No-picture
Az egyetemi Szent Imre Egyesület közgyűlése

Az egyetemi Szent Imre Egyesület közgyűlése

Vasárnap délelőtt tartotta az egyik legnépszerűbb egyetemi kör, a Szent Imre Egyesület közgyűlését, amely alkalommal megválasztották az új ifjúsági elnököt is. Lázár Ferenc dr., az egyesület két éven át volt népszerű elnöke ugyanis lemondott, mivel az élet állította sorompóba, és nagy elfoglaltsága miatt, mint mondotta, nem tud annyi időt szentelni az egyesület felvirágoztatására, mint amennyit a saját akarata megkívánna. 

Tovább

B%c3%b6lcs%c5%91logo%c3%baj
Bele fognak rázódni-interj...

Bele fognak rázódni-interjú Kothencz Mihállyal

A Bölcső 1997/5. számában megjelent cikke

Tovább

No-picture
Az egyetemi ifjúság nagygy...

Az egyetemi ifjúság nagygyűlése

A SzEI-be tömörült szegedi egyetemi ifjúság szombaton délelőtt a bölcsészetkari auditorium maximumban népes diáknagygyűlést tartott, amelyen az egyetem professzorai közül megjelentek: dr. Szent-Györgyi Albert, dr. Sík Sándor és dr. Koch Sándor egyetemi tanárok. Bogdánfy György ifjúsági elnök megnyitójában felolvasta a betegsége miatt távollevő dr. Kogutowicz Károly rektor üdvözlő levelét, majd megemlékezett október hatodikáról.

Tovább

No-picture
A fajok haldoklása

A fajok haldoklása

Az Emericana által rendezett katolikus szabadegyetem keretében kedden este tartotta befejező előadását dr. Somogyi József főiskolai tanár „Népek és fajok haldoklása” címmel. Az előadáson nagyszámú érdeklődő közönség jelent meg. Bevezetőül elmondotta, hogy a darwinizmus tanítása szerint a létküzdelemben a tehetségesebb egyének és fajok foglalják el az élet színterét a gyöngébbek elől. A tapasztalat azonban sok tekintetben éppen ennek az ellenkezőjét mutatja. A világtörténelem nagyjainak utódait ma már hiába keressük, uralkodók, főnemesi családok haltak ki nyomtalanul néhány generáció alatt. A népes fajok közül elsősorban a legműveltebbek közelednek a leginkább a pusztulás felé. Az ókor legkiválóbb népei: asszírok, babiloniak, a rómaiak teljesen elpusztultak, és a mai kultúrnépek legtöbbjénél is megkezdődött a lassú haldoklás. Magyarországon is évről-évre csökken a születési arányszám, és ma már ott tartunk, hogy két magyar csecsemő születésére három román és három jugoszláv születés esik. A születési arányszám csökkenésének az oka a szaporodásnak mind veszedelmesebben terjedő mesterséges meggátlása. Ez ellen megfelelő erkölcsi, pedagógiai és szociális eszközökkel kell küzdeni, és csökkenteni kell azt a különbséget, amely a sokgyermekes és a gyermektelen egyének helyzete között mutatkozik. 

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
A szegedi egyetemen csütör...

A szegedi egyetemen csütörtökön megszűntek az igazoltatások

Tüntető diáksztrájk – Csak néhány professzor tartott előadást egy-két hallgató jelenlétében

A szegedi egyetemen csütörtökön délelőtt már csak a néptelen folyosók és tantermek emlékeztettek a kétnapos botrányokra. Mint megírtuk, szerdán az egyetemi hallgatók úgy határoztak, hogy nem fognak járni előadásokra, mire a professzorok legnagyobb része bejelentette az illetékes dékánoknak, hogy nem tartanak órát, mert semmi értelme nincs annak, hogy ők pontosan megjelenjenek a tantermekben, a hallgatóság ellenben következetesen távol maradjon, s legfeljebb egy-két hallgató jelenjen meg. Szerdán már nem is volt a karokon sem rendes előadás. Ha meg is tartotta egy-két professzor az órát, az is csak inkább látszólagos volt. 

Tovább

12_01_02-tuntetes-021
Ladányi Andor: Tandíjtörté...

Ladányi Andor: Tandíjtörténet: Jövője van

Most, amikor a tandíjra vonatkozó népszavazási kezdeményezés ingajáratban közlekedik az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság között, talán nem érdektelen fölidézni a tandíj hazai történetét.

Tovább

No-picture
A Turul Szövetség országos céllövő versenye

A Turul Szövetség országos céllövő versenye

A Turul Szövetség, amely a magyar egyetemi és főiskolai bajtársi egyesületek országos központja, május 10-én és 11-én Debrecenben nagyarányú céllövő versenyt rendez. A versenyen indulhat minden egyetemi és főiskolai hallgató és diplomát szerzett egyén, ki a Turul Szövetség kötelékébe tartozó valamely bajtársi egyesület daruja, leventéje, vagy dominusa. Ezen az országos céllövő versenyen, mely a debreceni nagy erdei katonai elemi lőtéren fog lefolyni, eldöntésre kerül a Turul Szövetség jól képzett és országos arányokban kiépített céllövő gárdáinak 1929. évi országos bajnokságának kérdése. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók