Források

Az egyetemi ifjúság tüntető felvonulása a kormányzó mellett

Százharminc lelkes ifjú tett hitvallást vasárnap délelőtt Újmagyarország kormányzója nagybányai vitéz Horthy Miklós iránt táplált tántoríthatatlan hűségéről, lelkes válaszul az őt ért méltatlan és kvalifikálhatatlan támadásokra, másfelől szíve őszinte kiöntéseképpen.

Az ifjúság délelőtt 11 órakor lelkes hangulatú gyűlést tartott, melyen Korényi Ernő MEFHOSz elnök hosszabb beszédben részletezte az utóbbi napok eredményeit, és komoly cselekvésre hívta fel az ifjúságot. 

A kormányzó válaszolt az egyetemi ifjúság hódolatára

Elmúlt vasárnap a Ferenc József Tudományegyetem lelkes hazafias ifjúsága impozáns tüntetéssel adott kifejezést a kormányzó személye iránt érzett törhetetlen hűségének. Az ifjúság hódolatát Aigner Károly főispán kellő formában jelentette a kabinetirodának. Tegnap Magyarország kormányzójának a kabinet irodája a szegedi egyetemi ifjúságnak a kormányzó úr Őfőméltósága magas személye iránti hódolat nyilvánításával kapcsolatban Szeged szabad királyi város főispánjához a következő táviratot intézte:

Délvidéki nap Keszthelyen

A napokban jól sikerült Jókai-ünnepélyt rendezett a Keszthelyi Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, amelyen részt vettek az ország többi egyetemi és főiskolai városaiban működő DEFHE-k képviselői is. Az est műsorán szerepeltek többek között Ferenczy Zoltán dr. egyetemi tanár, a Petőfi Társaság elnöke, Tarnay Alajos a Zeneművészeti Főiskola tanára, Szerecz Imre dr. premontrei kanonok. A szépen sikerült műsor után kezdetét vette a tánc, melyet a „Bácskában, Bánátban” című nótával nyitottak meg. A tánc a késő hajnali órákig tartott, s Keszthely fiatalsága és a DEFHE-k kikükdöttei igen jó hangulatban hagyták el a tánctermet.

A DEFHE köszönete

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete köszönetet mond a DEMKE azon nemes adományáért, amellyel lehetővé tette, hogy az egyesület kultúrosztálya egy 1000000 koronás irodalmi pályázatot hirdethessen. 

A DEFHE tudományos és szépirodalmi pályázata

A DEFHE irodalmi alosztálya, a Délvidéki Otthon támogatásával, pályázatot hirdet: a) orvosi tárgykörű munkára, a tárgy szabadon választható, I. díj 300.000 K, II. díj 200.000 K, b) tanári tárgykörű munkára, a tárgy szabadon választható, I. díj 300.000 K, II. díj 200.000 K, c) jogtudományi tárgykörű munkára, a tárgy szabadon választható, I. díj 300.000 K, II. díj 200.000 K. A DMKE a DEFHE irodalmi alosztálya útján pályázatot hirdet délvidéki tárgykörű szépirodalmi munkára: a) kötött verses formájú munkára. 

Irodalmi pályázat

Ismeretes, hogy a DEFHOSz, a délvidéki diákok impozáns kultúrszövetsége Szegeden állította fel a kultúrközpontját, éspedig a legváltozatosabb működésű alosztályokkal (Irodalom, sajtó, propaganda stb.). E szakosztályok közül elsősorban az irodalmi alosztály vált ki a DEFHOSz szegedi fiókjának, a DEFHE-nek kezelésében. Az alosztály szervezete igen szerencsés, amennyiben a rendes tagokon kívül pártoló tagokat is vesz föl, de rajtuk kívül vendégeket is szívesen lát rendes vasárnap délelőtti irodalmi összejövetelein. 

Folyóiratot indít a DEFHOSz szegedi irodalmi alosztálya

Néhány héten belül úgy külkiállításban, mint szellemben komoly és nívós irodalmi és társadalmi folyóirat indul meg Szegeden az alosztály szerkesztésében. 

A szegedi Szent Imre Egyesület ünnepélye

A Szent Imre Egyesület október 25-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Katolikus Kör helyiségében évmegnyitó Szent Imre ünnepélyt rendez, a következő műsorral: Megnyitó beszéd. Bagdadi kalifa. Boieldien. Ouverture. Előadja a Szent Imre Egyesület zenekara. Végváry:[1] Eredj, ha tudsz.

[1] Reményik Sándor

A Szent Imre Egyesület évnyitó ünnepélye

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szent Imre Egyesületének szegedi csoportja vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta a Katolikus Körben évnyitó ünnepségét előkelő és nagyszabású műsorral. Az ünnepélyen megjelentek Glattfelder Gyula dr. csanádi megyés püspök, Muntyán István dr. kuriai bíró, táblai tanácselnök, Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos, a Katolikus Kör elnöke, Erdélyi László dr. egyetemi tanár, s kívülük még számosan az érdeklődők és katolikus társadalom tagjai közül. 

Imre-bál a Kassban

Ma, szombat este a Kass Szálló összes termeiben 9 órai kezdettel rendezi az Egyetemi Szent Imre Egyesület fényes keretek között hagyományos Imre-bálját, amely az eddigi előjelek szerint az idei báli szezon legkimagaslóbb eseményei közé fog tartozni. 

Szent Imre-bál

Fényes külsőségek között és előkelő közönség részvételével zajlott le szombaton éjszaka a Szent Imre Kör első nagy bálja a Kass Szálló nagytermében. Az előkelőségek közül megjelentek Aigner Károly dr. főispán, Somogyi Szilveszter dr. polgármester, Riesz Frigyes dr, rector magnificus, Horger Antal dr. és Erdélyi László egyetemi tanárok, Szávits Miklós testnevelési főfelügyelő, dr. Somogyi Szilveszterné.

DEFHE teaestély

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete f. hó 28-án, szombaton este 8 órai kezdettel, a Keresztény Otthon és a Tiszti Kaszinó (Kálvin tér 6.) összes termeiben műsoros tea-estélyt rendez, melyen a tea-jegy 20.000 korona, táncos jegy egyetemi hallgatóknak tea nélkül 10.000 korona. 

Werbőczy B. E. kulturdélutánja

A Werbőczy Bajtársi Egyesület december 13-án délután 5 órakor az egyetem aulájában nívós műsor keretében kultúrdélutánt rendez. 

DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete kedden éjszaka rendezte meg idei nagysikerű farsangi bálját a Kass feldíszített nagytermében. A díszes és előkelő közönség tíz felé kezdett gyülekezni. Az előkelőségek sorában láttuk Riesz Frigyes dr. rector magnificust, Horger Antal dr., Poór Ferenc dr. egyetemi tanárokat, azonkívül a Délvidéki Otthon vezető tagjait, Klug Péter dr-t, Török Sándor dr-t, vitéz Petkóczy Lajos dr. rendőrtanácsost, Széchenyi István dr-t, az ÉME elnökét, Bolnay Kamill dr. őrnagyot, Fohsz György, a Délvidéki Otthon pénztárosát és még másokat. 

Medikus bál

Tegnap este zajlott le a szezon egyik legelőkelőbb bálja: a medikus bál. A Tisza Szálló fényesen feldíszített dísztermében tíz órakor nyitotta meg a bálat a Hallod-e, te Katika kezdetű csárdásra Veress Elemér dr-né Völgyesy Jánossal és Issekutz Béla dr-né Ottovay Lászlóval. A bál védnökei közül jelen voltak Issekutz Béla dr., Riesz Frigyes dr., Veress Elemér dr., Ditrói Gábor dr., Hainiss Elemér dr., Hanka Emil dr., Jeney Endre dr., Kovács Ödön dr., Kubinyi Pál dr., Lőte József dr., Reinbold Béla dr. és Vidákovits Kamilló dr.

A megjelent hölgyek közül a következők neveit sikerült feljegyeznünk:

Medikus bál

A Tisza Szálló szépen feldíszített termében a farsang egyik legsikerültebb és legfényesebb bálját, a Medikus bálat tartotta meg szombaton éjszaka a Csaba Bajtársi Egyesület. Az előkelő közönség fél 11 után kezdett gyülekezni. A rendező egyetemi hallgatók és fiatal orvosok sorfala közt egymásután érkeztek az előkelőségek, Riesz Frigyes dr. rector magnificus, Ditrói Gábor dr., Hainiss Elemér dr., Kubinyi Pál dr., Vidákovits Kamilló dr., Issekutz Béla dr., Lőte László dr. és Reinbold Béla dr. egyetemi tanárok. 

A protestáns egyetemi hallgatók táncmulatsága

A protestáns egyetemi hallgatók február hó 16-án, húshagyó kedden este fél 9 órakor a Kass Szálló nagytermében tartják műsoros táncmulatságukat. 

Foederatio Emericana szegedi alakuló ülése

A Foederatio Emericana ma délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében alakuló gyűlést tart. Ezen a gyűlésen budapesti kiküldöttek ismertetik az Emericana szervezetét, célját, eszközeit. Budapesten kívül az ország majdnem minden nagyobb városában vannak már szervezetei, corporatioi több mint 4000 taggal. 

Megalakult Szegeden a Foederatio Emericana

Alakuló közgyűlés a városháza közgyűlési termében

Az 1920-ban Budapesten megalakult Foederatio Emericana szegedi corporatioja szombaton délután tartotta alakuló közgylését a városháza közgyűlési termében. A Foederatio Emericana, a katolikus főiskolai és egyetemi hallgatók szövetsége szombati alakuló közgyűlésére Budapestről az Emericana káptalan képviseletében Szegedre érkeztek Ury Lajos táblai tanácselnök, Szentgyörgyi Elemér dr. ügyvéd, Schwartz Elemér dr. egyetemi magántanár, Takáts István dr. egyetemi tanársegéd.

MEFHOSz díszközgyűlése

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének szegedi osztálya március hó 7-én délelőtt fél 11 órakor tartja ezévi díszközgyűlését az egyetem aulájában. Miután a szegedi MEFHOSz a szegedi egyetemi hallgatóknak úgyszólván egyetemét foglalja magába, a díszközgyűlés ünnepélyes keretek között fog lefolyni, s részt vesznek azon a társadalmi egyesületek s hatóságok kiküldöttei is. 

A DEFHE márciusi ünnepélye

Nagyszámú közönség részvételével tartotta meg a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete hazafias ünnepségét március 14-én délelőtt fél 11 órai kezdettel a DMKE palota közgyűlési termében. Az ünnepélyen képviseltette magát a Délvidéki Otthon, a DMKE, a vegyesdandár-parancsnokság és több társadalmi egyesület. Az ünnepélyt Csajkás Bódog, az egyesület elnöke nyitotta meg. 

Lelkigyakorlatok egyetemi hallgatók részére

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület ez évben is megrendezi a szokásos nagyböjti szentgyakorlatokat, hol a konferenciákat Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök fogja tartani. 

Szent Imre Egyesület lelkigyakorlata

A Szent Imre Egyesület lelkigyakorlatai nagy látogatottság mellett folytak le a múlt héten. Az elmélkedéseket dr. Glattfelder Gyula megyés püspök tartotta, melyek befejezéséül Krisztus királyságáról tartott nagyhatású beszédet. 

Tisztújítás a Turul Szövetségben

A Turul Szövetség, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja a napokban tartotta meg Budapesten VI. országos követtáborát, melyen a szövetség fővezérévé ismét az alapító fővezért, dr. vitéz Bánsághy Györgyöt választották meg. 

Szent Imre Egyesület tagavatása

A Szent Imre Egyesület vasárnap tartotta meg tagjainak élénk érdeklődése mellett magas színvonalú. zártkörű kulturdélutánját, melynek programja és az azt követő vita méltán meglepte mindazokat, kik az egyesület belső életét figyelemmel kíséri. 

A Turul Szövetség kérésének egyetemi tanácsi elutasítása

Dr. Szandtner Pál ny. r. tanár, a Diákvédő Iroda elnöke pártolólag előterjeszti a Turul Szövetség szegedi csoportjába tartozó ifjúsági bajtársi egyesületek vezetőségének azt a kérését, hogy az egyetem tantermeiben a „Magyar Hiszekegy” feltűnő helyen kifüggesztessék, és hogy az Egyetem nyilvános ülései és ünnepségei a „Magyar Hiszekegy” szavaival vezettessenek be.

A Foederatio Emericana tagavató ülése

A Foederatio Emericana szegedi corporatiojának vasárnapi tagavató ünnepélyére ma este fél 6 órakor Szegedre érkeznek: Bitter Illés tanker. főigazgató, commendator, Térfi [helyesen: Térfy] Béla, volt közélelmezési miniszter,[1] Csatth Béla, postafőigazgató, Ury Lajos táblai tanácselnök, Baranyay Jusztin, egyet. tanár, Kemenes Illés gimnáziumi igazgató, Kürtös Károly szföv. számtanácsos, Schönvitzky Bertalan dr. ügyvéd, Boér Géza hittanár, Orbán József dr. törvényszéki bíró, Zajgha Béla ügyvéd, Mótz Atanáz cisztercita tanár, Márton Lajos festőművész, Bánlaky fürdőigazgató, Perényi keresk. isk. igazgató, Száva Sándor főmérnök, Reihovits tanár, Neuhauzer Frigyes piarista tanár, Frey reáliskolai tanár, káptalani kiküldöttek és 3 pálcás levente. Fogadásukra a helybeli corporatio tagjai nagy számban kivonulnak.

[1] Térfy Béla 1921. december 3. és 1922. október 17. között volt az Országos Közélelmezési Tanács és a közélelmezésügyek irányításával megbízott tárca nélküli miniszter.

Ma lesz a Foederatio Emericana tagavató ülése

Térfy Béla, Bitter Illés és Baranyay Jusztin Szegeden

A Foederatio Emericana szegedi corporatiojának mai tagavató ünnepsége előreláthatólag nagyon szép számú közönséget fog vonzani. 

Foederatio Emericana ünnepe

Városunkban is megalakult a főiskolát végzett uraknak a katolikus egyetemi hallgatókat támogató egyesülete az Emericana budapesti központtal működő Marisia Corporatio. Tagfelavató ünnepsége május hó 9-én délelőtt lesz, melyre az Emericana nagykáptalanja lejön. Az ünnepséget vasárnap délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban nagymise vezeti be, melyet Glattfelder Gyula megyéspüspök úr celebrál fényes segédlettel. 

A Foederatio Emericana tagavató ünnepe

Kilencvennégy dominust és 32 egyetemi hallgatót avattak fel

A rég elmúlt magyar idők drága emlékei, eleink és a magyar lovagvilág kedves hagyományai újultak fel pár órára azon a tagavató ünnepen, melyet a Foederatio Emericana rendezett vasárnap délelőtt a Ferenc József Tudományegyetem aulájában. Az ünnepség bővelkedett festői képekben. Papok és civilek az emelvényen elhelyezett hosszú asztal előtt. Mögöttük a felavatásra váró emericánás diákok csoportja, kiknek zöldszínű sapkája kellemes összhangban olvad össze az ünnepi polgári ruhák és papi reverendák színével.