Források

A SZEFHE teaestélye

A kormányzó úr névestélye alkalmával szépsikerű teaestélyt rendezett a SZEFHE a Bocskay Internátus helyiségeiben. 

A DEFHE Madách-ünnepsége

A Városi Sznházban tartota meg a DEFHE gyönyörű sikerrel Madách-ünnepséggel egybekötött matinéját. A nézőteret teljesen betöltő előkelő közönség sorában ott volt gróf Teleki Pál, Herczeg Ferenc, vitéz Siménfalvy Tihamér ezredes, vitézi törzskapitány, Veszprémy rektorral az élén az egyetem professzorai csaknem teljes számban, a főispán, polgármester, a katonai s egyházi hatóságok fejeinek vezetésével a város társadalmának színe-java. Somlyody István jogszigorló elszavalta Vály Géza „Bánát” című költeményét, mely alatt Dél szobrának élőképe tűnt elő Szokoly Duci és Szádly Károly által megszemélyesítve. 

Az ifjúság a sportért

A MEFHOSZ helyi csoportja, az Attila h. sz., valamint a KEAC nevében népes küldöttséget vezetett Gidófalvy Pál, a KEAC elnöke dr. Veszprémy Dezső rektor magnificus elé, kinek átnyújtották az egyetem ifjúságának terjedelmes memorandumát, melyben az ifjúság azon kérelemmel fordul az egyetemi tanácshoz, hogy addig is, míg törvényesen és intézményesen biztosítják az ifjúság testnevelését, az egyetem tanácsa egy délutánt tegyen szabaddá sport céljára. 

A magyar egyetemi ifjúság az ország színe elé vitte sérelmeit

A szegedi egyetemen tévesen alkalmazzák a numerus clausust

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége nagygyűlésének második napján szerdán délelőtt az Országos Széchenyi Szövetség Károly körúti helyiségében folytatta kongresszusát. Délelőtt 11 óra után a diákjóléti bizottság ülésezett Vér Tibor elnöklésével. A kultuszminiszter képviseletében megjelent az ülésen Bielek Aladár miniszteri tanácsos, a kultuszminisztériumban a diákjóléti ügyek vezetője. A gyűlés programján a menzák, internátusok támogatása, az egyetemi hallgatók ruházkodásának, egészségügyének kérdése s a tankönyvellátás szerepelt. 

Werbőczys-kultúrdélután

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem jogi karának Werbőczy Bajtársi Egyesülete február 24-én az egyetem aulájában kultúrdélutánt rendez a következő műsorral:(...) 

Szent Imre Egyesület női törzsének ünnepe

Az egyetemi hallgatónők Szent Margit törzse a Katolikus Nővédő Egyesület támogatása mellett f. hó 1-jén szép sikerű, művészi értékű ünnepélyt rendezett. Az ünnepély a Szent Margit törzs első fellépése, mintegy bemutatkozása volt, s a Szent Margit törzs valóban meg is nyerte egyszerre a nagyszámú előkelő közönség szeretetét.

Kari határozat a Csaba Egyesület mentőzési ajánlatáról

Elnök bemutatja a Csaba orvoskari bajtársi egyesületnek a szegedi önkéntes mentőegyesület megalapítása tárgyában az orvoskari tanártestülethez intézett beadványát, melyben hivatkoznak a mostani felszerelés hiányaira, a tűzoltókkal való együttes szolgálat nehézkes körülményére, melyek a további szolgálat teljesítése elé akadályokat gördítenek; ezért a kar támogatását kérik, hogy az egyesület a városi hatóság és a társadalom közreműködésével a kolozsvári mintára megalapíttassék. Elnök javasolja, hogy a beadvány véleményes jelentéstétel végett Kubinyi és Vidakovits tanároknak adassék ki.

Werbőczys-kultúrdélután

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem jogi karának Werbőczy Bajtársi Egyesülete által ma délután 4 órakor az egyetem aulájában rendezendő kultúrdélután műsora: 1. Magyar Hiszekegy. (...) 

Szent Imre leventéinek ünnepe

A liliomos herceg glóriás alakjához méltó fényes keretek között tartotta meg vasárnap délelőtt évzáró ünnepélyét a szegedi egyetemi hallgatók Szent Imre Egyesülete. Az ünnepség reggel 8 órakor az újszegedi Szent Imre Kollégium kápolnájában kezdődött, ahol Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök az egyesület fővédnöke ünnepélyes szentmisét és Te Deumot tartott. Megható jelenet volt a szentmise után, midőn a Kolozsvárról elhozott egyesületi zászlóra, a 26 éves egyesületi múltnak erre a büszke jelképére gyászszalagot helyezett el az egyetemi ifjúság: „Szeged tudja, hogy Kolozsvár visszavár” – ez a felirata a szalagnak és e zászló most már, mint beszédes irredenta jelvény hirdeti Szent Imre leventéinek, hogy a zászlót vissza kell majd vinni kincses Kolozsvárra. Az ünnepségen részt vettek: Lázár Ferenc dr., Stumpf Pál dr. és Klein Béla dr., kik az egyesületek régi vezetői voltak, és most is eredményesen működnek annak érdekében.

A Csaba táborozása

A Csaba Bajtársi Egyesület a Ferenc József Tudományegyetem orvoskari magyar hallgatóinak kitűnően megerősödött hatalmas szerve szerdán este tartotta meg évzáró nagytáborozását. Az évvégi beszámolók után a tábor lelkes szavakban emlékezett meg a távozó vezérségről és különösen annak fejéről, Szász Sándor volt vezér bajtársról. Ez alkalommal történt az 1924/25. tanévre megválasztott új vezérség beiktatása is. 

Szent István Bajtársi Egyesületről

Integritás annyi, mint az igazság teljessége vagy legalább az arra való törekvés. Integritásra, teljességre kell törekednie mindenkinek és minden jónak. Testi integritásunk a testi épség, egészség; lelki vagy erkölcsi integritásunk a lelki és társadalmi erényekre való buzgó törekvés. Ezt az integritást ajánlotta különösen a Szent Imrések évzáró közgyűlésén a mi apostoli püspökünk. Minél nagyobb az integritás a haza fiaiban, különösen a vezetésre hivatott intelligenciában, annál biztosabb ama reményünk, számításunk terjedése, amelyet a haza integritására szívében, eszében minden jó magyar ápol. 

Szent Imre Egyesület gyűlése

A szegedi egyetem katolikus hallgatóiból alakult Szent Imre Egyesület vasárnap bontott zászlót, s az év elején szokásos szervezkedések után a munkálkodás terére lépett. A Katolikus Körben nagyszámban összegyűlt előkelő közönség előtt adták elő ez évi programjukat, amelynek megvalósításához a szegedi katolikus társadalom segítését mi is kérjük. 

MEFHOSZ kiküldöttei a szegedi tanároknál

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének vezetői közül vitéz Oláh Béla és Ferencz Gábor május 30-án lejöttek Szegedre, hogy egyrészt beszámolót tartsanak a szövetség elmúlt évi munkájáról, másrészt hogy meghallgatva a szegedi egyetemi ifjúság kívánságait, panaszait és sérelmeit és az ellentétek kiküszöbölésével még jobban összekovácsolják az ország ifjúságának egységét.

A Szent Imre Egyesület évnyitó ünnepélye

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület folyó hó 26-án, vasárnap de. fél 11 órakor a Katolikus Kör helyiségében évnyitó ünnepélyt tart a következő műsorral: 1. Elnöki megnyitó: Reck Endre elnök. 

SzEFHE javaslata korrepetálásra

A SzEFHE kérésében előadja, hogy szigorúan óhajt gondoskodni a tagjainak tanulmányaikban való előhaladásáról, megkívánja, hogy a tagok félévenként legalább két tárgyból colloqualjanak. Ennek megkönnyítése végett kéri a tanártestületet, hogy engedje meg a SzEFHE tag tanársegédeknek és gyakornokoknak, hogy ingyen kurzusokat tarthassanak az intézetek helyiségeiben és eszközeivel.

Werbőczy nagytáborozás

A Werbőczy Jogász Bajtársi Egyesület szegedi szervezete tegnap este 8 órakor tartotta meg ünnepélyes avató nagytáborozását. Regdon László vezéri megnyitójában beszámolt az egyesület múlt évi működéséről, s egyúttal bemutatta az új tanév bajtársi programját, amelyet külföldi tanulmányutak, kultúr- és zenedélutánok, céllövészeti gyakorlatok és bajtársi misék tesznek változatossá. 

A MEFHOSz szegedi szervezetének alakuló közgyűlése

Az egyetemi ifjúságot a feltámadás útjáról semmiféle zsidó praktika nem téríti le

Kedden este jelentős fordulóhoz érkezett el a szegedi egyetemi ifjúság centralisztikus szervezkedése. A komoly és öntudatos munka jegyében újonnan, illetve végleg megalakult a MEFHOSz szegedi elnöksége, melynek célja az intenzívebb egyetemi élet kiépítése s az életlehetőségek nagyobb vonalú kiaknázása mellett bonthatatlan egységgé forrasztani össze a különböző ifjúsági egyesületeket a keresztény nemzeti eszme alapján.

A SzEFHE matinéja

Vasárnap délelőtt a SzEFHE magas színvonalú matinét rendezett a Belvárosi Moziban. Dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár filmekkel illusztrált előadásban ismertette a szegedi egyetem finnországi tanulmányútját, a Stingly–Tölcséri–Palkovics-trió művészi játéka után Juhász Gyula mély hatással olvasott fel újabb verseiből, Zitta Emma, a szegedi színház kitűnő énekesnője Thomas Mignon áriáját, egy Brahms és egy Kacsóh-dalt énekelt, és különösen a Brahms-dal stílusosan finom előadásával mutatta, hogy mint dalénekesnő is elsőrangú. Egy számát meg kellett ismételnie. 

SZEFHE-matiné

A székely egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi Mozi helyiségében kiválóan sikerült matinét rendezett a Diákotthon alapja javára. A matiné bevezetéseképpen Kogutowicz Károly dr. egyetemi tanár finnországi tanulmányútjáról tartott élvezetes előadást vetített képek és film kíséretében. 

Megalakult a Szent István Bajtársi Szövetség szegedi alvezérsége

Hódoló távirat Apponyi Albert grófhoz

A királyhű egyetemi és főiskolai hallgatók Szent István Bajtársi Szövetségének szegedi alvezérsége tegnap este tartotta meg alakuló közgyűlését az alvezérség Erzsébet-rakparti ideiglenes klubhelyiségében.

A MANSz és a MEFHOSz közös akciója

A MANSz a MEFHOSz-szal karöltve a szünidőt különböző internátusokban itt tölteni kényszerült száz egyetemi hallgató részére szilveszterre és újévre szeretetadományakciót indított, mely akció a legteljesebb siker jegyében folyt le. 

Egyetemi tanácsi vélemény a Turul Bajtársi Egyesület énekkaráról

Rector jelenti, hogy Dr. Szandner Pál professzor elkészült a „Turul” egyetemi énekkar alapszabályszerű működésének felvétele iránt benyújtott kérésének referátumával, és ezért kéri a Tanács hozzájárulását, hogy előterjesztését megtehesse.

Egyhangú hozzájárulás.

Dr. Szandtner Pál előadó ismerteti a „Turul” Bajtársi Szövetség szegedi kerületi vezérségének azt a kérését, hogy a részéről „Turul egyetemi énekkar” elnevezéssel a bemutatott szervezeti szabályzat szerint létesítendő szakosztálya működését megkezdhesse, és hogy a Tanács a szervezés költségeihez anyagi támogatással hozzájárulni szíveskedjék.

Medikus bál

A medikus bálról napok óta aggodalmas arcú bakfisok egymás között mindenütt arról beszélnek, hogy milyen nagy kár lenne, ha elmaradna a medikus bál. De érthető is ez a sajnálkozás, hiszen immár a negyedik farsang legsikerültebb báljai közé tartozott. Megnyugtatásul közölhetjük, hogy a bál nem marad el, sőt talán az idén jóval több alkalmat nyújt a szórakozásra, mint eddig. 

Protestáns műsoros táncestély a Kassban

A szegedi Evangélikus Leányegylet, a református egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre és az egyetemi hallgatók Luther Szövetsége folyó hó 15-én, vasárnap este 9 órai kezdettel a Kass Szálló nagytermében műsoros táncestélyt rendeznek. A minden tekintetben sikeresnek ígérkező estély műsorán a legkiválóbb szegedi művészek szerepelnek ének, zene és szavalattal. 

SzEFHE bál

Az idei farsang eseménydús műsorából kimagaslik a szűkebb hazájukból hontalanná vált székely egyetemi hallgatók tegnap éjszakai bálja, mely a farsang egyik legkedvesebb és legintimebb hangulatú éjszakája volt. A bálelnöki tisztet Bethlen István és Teleki Pál grófok vállalták. Az esős idő dacára már féltíz órakor nagy számban érkeztek a szegedi és székely szépasszonyok, leányok, akiket díszes rendezői kar vezetett fel a Tisza Szálló nagytermébe. 

Jókai-matiné

Kiválóan sikerült, magas nívójú matiné keretében adózott a Werbőczy Bartási Egyesület szerdán délelőtt a Belvárosi Moziban a legnagyobb mesemondó emlékezetének. Az ünnepi beszédet Csengery János dr. rector magnificus mondotta, aki tökéletes tudással és élvezetes előadókészséggel fejtegette Jókai munkásságát, elhivatottságának eredményeit, s írói egyéniségét, mely fároszként sugárzik szét a magyar regényirodalomban. 

Egyetemi lelkigyakorlat

Az egyetemi hallgatók és hallgatónők részére az Egyetemi Szent Imre Egyesület nagyböjti szentgyakorlatokat rendez március hó 30-án (...)  

Magyar diákvezérek Szegeden

A délvidéki egyetemi és főiskolai hallgatók közgyűlése

Szombat és vasárnap mozgalmas napja volt a szegedi magyar ifjúságnak. Az ország minden egyetemi városából összesereglett diákvezérek ünnepelték a szegedi magyar ifjúság munkáját, törekvését és a szent célokért való küzdelmüknek eredményét. A szombat esti vonattal érkeztek Budapestről a MEFHOSz vezérei, Ferencz Gábor alelnök és Farkas János gazdasági igazgató. 

Ifjúsági kiállás a numerus clausus mellett

Az egyetemi ifjúság ma este gyűlést tart a legújabb liberális offenzíva visszaverésére

A szegedi egyetem megszűntetéséről a közvéleménybe dobott hiób-hír nyomán felkavart érzések, indulatok és titkos gondolatok hullámai még mindig nem simultak el, sőt az utóbbi napokban olyan irányt vettek, mely élénk következtetéseket enged meg a hír eredőjére és tendenciájára vonatkozólag.

A szegedi egyetemi ifjúság állásfoglalása a kormányzót ért támadás miatt

A magyar királyi Ferenc József Tudományegyetem ifjúsága, melynek összes szervezetei felháborodással értesültek a kormányzót ért támadásról, ma délelőtt megfelelő formában juttatják érvényre tiltakozásukat és felháborodásukat.