Dr. Kiss Albert erélyes cáfolata

A szegedi jobboldali újság november 29-i számában cikk jelent meg a „Szegedi egyetem keresztény hallgatósága szolidáris a budapesti és debreceni egyetemi ifjúsággal” címen. A cikk dr. Kiss Albert egyetemi tanár kedden tett nyilatkozatát is tartalmazza, melyet állítólag a Werbőczy Bajtársi Egyesület hivatalos helyiségében mondott volna. A megjelent nyilatkozat nagy felháborodást váltott ki az egyetemi ifjúság körében, annál is inkább, mert egy budapesti nagy napilap is közölte a cikket, és így ezzel országszerte téves beállításban közölte Kiss Albert dr. egyetemi tanár beszédét, és ezzel együtt Kiss Albert dr. egyetemi tanárt is kellemetlen helyzetbe hozta. A professzor ezzel az üggyel kapcsolatban munkatársunknak a következőket mondotta:

– A történések idején, kedden délelőtt megjelentem a Werbőczy Bajtársi Egyesület hivatalos helyiségében, hogy megkérdezzem az ifjúságtól a tüntetések okát. Mikor megtudtam, hogy az ifjúság egy része az egyetemi autonómia megsértésének tekinti, hogy a rendőrség a pesti egyetemre bevezényeltetett és ez okozta a tüntetést, a következőket mondottam többek között az ott lévő diákokhoz: „Az egyetemi autonómiáját nem sértették meg, mert a rektornak joga, hogy ha az egyetemen a rendet fenntartani nem tudja, igénybe vegye a karhatalmat. Persze ezzel csínján kell bánni.” Utólag kiderült, hogy a Szegedi Új Nemzedék egyik munkatársa is jelen volt beszédem alatt, – folytatta a professzor – aki leközölte. Sajnos, a közlés nem volt pontos, így nyilatkozatom szövege elferdítve került a nyilvánosság elé. A nyilatkozat megjelent szövegéből ugyanis könnyen azt lehetne következtetni, mintha én illetve a professzorok nemcsak, hogy helyeseljük a tüntetéseket, hanem még biztatnánk is az ifjúságot azokra. Természetes, hogy egy pesti újság nagy szenzációként közölte a tévesen reprodukált nyilatkozatot. Úgy látszik ennek a hatása alatt említette meg a MIEFHOE az egyetem rektorához intézett memorandumában, hogy egyes professzorok szítják a tüntetéseket. Ámbár felesleges akár az ifjúság, akár a tanári kar előtt magam igazolása, mert mindenki tudja rólam, hogy az ifjúság meleg barátja vagyok, egyben mindig a törvényes álláspont és rend védője: az alaptalan váddal szemben mégis a legszigorúbb vizsgálat megindítását kérem az egyetem tanácsától.

Arra a kérdésünkre, hogy teljes rend uralkodik-e az egyetemen, a következőkben válaszolt a professzor:

– A hazai négy egyetem közül a szegedi az, ahol az előadások a zsidó hallgatók jelenlétében zavartalanul folynak, amely egyrészt bizonyítja a szegedi egyetemi ifjúság érettségét és példás kötelességtudását, másrészt azt is, hogy az egyetemi tanárok feladatuk magaslatán állanak, és befolyásukat az ifjúságra megfelelően érvényesíteni is tudják.

Megemlítjük még, hogy Kiss Albert professzor a központi egyetem I-ső számú tantermében tartott előadása elején a fent közölteket a diákoknak elmondta. Az ifjúság felháborodással vett tudomást a történtekről, és mikor a professzor az ifjúság barátjának mondotta magát, felállva tapsolták a professzort.

Szegedi Napló IX. (1933) december 2. 3. oldal