No-picture
Egyetemi Szent Imre Kör felhívása

Egyetemi Szent Imre Kör felhívása

Az Egyetemi Szt. Imre Kör felhívja tagjait, hogy mindazok, akik (...)

Tovább

No-picture
Szent István Bajtársi Egye...

Szent István Bajtársi Egyesületről

Integritás annyi, mint az igazság teljessége vagy legalább az arra való törekvés. Integritásra, teljességre kell törekednie mindenkinek és minden jónak. Testi integritásunk a testi épség, egészség; lelki vagy erkölcsi integritásunk a lelki és társadalmi erényekre való buzgó törekvés. Ezt az integritást ajánlotta különösen a Szent Imrések évzáró közgyűlésén a mi apostoli püspökünk. Minél nagyobb az integritás a haza fiaiban, különösen a vezetésre hivatott intelligenciában, annál biztosabb ama reményünk, számításunk terjedése, amelyet a haza integritására szívében, eszében minden jó magyar ápol. 

Tovább

No-picture
Hétfőn délelőtt verekedést...

Hétfőn délelőtt verekedést rendeztek a szegedi egyetemen

Másfél éves szünet után a kultuszminiszter szegedi látogatása idején, hétfőn ismét eltávolították a zsidó vallású diákokat. – A zsidó vallású hallgatók emlékiratot nyújtanak át Klebelsbergnek. Megállapították a verekedők névsorát – A rektor a legszigorúbb rendszabályokat ígéri.

Egy héttel ezelőtt valaki kiírta a szegedi egyetem hirdetőtáblájára az ismert jelmondatot: „Üsd a zsidót!” Ugyanakkor kiírták a I. sz. tanterem nagy falitáblájára, hogy: „Éljen a numerus clausus!” Ilyen és hasonló megmozdulásokból nemcsak az egyetem polgárai, hanem az egészen újonc gólyák is meglehetős biztonsággal tudtak következtetni arra, hogy mi fog következni. Csalódás ez alkalommal sem érte azokat, akik hallották, hogy a bajtársak megelégelték az egyetemi nyugalmat, de azokat sem, akikhez eljutott a hír, hogy hétfőn kezdik meg a hergelést. Azt mondják, hogy a mostani hangoskodást nagymértékben befolyásolja az a hír, hogy Klebelsberg Kunó Szegeden tartózkodik.

            A verekedések a központi egyetemen kezdődtek, és még hétfőn délelőtt átterjedtek a bölcsészeti fakultásra.

Tovább

No-picture
Reck Endre lett a szegedi MEFHOSZ csoport elnöke

Reck Endre lett a szegedi MEFHOSZ csoport elnöke

December másodikán tartották meg a MEFHOSZ szegedi tagegyesületei alakuló értekezletüket, melyen dr. Veszprémy Dezső rektor magnificus, dr. Erdélyi László és dr. Szandtner Pál egyetemi professzorok, a MEFHOSZ tb. tagjai is megjelentek. A gyűlés elnökéül Veszprémy rektort kérték fel, ki örömét fejezte ki és kérte az egybegyűlteket, hogy azt a szép egyetértést és bizalmat, amit e nagyjelentőségű gyűlésen nyilvánítottak ki, őrizzék meg, és ápolják tovább.

Tovább

Delmagyar
Egyetemisták időbeosztása...

Egyetemisták időbeosztása

A Délmagyarország 1973. április 18-án megjelent cikke

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Király-Kőnig Péter szerzői...

Király-Kőnig Péter szerzői estje a MIEFHOE-ban

Király-Kőnig Péter a jeles szegedi zeneszerzőnek nagysikerű szerzői estjét rendezte meg hétfőn a MIEFHOE a zsidó hitközség székházának nagytermében. A rendkívül nívós hangverseny közönsége élén dr. Lőw Immánuel főrabbi felsőházi taggal, elragadtatással hallgatta a szebbnél-szebb Kőnig interpretációkat, és úgy a népszerű szerzőt, mint a kitűnő előadókat hosszasan ünnepelte. Kollár Pál zongoraművész bevezető beszédében elismerő szavakkal méltatta Király-Kőnig Péternek maradandó munkásságát. 

Tovább

No-picture
Szegedi egyetemi hallgatók előadása a békési tanyákon

Szegedi egyetemi hallgatók előadása a békési tanyákon

A szegedi egyetemi hallgatók tanyai agrársettlement mozgalmának jelentős etapja volt az elmúlt napokban. A békési tanyavilágban tartottak három előadást  éspedig az elsőt Rosszerdőn, a másodikat pecei, a harmadikat a borosgyáni tanyákon.

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók