Alakuló közgyűlés a városháza közgyűlési termében

Az 1920-ban Budapesten megalakult Foederatio Emericana szegedi corporatioja szombaton délután tartotta alakuló közgylését a városháza közgyűlési termében. A Foederatio Emericana, a katolikus főiskolai és egyetemi hallgatók szövetsége szombati alakuló közgyűlésére Budapestről az Emericana káptalan képviseletében Szegedre érkeztek Ury Lajos táblai tanácselnök, Szentgyörgyi Elemér dr. ügyvéd, Schwartz Elemér dr. egyetemi magántanár, Takáts István dr. egyetemi tanársegéd.

A gyűlést előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében nyitotta meg Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos mint korelnök. Beszédében üdvözölte a megjelenteket és különösen a budapesti vendégeket. Örömének adott kifejezést, hogy a Foederatio Emericana Szegeden is megalakult. Egyúttal felkérte Ury Lajos táblai tanácselnököt, hogy ismertesse a Foederatio Emericana szervezetét és célját. Tóth Imre dr. általános teteszést keltett beszéde után Ury Lajos érdekes, hazafiasságtól és katolikus hittől izzó beszédében ismertette azokat az okokat, amelyek a kiváló szervezet létesítését szükségessé tették. A múlt század materialisztikus iránya kikezdte az Isten fogalmát, a vallást, a tekintélyt aláásta s a hazaszeretetet háttérbe szorította. Az Emericana újra visszahelyezi az Istent a trónjára, s a tekintélytiszteletet és hazaszeretetet tagjai kötelességévé teszi. Az Emericana célja: a törhetetlen, intranzigens hit; éppoly törhetetlen és intranzigens magyarság; katolikus hitelveknek megfelelő társadalmi élet.

A nagy tapssal fogadott előadás után Szentgyörgyi Elemér dr. ügyvéd tartotta meg előadását a párbajról, amely ellen az Emericana nagy harcot kezdett, mert nem vallásos, nem hazafias és nem okszerű. Az okos, hazafias és vallásos embernek nem szabad párbajoznia. A katolikus vallás elítéli s a törvény is bünteti a párbajt. Hazafias érvet sem talál. Minden kart le kell fogni, amely testvér ellen emelődik. A párbaj önbíráskodás, állati ösztön, amelynek védelmére a katolikus emberek nem kelhetnek. Az Emericana a párbaj elleni küzdelemben segítségére siet tagjainak, hogy ügyeiket békés úton intézzék el. Az Emericana kerületi bíróságot állított fel, amelyben közéleti kiválóságok foglalnak helyet, amely tekintélyével odaáll, s megvédi a tagokat minden rágalom ellen.

A tetszéssel fogadott felszólalás után Schwartz Elemér dr. egyetemi magántanár ismertette a Foederatio Emericana keletkezését és szervezetét. A Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetsége, Foedeartio Emericana úgynevezett corporatiokból áll. A corporatio három részre tagozódik: a konventre, a curiára és a klubra. A konvent tagjai a nagyurak és öregurak (dominusok), a curiába a leventék és apródok tartoznak, a klub vagy familia a nagy- és kisasszonyokból áll. A corporatiók egyöntetű vezetésére és irányítására létesült a káptalan, amely vezérségből és delegációból áll. Majd röviden ismertette az egyes szervezetek célját és rendeltetését.

Takács István dr. egyetemi tanársegéd lelkes beszéde után Tóth Imre dr. bejelentette, hogy a Foederatio szegedi alakulását e közgyűlés kimondja. Percekig tartó tapssal fogadta a közgyűlés az elnök bejelentését, majd Tóth Imre dr. lelkes zárószavaiban hangsúlyozta, hogy csak az ifjúság mentheti meg Magyarországot, s az ifjúság szerezheti vissza régi hazánkat, s ezért támogatni kell őket minden téren.

Az alakuló közgyűlés lelkes hangulatban 8 órakor ért véget. A vendégek tiszteletére este a Hági különtermében társasvacsora volt, amelyen szintén számos felszólalás hangzott el.

Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) február 28. 4. oldal