Ötven hallgató két zsidó ellen – Kiss professzor pofonütötte az egyik tüntetőt

Az egyetemen csütörtökön ismét botrányos tüntetések és verekedések voltak, amelyek annyira elfajultak, hogy a rektor az egyetemet hétfőig bezárta.

Csütörök reggel 8-9 óra között a jog- és államtudományi karon kezdődtek a tüntetések. A bajtársi egyesületek tagjai a hétfői nagygyűlés ismert gettó határozatát végrehajtandó felszólították a megjelent zsidó vallású hallgatókat, hogy üljenek külön a tantermek két utolsó padjába. A zsidó hallgatók nem tettek eleget a felszólításnak, hanem a padsorokban a rendes helyeiket foglalták el, mire a diákok vonultak ki azokból a padsorokból, amelyekben zsidó hallgatók ültek. 9 óra után a zsidó hallgatók nagy része eltávozott az egyetemről, mindössze két harmadéves maradt tovább is a tanteremben. 10 órakor azután 40-50 főből álló orvostanhallgató csoport érkezett a központi egyetem épületébe, és sorra járták a tantermeket. A III. sz. teremben kezdődött az igazoltatás, s az ott tartózkodó két zsidó hallgatót felszólították, hogy távozzanak el. Közülük az egyik nyomban elhagyta a helyiséget, a másik azonban vonakodott eleget tenni a felszólításnak, és kijelentette, hogy nem távozik. Erre több diák hozzáugrott, és ütlegelni kezdték, a többiek közben pfujolták a védtelen diákot, akinek csak nehezen sikerült kimenekülni a verekedők gyűrűjéből. Az eseményekről értesülést szerzett Heller Erik dr. jogi kari dékán, aki a tanterembe sietett, és felszólította a rendzavarókat, hogy békésen távozzanak haza. Egyben közölte, hogy a verekedőkkel szemben szigorú eljárást fog indítani. A diákok a dékán felszólítására szó nélkül elhagyták az épületet.

A jogi karról a Kárász utcán és a Széchenyi téren keresztül az anatómiai intézet épületébe vonult a diáksereg. Itt Jankovich László dr. professzortól azt kérték a diákok, hogy a zsidó hallgatókat küldje haza, ezzel szemben ígéretet tettek arra, hogy senkinek bántódása nem lesz. Alig távozott el a professzor, hogy közölje a tüntetők kívánságát a hallgatósággal, amikor a diákok előtt megjelent Kiss Ferenc dr., az anatómia tanára, és felszólította a tüntetőket, hogy azonnal hagyják el az épületet. A tömegből ekkor előlépett Vörösmarthy Mihály joghallgató és kihívó hangon szembeszállt a professzorral. A következő pillanatban Kiss professzor arcul ütötte a joghallgatót, aki vissza akart ütni, de társai ebben megakadályozták. Kiss professzor az incidens után szobájába távozott. A tüntetők ezután elhagyták az anatómia épületét, és visszajöttek a központi egyetemre. Ekkor már körülbelül 200-300 tányérsapkás diák volt együtt, akik két csoportra oszlottak. Az egyik csoport a Szukováthy téri bölcsészetkari egyetemi épülethez indult, ahol azonban zárt ajtókra talált. Schmidt Henrik dr. dékán rendeletére az összes kapukat lezárták, s a tüntetők nem tudtak az épületbe bejutni. A másik, nagyobb csoport visszament az anatómia épülete elé. Itt is zárt kapuk fogadták a diákokat, mire a hátsó kapuhoz kerültek, és benyomták a bezárt ajtót. Az épületben ebben az időben csak néhány altiszt tartózkodott, akik közölték a diákokkal, hogy Jankovich és Kiss professzorok már eltávoztak. A tüntetők ezután visszafordultak, és a központi egyetemre tértek vissza, ahonnan 1 órakor minden rendzavarás nélkül széjjeloszlottak. A tüntetéssel kapcsolatban a rendőrségen nagy készültséget helyeztek tartalékba. Ugyanis a délelőtt folyamán olyan hírek jutottak a rendőrség tudomására, hogy a tüntetők rendzavarásokra készülnek. Később kiderült, hogy a tüntetőknek ilyen szándékaik nem voltak, csupán az egyetemi épületekben akartak a gettó határozatnak érvényt szerezni. A rendőrség éber figyelemmel kísérte az eseményeket. A városban egész délelőtt kerékpáros rendőrjárőrök cirkáltak, s az összes egyetemi épületek környékét rendőrök szállták meg, beavatkozásra azonban nem került sor, mert a diákok 1 órakor minden rendzavarás nélkül szétoszlottak.

Szegedi Napló IX. (1933) december 8. 3. oldal