Források

A főiskolai hallgatók ügye

Kaptuk az alábbi sorokat:

A Szeged és Vidéke c. estilapban „Ötven főiskolai hallgató kivált az egyesületből” c. közleménnyel kapcsolatban a Magyar Főiskolai Hallgatók Szegedi Szövetsége a következők megállapítását kéri: ... 

Jogi tanfolyamot létesít a kormány

A nemzeti kormány a Szegeden tartózkodó joghallgatók részére jogi tanfolyamot létesít,a melynek vezetője egy kiváló fővárosi jogtudós, egyetemi tanár lesz. 

Jogi tanfolyam Szegeden

A Nemzeti Kormány jóváhagyása és támogatása mellett a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége Varga budapesti egyetemi tanár vezetésével jogi tanfolyamot rendez. 

Főiskolai hallgatók ügye

Kaptuk az alábbi sorokat.

Válasz a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének

1. Nem igaz, hogy az ismert, közvetlenül a gyűlésterem előtt lejátszódott incidens két tag magánügye volt. Azért nem zárták volna ki a szövetségből az incidens okozóját. Ez az ügy épp annyira magánügy, mint amennyire az pl. a Wimmer-Bartos-ügy.

Főiskolai hallgatók intéző bizottságának ülése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének intéző bizottsága f. hó 19-én ülést tartott, melyen több fontos ügy megbeszélésével – 

A miniszterelnök az ifjúság hazafias gondolkozásáról

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége tisztelgett a miniszterelnöknél, hogy a kormányhoz való ragaszkodásáról és támogatásáról bizonyságot tegyen. P. Ábrahám Dezső miniszterelnök[1] válaszul többek közt a következőket mondta:

 

[1] P. Ábrahám Dezső (1875-1973) ügyvéd előbb 1918. október 31-én Károlyi Mihály kormányában igazságügyi államtitkár, majd a tanácsköztársaság alatt a fővárosból Szegedre szökött, s 1919. július 12. és augusztus 12. között a nemzeti kormány miniszterelnöke, később az 1919. szeptember 24-én alakult Huszár-kormányban belügyi államtitkár.

Főiskolai hallgatók a miniszterelnöknél

Ma délelőtt a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének öttagú bizottsága tisztelgett a miniszterelnöknél, hogy a Szövetségnek a nemzeti kormányhoz való őszinte, törhetetlen ragaszkodásáról és támogatásáról bizonyságot tegyenek. 

Főiskolai hallgatók díszközgyűlése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége folyó hó 31-én, csütörtökön délután 5 órakor díszközgyűlést tart a városháza közgyűlési termében, amelyre a város közönségét ezúton is meghívja.

A magyar ifjúság a nemzeti kötelesség útján

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége folyó hó 31-én, csütörtökön délután 5 órakor díszközgyűlést hívott össze a városháza nagytermébe. A gyűlés szónokai kivétel nélkül az ifjúság nemzeti gondolkodásának és nemzeti étzésének fontosságát hangsúlyozták. 

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Egyesületének díszközgyűlése

Szegeden az ország minden részéből, a nemzet megmentésének gondolatával összegyűlt ifjúság lelkes, komoly, a nehéz helyzetet teljese átérző demonstrációban bontotta ki egyesületének zászlóit, így kifejezést adva az ifjúság tettre vágyásának és áldozatkészségének. 

A főiskolai hallgatók díszközgyűlése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége csütörtökön délután díszközgyűlést tartott a városháza nagytermében. A gyűlésen, amelyen Ábrahám Dezső miniszterelnök és gróf Teleki Pál külügyminiszter is beszéltek, nagyszámú közönség jelent meg. A díszközgyűlést öt óra után nyitotta meg a szövetség elnöke, Molnár Miklós. Beszédét Petőfi halálának évfordulójához kapcsolja, és Petőfiben a hazájáért lelkesedő ifjúság eszményére emlékeztet. 

Orvostanhallgatók Mann tanárnál

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének orvotsnhallgatói küldöttségileg tisztelegtek szombat de. dr. Mann nőgyógyász professzornál. Faragó Mihály szigorló orvos meleg szavakban tolmácsolta az ifjúság ragaszkodását és nagyrabecsülését az európai hírességű tudóssal szemben, aki hosszú munkálkodása alatt a szegedi Bábaképezdét az ország legelső intézetévé fejlesztette. 

A kolozsvári egyetemi ifjak Szegeden

Teleki Pál is kilátásba helyezte lejövetelét

A kolozsvári egyetemi kör három ifjúsági tagja kereste fel ma hivatalában dr. Somogyi polgármestert, hogy a folyó hó 28-án megtartandó műsorral egybekötött táncestélyük részleteit megbeszéljék. 

Teleki Pál a szegedi egyetemi bálon

A száműzött kolozsvári egyetemi kör március hó 28-án rendezendő műsoros estélyére gróf Teleki Pál miniszterelnök, Szeged város I. kerületének nemzetgyűlési képviselője kilátásba helyezte lejövetelét, s megígérte az ifjúságnak, hogy akadályoztatása esetén képviseltetni fogja magát.

Az első szegedi SzEFHE-bál

Külsőségekben is fényesen, egyszersmind a leglelkesebb hangulatban folt le a száműzött kolozsvári egyetemi ifjúság bemutatkozó estélye húsvét hétfőjén a Tisza Szálló címerekkel és zászlókkal feldíszített nagytermében. 

Útban a székely egyetemi hallgatók

A szegedi egyetemnek nagyszámú székely hallgatója is lesz. Erdély megszállása után a kiutasított és menekült egyetemnek igen sok hallgatója is otthagyta Erdélyt, hogy tanulmányaikat a száműzött egyetemen fejezzék be.

A kolozsvári egyetem diákjai

A kolozsvári egyetem diákjai az előadások közeledtével lassan-lassan szivárognak városunk falai közé, hogy munkához lássanak, és megalapítsák az egyetemek jellegzetes ifjúsági életét. Az ifjúság zöme, az Egyetemi Kör, még e héten megérkezik új pihenő helyére a vándorúton, ahol azonban sem a Menza, sem az egyetemi internátus nem várja őket még készen.

Felhívás a délvidéki egyetemi hallgatókhoz

A Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete szegedi fiókjának megalakítása céljából (...)

Felhívás a SzEFHE tagaihoz

A SzEFHE hivatalos helyisége már megnyílt, d. e. 9-11-ig, délután 3-5-ig a tagok és új jelentkezők rendelkezésére áll. Ismételten kifejezésre kívánom juttatni, hogy célunk az erdélyi székelység tömörítése, egymás segítése és támogatása, s hontalanságunknál fogva következmé en[1] s különben természetszerűleg is érzékenyebb s mély érzésűbb lelkünk minden megrezdülését s hazaszeretetét kívánjuk ápolni, s tovább mindenkibe átoltani.

[1] Az eredeti szöveg értelmetlen mértékben hiányos.

Megalakult a Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete

Tegnap megalakult a Délvidéki Otthon keretén belül a Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete.

Megalakult a Bethlen Gábor Kör

A Bethlen Gábor Kör szegedi csoportja ma délelőtt 9 órakor tartotta meg első alakuló ülését. 

Egyetemi Szent Imre Kör estélye

Vasárnap tartotta meg a kör az országos gyász miatt elhasztott Imre-estélyét. Délelőtt 10 órakor a katolikus egyetemi ifjúság megjelent a belvárosi templomban az első hivatalos istentiszteleten. 

Az első egyetemi bál

A Szent Imre Kör tegnap este rendezte hangversennyel egybekötött táncestélyét a Katolikus Kör helyiségében. A jelenvoltak között láttuk dr. Aigner Károly főispánt, dr. Gaál tanácsnokot, Várhelyi prépostot és a katolikus társadalom számottevő tagjait. 

A SzEFHE matinéja

A SzEFHE matinéjára már minden előkészület megtörtént, s bár a részletes műsor csak ma kerül nyilvánosságra, mégis a tegnapi és tegnapelőtti napokon, csupán arra a hírre, hogy az ügyes székely fiúk rendeznek valamit, szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánult meg a társadalom minden rétegében.

A SzEFHE matinéjáról

Félreértések elkerülése végett tudatjuk mindenkivel, akit illet, de azt szeretnők, hogy e híradásunk a mi ügyünkkel egybeforrt lelkületeket a szív mélyén melegen érintse.

Hírek járnak, hogy a székely egyetemi ifjak vasárnap délelőtti ünnepsége a városi színházban elmarad. 

A szegedi DEFHE megalakulása

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Szegeden is megalakult, és megkezdte működését. Célja a meg nem alkuvó irredenta magyar szellem állandó ébrentartása, s a magyarság szellemi javainak ápolására irányuló kulturtörekvései mellett a szűkölködő egyetemi hallgatók anyagi segélyezése. 

Egyetemi Szent Imre Kör felhívása

Az Egyetemi Szt. Imre Kör felhívja tagjait, hogy mindazok, akik (...)

A Bethlen Gábor Kör megalakulása

A protestáns egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre értesíti a protestáns ifjúságot, hogy (...)  

DEFHE bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete 1921. évi dec. hó 1-jén este fél 9 órakor a Tisza Szálló nagytermében irodalmi műsorral egybekötött nagyszabású táncmulatságot rendez a szegény egyetemi hallgatók felsegélyezésére. 

A szegedi Evangélium Diákleány Szövetség megalakulása

Szegeden is megalakult a Magyar Evangélium Diákleány Szövetség, mely a MEKDESz révén csatlakozik a Kristliche Student Weltverbundhoz. Az egyesület célja általában a vallásos és nemzeti élet elmélyítése.