Delmagyar
Szegedi egyetemisták külföldi építőtáborokban

Szegedi egyetemisták külföldi építőtáborokban

A Délmagyarország 1972. május 28-án megjelent cikke

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Szegedi kis kalendárium...

Szegedi kis kalendárium

A Fiatalok Művészeti Kollégiuma ízléses, szép formában újra kiadta kis kalendáriumát. A finom kis naptár, amelyben érdekes népi költemények vannak, s amelyeket szépen illusztrált Buday György értő művészete, kedves ajándékot képez.

Tovább

Article-1322441-0bb60011000005dc-733_634x428
Mészáros Nóra: Két diákláz...

Mészáros Nóra: Két diáklázadás Párizsban (1968, 2005)

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a diákok kivonulnak az utcára…

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
A „Turul” Szövetség az ifjúsági egységért

A „Turul” Szövetség az ifjúsági egységért

A „Turul” Szövetség szegedi kerületének vezérsége szombaton délután dr. Gyurki Gyula ker. vezér elnöklete mellett vezértanácsi tábort tartott, amelyen a vidéki és helybeli tagegyesületek vezetői teljes számban megjelentek.

A népes vezértanácsi tábor az esti órákig tárgyalta az ifjúsági egység ügyével kapcsolatos kérdéseket. Mindenekelőtt megállapította a vezértanácsi tábor, hogy a „Turul” Szövetségben megvolt a tárgyalási hajlandóság – tekintettel, hogy már eleve is szükségesnek tartotta az eddig szétforgácsolt nacionalista erők egyesítését. Az eltelt hetek alatt megtartott tárgyalások eredményre nem vezettek éppen az egyesületen kívül álló megbízottaknak tüntető távolmaradása miatt. Ezen tények figyelembevételével a vezértanácsi tábor a következő egyhangú határozatot hozta:

Tovább

No-picture
Turul Szövetség levele a R...

Turul Szövetség levele a Rektorhoz

305/1940.

Magnifice Rector!

Mély tisztelettel bejelentem, hogy a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja a „TURUL” Szövetség szegedi kerületének Vezérsége alatt a következő teljes jogú tagegyesületek működnek:

1. „Árpád” Bajtársi Egyesület, amely magába tömöríti a bölcsészettenhallgatókat, továbbá a math.- és természettudománykari hallgatókat.

2. „BOTOND” B. E., mely magába tömöríti a Polgáriisk. Tanárjelölteket.

3. „Gróf Bercsényi Miklós” Bajtársi Egyesület, mely Hódmezővásárhelyen működik, és magába tömöríti az ott tartózkodó végzett hallgatókat, továbbá az egyesület pártoló tagjait, akik a város iparos, kereskedő és földmíves társadalmának tagjai.

4. „Csaba” B. E., mely magába tömöríti az orvostanhallgatókat, illetőleg a végzett orvosokat.

Tovább

No-picture
Halasztó egyetemi tanácsi ...

Halasztó egyetemi tanácsi határozat az ifjúsági egyesületekről

Dr. Szandtner Pál prodékán ismerteti:

1./ a Szegedi Evangéliumi Leány-Diákszövetség

2./ a „Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetsége Szegedi Fiókja”

Tovább

No-picture
DEFHE-bál

DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete kedden éjszaka rendezte meg idei nagysikerű farsangi bálját a Kass feldíszített nagytermében. A díszes és előkelő közönség tíz felé kezdett gyülekezni. Az előkelőségek sorában láttuk Riesz Frigyes dr. rector magnificust, Horger Antal dr., Poór Ferenc dr. egyetemi tanárokat, azonkívül a Délvidéki Otthon vezető tagjait, Klug Péter dr-t, Török Sándor dr-t, vitéz Petkóczy Lajos dr. rendőrtanácsost, Széchenyi István dr-t, az ÉME elnökét, Bolnay Kamill dr. őrnagyot, Fohsz György, a Délvidéki Otthon pénztárosát és még másokat. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók