Források

SzEFHE-könyvtár

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete régóta dolgozik egy tankönyvekből álló szegedi SzEFHE-könyvtár felállításán, miáltal gyökeresen segítve volna a menekült tanulóifjúság tankönyvhöz juthatás szempontjából is igen nehéz helyzetén. 

Nyaraltatási felhívás

A SzEFHE vezetősége felkéri azokat a vidéki földbirtokosokat, vendégszerető családokat, akik a nyár folyamán, mint az elmúlt három nyáron is tették, hazamenni nem tudó, menekült székely diákokat szándékoznak vendégül látni, ebbéli szándékukat a szegedi SzEFHE titkári hivatalának levelezőlapon minél előbb jelentsék be.

Egyetemi hallgatók a mentők szolgálatában

A Csaba egyetemi egyesület harmad- és negyedéves orvoskari tagjai fölkeresték Papp Ferenc tűzoltóparancsnokot, és annak az óhajuknak adtak kifejezést, hogy budapesti mintára ők is részt akarnak venni a mentési munkálatokban.

Egyetemi tanácsi álláspont az ifjúsági segélyegyletek hiányáról

Rector jelenti, hogy az 1919/20. tanévet pótló semester és az 1920/21. és 1921/22. tanévek alatt a hallgatóságtól az általános segítő egyesületek javára összesen 7118 Kor. folyt be.

Minthogy az ifjúsági segélyegyletek még nem alakultak meg, javasolja, hogy az összeg egyelőre a Rector rendelkezésére álló „Segélyalap”-hoz csatoltassék, ha pedig a segéylegyletek megalakulnak, a tanács a fennmaradó összeg szétosztása iránt annak idején külön intézkedjék.

A SzEFHE női szakosztálya

A szegedi SzEFHE női szakosztálya a múlt vasárnap délután tartotta meg alakuló közgyűlését a SzEFHE-internátus Vásárhelyi sugárút 2. sz. alatti helyiségében. 

Evangélikus egyetemi egyesület létrehozása

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem evangélikus hallgatói vasárnap délelőtt 11 órakor tartották az ev. templomban alakuló gyűlésüket. 

Evangélikus egyetemisták szövetsége

Vasárnap, 14-én egyetemünk ev. hallgatói megalakították az Ev. Egyet. és Főisk. Hallg. Szövetségét. Ez ünnepélyes alkalomból a helyi Ev. Szövetség ünnepi gyűlést tartott, melyen úgy az egyháztanács, mint a választmány teljes számmal jelen volt. A gyűlésen az egyház felügyelője, mélt. Kiss Ferenc erdőfőtanácsos elnökölt. 

Egyetemi polgárok tüntető felvonulása Kószó államtitkárhoz

„Pfuj Bottka!” – Kószó a kötelességét teljesítette – „Menjenek haza és tanuljanak!”

Vasárnap, a délutáni órákban híre járt, hogy a Szent Imre Kör egyetemi hallgatói tüntetésre készülnek dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos ellen. A hír nyomán nagy nyugtalanság támadt a városban, és a nyugtalanságot még fokozta az a körülmény, hogy estefelé egyetlen fehérsapkás egyetemi hallgató sem volt látható az utcákon.

A Csaba Bajtársi Egyesület kérése mentős szolgálat ügyében

A Csaba Bajtársi Egyesület ismételten fordult a dékánhoz azzal a kéréssel, hogy hivatalos óráinak tartására és könyveinek elhelyezésére helyiséget adjon. 

A főiskolai ifjúság tiltakozása Hébelt rágalmai ellen

Az idemnitás vitájában mint ismeretes felszólalt Hébelt Ede Sopron szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselője is. Ebben a beszédében feldicsérve a zsidó ifjúságot, súlyosan megsértette a keresztény egyetemi hallgatókat, többi között azt állítván róluk, hogy kötelességeiket elhanyagolják, és nem tanulnak. 

A DMKE széképülete

A Délmagyarországi Közművelődési Egyesület igazgatósága szerdán délután a DMKE-palota tanácskozó termében dr. Dobay Gyula elnökletével ülést tartott. Klug Péter igazgató fölhatalmazást kért az elnökség számára a széképület tatarozására vonatkozólag. Az árajánlatok szerint a kőműves munka 10.000, a festés pedig 6300-9100 koronába kerülne. A tatarozás halaszthatatlan, márcsak azért is, mert az árak napról-napra fokozódnak. Az igazgatóság ezután fölhatalmazta az elnökséget, hogy az épület tatarozását a bejelentett összeg keretei között végeztesse el.

Akik a numerus clausus betartása fölött őrködnek

A Turul Szövetség és a szegedi egyetem – Hadparancs az Attila tek. Vezérségének

Mialatt az országot a lét ezernyi nyomasztó gondja őrli, mikor minden komoly erőnek az összeforrasztásán fáradozik a pénzügyminiszter,[1] mikor a komoly munka megteremtésének pillanata a nemzet élete árán késhet csak tovább, azalatt a mi derék egyetemi hallgatóink félretéve a hazafiúi bánatot, mit sem törődve azzal, hogy az „istennyila” valóban belevágódott gazdasági életünkbe, fölvették ismét az elejtett fonalat, s fűzik tovább a destruktív szálat az immár háromesztendős orsóra.

 

[1] Kállay Tibor 1921. december 3. és 1924. február 20. között volt pénzügyminiszter.

Az Egyetemi Szent Imre Kör felhívása

Az érettségizett katolikus ifjakhoz

Az Egyetemi Szent Imre Kör tagjainak jól felfogott érdekében már most megkezdte a köri szervezkedést és felkészült a jövő tanévre, hogy tagjai részére módot nyújtson a középiskolákban beoltott eszméknek továbbfejlesztésére és a hitéletnek az összkatolikus egyetemi hallgatókkal együttesen való ápolására, amelyre az egyetemen még sajnos az előadások keretében módja és alkalma nincs.

Az egyetemi egyesületek és a diáknyomorenyhítő akció

A szegedi egyetemi egyesületek augusztus hó 16-án tartott megbeszélésükön határozatot hoztak, mely szerint a Magyar Diáknyomorenyhítő Akció által augusztus hó 26. és 27-ére Szegeden tervezett ünnepségek megtartását nem tartják célszerűnek. 

Előadás diáknyomorenyhítési céllal

A Magyarországi Diáknyomorenyhítő Akció ma este a szegedi városi színházban nagysikerű ünnepélyt tartott az akció érdekében. Színre került a Heidelbergi diákélet, amelyet a MEFHOSz művészgárdája adott elő. 

Az Attila szegedi szervezetének tisztújítása

A MEFON Turul Szövetsége kebelébe tömörült Szegedi Bajtársi Egyesületek Attila Helyi Szervezetének követtábor jellegű vezértanácsa szombaton délután táborozást tartott. A táborozást a MEFON Turul Szövetségének hivatalos képviselője Lendvay Béla a Turul vezérelnöke lelkes szavakkal nyitotta meg, mely után az Attila Helyi Szervezet vezérének, Kószó György, alvezérének Burkó Károly, íródeáknak Mertl József, nádornak dr. Hunyady Gyula, székelnöknek Koncwald Tibor, számvizsgáló-bizottság elnökének Rötth András dr., darufőnöknek Radványi Gézát választotta meg. 

Az első Katolikus Diáknagygyűlés határozatai

I. Kívánja a nagygyűlés közoktatásunk egész vonalán a katolikus bölcseleti ismeretek intenzív tanítását, és valamennyi egyetemünkön a katolikus filozófiai tanszék sürgős felállítását.

Bethlen Gábor Kör közgyűlése

A szegedi Bethlen Gábor Kör november 1-jén, szerdán délután 4 órakor tartja közgyűlését, melyre ezúton is meghívja a tagokat a szünidei bizottság. 

A SzEFHE ingyenes kulturdélutánja

A Székely Egyetemi Hallgatók folyó hó 18-án, szombaton délután 4 órai kezdettel rendezik a második – most már nyilvános – kultúrdélutánjukat, a Bocskay Internátus (Vásárhelyi sugárút 2. sz.) nagy társalgó termében. 

A DEFHE színielőadása

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete december 6-án, a Kormányzó névnapján a Városi Színházban előadást rendez, mely alkalommal színre kerül Vitos Gerő, az egyesület elnöke és Múth János tanár által írt „Hajdú magyarok” című négy felvonásos történelmi színműve. 

A Csaba és a Werbőczy Bajtársi Szövetségek önkéntes tűzoltó- és mentőegyesülete

Több alkalommal beszámoltunk a szegedi önkéntes tűzoltó- és mentőegyesület újabb fejlődéséről. Az utóbbi napokban újabb lendülettel indult meg a szervezés. A Csaba orvostanhallgatók bajtársi szövetsége 85 taggal nevezett be az önkéntes mentőtanfolyamra. 

A DEFHE színielőadásáról

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete december 6-án a kormányzó névünnepén színielőadást rendez. A „Hajdú magyarok” című négy felvonásos történelmi előadás szenzációs kultúresemény számba megy. 

Gyógyszerészhallgatók kultúrdélutánja

A magy. kir. Ferenc József Tudományegyetem gyógyszerészhallgatóinak Rákóczi Bajtársi Egyesülete 1922. évi december hó 8-án délután 6 órai kezdettel szegénysorsú bajtársai felsegélyezésére műsoros kultúrdélutánt rendez csekély belépődíj mellett. 

A Szent Imre Kör zenei felolvasó estje

A város társadalmának minden rétegében élénk érdeklődés nyilvánul aziránt az érdekes felolvasó estély iránt, amely december 28-án, csütörtökön lesz a Kass Szálló nagytermében.

Szt. Imre Kör estje

December 28-án este fél kilenckor rendezi a Szent Imre Kör első felolvasó estélyét a Kass Szállóban. 

Az egyetemi ifjúság mozgalma Petőfi szegedi szobráért

A Szent Imre Kör megbotránkozása a rókusi vallásgyalázás fölött

A szegedi egyetemi ifjúság, amely a menekült kolozsvári egyetem elhelyezése óta lüktető kultúréletet vitt bele Szeged társadalmi életébe, most lelkes terv megvalósításával foglalkozik. Mozgalmat indítanak egy Petőfi szobornak a Klauzál téren való felállítása céljából.

SzEFHE bál

A Székely Főiskolai Hallgatók Egyesülete a farsang legfényesebb bálját rendezte tegnap este a Tisza-szálló összes termeiben. Az erkölcsi és anyagi sikerekben gazdag táncmulatságot magas színvonalú hangverseny vezette be a SzEFHE dalárdájának hatásos Székely imádságával. 

Velünk van Szeged keresztény főiskolai ifjúsága!

Az a vakmerő rágalomhadjárat, amit döntő csapásul szánt a keresztény nemzeti irányzatnak a szegedi zsidó sajtó, sokkal nyaktörőbb kísérletnek bizonyult, mint azt liberális körökben számították. 

Velünk van Szeged keresztény főiskolai ifjúsága!

Az a vakmerő rágalomhadjárat, amit döntő csapásul szánt a keresztény nemzeti irányzatnak a szegedi zsidó sajtó, sokkal nyaktörőbb kísérletnek bizonyult, mint azt liberális körökben számították. 

SzEFHE ismeretterjesztő összejövetele

A SzEFHE ismeretterjesztő szakosztálya folyó hó 3-án, szombaton délután háromnegyed 6 órai kezdettel ismeretterjesztő összejövetelt tart a SzEFHE internátus nagytermében(...)