Az állástalan diplomások és a gazdasági pályák

Tévedés volna azt gondolni, mintha az állástalan diplomások megoldatlan kérdése egyedül a magyar társadalom sebe volna. Illetékes nemzetközi szervezetek megállapították, hogy valamennyi művelt államban általában a szellemi munkások 25%-a nem talál megfelelő foglalkozást és megélhetést. A mi helyzetünk annyiban is hasonló az idegen országokéhoz, hogy megnyugtató és végleges rendezést eddig még sehol sem sikerült találni. A probléma mindenfelé érezteti, hogy az európai társadalom új, ésszerűbb átrendezésére van szükség. Megegyeznek azonban a felfogások abban, hogy bár egyetlen eljárás e bonyolult ügyben nem vezethet célhoz, a kibontakozás útja mégis megjelölhető a következő teendőkben: 1) A diplomások képzésének megszigorítása, főleg azáltal, hogy az előírt tanulmányokat gyakorlatiasabbá téve részletezik és a kívánalmakat megnövelik. A tömeg nagy részét így el lehet zárni a fölösleges tartalmatlan és könnyű diploma megszerzésétől. 2) A szellemi munka idejének általános csökkentése. 3) A nők szellemi pályákon való alkalmazásának megfontolt visszaszorítása. E javaslatokat nálunk is fontolóra vették. Az ifjúság különösen a magánalkalmazottakra nézve sürgeti a második pont bevezetését. Könnyű belátni, hogy az ajánlott rendszabályok komolyak, és nálunk is jelentékenyen hozzájárulnának a diplomások kérdésének megoldásához.

Érdekes, hogy a nyugati államokban a diplomásoknak az ipari munkába vagy a kereskedelmi tevékenységbe való bekapcsolódását nem tartják célravezetőnek. Ezt a nézetet megmagyarázza, hogy a nyugati társadalmak arányosabban szerveződtek, azaz a népesség megfelelő része foglalkozik termeléssel és értékesítéssel, másrészt pedig intenzívebb gazdasági életet sem tartanak jelenleg kívánatosnak, vagy lehetőnek. Felvetődtek ugyan odakinn is ilyenféle gondolatok, de a hozzáértők nagyobb része azt mondta, hogy a diplomások ipari foglalkoztatása olyan gyógyszer, amely rosszabb a betegségnél, mert csak az ipari munkanélküliséget növeli. (A külföldi helyzetre nézve lásd a Sept. 1937. júl. 9-i számát. Megemlítjük még, hogy a Katolikus Diákszövetségek Pax Romana világszervezete idei párizsi találkozóján programjába vette az állástalan diplomások kérdésének megtárgyalását.) Ezt az óvatos felfogást a mi viszonyainkra alkalmazni káros volna. Nálunk ugyanis még fölötte kívánatos lenne, hogy a társadalom nagyobb része foglalkozzék a gazdasági élet közvetlen termelő és értékesítő feladataival és csak kevesen adják magukat a kényelmes és látszólag előkelő hivatalnokoskodásra. Azt sem állíthatjuk, hogy az előttünk lévő gazdasági lehetőségeket tökéletesen kihasználtuk volna. S végül mint dr. Csigás Limbach Ede legutóbbi adatai igazolták, bizonyos foglalkozási ágakban, a magyar elem olyan szegényesen van képviselve, hogy a határozottabb előretörés ezen állások felé ifjúságunk elsőrendű nemzeti kötelessége. Örömmel kell tehát üdvözölnünk minden olyan kezdeményezést, mely az állástalan diplomásoknak a gazdasági pályák felé való áramlását elősegíti. De egyúttal kötelességünk ügyelni arra is, hogy a törekvések kellő megfontoltsággal és tervszerűséggel történjenek. Olyan megmozdulás, mely hangos lelkesedéssel indul el, de az akadályokkal nem számol, biztosan kudarcba fullad. E sikertelenség pedig csak azt eredményezné, hogy az ifjúság elkedvetlenednék, és a kitűzött fontos célt jóval nehezebb lenne egy újabb kisérletnél elérni. E sorok is arra törekszenek, hogy rámutassanak olyan lelki nehézségekre, amelyek a fiatalságot a gazdasági pályák felé fordulástól visszatartják, és az egész kezdeményezéssel szemben bizalmatlanná teszik. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ezekre a belátásokra nem elméleti úton, hanem a gyötrődő fiatalokkal folytatott megbeszélések után jutottunk.

A gazdasági pályákat ajánlóknak a fiatalok legelőször is azt szokták válaszolni, hogy az ilyen megmozdulásokhoz tőke kell; evvel pedig az állástalan ifjúság nem rendelkezik. Az Önállósítási Alap létesítése ezen a bajon talán segít. Jóslásokba ne bocsátkozzunk, de kísérjük figyelemmel az eredményt! Vannak azonban olyan foglalkozások is, amelyekben a megindulás nem kíván nagyobb összeget, s a fiatalság mégis visszahúzódott tőlük. Itt meg kell értenünk azt, hogy a legtöbb végzett diplomásnak érthetően nincsen kedve, hogy vaktában vágjon neki egy foglalkozásnak, és esetleg hosszabb bukdácsolás után kössön ki valamely nyugodtabb ponton. A jogi doktorból lett asztalossegéd – dr. Csigás – észrevette már, hogy ha az ipari pályára vonuló diplomás nem érez maga mögött valamilyen védőszervezetet, akkor bátorságát veszti, és kifelé is sokkal nagyobb ellenkezéssel kell megküzdenie, mint az egyszerű tanulógyereknek. Ezért akar ő megfelelő intézményt létesíteni. Nézetünk szerint is ilyesféle segítség szükséges. Nem tagadjuk, hogy szebb és férfiasabb volna, ha az állástalanok maguk vívnák ki az iparban és kereskedelemben a legegyszerűbb helytől fölfelé elhelyezkedésüket, de a végzettek óvatosságát ez az eszmei szépség nem szűnteti meg. Azt hisszük, hogy sikertelenségre van ítélve minden olyan kísérlet, mely a fiatalság ezen meggondolásaival nem számol.

Igen nagy akadályt jelent a gazdasági pályák megkedveltetésében az álláshalmozás is. A legtöbben komolytalannak és ravasznak ítélnek minden olyan ajánlatot, mely a gazdasági pályák felé mutat, amíg álláshalmozók vannak. Miért vállalkozzam én – mondják – a kényelmetlen átnyergelésre, amikor könnyen megélhetéshez juthatnék, ha a csúnya és igazságtalan álláshalmozásoknak véget vetnének? A gazdasági pályákra való buzdítás csak akkor lehet eredményes, ha a közhatalom kézzelfoghatóan bebizonyította, hogy már nem tud több diplomást elhelyezni. Amíg azonban álláshalmozások lesznek, az ifjúság feljogosítva érzi magát arra, hogy bizonyos állásokat magának követeljen. Komoly sikereket tehát csak akkor remélhetünk, ha az illetékesek az álláshalmozások megszüntetésével ennek a felháborodásnak és követelésnek erkölcsi alapjait megszüntetik.

Nagyon jellemző az ifjúság bizalmatlanságára az a kifogás is, hogy buzdító példát e téren nekik senki sem nyújt. Olyan magasállású tisztviselők, akik gyermekük önálló gazdasági elhelyezkedéséhez a szükséges tőkét könnyen elő tudnák teremteni, összeköttetéseik révén mégis biztos állami állást igyekeznek szerezni. Méginkább gondolkodóba ejti őket az a sajátos jelenség, hogy bizonyos intézményeknél valóságos kaszt kezd kialakulni. Az apa után lehetőleg a fiú is ott akar kikötni. Tagadhatatlan, hogy ez a kasztszerű merevség néha különös eseteket eredményezhet. Kitűnő diplomával rendelkező, munkaszerető, csendes és jómodorú fiatalember, akit összes képességei hivatalnoknak rendelnek, – viszont a kereskedőséget nyugodt lelkiismerettel senki sem ajánlhatta neki – nem nyerheti el a városi vagy megyei árvaszék megüresedett helyét, mert azt az egyik főtisztviselő gyengén végzett és nagyratörő fia szerezte meg magának. Pedig az az ügyes fiatalember a gazdasági életben fürgeségével könnyen utat törhetett volna, s olyan jövedelmet szerezhetne, amit az árvaszéknél soha sem tud elérni. Így hivatalában pedig ő sem, de az árvák biztosan nem lesznek elégedettek.

Nem helyes tehát az az eljárás, mely egyedül üres külső tekintetek szerint osztja az ifjúságnak a foglalkozásokat. Azt a reményt kelti így bennük, hogy csak összeköttetés kell, s egyszer sikerül valami. A döntő elvnek mindenütt a rátermettségnek kell lenni. Ebben az esetben a kinnrekedtek higgadtabban fontolnák meg teendőiket. Így alakulhatna ki a fiatalság között olyan felfogás, mely képesség és nem összeköttetés vagy más külső érdem szerint keresne állást. Világos, hogy ebben a légkörben a figyelem is könnyebben fordulna a gazdasági lehetőségek felé. Nem szabad feledni azt sem, hogy nyugodtan csak olyanoknak ajánlhatjuk a gazdasági pályákat, akik elég ügyesek és fürgék, hogy önmagukat fenntartsák. Az az egyszerű módszer, mely hatalmas tömegeket előkészítés, válogatás, figyelmeztetés nélkül a gazdasági pályákra akar irányítani, sok elkeseredésnek és csalódásnak lehet a szülőanyja. Ebből a szempontból tehát örömmel vehetjük tudomásul, hogy a hatóságok és az ifjúsági szervezetek a pillanat szükségletéhez mért, de mégis komoly átszervező tanfolyamokkal igyekeznek a fiatalságot tájékoztatni. Azonban ezt a megoldást csak a pillanat szükségletei miatt tarthatjuk elégségesnek. A kívánt komoly eredmény biztosítása csak úgy képzelhető, ha mélyreható változtatásokkal teremtünk a gazdasági tevékenység iránt kedvezőbb és megértőbb közvéleményt.

Minden beszéd és lángoló buzdítás eredménytelen marad olyan politika nélkül, mely a középosztályhoz tartozó gazdasági pályák iránt – a diplomásokra nézve csak ezek jöhetnek tekintetbe – nem tanusít megértést, s nem teszi számukra azt az életet aránylag könnyűvé. Megértést és kézzelfogható segítséget kell tehát a hatalomnak mutatnia e pályák küzdői iránt. Ki merjük mondani azt is, hogy a hivatalnoki pálya és a gazdasági foglalkozások súlyát szerencsésebb arányba kellene hozni egymással. Az állami hivatalok részéről szigorúan felállított képesítés ellensúlyozhatná azt az előnyt, amit a hivatalnoki állás nyugalma a szabad pálya küzdelmeivel szemben mindig jelenteni fog. A tisztviselők munkájának mélyítése és szakszerűsítése modern követelmény; ha ennek megkövetelését erős válogatással kötnék össze, a figyelem bizonyára nagyobb mértékben terelődnék a gazdasági életlehetőségek felé. Nem tudjuk itt továbbá kellően hangsúlyozni azt, amire e sorozatban Kogutowicz professzor nagy éleslátással rámutatott, hogy a vidék gazdasági életének gyorsabb pezsgése az ifjúság elhelyezkedésére is roppant jelentőségű. A budapesti nagy vállalatok jellegzetes kapitalista intézmények, amelyeknek legfőbb gondjuk a megszokott jövedelem biztosítása. Ezért nem mozgékonyak: új és több munkaerőt nem kapcsolnak be, s a vidék olyan területei, melyek nekik sem piacot, sem termelő helyet nem jelentenek, szemükben egyáltalán nem léteznek. A vidék felkarolása és a vidéki középréteg erősítése teremtene olyan pezsgést, amely az igények fokozásához és a sejtett gazdasági lehetőségek kiaknázásához vezetne.

