Szeptember hó 8-án vezéri értekezletre hívta össze dr. Balogh Győző egyetemi gyakornok a Werbőczy B. E. vezére, a szegedi bajtársi egyesületek vezéreit.

5 órakor nyitotta meg a gyűlést az elnöklő vezér, majd bevezető beszéde után örömmel üdvözölte a Délvidéki Ifjúságot, amelynek soraiból a bajtársi egyesületek megértő együttműködésének lehetősége olvasható ki. Ennek a reményében és ebben a szellemben kívánja megbeszélni azokat a kérdéseket, amelyek az összes bajtársi egyesületek megoldandó problémái közé tartoznak. A gyűlés tárgya a bajtársi egyesületeken kívüli egyetemi hallgatóság beszervezése volt, melynek eredményeképpen a következő határozatot hozták a jelenlévő vezérek.

A Foederatio Emericana szegedi egyesületei, a Turul Szövetség szegedi egyesületei, a MEFHOSz bajtársi egyesület vezérei megállapodtak a következőkben:

1. Az egyesületekbe be nem lépett egyetemi ifjúság bajtársi egyesületekbe való beszervezését közös célnak tekintik, és a cél elérésére teljes egyetértésben fogják keresni az eszközöket.

2. A kitűzött cél érdekében elhatározták és kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindennemű tánccal egybekötött mulatságukon egy kedvezményes, ú. n. bajtársi jegyet adnak ki a rendes belépőjegyen kívül.

3. A bajtársi és a rendes belépő-jegy között a különbségnek legalább 100 százaléknak kell lenni.

4. Bajtársi belépőjegyre tarthat igényt a Turul Sz. egyesületeinek, a Foederatio Emericana Corporatioinak és a DEFHE-nek, továbbá a FEFHE-nek rendes tagjai.

5. Az ellenőrzés céljából egy öt tagú bizottságot állítunk fel, melyből két tagot a Turul, két tagot az Emericana és egy tagot a MEFHOSz jelöl ki az érdekelt egyesületek tagjai közül. A bizottságba delegáltak bármikor felválthatók, erről azonban azonnal értesíteni kell a szövetséget.

Délvidéki Ifjúság I. (1935/36.) 2. szám (október) 6. oldal