No-picture
Az Emericana munkája

Az Emericana munkája

A másfél éve megnyitott Horthy Miklós Tudományegyetem nagy kulturmissziós feladatok elvégzésére vállalkozott az Alföld és az azóta visszatért Délvidék területén. S ezért mindenkit érdekel az egyetem katolikus ifjúsága – amely a hallgatóság mintegy kétharmad részét alkotja – hogyan tesz eleget nemzeti és vallási kötelezettségeinek.

A hely szűke miatt nem szólunk most az Egyetemi Mária Kongregációk és a Szent Imre Kollégium Széchenyi Körének működéséről, inkább a harmadik katolikus egyetemi szervezet, az Emericana Marisia corporatio munkásságáról számolunk be.

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
A Turul Szövetség Dugonics...

A Turul Szövetség Dugonics András Bajtársi Egyesülete

a népművelési bizottsággal és az ipartestülettel karöltve rendezi meg a szegedi iparostársadalom számára szerda esti előadását. Az előadások célja az iparostársadalom világnézetének helyes, magyaros irányú kialakítása, illetve megóvása minden lappangó, vagy nyíltan támadó szellemmel szemben. 

Tovább

No-picture
Commendatori levél Hermann...

Commendatori levél Hermann Egyed szegedi nagyprior részére

Nagyon tisztelendő Nagyprior Úr!

A Vezérség határozata értelmében ezennel hivatalosan kimondom a szegedi két összevont egyetemi corporatio (Marisia-Banatia, Clusia-Danubiana) megszűnését. Egyúttal a megszűnő új corporatiók helyett új emericanás corporatio alapítását mondom ki. Ezen corporatio megszervezésére dr. Nagy Géza referendarius urat kértem fel.

 

Tovább

No-picture
Egyetemi Szent Imre Kör estélye

Egyetemi Szent Imre Kör estélye

Vasárnap tartotta meg a kör az országos gyász miatt elhasztott Imre-estélyét. Délelőtt 10 órakor a katolikus egyetemi ifjúság megjelent a belvárosi templomban az első hivatalos istentiszteleten. 

Tovább

No-picture
A familia feladata az Emer...

A familia feladata az Emericanában

A familia legszentebb feladata a széteső magyar katholikus család eszméjének a rekonstruálása. E nagyszerű feladat megoldásának alfája a Hit. Csak a mélységes religióból élő emericanás familia vetítheti a család meleg verőfényét a conventre, curiára. Ezzel a belső katolicitással telt lelkiséggel vegye körül, segítse a Foederatiót nagy munkájában, nemes céljainak elérésében. Az igazi nőiesség már ritka a ma társadalmában. A familia tagjainak katolikus magyar nőknek kell lenni a szó legszigorúbb értelmében.

Tovább

No-picture
A Szent Imre Egyesület évn...

A Szent Imre Egyesület évnyitó ünnepélye

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szent Imre Egyesületének szegedi csoportja vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta a Katolikus Körben évnyitó ünnepségét előkelő és nagyszabású műsorral. Az ünnepélyen megjelentek Glattfelder Gyula dr. csanádi megyés püspök, Muntyán István dr. kuriai bíró, táblai tanácselnök, Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos, a Katolikus Kör elnöke, Erdélyi László dr. egyetemi tanár, s kívülük még számosan az érdeklődők és katolikus társadalom tagjai közül. 

Tovább

No-picture
Szeged népének hatalmas tüntetése a békerevízió mellett

Szeged népének hatalmas tüntetése a békerevízió mellett

Szeged város közönsége vasárnap délben rendezte meg tiltakozó nagygyűlését a városháza előtt, és az egyetem aulájában. A nagygyűlést istentisztelet előzte meg, melyre a Fogadalmi templomban gyűltek egybe a hívek. Az ünnepi nagymisét dr. Becker Vendel szentszéki tanácsos, tanítóképző intézeti igazgató celebrálta fényes papi segédlettel. A szentmise előtt dr. Mester János egyetemi tanár, a DEFHE országos elnöke mondott beszédet. Ezután  a bajtársi egyesületek és a különböző társadalmi egyesületek zászlók alatt gyülekeztek a templom előtti térségen, ahonnan zárt sorokban vonultak el a városháza elé. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók