus egy új egyesület létesítése akkor, amikor lényegében a mi programunkat veszi át, és a mi terveinket tűzi ki célul. Mi megmaradunk továbbra is elveink mellett, s tovább küzdünk minden keresztény ember érdekében.

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületéről is olyan hírek terjedtek el, hogy az egyesület feloszlik. A DEFHE a következő nyilatkozatot juttatta el hozzánk:

– A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Elnökségének tudomására jutott, hogy felelőtlen elemek az egyesület megszüntét terjesztik az egyetemi és főiskolai ifjúság körében.

– Az egyesület mindenkori Elnökségének az volt a felfogása, hogy az elsőéves egyetemi és főiskolai ifjúságra a beiratkozásnál nem gyakorol semmiféle pressziót, hogy lépjen az egyesületbe, mert jól tudjuk azt, hogy ha valakit megtévesztve, erőszakoskodva kényszerítünk valamilyen mozgalomba vagy egyesületbe, annak csak mindig az illető mozgalom vagy egyesület látja kárát.

– Ezért ne tévesszen meg senkit sem az a körülmény, hogy az egyetem előcsarnokában nincs felállítva a DEFHE asztal, mert ez nem jelenti a DEFHE megszűntét, s ne hagyja magát egy délvidéki származású egyetemi és főiskolai hallgató, illetve hallgatónő sem megtéveszteni, mert DEFHE volt, van és lesz, s testvéri szeretettel vár minden délvidéki egyetemi és főiskolai hallgatót, illetve hallgatónőt Boldogasszony sugárút 2. sz. I. em. alatti (Horthy Kollégium) klubhelyiségében.

Szegedi Napló XIV. (1938) szeptember 18. 4. oldal