E kiadós támogatás és ajánlás mellett még tervszerű felvilágosító munkára is szükség van. Tagadhatatlan, hogy jelenleg is igen sok gazdasági pálya kereskedelemben és iparban egyaránt jóval nagyobb jövedelmet nyújt, mint akárhány előkelő szellemi foglalkozás. Mégis társadalmunk szíve erősebben dobog az ilyen szellemi foglalkozások, mint a kemény gazdasági tevékenység iránt.

Még a háború előtt történt, hogy egy özvegy, szegény anyagi helyzetben lévő kisiparos édesanya, boldogtalannak érezte magát, mert jelesen tanuló fia az érettségi után nem középiskolai tanárjelöltnek ment, hanem a keleti akadémiára iratkozott be. A jóságos néni nem tudott beletörődni, hogy az ő fia zsidók között dolgozzék. Ez a gondolkodás még ma is eleven, s nem jelentéktelen akadály abban, hogy a fiatalság érdeklődése korán a gazdasági pályák felé forduljon. Demokratikusabb, elfogulatlanabb közvélemény megteremtése e szempontból sürgős feladat, s ilyen átalakulástól a magyar élet sok üdvös eredményt várhat.

Végül szükségesnek kell tartanunk, a meglévő gimnáziumok rovására is, nagyobbszámú gyakorlati és színvonalas gazdasági iskola létesítését. Nem mondható ideálisnak az a helyzet, amelyben az értelmesebb fiatalság előtt csak a gimnázium vagy pedig a gazdasági szempontból alig jelentősebb polgári iskola áll nyitva. Szerényebb vagyoni helyzetben élő szülő alig gondolhat arra, hogy gyermekét gazdasági iskolába járassa, mert az utazásokat és az idegen városban való költségesebb életet nem bírja. A középiskolák is nyernének, ha a nem odavaló tanulók egy része a neki inkább megfelelő gyakorlati iskolatípus felé tódulna. Ezt az átszervezést azért tartjuk nagyfontosságúnak, mert az ügyesen vezetett gazdasági iskolából nőhet ki az ifjúság általános érdeklődése és lelkesedése a megfelelő pályák iránt. Tudjuk, hogy a humanisztikus képzés felbecsülhetetlen kincs az emberi lélek számára, s azt is ismerjük, hogy az ilyen iskolázottság a gazdasági életben is tehet kitűnő szolgálatokat, de az általános törvény mégiscsak az, hogy az érdeklődés és kedv a termelő és értékesítő foglalkozások iránt akkor ébred föl, ha az iskola tanterve és céltudatos irányítása is ezt munkálja. Humanisztikus képzés után kissé idegennek érzi magát mindenki a műhelyben és az üzleti életben. Az elmúlt iskolaév végén több neves gimnáziumi igazgató nyilatkozott úgy, hogy az ifjúság okos és a helyzettel számoló pályaválasztásának biztosítására egy ilyen új iskolatípus megteremtése volna a legfontosabb.

Talán lesznek olyanok is, akik e kívánalmakat merész vagy elméleti elgondolásnak tartják. Mi is tudjuk, hogy a megvalósítás nem könnyű feladat. Mégsem tekinthettünk el ezek felemlítésétől, mert a mai helyzetet a magyar társadalom olyan szervi bajának tekintjük, melyből csak gondos, hosszantartó és keményen végrehajtott kúra, nem pedig tetszetős tüneti kezelés, gyógyíthat ki bennünket.

            P. Borbély István S. J. hittudományi főiskolai tanár

Dr. Halmos Károly (szerk.): Schola Emericana Szegediensis sajtóankétja a diplomás ifjúság önállósításáról. (A Schola Emericana Szegediensis kiadványai 1. sz.) Szeged, Schola Emericana Szegediensis, 1937. 11-15. oldal